Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja

NN 96/2013 (24.7.2013.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2158

Na temelju članka 32. stavka 2. Zakona o dadiljama (»Narodne novine« broj 37/13) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE, TE OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA IMENIKA DADILJA I IMENIKA POMOĆNIH DADILJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje (u daljnjem tekstu: »Registar«), sadržaj podataka koji se upisuju u Registar, oblik, sadržaj i način vođenja Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja.

II. REGISTAR

Članak 2.

U Registar se upisuju podaci o osobama kojima je obiteljski centar nadležan za područje županije na kojem obrt putem kojeg se obavlja djelatnost dadilje ima registrirano sjedište (u daljnjem tekstu: »obiteljski centar nadležan za vođenje Registra«), izdao rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.

Članak 3.

(1) Registar je javan.

(2) Registar vodi nadležni obiteljski centar za područje svoje nadležnosti u elektroničkom obliku i dostupan je na mrežnim stranicama nadležnog obiteljskog centra.

(3) Svaka osoba ima pravo uvida u podatke upisane u Registru i zahtijevati da joj se izda ovjereni izvadak iz Registra, bez potrebe dokazivanja pravnog interesa.

SADRŽAJ REGISTRA

Članak 4.

(1) Registar sadrži sljedeće podatke:

1. Registarski broj upisa u Registar

2. Datum upisa

3. Broj i datum rješenja obiteljskog centra o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

4. Osnovne podatke o obrtu: naziv i sjedište, matični broj, OIB, adresa poslovanja, županija, telefon, fax, e-mail

5. Imena i prezimena dadilja i pomoćnih dadilja koje su zaposlene kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje

6. Naziv osiguravateljskog društva kod kojeg je obrtnik koji obavlja djelatnost dadilje osiguran

(2) Ukoliko je obrtniku koji obavlja djelatnost dadilje Rješenjem o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, a na temelju Rješenja nadležnog tijela o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, odobreno obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru Registar osim podataka iz stavka 1. ovog članka sadrži i slijedeće podatke iz Rješenja o ispunjavanju prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje:

1. oznaku stambenog ili poslovnog prostora u kojem mu je odobreno obavljanje djelatnosti dadilje

2. broj i datum rješenja kojim je utvrđeno da prostor ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje

3. najveći broj djece za čuvanje koje predmetni stambeni ili poslovni prostor ispunjava uvjete

4. podatak o tome ispunjava li predmetni poslovni ili stambeni prostor uvjete za boravak teže pokretne djece ili djece u invalidskim kolicima

UPIS U REGISTAR

Članak 5.

(1) Upis osobe koja obavlja djelatnost dadilje u Registar provodi po službenoj dužnosti obiteljski centar nadležan za vođenje Registra na temelju Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.

(2) Prije izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, u slučaju kada će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru obiteljski centar nadležan za vođenje Registra će po službenoj dužnosti provjeriti postojanje okolnosti iz članka 11. stavka 1. i 2., te nepostojanje okolnosti iz članka 8. stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. Zakona o dadiljama u odnosu na članove kućanstva obrtnika.

(3) Prije izdavanja rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, u slučaju kada će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom ili poslovnom prostoru obiteljski centar nadležan za vođenje Registra će po službenoj dužnosti provjeriti postojanje okolnosti iz članka 12. Zakona o dadiljama.

(4) Obiteljski centar nadležan za vođenje Registra dužan je izvršiti upis osobe koja obavlja djelatnost dadilje u Registar najkasnije u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti Rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje iz stavka 1. ovog članka.

BRISANJE IZ REGISTRA

Članak 6.

(1) Brisanje osobe koja obavlja djelatnost dadilje iz Registra provodi obiteljski centar nadležan za vođenje Registra sukladno odredbama Zakona o dadiljama po službenoj dužnosti ili temeljem Rješenja o brisanju osobe koja obavlja djelatnost dadilje iz Registra.

(2) Obiteljski centar nadležan za vođenje Registra dužan je izvršiti brisanje osobe koja obavlja djelatnost dadilje iz Registra najkasnije u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti Rješenja o brisanju osobe koja obavlja djelatnost dadilje iz Registra.

PROMJENA PODATAKA U REGISTRU

Članak 7.

Obrtnik koji obavlja djelatnost dadilje dužan je svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru prijaviti obiteljskom centru nadležnom za vođenje Registra u roku 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Registar.

DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 8.

(1) Na pisani zahtjev, obiteljski centar nadležan za vođenje Registra izdaje ovjereni izvadak iz Registra.

