Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu

NN 98/2013 (29.7.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu

HRVATSKI SABOR

2217

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.), Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2013., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2012. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2012. godinu.

Klasa: 400-06/13-01/04

Zagreb, 15. srpnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

HRVATSKIH CESTA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2011.

IZVORNI PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

6

PRIHODI POSLOVANJA

1.507.296.514

1.450.700.000

1.470.028.317

97,53

101,33

7

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

5.367.937

0

114.532

2,13

 

3

RASHODI POSLOVANJA

1.315.027.772

1.430.545.000

1.322.494.457

100,57

92,45

4

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

998.340.243

1.488.155.000

1.323.119.351

132,53

88,91

 

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-800.703.564

-1.468.000.000

-1.175.470.959

146,80

80,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2011.

IZVORNI PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.360.198.673

2.461.410.000

1.912.407.519

140,60

77,70

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

424.429.736

993.410.000

993.410.000

234,06

100,00

 

PROMJENE U STANJU DEPOZITA

-135.065.373

0

256.473.440

-189,89

 

 

NETO FINANCIRANJE

800.703.564

1.468.000.000

1.175.470.959

146,80

80,07

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

 

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2011.

IZVORNI PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

6

 

PRIHODI POSLOVANJA

1.507.296.514

1.450.700.000

1.470.028.317

97,53

101,33

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.439.797.364

1.399.043.224

1.408.055.632

97,80

100,64

633

Pomoći iz proračuna

1.439.797.364

1.399.043.224

1.408.055.632

97,80

100,64

6331

Tekuće pomoći iz proračuna-Min.poljop.

3.643.224

3.643.223

100,00

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

1.439.797.364

1.395.400.000

1.404.412.409

97,54

100,65

64

Prihodi od imovine

55.414.784

42.540.000

49.704.531

89,70

116,84

641

Prihodi od financijske imovine

19.382.471

9.800.000

17.116.601

88,31

174,66

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

6.965.851

5.690.000

5.503.773

79,01

96,73

6414

Prihodi od zateznih kamata

29.995

10.000

6.968

23,23

-

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

8.023.208

4.000.000

11.267.612

140,44

-

6416

Prihodi od dividendi

344.166

100.000

338.248

98,28

338,25

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

4.019.251

0,00

642

Prihodi od nefinancijske imovine

36.032.313

32.140.000

31.613.736

87,74

98,36

6424

Naknade za ceste

36.032.313

32.140.000

31.613.736

87,74

98,36

Naknada za izvanredni prijevoz

18.723.029

19.300.000

17.631.114

94,17

91,35

Korisnička naknada (za prekomjer. upotrebu javne ceste)

2.580.232

2.000.000

1.836.040

71,16

91,80

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta

14.678.115

10.800.000

12.109.154

82,50

112,12

Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske

50.937

40.000

37.428

73,48

93,57

643

Prihodi od kamata na dane zajmove

600.000

974.194

162,37

6436

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

600.000

974.194

162,37

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

10.837.143

8.276.776

11.519.230

106,29

139,18

652

Prihodi po posebnim propisima

10.837.143

8.276.776

11.519.230

106,29

139,18

6526

Ostali nespomenuti prihodi

10.837.143

8.276.776

11.519.230

106,29

139,18

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

5.500.167

4.876.776

7.433.513

135,15

152,43

Ostali nespomenuti prihodi

5.336.976

3.400.000

4.085.717

76,55

120,17

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.247.223

840.000

748.924

60,05

89,16

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.247.223

840.000

748.924

60,05

89,16

6615

Prihodi od pruženih usuga

1.247.223

840.000

748.924

60,05

89,16

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

5.367.937

0

114.532

2,13

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

5.367.937

0

114.532

2,13

721

Prihodi od prodaje garđevinskih objekata

4.961.198

0

0

0,00

7211

Stambeni objekti

4.961.198

0,00

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

1.680

7231

Uredska oprema i namještaj

1.680

723

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

405.059

0

114.532

28,28

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

405.059

25.101

6,20

7233

Ostala prijevozna sredstva u pomor.i riječkom prometu

89.431

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2011.

IZVORNI PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

 

 

 

 

 

 

 

 

3

RASHODI POSLOVANJA

1.315.027.772

1.430.545.000

1.322.494.457

100,57

92,45

31

Rashodi za zaposlene

86.736.976

88.818.500

86.577.468

99,82

97,48

311

Plaće (Bruto)

72.482.449

75.795.100

73.619.174

101,57

97,13

3111

Plaće za redovan rad

72.482.449

75.795.100

73.619.174

101,57

97,13

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.787.742

1.502.500

1.307.286

73,12

87,01

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.787.742

1.502.500

1.307.286

73,12

87,01

313

Doprinosi na plaće

12.466.785

11.520.900

11.651.008

93,46

101,13

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

11.234.615

10.232.400

10.399.495

92,57

101,63

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

1.232.170

1.288.500

1.251.513

101,57

97,13

32

Materijalni rashodi

553.008.332

635.764.500

621.772.324

112,43

97,80

321

Naknade troškova zaposlenima

3.803.063

3.763.500

3.217.102

84,59

85,48

3211

Službena putovanja

1.352.841

882.000

895.194

66,17

101,50

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

1.941.583

2.359.500

2.030.700

104,59

86,06

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

508.639

522.000

291.208

57,25

55,79

322

Rashodi za materijal i energiju

12.503.604

13.020.000

13.184.532

105,45

101,26

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.582.003

1.820.000

1.581.846

99,99

86,91

3223

Energija

10.465.455

10.620.000

11.234.077

107,34

105,78

3225

Sitni inventar i autogume

158.224

290.000

178.795

113,00

61,65

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća

297.922

290.000

189.814

63,71

65,45

323

Rashodi za usluge

525.407.402

614.508.000

592.169.404

112,71

96,36

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

5.208.941

4.504.000

4.380.328

84,09

97,25

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

501.490.026

586.460.000

570.813.275

113,82

97,33

Redovno održ.cesta i objekata

350.741.243

385.000.000

403.759.500

115,12

104,87

Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda

1.171.748

1.500.000

1.230.214

104,99

82,01

Investicijsko održavanje cesta

138.897.198

185.000.000

157.001.063

113,03

84,87

Održavanje zgrada i opreme

10.679.837

14.960.000

8.822.498

82,61

58,97

3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.682.419

2.310.000

1.895.888

112,69

82,07

3234

Komunalne usluge

6.315.085

6.315.000

6.299.614

99,76

99,76

3235

Zakupnine i najamnine

2.483.715

2.500.000

2.496.886

100,53

99,88

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

517.488

900.000

490.409

94,77

54,49

3237

Intelektualne i osobne usluge

4.246.535

7.590.000

4.068.044

95,80

53,60

3239

Ostale usluge

3.463.193

3.929.000

1.724.960

49,81

43,90

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11.294.263

4.473.000

13.201.286

116,88

295,13

3291

Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.

299.708

345.000

329.153

109,82

95,41

3292

Premije i osiguranja

521.752

700.000

757.921

145,26

108,27

3293

Reprezentacija

295.579

330.000

236.475

80,00

71,66

3294

Članarine

90.879

176.000

78.681

86,58

44,71

3295

Pristojbe i naknade

311.550

440.000

387.477

124,37

88,06

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

9.774.795

2.482.000

11.411.579

116,74

459,77

34

Financijski rashodi

423.953.092

418.562.000

365.685.139

86,26

87,37

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

284.466.061

360.750.000

302.301.321

106,27

83,80

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

284.466.061

360.750.000

302.301.321

106,27

83,80

Tuzemne kreditne institucije

238.474.957

311.850.000

259.151.271

108,67

83,10

Inozemne kreditne institucije

45.991.104

48.900.000

43.150.050

93,82

88,24

343

Ostali financijski rashodi

139.487.031

57.812.000

63.383.818

45,44

109,64

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

260.318

275.000

275.790

105,94

100,29

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula

112.954.497

9.000.000

26.084.924

23,09

289,83

3433

Zatezne kamate

4.248.831

12.537.000

13.537.428

318,62

107,98

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

22.023.385

36.000.000

23.485.676

106,64

65,24

38

Ostali rashodi

251.329.372

287.400.000

248.459.526

98,86

86,45

382

Kapitalne donacije – ŽUC

240.000.000

275.000.000

240.000.000

100,00

87,27

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – ŽUC

240.000.000

275.000.000

240.000.000

100,00

87,27

383

Kazne, penali i naknade štete

11.329.372

12.400.000

8.459.526

74,67

68,22

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

11.329.372

12.400.000

8.459.526

74,67

68,22

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

998.340.243

1.488.155.000

1.323.119.351

132,53

88,91

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

124.127.216

117.000.000

109.784.341

88,45

93,83

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

122.372.765

115.000.000

107.913.560

88,18

93,84

4111

Zemljište

122.372.765

115.000.000

107.913.560

88,18

93,84

412

Nematerijalna imovina

1.754.451

2.000.000

1.870.781

106,63

93,54

4123

Licence

1.754.451

2.000.000

1.870.781

106,63

93,54

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

874.213.027

1.371.155.000

1.213.335.010

138,79

88,49

421

Građevinski objekti

865.883.259

1.354.305.000

1.204.951.105

139,16

88,97

4212

Poslovni objekti

2.786.428

4.000.000

1.458.607

52,35

36,47

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

858.696.215

1.345.405.000

1.198.848.003

139,61

89,11

4214

Ostali građevinski objekti

4.400.616

4.900.000

4.644.495

105,54

94,79

422

Postrojenja i oprema

4.833.661

8.220.000

4.038.378

83,55

49,13

4221

Uredska oprema i namještaj

1.575.029

2.920.000

1.324.409

84,09

45,36

4222

Komunikacijska oprema

30.361

300.000

97.426

320,89

32,48

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

6.006

200.000

66.946

1.114,65

33,47

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

3.222.265

4.800.000

2.549.597

79,12

53,12

423

Prijevozna sredstva

983.693

1.600.000

762.037

77,47

47,63

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

983.693

1.600.000

762.037

77,47

47,63

426

Nematerijalna proizvedena imovina

2.512.414

7.030.000

3.583.490

142,63

50,97

4262

Ulaganja u računalne programe

2.512.414

7.030.000

3.583.490

142,63

50,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE 2011.

IZVORNI PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEKS

INDEKS

1

2

3

4

5=4/2*100

6=4/3*100

 

 

NETO FINANCIRANJE

935.768.937

1.468.000.000

918.997.519

98,21

62,60

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.360.198.673

2.461.410.000

1.912.407.519

140,60

77,70

84

Primici od zaduživanja

1.360.198.673

2.461.410.000

1.912.407.519

140,60

77,70

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.360.198.673

2.461.410.000

1.912.407.519

140,60

77,70

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

1.235.028.379

2.303.210.000

1.848.776.879

149,70

80,27

8446

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija

125.170.294

158.200.000

63.630.640

50,84

40,22

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

424.429.736

993.410.000

993.410.000

234,06

100,00

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

424.429.736

993.410.000

993.410.000

234,06

100,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

424.429.736

993.410.000

993.410.000

234,06

100,00

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

339.607.249

902.770.000

902.770.000

265,83

100,00

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

84.822.487

90.640.000

90.640.000

106,86

100,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVORNI PLAN 2012.

IZVRŠENJE 2012.

INDEKS

03

HRVATSKE CESTE

3.912.110.000

3.639.023.808

93,02

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

247.545.000

233.666.881

94,39

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

219.795.000

217.309.093

98,87

31

Rashodi za zaposlene

88.818.500

86.577.468

97,48

311

Plaće (Bruto)

75.795.100

73.619.174

97,13

3111

Plaće za redovan rad

75.795.100

73.619.174

97,13

312

Ostali rashodi za zaposlene

1.502.500

1.307.286

87,01

3121

Ostali rashodi za zaposlene

1.502.500

1.307.286

87,01

313

Doprinosi na plaće

11.520.900

11.651.008

101,13

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

10.232.400

10.399.495

101,63

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

1.288.500

1.251.513

97,13

32

Materijalni rashodi

60.764.500

58.888.281

96,91

321

Naknade troškova zaposlenima

3.763.500

3.217.102

85,48

3211

Službena putovanja

882.000

895.194

101,50

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.359.500

2.030.700

86,06

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

522.000

291.208

55,79

322

Rashodi za materijal i energiju

13.020.000

13.184.532

101,26

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.820.000

1.581.846

86,91

3223

Energija

10.620.000

11.234.077

105,78

3225

Sitni inventar i autogume

290.000

178.795

61,65

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

290.000

189.814

65,45

323

Rashodi za usluge

39.508.000

29.285.361

74,13

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.504.000

4.380.328

97,25

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

16.460.000

10.052.712

61,07

3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.310.000

1.895.888

82,07

3234

Komunalne usluge

6.315.000

6.299.614

99,76

3235

Zakupnine i najamnine

2.500.000

2.496.886

99,88

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

900.000

490.409

54,49

3237

Intelektualne i osobne usluge

2.590.000

1.944.564

75,08

3239

Ostale usluge

3.929.000

1.724.960

43,90

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.473.000

13.201.286

295,13

3291

Naknade za rad predst.i izvršnih tijela, povjeren. i sl.

345.000

329.153

95,41

3292

Premije i osiguranja

700.000

757.921

108,27

3293

Reprezentacija

330.000

236.475

71,66

3294

Članarine

176.000

78.681

44,71

3295

Pristojbe i naknade

440.000

387.477

88,06

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.482.000

11.411.579

459,77

34

Financijski rashodi

57.812.000

63.383.818

109,64

343

Ostali financijski rashodi

57.812.000

63.383.818

109,64

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

275.000

275.790

100,29

3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

9.000.000

26.084.924

289,83

3433

Zatezne kamate

12.537.000

13.537.428

107,98

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

36.000.000

23.485.676

65,24

38

Ostali rashodi

12.400.000

8.459.526

68,22

383

Kazne, penali i naknade šteta

12.400.000

8.459.526

68,22

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

12.400.000

8.459.526

68,22

K2000

OPREMANJE

8.220.000

4.038.378

49,13

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.220.000

4.038.378

49,13

422

Postrojenja i oprema

8.220.000

4.038.378

49,13

4221

Uredska oprema i namještaj

2.920.000

1.324.409

45,36

4222

Komunikacijska oprema

300.000

97.426

32,48

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

200.000

66.946

33,47

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

4.800.000

2.549.597

53,12

K2001

INFORMATIZACIJA

9.030.000

5.454.271

60,40

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.000.000

1.870.781

93,54

412

Nematerijalna imovina

2.000.000

1.870.781

93,54

4123

Licence

2.000.000

1.870.781

93,54

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.030.000

3.583.490

50,97

426

Nematerijalna proizvedena imovina

7.030.000

3.583.490

50,97

4262

Ulaganja u računalne programe

7.030.000

3.583.490

50,97

K2002

OBNOVA VOZNOG PARKA

1.600.000

762.037

47,63

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.600.000

762.037

47,63

423

Prijevozna sredstva

1.600.000

762.037

47,63

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

1.600.000

762.037

47,63

K2003

POSLOVNE ZGRADE

8.900.000

6.103.102

68,57

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.900.000

6.103.102

68,57

421

Građevinski objekti

8.900.000

6.103.102

68,57

4212

Poslovni objekti

4.000.000

1.458.607

36,47

4214

Ostali građevinski objekti

4.900.000

4.644.495

94,79

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.214.620.000

1.161.921.271

95,66

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.214.620.000

1.161.921.271

95,66

34

Financijski rashodi

311.850.000

259.151.271

83,10

342

Kamate za primljene zajmove

311.850.000

259.151.271

83,10

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

311.850.000

259.151.271

83,10

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

902.770.000

902.770.000

100,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

902.770.000

902.770.000

100,00

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

902.770.000

902.770.000

100,00

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

139.540.000

133.790.050

95,88

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

139.540.000

133.790.050

95,88

34

Financijski rashodi

48.900.000

43.150.050

88,24

342

Kamate za primljene zajmove

48.900.000

43.150.050

88,24

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

48.900.000

43.150.050

88,24

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

90.640.000

90.640.000

100,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

90.640.000

90.640.000

100,00

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

90.640.000

90.640.000

100,00

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.460.405.000

1.306.761.563

89,48

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

20.433.000

25.495.273

124,77

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

0

200.112

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

0

200.112

4111

Zemljište

0

200.112

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.433.000

25.295.161

123,80

421

Građevinski objekti

20.433.000

25.295.161

123,80

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

20.433.000

25.295.161

123,80

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

459.365.000

433.419.657

94,35

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

66.145.000

59.415.290

89,83

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

66.145.000

59.415.290

89,83

4111

Zemljište

66.145.000

59.415.290

89,83

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

393.220.000

374.004.366

95,11

421

Građevinski objekti

393.220.000

374.004.366

95,11

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

377.420.000

364.285.574

96,52

4213

Kapitalizacija kamata po kreditu

15.800.000

9.718.793

61,51

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

182.497.000

185.740.799

101,78

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

28.130.000

32.572.558

115,79

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

28.130.000

32.572.558

115,79

4111

Zemljište

28.130.000

32.572.558

115,79

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

154.367.000

153.168.241

99,22

421

Građevinski objekti

154.367.000

153.168.241

99,22

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

143.867.000

144.045.278

100,12

4213

Kapitalizacija kamata po kreditu

10.500.000

9.122.964

86,89

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

142.337.000

138.037.316

96,98

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

0

93.011

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

0

93.011

4111

Zemljište

0

93.011

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

142.337.000

137.944.305

96,91

421

Građevinski objekti

142.337.000

137.944.305

96,91

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

142.337.000

137.944.305

96,91

K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

5.830.000

6.770.599

116,13

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.830.000

6.770.599

116,13

421

Građevinski objekti

5.830.000

6.770.599

116,13

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

5.830.000

6.770.599

116,13

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

1.350.000

30.841

2,28

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

700.000

22.865

3,27

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

700.000

22.865

3,27

4111

Zemljište

700.000

22.865

3,27

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

650.000

7.976

1,23

421

Građevinski objekti

650.000

7.976

1,23

4213

Ceste, željeznice i slični građevinski objekti

650.000

7.976

1,23

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

8.593.000

7.533.208

87,67

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.025.000

3.834.230

76,30

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

5.025.000

3.834.230

76,30

4111

Zemljište

5.025.000

3.834.230

76,30

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.568.000

3.698.978

103,67

421

Građevinski objekti

3.568.000

3.698.978

103,67

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

3.568.000

3.698.978

103,67

K2010

BETTERMENT

240.000.000

229.473.150

95,61

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

15.000.000

11.775.494

78,50

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

11.775.494

78,50

4111

Zemljište

15.000.000

11.775.494

78,50

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

225.000.000

217.697.655

96,75

421

Građevinski objekti

225.000.000

217.697.655

96,75

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

215.000.000

210.071.094

97,71

4213

Kapitalizacija kamata po kreditu

10.000.000

7.626.561

76,27

K2011

ULAGANJE U ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE

400.000.000

280.260.721

70,07

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

400.000.000

280.260.721

70,07

421

Građevinski objekti

400.000.000

280.260.721

70,07

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

400.000.000

280.260.721

70,07

104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

575.000.000

562.884.043

97,89

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

385.000.000

403.759.500

104,87

32

Materijalni rashodi

385.000.000

403.759.500

104,87

323

Rashodi za usluge

385.000.000

403.759.500

104,87

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

385.000.000

403.759.500

104,87

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

185.000.000

157.001.063

84,87

32

Materijalni rashodi

185.000.000

157.001.063

84,87

323

Rashodi za usluge

185.000.000

157.001.063

84,87

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

185.000.000

157.001.063

84,87

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

5.000.000

2.123.480

42,47

32

Materijalni rashodi

5.000.000

2.123.480

42,47

323

Rashodi za usluge

5.000.000

2.123.480

42,47

3237

Intelektualne i osobne usluge

5.000.000

2.123.480

42,47

105

SUFINANCIRANJE

275.000.000

240.000.000

87,27

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

275.000.000

240.000.000

87,27

38

Ostali rashodi

275.000.000

240.000.000

87,27

382

Kapitalne donacije

275.000.000

240.000.000

87,27

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

275.000.000

240.000.000

87,27