Pravilnik o provedbi mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini

NN 97/2013 (26.7.2013.), Pravilnik o provedbi mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2202

Na temelju članka 59. stavka 2. alineje 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA DRŽAVNE POTPORE KROZ SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE SUSTAVA AUTOMATSKE IDENTIFIKACIJE PLOVILA (AIS) U 2013. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način provedbe mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013) (u daljnjem tekstu: Zakon), ovog Pravilnika i Natječaja za podnošenje prijava u okviru provedbe mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) i kome je izdana Odluka o sufinanciranju mjera državne potpore iz članka 11. ovog Pravilnika.

2. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

3. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

4. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju Natječaja.

5. Povlastica – povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno Zakonu (u daljnjem tekstu: povlastica).

6. Ulaganje – prihvatljivi trošak projekta za koji se traži dodjela potpore.

Namjena i uvjeti dodjele potpore

Članak 3.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u cilju sufinanciranja kupnje sustava automatske identifikacije plovila (u daljnjem tekstu: AIS uređaj) za ribarska plovila duljine preko 15 metara preko svega.

(2) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja, a prema računima za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

(3) Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika i Natječaja mora biti ostvareno u 2013. godini.

(4) Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu prije isplate dodijeljenih novčanih sredstava.

(5) Potpora se dodjeljuje po prijavi a prijava se podnosi po plovilu.

Prihvatljivi troškovi

Članak 4.

(1) Prihvatljivi troškovi su ulaganja koja služe isključivo za potrebe obavljanja gospodarskog ribolova na moru i mogu se odnositi na kupnju novog AIS sustava.

(2) AIS uređaj za koji se dodjeljuje potpora mora biti klase A i sukladan sa sljedećim standardima i odobrenjima ili novijim verzijama:

– Marine Equipment Directive (MED) 96/98/ECWHEEL MARK

– IMO Resolution MSC.74(69) Annex 3;

– IMO Resolution A 694 (17);

– ITU-R M.1371-3 (Class A);

– ITU-R M.825-3,

– IEC 61162 – 1/2;

– IEC 61993 – 2, Ed. 1.0;

– IEC 60945 Ed. 4.0

– IEC 61108-1 -

(3) AIS uređaj za koji se dodjeljuje potpora mora posjedovati najmanje jedan od sljedećih certifikata: BSH; DNV; RINA; USCG; FCC

Neprihvatljivi troškovi

Članak 5.

Neprihvatljivi troškovi projekta, za koji se ne može ostvariti potpora su:

a. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

b. carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

c. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

d. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

e. troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u drugim valutama,

f. plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene,

g. troškovi vlastitog rada.

Korisnik potpore

Članak 6.

(1) Da bi postao korisnikom potpore, podnositelj mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

a. mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice u trenutku podnošenja prijave;

b. plovilo za koje se traži potpora mora biti upisano u Registar ribarske flote koji se vodi pri Ministarstvu;

c. mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske. Podmirenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu Republike Hrvatske mogu se smatrati slučajevi gdje je podnositelj obuhvaćen mjerama naplate poreznog duga reprogramiranjem ili otpisom duga s osnove kamata sukladno Zakonu o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanoga gospodarskom krizom (»Narodne novine« br. 45/11 i 25/12).

Najviši udjeli i iznosi potpore po mjerama i po korisniku

Članak 7.

Najviši iznos potpore po prijavi je 50% vrijednosti ulaganja, a najviše do 6.000,00 kuna;

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 8.

(1) Ministarstvo provodi Natječaj sukladno proračunskim sredstvima predviđenim za tekuću godinu, a na temelju Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore, koju donosi ministar.

(2) Ministarstvo raspisuje Natječaj u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prijava na Natječaj

Članak 9.

(1) Prijava se podnosi na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim web-stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

a. predmet Natječaja,

b. dokumentacija koja čini prijavu,

e. rokovi, uvjeti i način za podnošenje prijava,

f. način isplate potpore.

(4) Prijave se podnose na obrascu koji se nalazi u Prilogu I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, zajedno s dokumentacijom propisanom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada Prijava

Članak 10.

(1) Administrativnu obradu prijava obavlja Ministarstvo.

(2) Prilikom administrativne obrade Prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije ili ispravak potrebnih podataka.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od 10 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(5) Potpune i pravovremeno dopunjene prijave ulaze u daljnju obradu.

Članak 11.

(1) Nakon administrativne obrade prijave i Natječajem propisane dokumentacije, Ministarstvo donosi i podnositelju izdaje:

a. Odluku o dodjeli potpore ili

b. Odluku o odbijanju prijave.

(2) Odluka o odbijanju prijave donosi se zbog:

a. neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

b. namjernog davanja krivih podataka u prijavi od strane podnositelja,

c. nepravovremeno podnesenih prijava i nepravodobno i nepotpuno dopunjenih prijava,

d. naknadno utvrđene administrativne greške,

e. nepodmirenog duga prema državi.

Isplata i povrat potpore

Članak 12.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika.

(2) Ministarstvo će Odlukom o povratu potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a. administrativne pogreške;

b. ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu;

c. korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom;

d. u slučaju propisanom člankom 14. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku određenim u Odluci o povratu potpore.

(4) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 13.

(1) Odluke izdane sukladno ovome Pravilniku nisu upravni akti.

(2) Na donesene odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj Prijave ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

(3) Odluke po prigovorima su konačne.

(4) Ministar će rješenjem imenovati Povjerenstvo.

III. KONTROLA

Administrativna kontrola

Članak 14.

(1) Administrativnu kontrolu prijava zajedno sa svom dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom i Natječajem provodi Ministarstvo.

(2) Administrativna kontrola obuhvaća:

– obradu prijava sukladno obrascima i kriterijima propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

– obradu prijava sukladno službenim evidencijama i podacima Ministarstva.

(3) Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih prijava sa svim podacima o podnositeljima Prijava i korisnicima.

(4) Ministarstvo po potrebi može provesti i kontrolu na terenu.

(5) O izvršenoj kontroli na terenu sastavlja se izvješće.

(6) Kada se prilikom kontrole na terenu utvrdi kršenje odredbi Zakona, ovoga Pravilnika, Natječaja, Odluke o dodjeli potpore, Ministarstvo će zatražiti povrat sredstava te izvijestiti nadležnu inspekciju koja će postupiti sukladno ovlastima koje proizlaze iz Zakona.

Objava korisnika

Članak 15.

Popis korisnika kojima je isplaćena potpora sukladno ugovorima bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/99

Urbroj: 525-13/0314-13-1

Zagreb, 17. srpnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1.

                                                        

                                     REPUBLIKA HRVATSKA
                           MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
                                      UPRAVA RIBARSTVA
                                   Planinska 2a, 10000 Zagreb

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA DODJELU POTPORE

Osnovni podaci o podnositelju prijave

1.

Naziv podnositelja:


2.

Kontakt podaci (telefon/mobitel/e-mail):


3.

Ime/registarska oznaka plovila

                                    

4.

CFR plovila


5.

OIB podnositelja:


6.

Broj žiro-računa:


7.

Naziv banke kod koje je otvoren žiro-račun:


8.

MBO/MB podnositelja:


9.

Ime i prezime odgovorne osobe::


Potpisom i pečatom jamčim da su navedeni podaci istiniti.

Mjesto i datum: ______________________________________

Podnositelj prijave: ___________________________________
                                                    (potpis i pečat)

97 26.07.2013 Pravilnik o provedbi mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini 97 26.07.2013 Pravilnik o provedbi mjera državne potpore kroz sufinanciranje troškova kupnje sustava automatske identifikacije plovila (AIS) u 2013. godini