Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

NN 96/2013 (24.7.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

96 24.07.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2156

Na temelju članka 10. stavka 3., članka 12. stavka 2., članka 14., članka 15., članka 16., članka 24., članka 56., članka 65. stavka 4. i članka 66. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARSKOM RIBOLOVU U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 82/05), članak 19. mijenja se i glasi:

»Članak 19.

(1) Gospodarski ribolov na ribolovnim vodama Republike Hrvatske dozvoljeno je obavljati sljedećim ribolovnim alatima:

1. Opkoljavajuća mreža

– Mreža plivarica;

2. Povlačna mreža

– Mreža dubinska (bolond);

3. Mreža potegača

– Mreža setka (keca);

– Mreža za izlov – spašavanje ribljeg mlađa (alov);

4. Stajaća mreža

– Mreža samolovka (meraža);

5. Mreža grabilica

– Mreža sačmarica;

6. Vrške

– Vrška;

– Senker;

7. Ostali ribolovni alati

– Bućkalo.

(2) Po jednoj (1) povlastici dozvoljena je uporaba ribolovnih alata sljedećih konstrukcijsko-tehničkih obilježja:

1. Mreže

– Mreža plivarica – jednostruka ili trostruka opkoljavajuća plutajuća mreža visine mrežnog tega najviše do 4 metra, veličine oka od najmanje 5 cm računajući od čvora do čvora;

– Mreža dubinska (bolond) – jednostruka ili trostruka povlačna dubinska mreža, visine mrežnog tega do 3 metra, veličine oka od najmanje 5 cm računajući od čvora do čvora;

– Mreža setka (keca) – jednostruka ili trostruka mreža potegača, veličine oka od najmanje 3 cm računajući od čvora do čvora;

– Mreža za izlov-spašavanje ribljeg mlađa (alov) – jednostruka mreža potegača, visine mrežnog tega do 6 metara, veličine oka od najmanje 2 cm računajući od čvora do čvora;

– Mreža samolovka (meraža) – jednostruka ili trostruka mreža stajaćica, visine mrežnog tega do 6 metara, veličine oka od najmanje 5 cm računajući od čvora do čvora;

– Mreža sačmarica – jedan komad, promjera do 180 cm veličine oka do 4 cm računajući od čvora do čvora.

2. Vrške

– Vrška – jednokrilni ili dvokrilni stajaći alat, veličine oka od najmanje 2,5 cm računajući od čvora do čvora, promjera prvog obruča od najviše 120 cm;

– Senker – stajaći alat veličine oka od najmanje 2 cm računajući od čvora do čvora, promjera prvog obruča od najviše 120 cm.

3. Ostali ribolovni alati

– Bućkalo je naprava za primamljivanje soma kojom se udara po vodenoj površini uz koju se koristi ribolovni štap ili ribolovna uzica s jednom udicom.

(3) Strana oka mreža i vrški iz stavka 2. ovoga članka određuje se u suhom stanju mjerenjem razmaka od 11 čvorova i dijeljenjem dobivenog broja sa 10, a u slučaju mjerenja strana oka u vlažnom stanju, dozvoljeno je smanjenje razmaka za 5%.

(4) Mrežu za izlov i spašavanje ribljeg mlađa (alov) ovlaštenik povlastice smije koristiti isključivo u uvjetima određenim člankom 30. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

(5) Gospodarski ribolov na Dunavcima iz članka 24. ovoga Pravilnika smije se obavljati samo vrškama i senkerima.«

Članak 2.

U članku 20. stavku 2. iza podstavka 3., dodaje se podstavak 4. koji glasi: »– redni broj ribolovnog alata počevši od broja 001.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Oznaka iz stavka 1. ovog članka postavlja se na vidljivi dio ribolovnog alata, odnosno na početak i kraj ribolovnog alata (na gornjak – gornje uže za mreže), kao i na štap vrške ili na štap koji označava položaj senkera u vodi, te na mrežu čuvaricu za spremanje ribe (nec) i na drvenu ili metalnu barku za spremanje ribe.«

Članak 3.

U članku 22. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. drvena ili metalna barka za spremanje ribe – jedan (1) komad.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/45

Urbroj: 525-13/0545-13-32

Zagreb, 10. srpnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.