Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 97/2013 (26.7.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

2205

Na temelju članka 29. i 30. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 143/02 i 33/05) i članka 19. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom v.d. ravnatelja Fonda donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA POTICAJA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 8/08, 20/09, 96/09, 44/10) u članku 3. stavak 4. iza riječi »privatno zdravstveno osiguranje« dodaje se zarez i riječi: »prekovremeni sati, varijabilni dio plaće«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava podnosi Fondu pisani zahtjev za redovni novčani poticaj iz čl. 3. ove Odluke na obrascu Z-RP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 1).

(2) Pravo na ovaj poticaj ostvaruje se od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti najranije po isteku tromjesečja u kojem su uplaćeni doprinosi za uplate u tom tromjesečju. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od isplate zadnje plaće u tromjesečju za koje se traži novčani poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava gubi pravo na poticaj.

(3) Osobe s invaliditetom za koje se ostvaruju prava iz čl. 3. ove Odluke moraju biti u radnom odnosu kod poslodavca, odnosno kod samozapošljavanja mora biti pokrenuta djelatnost.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev iz članka 4. ove Odluke poslodavac mora priložiti:

– dokaz da su za sve radnike uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv iznos obveze uplate doprinosa za obvezna osiguranja)

– dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži poticaj isplaćena plaća s pripadajućom obračunskom platnom listom

– izračun novčanog poticaja prema tablici DOP-1 koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 3)

(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan za osobu s invaliditetom za koju prvi put traži novčani poticaj priložiti i:

– presliku ugovora o radu

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

(3) Na traženje Fonda poslodavac je dužan dostaviti i drugu dokumentaciju ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na novčani poticaj.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev iz članka 4. ove Odluke osoba koja se samozapošljava mora priložiti:

– dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv iznos obveze uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje)

– izračun novčanog poticaja prema tablici DOP-1 koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 3)

(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka osoba koja se samozapošljava kada prvi put traži novčani poticaj dužna je priložiti i:

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– potvrda nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela

– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

(3) Na traženje Fonda osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dodatnu dokumentaciju, ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na novčani poticaj.«

Članak 5.

U članku 7. riječ »primitka« zamjenjuje se s riječi »odobrenja«.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava podnosi Fondu pisani zahtjev za redovni novčani poticaj iz čl. 8. ove Odluke na obrascu Z-RP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 1).

(2) Pravo na ovaj poticaj ostvaruje se od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti najranije po isteku tromjesečja u kojem su uplaćeni doprinosi za uplate u tom tromjesečju. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od isplate zadnje plaće u tromjesečju za koje se traži novčani poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava gubi pravo na poticaj.

(3) Osobe s invaliditetom za koje se ostvaruju prava iz čl. 8. ove Odluke moraju biti u radnom odnosu kod poslodavca, odnosno kod samozapošljavanja mora biti pokrenuta djelatnost.«

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev iz članka 9. ove Odluke poslodavac mora priložiti:

– dokaz da su za sve radnike uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv iznos obveze uplate doprinosa za obvezna osiguranja)

– dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži poticaj isplaćena plaća s pripadajućom obračunskom platnom listom

– izračun smanjenog radnog učinka prema tablici SRU-1 koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 7).

(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan za osobu s invaliditetom za koju prvi put traži novčani poticaj priložiti i:

– presliku ugovora o radu

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

– normativ za konkretno radno mjesto, koji je utemeljen na stvarnom postignuću zdravih radnika, ako poslodavac ima utvrđenu normu za konkretno radno mjesto

– opis poslova za zaposlenu osobu s invaliditetom za koju se traži poticaj – obrazac SRU-OPZ-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 4)

– ocjena radne učinkovitosti i radne prilagodbe – obrazac SRU-ORUP-2 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 5)

– ocjena radne učinkovitosti i radne prilagodbe – obrazac SRU-ORUZ-3 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 6)

(3) Na traženje Fonda poslodavac je dužan dostaviti i drugu dokumentaciju ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 8.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev iz članka 8. ove Odluke osoba koja se samozapošljava mora priložiti:

– dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv iznos obveze uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje)

– izračun smanjenog radnog učinka prema tablici SRU-1 koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 7)

(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka osoba koja se samozapošljava kada prvi put traži novčani poticaj dužna je priložiti i:

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela

– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

– opis poslova za zaposlenu osobu s invaliditetom za koju se traži poticaj – obrazac SRU-OPZ-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 4)

– ocjena radne učinkovitosti i radne prilagodbe – obrazac SRU-ORUP-2 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 5)

(3) Na traženje Fonda osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dokumentaciju ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 9.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava podnosi Fondu pisani zahtjev za redovni novčani poticaj iz čl. 14. ove Odluke na obrascu Z-RP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 1).