(2) Ovjereni izvadak iz Registra sadrži podatke iz članka 4. ovog Pravilnika upisane u Registar, koji važe na dan izdavanja.

(3) Na zahtjev za izdavanje ovjerenog izvatka iz Registra iz stavka 1. ovog članka te na ovjereni izvadak iz Registra plaća se upravna pristojba sukladno posebnom propisu.

Članak 9.

Pisani izvadak iz Registra ovjerava se štambiljem koji sadrži bilješku da je prijepis istovjetan izvorniku, mjesto i datum ovjere, te potpis ovlaštene osobe.

III. IMENIK DADILJA I IMENIK POMOĆNIH DADILJA

Članak 10.

U Imenik dadilja odnosno Imenik pomoćnih dadilja upisuju se podaci o dadiljama odnosno pomoćnim dadiljama kojima je obiteljski centar nadležan za područje županije na kojem dadilja odnosno pomoćna dadilja ima prebivalište ili odobren boravak (u daljnjem tekstu: »obiteljski centar nadležan za vođenje Imenika«) izdao rješenje o upisu u Imenik dadilja odnosno Imenik pomoćnih dadilja.

Članak 11.

(1) Imenik dadilja i Imenik pomoćnih dadilja su javni.

(2) Imenik dadilja i Imenik pomoćnih dadilja vode obiteljski centri u elektroničkom obliku i dostupni su na mrežnim stranicama nadležnih obiteljskih centara.

(3) Svatko ima pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa, u podatke upisane u Imenik dadilja i Imenik pomoćnih dadilja, te zahtijevati da mu se izda ovjereni izvadak iz Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja.

SADRŽAJ IMENIKA DADILJA I IMENIKA POMOĆNIH DADILJA

Članak 12.

(1) Imenik dadilja sadrži sljedeće podatke:

1. Registarski broj upisa u Imenik dadilja

2. Datum upisa u Imenik dadilja

3. Broj i datum rješenja obiteljskog centra o upisu dadilje u Imenik dadilja

4. Podatke o dadilji: ime, prezime, mjesto i adresa stanovanja, telefon, stručna sprema, datum završetka stručnog osposobljavanja za dadilju, jezik koji dadilja govori, podaci o stručnom usavršavanju, državljanstvo

5. Kada je dadilja zaposlena kod obrtnika, podatke o obrtniku kod kojeg se dadilja zaposlena: naziv i sjedište, matični broj, telefon, fax, e-mail.

(2) Imenik pomoćnih dadilja sadrži sljedeće podatke:

1. Registarski broj upisa u Imenik pomoćnih dadilja

2. Datum upisa u Imenik pomoćnih dadilja

3. Broj i datum rješenja obiteljskog centra o upisu pomoćne dadilje u Imenik pomoćnih dadilja

4. Podatke o pomoćnoj dadilji: ime, prezime, mjesto i adresa stanovanja, telefon, stručna sprema, jezik koji pomoćna dadilja govori

5. Podatke o obrtniku kod kojeg je pomoćna dadilja zaposlena: naziv i sjedište, matični broj, telefon, fax, e-mail.

UPIS U IMENIK DADILJA I IMENIK POMOĆNIH DADILJA

Članak 13.

(1) Upis u Imenik dadilja provodi se na temelju rješenja obiteljskog centra nadležnog za vođenje imenika o upisu dadilje u Imenik dadilja.

(2) Zahtjev za donošenje rješenja iz stavka 1. ovog članka podnosi se na obrascu I. – 1 koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Obiteljski centar nadležan za vođenje imenika dužan je po pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja izvršiti upis dadilje u Imenik dadilja.

(4) Upis pomoćne dadilje u Imenik pomoćnih dadilja provodi se na temelju rješenja nadležnog obiteljskog centra o upisu pomoćne dadilje u Imenik pomoćnih dadilja.

(5) Zahtjev za donošenje rješenja iz stavka 4. ovog članka podnosi se na obrascu I. – 2 koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(6) Obiteljski centar nadležan za vođenje imenika dužan je po pravomoćnosti rješenja iz stavka 4. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja izvršiti upis pomoćne dadilje u Imenik pomoćnih dadilja.

BRISANJE IZ IMENIKA DADILJA I IMENIKA POMOĆNIH DADILJA

Članak 14.

(1) Brisanje dadilje iz Imenika dadilja, odnosno pomoćne dadilje iz Imenika pomoćnih dadilja provodi se na temelju rješenja obiteljskog centra nadležnog za vođenje imenika o brisanju dadilje iz Imenika dadilja, odnosno pomoćne dadilje iz Imenika pomoćnih dadilja.

(2) Obiteljski centar nadležan za vođenje imenika dužan je po pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja izvršiti brisanje dadilje iz Imenika dadilja, odnosno pomoćne dadilje iz Imenika pomoćnih dadilja.

PROMJENA PODATAKA

Članak 15.

(1) Dadilja je dužna svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku dadilja prijaviti obiteljskom centru nadležnom za vođenje imenika u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik dadilja.

(2) Pomoćna dadilja je dužna svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku pomoćnih dadilja prijaviti obiteljskom centru nadležnom za vođenje imenika u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi upisa promjene u Imenik pomoćnih dadilja.

(3) Zahtjevi iz stavka 1. i 2. ovog članka za promjenu podataka koji se evidentiraju u Imeniku dadilja odnosno Imeniku pomoćnih dadilje podnose se na obrascu I. – 3 koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

DOSTUPNOST PODATAKA

Članak 16.

(1) Na pisani zahtjev obiteljski centar nadležan za vođenje Imenika izdaje ovjereni izvadak iz Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja.

(2) Ovjereni izvadak iz Imenika dadilja sadrži podatke iz članka 12. stavka 1. ovog Pravilnika upisane u Imenik dadilja, koji važe na dan izdavanja.

(3) Ovjereni izvadak iz Imenika pomoćnih dadilja sadrži podatke iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika upisane u Imenik pomoćnih dadilja, koji važe na dan izdavanja.

(4) Na zahtjev za izdavanje ovjerenog izvatka iz Imenika dadilja odnosno Imenika pomoćnih dadilja, te na ovjereni izvadak iz Imenika dadilja odnosno Imenika pomoćnih dadilja plaća se upravna pristojba sukladno posebnom propisu.

Članak 17.

Pisani izvadak iz Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja ovjerava se štambiljem koji sadrži bilješku da je prijepis istovjetan izvorniku, mjesto i datum ovjere, te potpis ovlaštene osobe.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Obiteljski centar dužan je provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Registra te Imenika dadilja i Imenika pomoćnih dadilja.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/30

Urbroj: 519-03-2-2/12-13-81

Zagreb, 17. srpnja 2013.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske i ministrica
socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.

OBRAZAC I-1

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK DADILJA

Ime i prezime _________________________________________

Ime oca/majke________________________________________

Spol                                            M                                     Ž

Datum rođenja ________________________________________

Mjesto rođenja ________________________________________

OIB ________________________________________________

Prebivalište ___________________________________________

Adresa stanovanja ______________________________________

Telefon ______________________________________________

Državljanstvo __________________________________________

Stručna sprema _________________________________________

Zanimanje _____________________________________________

Poznajem hrvatski jezik              DA                                 NE

Drugi jezik kojim se služim _________________________________

Datum završetka stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova dadilje

_______________________________________________________

Podaci o stručnom usavršavanju ______________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Podaci o poslovnom subjektu u kojem je podnositelj zahtjeva zaposlen:

1. naziv i sjedište _________________________________________

2. matični broj ___________________________________________

3. telefon _______________________________________________

4. telefax _______________________________________________

5. e-mail adresa __________________________________________

*NAPOMENA: podnošenjem ovog zahtjeva podnositelj zahtjeva pristaje da se njegovi osobni podaci navedeni u ovom zahtjevu javno objave na mrežnim stranicama nadležnog obiteljskog centra u imeniku dadilja sukladno odredbama Zakona o dadiljama (»Narodne novine« broj: 37/13)

U _______, dana ________ Potpis ____________________

Prilozi:

– izvod iz matice rođenih

– preslika osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu ili odobrenom boravku

– potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad podnositelja zahtjeva

– svjedodžba odnosno diploma o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuća isprava nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje jezika odnosno dokaz o poznavanju

– dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju

– dokaz o završenom stručnom osposobljavanju za dadilju ili dokaz da je podnositelj zahtjeva koji ima državljanstvo države članice EU ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru osposobljen za obavljanje poslova dadilje sukladno propisima države članice EU ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru

– dokaz o stručnom usavršavanju


OBRAZAC I-2

ZAHTJEV ZA UPIS U IMENIK POMOĆNIH DADILJA

Ime i prezime _________________________________________

Ime oca/majke________________________________________

Spol                                            M                                     Ž

