Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

NN 96/2013 (24.7.2013.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo

KOLEKTIVNI UGOVORI

2161

SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2

NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2

HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 2

i

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA, Zagreb, Pavla Hatza 12

sklopili su u Zagrebu, 26. 6. 2013. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO
od 7. prosinca 2001. (Evid. broj 23/01)
– šeste izmjene i dopune -

Članak 1.

Utvrđuje se da je između ugovornih strana 7. prosinca 2001. godine sklopljen Kolektivni ugovor za graditeljstvo na neodređeno vrijeme (dalje u tekstu: Kolektivni ugovor) i Dodatak (Evid. broj 23/01), dana 21. svibnja 2003. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – prve izmjene i dopune za 2003. godinu, dana 2. lipnja 2004. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – druge izmjene i dopune za 2004. godinu, dana 7. srpnja 2005. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – treće izmjene i dopune za 2005. godinu, dana 20. listopada 2006. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune za 2006. godinu te dana 1. listopada 2007. godine Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – pete izmjene i dopune za 2007. godinu.

Ovim se Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora) pojedine odredbe Ugovora usklađuju sa Zakonom o radu (»Narodne novine« broj 149/09, 61/11 i 82/12) te prilagođavaju uvjetima gospodarenja.

Članak 2.

U članku 5. Kolektivnog ugovora dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Radnici s posebnim ovlastima iz stavka 1. ovog članka su radnici koji su kao rukovodeće osoblje statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima poslodavca ovlašteni voditi poslove poslodavca i koji samostalno donose odluke o organizaciji rada i poslovanja poslodavca.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. Kolektivnog ugovora iza riječi »radu« briše se točka i dodaju riječi:

»obvezno u pisanoj formi, potpisan od strane obje ugovorne strane prije početka rada, od kojih po jedan primjerak zadržava svaka ugovorna strana.«

Članak 4.

Članak 23. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Ocjenu uspješnosti obavljenog pripravničkog staža ocjenjuje stručna komisija koju imenuje poslodavac pri zapošljavanju pripravnika, a prema postupku propisanom Pravilnikom o radu.«

Članak 5.

Članak 24. Kolektivnog ugovora briše se.

Članak 6.

U članku 26. Kolektivnog ugovora iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Kod poslodavca kod kojeg je to potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama, puno i nepuno radno vrijeme ne mora biti jednako raspoređeno po tjednima, te se utvrđuje kao prosječno radno vrijeme unutar razdoblja od četiri mjeseca, pri čemu odstupanje od punog radnog vremena iz stavka 1. ovog članka ne može iznositi više od dvanaest sati mjesečno, a dnevno radno vrijeme ne može trajati dulje od 10 sati.«

Članak 7.

Članak 27. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Zbog naravi posla u djelatnosti graditeljstva puno ili nepuno radno vrijeme preraspodjeljuje se tako da tijekom jedne kalendarske godine u jednom razdoblju traje duže a u drugom razdoblju kraće od punog ili nepunog radnog vremena. Prosječno radno vrijeme tijekom jedne kalendarske godine ne smije biti duže od punog ili nepunog radnog vremena.

Razdoblje u kojem temeljem preraspodjele radno vrijeme traje dulje od punog ili nepunog radnog vremena može trajati najduže 6 mjeseci tijekom jedne kalendarske godine, s tim da razdoblje od 6 mjeseci ne mora trajati kontinuirano.

Preraspodijeljeno radno vrijeme radnika ne smije biti duže od 56 sati tjedno, pod uvjetom da radnik dostavi pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad. Radnik koji ne pristane na rad duži od 48 sati tjedno, ne smije zbog toga trpjeti štetne posljedice.

Preraspodjela radnog vremena detaljnije se uređuje kolektivnim ugovorom na razini poslodavca ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a sadržava plan preraspodjeljenog radnog vremena s naznakom dijelova poduzeća ili radnih mjesta na koje se odnosi preraspodjela radnog vremena.«

Članak 8.

Članak 29. Kolektivnog ugovora briše se.

Članak 9.

Članak 30. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od 30 minuta.

Maloljetni radnik koji radi najmanje četiri i pol sata dnevno ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta neprekidno.

Ugovorom o radu uredit će se način ostvarivanja prava na odmor tijekom rada – stanku, radnika koji radi na poslovima čija posebna narav ne omogućuje prekid rada radi korištenja tog odmora.

Ugovorom o radu može se urediti da se stanka iz stavka 1. ovog članka koristi na kraju dnevnog radnog vremena ili da se trajanje dnevnog radnog vremena posljednjeg radnog dana u tjednu skrati za vrijeme neiskorištenih stanki tijekom radnog tjedna.«

Članak 10.

U glavi VII. Odmori i dopusti, naslov pod točkom 2. dopunjuje se i glasi: »2. Dnevni i tjedni odmor«»

Članak 31. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Tijekom vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje dvanaest sati neprekidno.

Radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata, kojem se pribraja dnevni odmor iz prethodnog stavka.

Tjedni odmor radnik će koristiti nedjeljom, te u dan koji nedjelji prethodi, odnosno iza nje slijedi.

Ako radnik ne može koristiti odmor na način iz prethodnog stavka, korištenje dana neiskorištenog tjednog odmora mora mu se omogućiti u razdoblju od dva tjedna.«

Članak 11.

Članak 32. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora na kojeg radnik ima pravo svake kalendarske godine je četiri tjedna.

Ako je radno vrijeme raspoređeno na 5 dana u tjednu, u najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka uračunava se 20 radnih dana, a ako je radno vrijeme raspoređeno na 6 radnih dana tjedno, u najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora uračunavaju se 24 radna dana.

Malodobnik i radnik koji radi na poslovima na kojima ga ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštiti od štetnog utjecaja imaju pravo za svaku kalendarsku godinu na godišnji odmor u trajanju od najmanje pet tjedana.

Trajanje godišnjeg odmora utvrđenog stavkom 1. i 2. ovog članka povećava se:

– za svakih navršenih četiri godina radnog staža – za 1 radni dan;

– radniku invalidu rada i invalidu domovinskog rata s preko 50% invaliditeta – za 5 radnih dana.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora radnika ne može iznositi više od 5 tjedana.

U dane godišnjeg odmora ne uračunavaju se neradne subote, blagdani i neradni dani utvrđeni Zakonom kao i razdoblje privremene nesposobnosti za rad.«

Članak 12.

Članak 33. Kolektivnog ugovora stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslodavac će vrijeme korištenja godišnjih odmora za sve radnike utvrditi rasporedom korištenja godišnjih odmora o kojem će obavijestiti radnike najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Do toga roka poslodavac će, kad to organizacija rada dopušta, odobravati godišnje odmore na pojedinačni zahtjev radnika.«

Članak 13.

Članak 40. stavak 1. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

»Najniža osnovna plaća radnika za najjednostavnije poslove utvrđuje se od 1. lipnja 2013. godine u iznosu 2.825,00 kuna«.

Iza stavka 2. članka 40. Kolektivnog ugovora dodaju se članci 3. i 4. koji glase:

»Kolektivnim ugovorima na razini poslodavca, sindikati i poslodavci mogu ugovoriti minimalnu plaću u iznosu manjem od iznosa propisanog uredbom o visini minimalne plaće, ali ne manjem od devedeset pet posto propisanog iznosa.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se odredba o povoljnijem pravu iz članka 7. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11. i 82/12.)«.

Članak 14.

U članku 41. Kolektivnog ugovora iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Osnovna plaća svake grupe i podgrupe poslova iz tarifnih stavova iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na način da se najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove množi sa koeficijentom složenosti za svaku grupu i podgrupu poslova.«

Članak 15.

U glavi XII. podnaslov 5. mijenja se i glasi: »5. Mirenje i arbitraža u individualnim radnim sporovima«.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Kolektivnim ugovorima na razini poslodavca sindikati i poslodavci mogu ugovoriti da se individualni radni sporovi mogu rješavati mirenjem i arbitražom.«

Članak 16.

U članku 77. iza riječi Sindikata, umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi »ako kolektivnim ugovorom na razini poslodavca nije drugačije određeno«.

Članak 17.

Odredbe ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora primjenjuju se neposredno.

Ako bi Pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca neko pravo zaposlenika bilo utvrđeno u manjem opsegu od prava koja proizlaze iz ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora primjenjuju se odredbe ovih Izmjena i dopuna.

Članak 18.

Tabela »Tarifni stavovi« koja čini sastavni dio Kolektivnog ugovora usklađena je s visinom najniže osnovne plaće i nalazi se u privitku ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora (Prilog 1).

Članak 19.

Ove Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora sačinjene su u 8 (osam) primjeraka, od kojih svaki potpisnik zadržava 2 (dva) potpisana primjerka.

Članak 20.

Ove izmjene i dopune Kolektivnog ugovora stupaju na snagu s danom potpisivanja po ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana, a primjenjivati će se od 1. 7. 2013. godine, osim odredbe članka 40. stavak 1. Kolektivnog ugovora i Tarifih stavova iz člaka 18. ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora koji se primjenjuju od 1. 6. 2013. godine.

Ugovorne strane će utvrditi pročišćeni tekst Kolektivnog ugovora za graditeljstvo u roku od 15 dana od dana potpisivanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Rok za usklađenje s odredbama Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora je 30 dana od dana stupanja na snagu.

Zagreb, 26.lipnja 2013.

HUP – UDRUGA POSLODAVACA
GRADITELJSTVA

Predsjednik

Mirko Habijanec, v. r.

1. SINDIKAT
GRADITELJSTVA
HRVATSKE
Predsjednik
Ivan Kovačević, v. r.

2. NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA
HRVATSKE
Predsjednica
Ružica Frček, v. r.

3. HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA
Predsjednik
Ozren Matijašević, v. r.


PRILOG 1

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

- šeste izmjene i dopune

TARIFNI STAVOVI

Grupa složenosti

Poslovi - radna mjesta

Koeficijent

Osnovna plaća u kunama

 

 

 

Po satu

Mjesečno

I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtjeva posebno obrazovanje

Transportni radnik, čistačice sl.

1,00

16,24

2.825,00

II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadatke, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva

Priučeni PKV građevinski radnici, pomoćni priučeni radnici svih struka, radnik na pripremi namirnica, sobarica, pomoćnik strojarskog montera, autoperač i podmazivač, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, kurir i dostavljač

1,15

18,67

3.248,75

III. grupa podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova 

KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, armirač, betonirac, asfalter), KV radnik svih struka početnik, geobušač, strojar jednostavnog građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, rukovalac strojeva za obradu drva, unosilac podataka u računalo, tehnički crtač laborant, daktilograf, telefonist na telefonskoj centrali, skladištar priručnog skladišta

1,30

21,11

3.672,50

IV. a – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnici svih struka (V. grupa tesar, armirač, zidar i dr.), građevinski laborant, vozač teretnog motornog vozila, servisni mehaničar, univerzalni strojarski monter, strojar građevinskih strojeva, skladišta, kuhar, blagajnik, vatrogasac, KV električar

1,45

23,54

4.096,25

IV. b – grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju

KV građevinski radnik svih struka (VI. grupa tesar, armirač, zidar, izolater, asfalter), tehničar gradilišta, tehničar geobušenja, laborant, tehničar prerade drva, knjigovođa, operater ERC-a, geometar

1,52

24,68

4.294,00

V. a – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtjevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka

VKV građevinski radnik svih struka VII. grupa tesar, armirač, betornirac, utezač, skelar), strojar teških građevinskih strojeva, monter plinoenergetskih postrojenja, vozač teških teretnih vozila, pećar-specijalist, tehničar-kalkulant, poslovođa jednostavnih objekata i postrojenja, knjigovođa

1,64

26,63

4.633,00

V. b – grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtjevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka

VKV građevinski radnik svih struka (VIII. grupa tesar, zidar, armirač, utezač),miner specijalist,vodeći monter, vozač autobusa, strojar građevinskog stroja specijalist, vozač teškog teretnog vozila-specijalist, rukovalac strojeva za obradu drva-specijalist, poslovođa građevinskih objekata, poslovođa montaže,kuhar-specijalist, knjigovođa-kontista

1,71

27,76

4.830,75

VI. grupa poslova odrazumijeva poslove koji zahtjevaju samostal nost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju

VKV građevinski radnik-majstor svih zanimanja, majstor u održavanju strojeva, zavarivač za specijalne postupke, poslovođa gradilišta, poslovođa završnih radova, poslovođa montaže, samostalni referent pratećih službi, kalkulant, geometar-specijalista, rukovoditelj manjeg građevinskog objekta

1,82

29,55

5.141,50

VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtjevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja

Rukovoditelj građevinskog objekta, rukovoditelj objekta montaže, rukovoditelj pogona, poslovođa složenog objekta, voditelj odsjeka u pratećim službama, komercijalist, domaćin hotela, projektant metalnih konstrukcija, geodeta, knjigovođa-bilancist, samostalni kalkulant, rukovoditelj mehanizacije i transporta i rukovoditelj održavanja na gradilištu

1,90

30,85

5.367,50

VIII. grupa poslova rodrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka

Rukovoditelj gradilišta, rukovoditelj građevinskih instalacija, rukovoditelj složenog pogona, geodet-specijalist, samostalni kalkulant,programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela službi knjigovodstva, komercijale, financija, pripremi rada, dipl. inženjeri i drugi stručnjaci i sl.

2,20

35,72

6.215,00

IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtjevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova

Rukovoditelj vrlo složenog gradilišta, dipl. inženjeri i drugi stručnjaci u službama – specijalisti, samostalni projektant, organizator ERC-a, geodetski projektant, arhitektonski projektant metalnih konstrukcija, tehnolog specijalist i drugi

2,35

38,15

6.638,75

X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove i zadatke, istraživački rad, itd.

Odgovorni rukovoditelj poslovanja avršnih radova, organizator industrijske proizvodnje građevinskog materijala za ugrađivanje i projektne opreme u građevinarstvu, organizator biroa, organizator geodetske službe, rukovoditelj radnih jedinica, rukovoditelj velikih samostalnih pogona, rukovoditelj sektora komercijale, financija, knjigovodstva, kadrova i sl., savjetnik direktora,rukovoditelj sektora razvoja članovi i rukovoditelji istraživačkih timova

2,65

43,02

7.486,25

Zagreb, 26. lipnja 2013.

HUP – UDRUGA POSLODAVACA GRADITELJSTVA

Predsjednik

Mirko Habijanec, v. r.

1. SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE
Predsjednik
Ivan Kovačević, v. r.

2. NEZAVISNI SINDIKAT GRAĐEVINARA HRVATSKE
Predsjednica
Ružica Frček, v. r.

3. HRVATSKA UDRUGA SINDIKATA
Predsjednik
Ozren Matijašević, v. r.

96 24.07.2013 Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 96 24.07.2013 Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 96 24.07.2013 Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo 96 24.07.2013 Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo