Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije

NN 96/2013 (24.7.2013.), Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije

KOLEKTIVNI UGOVORI

2162

Na temelju Anexa I. i Anexa II. te članka 65. Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije, sklopljenog 8. svibnja 2008. godine odnosno 2. 9. 2008. g između Samostalnog sindikata drvne i papirne industrije Hrvatske, Hrvatske udruge sindikata hrane, tekstila i drva te Udruge radničkih sindikata – sektora gospodarstva, na strani sindikata i Hrvatske udruge poslodavaca – Udruge drvne i papirne industrije Hrvatske, na strani poslodavaca, i Zakona o radu (»Narodne novine« 149/09, 61/11, 82/12), Sindikat drvne i papirne industrije Hrvatske, zastupan po predsjedniku Željku Govediću, Hrvatska udruga sindikata hrane, tekstila i drva, zastupana po predsjedniku Emenek Demeteru, na strani sindikata i Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga drvne i papirne industrije Hrvatske, Zagreb, P. Hatza 12, zastupana po predsjedniku Šimi Svetini, sklopili su 7. lipnja 2013. u Zagrebu

KOLEKTIVNI UGOVOR

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DJELATNOSTI DRVNE I PAPIRNE INDUSTRIJE

Članak 1.

U članku 33. stavak 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije (»Narodne novine« 123/08 i 55/09) mijenja se i glasi:

»Najniža bruto plaća za najjednostavnije poslove za puno radno vrijeme utvrđuje se u visini minimalne plaće, odnosno 2.984,78 kuna.«

Članak 2.

U članku 33. iza stavka 1. Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije dodaju se novi stavci 2. i 3 . koji glase:

»(2) Ukoliko sindikati i poslodavci na razini pojedinih poduzeća postignu sporazum, minimalna plaća može biti i niža, a sukladno članku 8. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine« 39/13).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/09., 61/11. i 82/12.).«

Stavci 2., 3., i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 3.

U članku 65. dodaje se novi stavci 1. i 2. koji glasi:

»(1) Ugovorne strane suglasne su da ako donošenjem Zakona o minimalnoj plaći dođe do promjena prava i obveza koje su predmet ovog Kolektivnog ugovora za bilo koju od strana potpisnica, obje strane dužne su pristupiti ponovnim pregovorima i u dobroj vjeri pregovarati oko novonastalih promjena«.

(2) Ukoliko stranke ne postignu dogovor u roku od 15 dana od dana kada se steknu uvjeti iz prethodnog stavka, primjenjuju se odredbe čl. 64. st.1. o otkazivanju Kolektivnog ugovora.«

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 3.

Članak 4.

Sklapanjem ovih Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije, prestaju važiti Anex I. i Anex II. Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije.

Članak 5.

Ovaj Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije stupa na snagu danom potpisivanja, a primjena započinje s obračunom plaće za mjesec lipanj 2013. godine.

Zagreb, 7. lipnja 2013.

Sindikat drvne i papirne
industrije Hrvatske

HUP – Udruga drvne i
papirne industrije

Željko Govedić, predsjednik

Šime Svetina, predsjednik

Hrvatska udruga sindikata hrane, tekstila i drva


Emenek Demeter, predsjednik


96 24.07.2013 Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za djelatnosti drvne i papirne industrije