Datum rođenja ________________________________________

Mjesto rođenja ________________________________________

OIB ________________________________________________

Prebivalište ___________________________________________

Adresa stanovanja ______________________________________

Telefon ______________________________________________

Državljanstvo __________________________________________

Stručna sprema _________________________________________

Zanimanje _____________________________________________

Poznajem hrvatski jezik              DA                                 NE

Drugi jezik kojim se služim _________________________________

Podaci o poslovnom subjektu u kojem je podnositelj zahtjeva zaposlen:

1. naziv i sjedište _________________________________________

2. matični broj ___________________________________________

3. telefon _______________________________________________

4. telefax _______________________________________________

5. e-mail adresa __________________________________________

*NAPOMENA: podnošenjem ovog zahtjeva podnositelj zahtjeva pristaje da se njegovi osobni podaci navedeni u ovom zahtjevu javno objave na mrežnim stranicama nadležnog obiteljskog centra u Imeniku pomoćnih dadilja sukladno odredbama Zakona o dadiljama (»Narodne novine« broj: 37/13)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________


U _______, dana ________ Potpis ____________________

Prilozi:

– izvod iz matice rođenih

– preslika osobne iskaznice ili drugi dokaz o prebivalištu ili odobrenom boravku

– potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijalista medicine rada u privatnoj praksi o općoj zdravstvenoj sposobnosti za rad podnositelja zahtjeva

– svjedodžba odnosno diploma o završenom školovanju na hrvatskom jeziku ili odgovarajuća isprava nadležne obrazovne ustanove kojom se dokazuje poznavanje jezika

– dokaz o najmanje srednjoškolskom obrazovanju


OBRAZAC I-3

ZAHTJEV ZA PROMJENU PODATAKA EVIDENTIRANIH U IMENIKU DADILJA/ IMENIKU POMOĆNIH DADILJA
(zaokružiti imenik na koji se zahtjev odnosi)

DOSADAŠNJI PODACI (podnositelj obvezno popunjava polja označena sa »*« te onaj podatak koji se mijenja:

Ime i prezime* __________________________________________

Ime oca/majke_________________________________________

Spol                                            M                                     Ž

Datum rođenja _________________________________________

Mjesto rođenja _________________________________________

OIB* _________________________________________________

Prebivalište ____________________________________________

Adresa stanovanja ______________________________________

Telefon _______________________________________________

Državljanstvo __________________________________________

Stručna sprema _________________________________________

Zanimanje _____________________________________________

Poznajem hrvatski jezik              DA                                 NE

Drugi jezik kojim se služim ___________  Datum završetka stručnog

osposobljavanja za obavljanje poslova dadilje

_______________________________________________________

Podaci o stručnom usavršavanju

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Podaci o poslovnom subjektu u kojem je podnositelj zahtjeva zaposlen:

1. naziv i sjedište _________________________________________

2. matični broj ___________________________________________

3. telefon _______________________________________________

4. telefax _______________________________________________

5. e-mail adresa __________________________________________

NOVI PODACI (podnositelj zahtjeva popunjava samo one podatke koji se razlikuju od dosadašnjih podataka evidentiranih u imeniku, odnosno one podatke čiju promjenu prijavljuje):

Ime i prezime __________________________________________

Ime oca/majke_________________________________________

Spol                                            M                                     Ž

Datum rođenja _________________________________________

Mjesto rođenja _________________________________________

OIB _________________________________________________

Prebivalište ____________________________________________

Adresa stanovanja _______________________________________

Telefon ___________________ Državljanstvo _________________

Stručna sprema _________________________________________

Zanimanje _____________________________________________

Poznajem hrvatski jezik              DA                                 NE

Drugi jezik kojim se služim ___________

Datum završetka stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova dadilje

_______________________________________________________

Podaci o stručnom usavršavanju

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Podaci o poslovnom subjektu u kojem je podnositelj zahtjeva zaposlen:

1. naziv i sjedište _________________________________________

2. matični broj ___________________________________________

3. telefon _______________________________________________

4. telefax _______________________________________________

5. e-mail adresa __________________________________________

*NAPOMENA: podnošenjem ovog zahtjeva podnositelj zahtjeva pristaje da se njegovi osobni podaci navedeni u ovom zahtjevu javno objave na mrežnim stranicama nadležnog obiteljskog centra u Imeniku pomoćnih dadilja sukladno odredbama Zakona o dadiljama (»Narodne novine« broj: 37/13)

U _______, dana ________ Potpis ____________________

Prilozi:

– dokazi kojima se dokazuju promijenjeni podaci čije se evidentiranje u Imeniku dadilja/Imeniku pomoćnih dadilja traži zahtjevom

96 24.07.2013 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja 96 24.07.2013 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja 96 24.07.2013 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja 96 24.07.2013 Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja