Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

NN 97/2013 (26.7.2013.), Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

97 26.07.2013 Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi

VLADA REPUBLIKE RHVATSKE

2188

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

Članak 1.

U Zakonu o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/2008 i 59/2009), u članku 14. stavci 2. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2., mijenja se i glasi:

»Način plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare propisat će ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) pravilnikom.«.

Članak 2.

U članku 22. stavku 3. riječ: »u« briše se.

Članak 3.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nautičar koji prije isplovljavanja nije uplatio boravišnu pristojbu turističkoj zajednici, sukladno propisu iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/86

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 25. srpnja 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.