Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

NN 97/2013 (26.7.2013.), Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2189

Na temelju članka 134. alineje 2. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 56/2013), a u vezi sa člankom 12. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011 i 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH SPORTU I RAZONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuju uvjeti dolaska i boravka stranih jahti i brodica namijenjenih razonodi, sportu ili rekreaciji (u daljnjem tekstu: plovila) u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovoj Uredbi imaju sljedeća značenja:

1. »plovilo« je brodica ili jahta strane državne pripadnosti namijenjena razonodi, sportu ili rekreaciji, uključujući:

– strane brodice i jahte koje sudjeluju u sportskim natjecanjima, humanitarnim akcijama ili nautičkim sajmovima;

– strane brodice i jahte registrirane za gospodarsku djelatnost koje viju zastavu države članice Europske unije koje se ne stavljaju na korištenje krajnjem korisniku u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;

– strane brodice i jahte registrirane za gospodarsku djelatnost koje viju zastavu treće države kada se ukrcaj i iskrcaj putnika ne obavlja između hrvatskih luka;

2. »zapovjednik plovila« je osoba koja upravlja plovilom i odgovorna je za njegovu sigurnost i zakonito korištenje;

3. »plovidba u Republici Hrvatskoj« je plovidba unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, osim neškodljivog prolaska teritorijalnim morem;

4. »uža obitelj vlasnika plovila« su bračni i izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj liniji zaključno s drugim stupnjem, srodnici po krvi u pobočnoj liniji zaključno s prvim stupnjem, te posvojitelj i posvojenik.

Članak 3.

Plovilom se u Republici Hrvatskoj ne smije obavljati gospodarska djelatnost.

Plovilo se prilikom plovidbe unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske mora pridržavati propisanih pravila plovidbe, kao i drugih propisa Republike Hrvatske.

Plovilo može ploviti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske ako je sposobno za plovidbu i ako je zapovjednik plovila osposobljen sukladno propisima države čiju zastavu vije.

Ako sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu plovilo vije osposobljenost zapovjednika nije propisana, isti mora biti osposobljen sukladno odredbama propisa koji uređuje osposobljenost za upravljanje brodicama i jahtama hrvatske zastave.

I. DOLAZAK, BORAVAK STRANIH PLOVILA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 4.

Zapovjednik plovila, koje uplovljava u Republiku Hrvatsku morskim putem, dužan je:

– podvrgnuti se graničnoj kontroli;

– ovjeriti popis posade i putnika koji se nalaze na plovilu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije;

– platiti propisane naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, kao i naknadu za korištenje objekata sigurnosti plovidbe;

– platiti boravišnu pristojbu sukladno posebnim propisima;

– prijaviti boravak stranih državljana na plovilu sukladno posebnim propisima.

Članak 5.

Zapovjednik plovila, koje je u Republiku Hrvatsku dovezeno kopnenim putem ili se nalazi na čuvanju u luci i na drugom odobrenom mjestu u Republici Hrvatskoj dužan je prije započinjanja plovidbe:

– platiti propisane naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja, kao i naknadu za korištenje objekta sigurnosti plovidbe;

– platiti boravišnu pristojbu sukladno posebnim propisima;

– prijaviti boravak stranih državljana na plovilu sukladno posebnim propisima.

Članak 6.

Na plovilu u vlasništvu fizičke osobe ili fizičkih osoba, koje plovi u Republici Hrvatskoj mogu se za vrijeme plovidbe nalaziti vlasnik plovila, članovi njegove uže obitelji i osobe koje vlasnik plovila za to pisano ovlasti.

Potpis vlasnika na pisanom ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka mora biti ovjeren od domaćeg ili stranog nadležnog tijela.

Na plovilu u vlasništvu pravne osobe, koje plovi u Republici Hrvatskoj mogu se za vrijeme plovidbe nalaziti zaposlenici pravne osobe ili osobe ovlaštene za korištenje plovila temeljem pisane punomoći.

Na tekstu punomoći iz stavka 3. ovoga članka mora biti jasno ispisano ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je potpisala i ovjerila pečatom punomoć, vremensko razdoblje korištenja plovila na koje se punomoć odnosi, ime i prezime osobe koja je odgovorna za upravljanje plovilom, ukoliko plovilo nema stalno zaposlenu posadu te imena svih osoba koje će u vremenskom razdoblju važenja punomoći boraviti na plovilu.

Članak 7.

Na plovilu koje plovi u Republici Hrvatskoj moraju se u svrhu provjere nalaziti sljedeći dokumenti u izvorniku:

– dokaz da su plaćene naknade iz članka 4., odnosno članka 5. ove Uredbe;

– dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu;

– dokaz da je osoba koja zapovijeda plovilom sposobna upravljati plovilom, sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu vije, odnosno sukladno propisima Republike Hrvatske;

– dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu počinjenu trećim osobama;

– dokaz o vlasništvu ili punomoć za korištenje plovila.

II. NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE I ZAŠTITU OD ONEČIŠĆENJA

Članak 8.

Naknadu za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja (u daljnjem tekstu: naknada) plaćaju sva strana plovila.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se za kalendarsku godinu, bez obzira na vremensko razdoblje plovidbe u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama Republike Hrvatske.

Plaćanje naknada iz članaka 4. i 5. ove Uredbe u ime vlasnika plovila mogu obaviti i pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik pomorskih agenata i Upisnik zaposlenika pomorskih agenata, sukladno posebnom propisu, ili kao koncesionari luka nautičkog turizama s vlasnicima plovila imaju sklopljen ugovor o vezu.

III. ISPLOVLJENJE PLOVILA IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 9.

Zapovjednik plovila je dužan prije isplovljenja iz Republike Hrvatske:

– podvrgnuti se graničnoj kontroli i

– ovjeriti popis posade i putnika koji se nalaze na plovilu u lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije.

Nakon što izvrši obaveze iz stavka 1. ovoga članka, zapovjednik plovila dužan je najkraćim putem napustiti unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

IV. BORAVAK RADI SUDJELOVANJA U SPORTSKIM NATJECANJIMA, HUMANITARNIM AKCIJAMA ILI NAUTIČKIM SAJMOVIMA

Članak 10.

Plovilo koje sudjeluje na sportskim natjecanjima, humanitarnim akcijama ili dolazi u Republiku Hrvatsku radi izlaganja na nautičkom sajmu, ne mora platiti propisane naknade iz članaka 4. i 5. ove Uredbe, pod uvjetom da je organizator sportskog natjecanja, humanitarne akcije ili nautičkog sajma plovilo prijavio nadležnoj lučkoj kapetaniji najkasnije 5 dana prije početka natjecanja, akcije ili sajma.

Plovila iz stavka 1. ovoga članka dužna su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku obaviti graničnu kontrolu sukladno posebnim propisima, a nakon završetka natjecanja, akcije ili sajma, prilikom izlaska iz Republike Hrvatske, nakon obavljene granične kontrole, najkraćim putem napustiti unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske.

Uz prijavu lučkoj kapetaniji organizator sportskog natjecanja, humanitarne akcije ili nautičkog sajma dužan je priložiti i popis članova posade i putnika koji će se nalaziti na plovilu.

V. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 11.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Uredbe obavljaju inspektori sigurnosti plovidbe, te osobe ovlaštene za provođenje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.

U svrhu što efikasnijeg obavljanja nadzora, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove omogućit će osobama iz stavka 1. ovoga članka neposrednu provjeru prijave boravka stranaca u Republici Hrvatskoj, a ministarstvo nadležno za pomorstvo omogućit će neposredni uvid u evidencije dolaska i boravka stranih plovila.

Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da plovilo ili zapovjednik ne udovoljava uvjetima ove Uredbe, zabranit će plovidbu plovilom do otklanjanja utvrđenog nedostatka.

Ako se nedostatak ne može otkloniti u razumnom roku, a plovilo je uplovilo u Republiku Hrvatsku morskim putem, osoba iz stavka 1. ovoga članka naložit će isplovljenje plovila iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Pored mjera iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu pokrenuti prekršajni postupak, te izreći druge mjere predviđene zakonom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Vinjeta koja je ishođena prije stupanja na snagu ove Uredbe ostaje na snazi do isteka roka njene valjanosti.

Umjesto naknade za sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja (članak 4. alineja 3. i članak 5. alineja 1. ove Uredbe), do 1. siječnja 2014. godine strane jahte i brodice plaćaju naknadu za sigurnost plovidbe sukladno Naredbi o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice (»Narodne novine«, broj 2/2005).

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih športu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 40/2006).

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. koji stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/87

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 25. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.