Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o lovostaju

NN 97/2013 (26.7.2013.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o lovostaju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2203

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, broj 140/05. i 75/09.), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O LOVOSTAJU

Članak 1.

U Pravilniku o lovostaju (»Narodne novine«, broj 67/10. i 87/10.), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose:

– Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.),

– Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26. 1. 2010.).«

Članak 2.

U članku 4. točki A. KRUPNA DIVLJAČ riječi:

»medvjed (Ursus arctos L.)

– od 16. svibnja do 15. rujna i od 16. prosinca do 28. (29.) veljače«

zamjenjuju se riječima:

»medvjed (Ursus arctos L.)

– od 1. siječnja do 31. prosinca

– u skladu s Planom gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj i Akcijskim planom gospodarenja smeđim medvjedom za pojedinu godinu.«

U točki B. SITNA DIVLJAČ riječi:

vrana siva (Corvus corone cornix L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

vrana gačac (Corvus frugilegus L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

svraka (Pica pica L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad

šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)

– nije propisan lovostaj, osim kad sjedi na jajima i dok hrani mladunčad«

zamjenjuju se riječima:

»vrana siva (Corvus corone cornix L.)

– od 1. ožujka do 31. srpnja

vrana gačac (Corvus frugilegus L.)

– od 1. ožujka do 31. srpnja

čavka zlogodnjača (Coloeus monedula L.)

– od 1. ožujka do 31. srpnja

svraka (Pica pica L.)

– od 1. ožujka do 31. srpnja

šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.)

– od 1. ožujka do 31. srpnja«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/81

Urbroj: 525-11/1032-13-1

Zagreb, 11. srpnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.