(2) Pravo na ovaj poticaj ostvaruje se od dana podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti najranije po isteku tromjesečja u kojem su uplaćeni doprinosi za uplate u tom tromjesečju. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od isplate zadnje plaće u tromjesečju za koje se traži novčani poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava gubi pravo na poticaj.

(3) Osobe s invaliditetom za koje se ostvaruju prava iz čl. 14. ove Odluke moraju biti u radnom odnosu kod poslodavca, odnosno kod samozapošljavanja mora biti pokrenuta djelatnost.«

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev iz članka 15. ove Odluke poslodavac mora priložiti:

– dokaz da su za sve radnike uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv iznos obveze uplate doprinosa za obvezna osiguranja)

– dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži poticaj isplaćena plaća s pripadajućom obračunskom platnom listom

– izračun troškova osobnog asistenta prema tablici OA-1 koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 10).

(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan za osobu s invaliditetom za koju prvi put traži novčani poticaj priložiti i:

– presliku ugovora o radu

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

– procjenu potrebe za osobnim asistentom – obrazac OA-PPP-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 8)

– procjenu potrebe za osobnim asistentom – obrazac OA-PPZ-2 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 9)

(3) Na traženje Fonda poslodavac je dužan dostaviti i drugu dokumentaciju ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev iz članka 15. ove Odluke osoba koja se samozapošljava mora priložiti:

– dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv iznos obveze uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje)

– izračun troška osobnog asistenta prema tablici OA-1 koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 10)

(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka osoba koja se samozapošljava kada prvi put traži novčani poticaj dužna je priložiti i:

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela

– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

– procjenu potrebe za osobnim asistentom – obrazac OA-PPP-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 8)

(3) Na traženje Fonda osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dokumentaciju ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 12.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja je samozaposlena podnosi Fondu pisani zahtjev na obrascu Z-PP, koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2), uz koji obavezno mora priložiti:

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– potvrda nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela

– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

– potvrda nadležnog tijela da osoba koja je samozaposlena nema neuplaćenih doprinosa, odnosno poreza

– troškovnik obrazovanja u koji ovisno o načinu provođenja obrazovanja ulazi:

1. školarina, ako se program provodi u obrazovnoj ustanovi

2. troškovi prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja mu je pratitelj, ako mu je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban:

– u međugradskom prijevozu, ako je obrazovna ustanova u istom mjestu

– u međumjesnom prijevozu, ako se obrazovna ustanova nalazi u drugom mjestu, od mjesta gdje je sjedište samozaposlene osobe

3. školarina i trošak prijevoza instruktora, ako osoba koja se samozapošljava sama organizira obrazovanje

– program obrazovanja

– dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu

– obrazovanje zaposlene osobe s invaliditetom – obrazac O-ZO-2 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 12)

(2) Poslodavac podnosi Fondu pisani zahtjev na obrascu Z-PP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2), uz koji obavezno mora priložiti:

– presliku ugovora o radu

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

– potvrda nadležnog tijela da poslodavac nema neuplaćenih doprinosa, odnosno poreza

– troškovnik obrazovanja u koji ovisno o načinu provođenja obrazovanja ulazi:

1. školarina, ako se program provodi u obrazovnoj ustanovi

2. troškovi prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja mu je pratitelj, ako mu je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban:

– u međugradskom prijevozu, ako je obrazovna ustanova u istom mjestu

– u međumjesnom prijevozu, ako se obrazovna ustanova nalazi u drugom mjestu, od mjesta gdje je sjedište samozaposlene osobe

3. školarina i trošak prijevoza instruktora, ako poslodavac sam organizira obrazovanje

– program obrazovanja

– dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu

– dokaz o tehničkoj, kadrovskoj i stručnoj osposobljenosti ako poslodavac sam provodi obrazovanje

– izjavu osobe o s invaliditetom o suglasnosti za pohađanje obrazovnog programa, koja je sastavni dio ove Odluke – obrazac –O-I-1, koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 11)

– procjenu potrebe obrazovanja zaposlene osobe s invaliditetom – obrazac O-ZO-2, koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 12)

(3) Na traženje Fonda osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dodatnu dokumentaciju, ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 13.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba koja je samozaposlena podnosi Fondu pisani zahtjev na obrascu Z-PP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2), uz koji obavezno mora priložiti:

– dokaz o invaliditetu

– potvrda nadležnog tijela da osoba nema neuplaćenih doprinosa, odnosno poreza

– troškovnik obrazovanja u koji ovisno o načinu provođenja obrazovanja ulazi:

1. školarina, ako se program provodi u obrazovnoj ustanovi

2. troškovi prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja mu je pratitelj, ako mu je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban:

– u međugradskom prijevozu, ako je obrazovna ustanova u istom mjestu

– u međumjesnom prijevozu, ako se obrazovna ustanova nalazi u drugom mjestu, od mjesta gdje je sjedište samozaposlene osobe

3. školarina i trošak prijevoza instruktora, ako osoba koja se samozapošljava sama organizira obrazovanje

– program obrazovanja

– dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu

– procjenu potrebe obrazovanja nezaposlene osobe s invaliditetom – obrazac O-NO-3 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 13)

(2) Poslodavac podnosi Fondu pisani zahtjev na obrascu Z-PP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2), uz koji obavezno mora priložiti:

– dokaz o invaliditetu

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

– potvrda nadležnog tijela da poslodavac nema neuplaćenih doprinosa, odnosno poreza

– troškovnik obrazovanja u koji ovisno o načinu provođenja obrazovanja ulazi:

1. školarina, ako se program provodi u obrazovnoj ustanovi

2. troškovi prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja mu je pratitelj, ako mu je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban:

– u međugradskom prijevozu, ako je obrazovna ustanova u istom mjestu

– u međumjesnom prijevozu, ako se obrazovna ustanova nalazi u drugom mjestu, od mjesta gdje je sjedište samozaposlene osobe

3. školarina i trošak prijevoza instruktora, ako poslodavac sam organizira obrazovanje

– program obrazovanja

– dokaz o upisu u obrazovnu ustanovu

– dokaz o tehničkoj, kadrovskoj i stručnoj osposobljenosti ako poslodavac sam provodi obrazovanje

– izjavu osobe s invaliditetom o suglasnosti za pohađanje obrazovnog programa – obrazac O-I-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 11)

– procjenu potrebe obrazovanja nezaposlene osobe s invaliditetom – obrazac O-NO-3 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 13)

(3) Na traženje Fonda osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dokumentaciju ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 14.

Članak 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Poslodavac je dužan u roku od 60 dana po završetku obrazovanja zaključiti ugovor o radu s osobom s invaliditetom na vrijeme od najmanje 12 mjeseci.«

Članak 15.

Članak 30. briše se.

Članak 16.

Članak 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava podnose Fondu pisani zahtjev na obrascu Z-PP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2), uz koji mora obavezno priložiti:

– presliku ugovora o radu

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela

– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

– potvrdu nadležnog tijela da poslodavac, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava nema neuplaćenih doprinosa, niti poreza

– potvrdu nadležnog tijela da se protiv poslodavca, odnosno osobe s invaliditetom koja se samozapošljava ne vodi postupak likvidacije

– GFI-POD obrazac ovjeren od FINA-e

– prijavu poreza na dobit s bilancom dobiti i gubitka ovjerenu od Porezne uprave

– prijavu poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerenu od Porezne uprave

– najmanje tri valjane ponude prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova

– rekapitulacija planiranih troškova po priloženim ponudama uz uvažavanje najniže cijene od najmanje tri valjane ponude

– podatke o sadašnjem stanju radnog mjesta – obrazac PMUR-RM-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 14)

– ocjenu potrebe za prilagodbom mjesta rada i uvjeta rada – obrazac PMUR-OPMUR-2 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 15)

– pravni temelj posjedovanja nekretnine na kojoj se je potrebno izvršiti prilagodbu radnog mjesta«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Na traženje Fonda poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dokumentaciju, odnosno Fond može pribaviti neovisno stručno mišljenje o potrebnim prilagodbama i njihovim troškovima ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj i visine poticaja.«

Dosadašnji stavci 2., 3., i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 17.

Članak 35. briše se.

Članak 18.

Članak 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava podnose Fondu pisani zahtjev na obrascu Z-PP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2), uz koji mora obavezno priložiti:

– presliku ugovora o radu

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela

– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

– potvrdu nadležnog tijela da poslodavac, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava nema neuplaćenih doprinosa, niti poreza

– potvrdu nadležnog tijela da se protiv poslodavca, odnosno osobe s invaliditetom koja se samozapošljava ne vodi postupak likvidacije

– GFI-POD obrazac ovjeren od FINA-e

– prijavu poreza na dobit s bilancom dobiti i gubitka ovjerenu od Porezne uprave

– prijavu poreza na dohodak s pregledom poslovnih primitaka i izdataka ovjerenu od Porezne uprave

– najmanje tri valjane ponude prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje sadrže detaljnu specifikaciju troškova

– rekapitulacija planiranih troškova po priloženim ponudama uz uvažavanje najniže cijene od najmanje tri valjane ponude

– podatke o sadašnjem stanju radnog mjesta – obrazac PMUR-RM-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 14)

– ocjenu potrebe za prilagodbom mjesta rada i uvjeta rada – obrazac PMUR-OPMUR-2 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 15)«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Na traženje Fonda poslodavca, odnosno osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dokumentaciju, odnosno Fond može pribaviti neovisno stručno mišljenje o potrebnim prilagodbama i njihovim troškovima, ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj i visine poticaja.«

Dosadašnji stavci 2., 3., i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 19.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava podnose Fondu pisani zahtjev na obrascu Z-PP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2), uz koji mora obavezno priložiti:

– presliku ugovora o radu

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

– potvrda nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela

– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

– potvrda nadležnog tijela da poslodavac, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava nema neuplaćenih doprinosa, niti poreza

– ugovor o namjenskom kreditu s poslovnom bankom

– plan otplate kredita poslovne banke

– dokaz o namjenski utrošenim kreditnim sredstvima

– obračun kamata poslovne banke za najmanje tri mjeseca

– dokaz o uplaćenim ratama namjenskog kredita

– procjenu potrebe za sufinanciranje troškova kamata za kreditna sredstva namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora – obrazac– SKT-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 16).

(2) Na traženje Fonda poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dokumentaciju ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 20.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava ima pravo na sufinanciranje dijela troškova druge osobe koja pomaže osobi s invaliditetom u savladavanju radnog procesa (radni terapeut) za razdoblje od najduže 3 mjeseca od dana zaključenja ugovora o radu s osobom s invaliditetom.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava na poticaj iz stavka 1. ovog članka podnosi se nakon završetka korištenja radno-terapeutske podrške, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće za zadnji mjesec u kojem je korištena radno-terapeutska podrška. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva poslodavac odnosno osoba koja se samozapošljava gubi pravo na poticaj.

Članak 21.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava podnose Fondu pisani zahtjev na obrascu Z-PP koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 2), uz koji mora obavezno priložiti:

– dokaz da su za sve radnike uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv iznos obveze uplate doprinosa za obvezna osiguranja)

– dokaz da je za osobu s invaliditetom za koju se traži poticaj isplaćena plaća s pripadajućom obračunskom platnom listom

– izračun troškova radnog terapeuta prema tablici RT-1, koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 19).

(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan za osobu s invaliditetom za koju prvi put traži novčani poticaj priložiti i:

– presliku ugovora o radu

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– presliku rješenja o upisu tvrtke u registar trgovačkog suda, odnosno presliku obrtnice

– presliku rješenja o upisu u registar udruga ako je poslodavac udruga

– procjene potrebe za radnim terapeutom – obrazac RT-PPP-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 17)

– procjenu pružene radno-terapeutske podrške – obrazac RT-PPZ-2 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 18)

(3) Na traženje Fonda poslodavac je dužan dostaviti i drugu dokumentaciju ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 22.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»(1) Uz zahtjev iz članka 43. ove Odluke osoba koja se samozapošljava mora priložiti:

– dokaz da su uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja, porez i prirez (preslika izvoda i dokument iz kojeg je vidljiv iznos obveze uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje)

– izračun troška radnog terapeuta prema tablici RT-1 koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 19)

(2) Pored dokaza iz stavka 1. ovoga članka osoba koja se samozapošljava kada prvi put traži novčani poticaj dužna je priložiti i:

– dokaz o invaliditetu

– dokaz o prijavi na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje

– potvrdu nadležnog tijela o upisu samostalne djelatnosti (obrt, zadruga, djelatnost slobodnog zanimanja, seljačkog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva) u odgovarajući registar toga tijela

– dokaz o upisu u registar obveznika poreza na dohodak

– procjenu potrebe za radnim terapeutom – obrazac RT-PPP-1 koji je sastavni dio ove Odluke (Prilog 17)

(3) Na traženje Fonda osoba koja se samozapošljava je dužna dostaviti i drugu dokumentaciju, ako je to potrebno radi utvrđivanja prava na poticaj.«

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 009-00/13-01/0003

Urbroj: 0129-01-00/00-13-0001

Zagreb, 16. srpnja 2013.

v. d. ravnatelja
mr. sci. Ante Vučić, v. r.


PRILOG 1 – PRILOG 19


97 26.07.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom 97 26.07.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom