Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu

NN 99/2013 (31.7.2013.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2239

Na temelju članka 137. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 56/13), a u svezi s člankom 9. stavak 3. i članka 9a. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07,146/08 i 56/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra turizma donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA PLOVILA SA ILI BEZ POSADE I PRUŽANJE USLUGE SMJEŠTAJA GOSTIJU NA PLOVILU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) uključujući i pružanje usluge smještaja gostiju na jahti ili brodici (u daljnjem tekstu: plovilo) u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

Plovilo jest plovni objekt koji je Pomorskim zakonikom definiran kao brodica ili jahta te se koristi za charter djelatnost;

Charter djelatnost je iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu;

Iznajmljivanje plovila podrazumijeva davanje na korištenje plovila krajnjem korisniku u svrhu razonode, sa ili bez posade, bez usluge smještaja gostiju, uz odgovarajuću naknadu koja je unaprijed utvrđena te je javno dostupna;

Pružanje usluge smještaja podrazumijeva davanje na korištenje plovila krajnjem korisniku, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg putnici noće na plovilu, uz odgovarajuću naknadu koja je unaprijed utvrđena te je javno dostupna;

Charter kompanija je fizička ili pravna osoba vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili korisnika temeljem pisanog ugovora preuzela odgovornost za upravljanje plovilom i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti propisane ovim Pravilnikom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja;

Jahta s profesionalnom posadom je jahta koja se iznajmljuje ili na kojoj se pruža usluga smještaja isključivo s članovima posade koji su s vlasnikom ili korisnikom jahte, odnosno charter kompanijom sklopili ugovor o radu ili drugi ugovor kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca u pogledu radnih uvjeta, naknada i obveza;

Osobno plovilo na vodomlazni pogon jest brodica duljine manje od 4 metra opremljena motorom s unutarnjim izgaranjem i vodomlaznom pumpom kao glavnim pogonskim uređajem, projektirana na način da osoba ili osobe na njoj sjede, stoje ili kleče;

Treća država je država koja nije Republika Hrvatska niti država članica Europske unije;

STCW Konvencija je Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca 1978., kako je izmijenjena i dopunjena;

Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo;

Ministar je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo.

Članak 3.

Charter djelatnost iz članka 2. ovog Pravilnika može se obavljati:

1. plovilom hrvatske državne pripadnosti,

2. plovilom koje vije zastavu jedne od država članica Europske unije i

3. plovilom koje vije zastavu treće zemlje za koje je ishođeno odobrenje za kabotažu.

Članak 4.

Plovilo iz članka 3. ovog Pravilnika mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora biti opremljeno minimalno opremom kako je propisano odredbama propisa kojim se uređuje statutarna certifikacija jahti i brodica hrvatske državne pripadnosti za plovila istih tehničkih karakteristika i namjene;

2. tehnički nadzor plovila mora biti obavljen u vremenskom periodu ne duljem od 12 mjeseci, a o rezultatima nadzora mora biti izdana odgovarajuća isprava;

3. mora imati najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu najmanje sukladno odredbama propisa kojim se uređuje najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu brodica i jahti hrvatske državne pripadnosti za plovila istih tehničkih karakteristika i namjene;

4. mora posjedovati i druge valjane isprave i knjige sukladno propisima države zastave;

5. mora posjedovati policu osiguranja od odgovornosti za štete trećim osobama koja pokriva i štetne događaje na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Plovilo koje se koristi za pružanje usluge smještaja mora biti građeno i opremljeno na način koji omogućava višednevni smještaj i boravak posade i putnika.

Osobno plovilo na vodomlazni pogon koje se koristi za iznajmljivanje mora biti opremljeno sustavom za paljenje i gašenje pogonskih uređaja na daljinu.

Članak 5.

Član posade plovila iz članka 3. ovog Pravilnika mora biti osposobljen i posjedovati ispravu kojom se dokazuje osposobljenost:

1. sukladno odredbama propisa kojim se uređuje način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti voditelja brodica i zapovjednika jahti u Republici Hrvatskoj ili

2. sukladno odredbama STCW Konvencije.

Osim isprava iz stavka 1. ovog članka, član posade plovila iz članka 3. ovog Pravilnika može posjedovati ispravu kojom se dokazuje osposobljenost, izdanu od nadležnog tijela druge države pod uvjetom da je ista priznata od strane Ministarstva sukladno odredbama propisa kojim se uređuje način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti voditelja brodica i zapovjednika jahti u Republici Hrvatskoj.

Strani državljanin, član posade plovila iz članka 3. ovog Pravilnika, osim odredbi iz stavka 1. i 2. ovog članka mora udovoljavati odredbama posebnih propisa kojima se uređuje boravak i rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

Članak 6.

Charter kompanija je dužna:

1. raspolagati prostorijom za prihvat gostiju;

2. odrediti najmanje jednu osobu koja je s charter kompanijom sklopila ugovor o radu ili drugi ugovor kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca u pogledu radnih uvjeta, naknada i obveza, koja je zadužena za tehničku ispravnost i primopredaju plovila charter kompanije sukladno odredbama ovog Pravilnika i pozitivnim propisima Republike Hrvatske, kao i za pružanje podrške gostima tijekom plovidbe;

3. obaviti primopredaju plovila s osobom odgovornom za upravljanje plovilom;

4. raspolagati s opremom za elektroničku prijavu popisa posade i putnika što uključuje priključak na Internet, te opremu za korištenje naprednog elektroničkog potpisa;

5. prijaviti popis posade i putnika prije svake plovidbe u centralnu bazu Ministarstva;

6. naplatiti naknadu za boravišnu pristojbu sukladno posebnim propisima;

7. prijaviti boravak stranaca sukladno posebnim propisima kojima se uređuje boravak stranih državljana u Republici Hrvatskoj.

Odredbe točke 1., 2. i točke 3. članka 6. ne primjenjuju se na charter kompanije koje pružaju uslugu smještaja isključivo na jahtama s profesionalnom posadom.

Odredbe točke 4., 5., 6. i 7. članka 6. ne odnose se na charter kompanije koje isključivo iznajmljuju plovila.

Članak 7.

Primopredaja plovila iz članka 6. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika obuhvaća najmanje sljedeće elemente:

– provjeru osposobljenosti osobe odgovorne za upravljanje plovilom;

– predaju svih valjanih isprava i dokumenata plovila propisanih za sigurnu plovidbu;

– provjeru ispravnosti rada brodskih uređaja i opreme;

– upoznavanje s osnovnim pravilima sigurnosti plovidbe i sprječavanja onečišćenja mora;

– upoznavanje s telefonskim brojevima službi traganja i spašavanja na moru i ostalih hitnih službi;

– upoznavanje s postupkom u slučaju pomorske nezgode;

– upoznavanjem sa sustavom vremenskih izvješća i vremenskih upozorenja i sl.

O postupku primopredaje sastavlja se zapisnik potpisan od osobe koja je sa strane charter kompanije obavila primopredaju i od osobe koja je odgovorna za upravljanje brodicom.

Zapisnik iz stavka 2. ovog članka sastavlja se u dva primjerka od kojih s jedna mora nalaziti na plovilu, a drugi u službenim prostorijama charter kompanije te se isti mora predočiti, na zahtjev, ovlaštenoj osobi.

Na plovilu koje se iznajmljuju, uz zapisnik iz stavka 2. ovog članka, mora se nalaziti i račun izdan sukladno posebnim propisima.

Članak 8.

Charter djelatnosti sukladno odredbama ovog Pravilnika mogu obavljati plovila koja viju zastavu treće države duljine trupa veće od 40 metara, koja su ishodila odobrenje za kabotažu (u daljnjem tekstu: odobrenje).

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministar na vremenski period ne dulji od godinu dana.

Godišnji broj odobrenja iznosi 5% ukupnog broja plovila na kojima je pružena usluga smještaja u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ukupan broj plovila na kojima je pružena usluga smještaja u prethodnoj kalendarskoj godini objavljuje Ministarstvo na svojim službenim internetskim stranicama najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Poslove charter kompanije iz članka 6. ovog Pravilnika za plovila treće zastave može obavljati pravna i fizička osoba koja je upisana u Upisnik pomorskih agenata.

Članak 9.

Prije početka davanja na korištenje plovila charter kompanija je dužna Ministarstvu podnijeti pisani zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka u kojoj se evidentiraju sve prijave popisa posade i putnika na plovilima.

U zahtjevu za dodjelu korisničkog prava rada na centralnoj bazi podataka, charter kompanija mora dostaviti sljedeće podatke:

– naziv ili ime te sjedište charter kompanije;

– OIB charter kompanije;

– ime i prezime odgovorne osobe;

– ime i prezime odgovorne osobe za sigurnost (članak 6. stavak1. točka 2.);

– ime i prezime osoba koje će unositi prijave u centralnu bazu podataka;

– popis svih plovila (ime i/ili oznaka) s preslikom upisnog lista ili dozvole za plovidbu;

– e-mail adresa.

Charter kompanija koja je u upisniku jahti odnosno očevidniku brodica Republike Hrvatske upisana kao vlasnik ili korisnik jahte ili brodice nije dužna dostaviti presliku upisnog lista ili dozvole za plovidbu.

Plovilo se može istovremeno koristiti isključivo od strane jedne charter kompanije.

Charter kompanija dužna je bez odgode odjaviti svako plovilo kojim više ne upravlja.

Članak 10.

Prijava popisa posade i putnika za svako plovilo obavlja se elektroničkim putem u centralnu bazu podataka Ministarstva najkasnije do trenutka isplovljenja plovila.

Za identifikaciju potpisnika popisa posade i putnika i potvrđivanje vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog zapisa upotrebljava se isključivo napredni elektronički potpis.

Popis posade i putnika, ispisan kao povratni dokument nakon prijave popisa posade i putnika elektroničkim putem, mora se nalaziti na plovilu i osoba koja upravlja plovilom dužna je isti predočiti, na zahtjev, ovlaštenoj osobi.

U slučaju nemogućnosti prijave popisa posade i putnika elektroničkim putem ista se ovjerava u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi lučke kapetanije. Tako ovjereni popis posade i putnika mora se naknadno unijeti u centralnu bazu podataka.

Obrazac Popisa posade i putnika nalazi se u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Pored podataka koji se prema obrascu iz Priloga 1. ovog članka unose u popis posade i putnika, charter kompanija je dužna popuniti i druge podatke, sukladno posebnim propisima.

Kod prijave Popisa posade i putnika charter kompanija je dužna za svakog člana posade jahte s profesionalnom posadom u rubriku »Vrsta i broj isprave o identitetu« unijeti broj pomorske knjižice.

Članak 11.

Charter kompanija je dužna voditi evidenciju popisa posade i putnika te je dati na uvid na zahtjev ovlaštene osobe.

Podaci iz centralne baze podataka dostupni su charter kompanijama za njihova plovila, a nadležnim tijelima državne uprave dostupni su podaci za sva plovila svih charter kompanija.

Članak 12.

Charter kompanije koje na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika obavljaju djelatnost iznajmljivanja plovila ili pružaju uslugu smještaja na plovilu u Republici Hrvatskoj dužni su uskladiti svoju djelatnost s odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 31. ožujka 2014. godine.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora zadovoljavati plovni objekt, te fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila (»Narodne novine«, br. 41/05 i 62/09).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/55

Urbroj: 530-04-3-13-5

Zagreb, 24. srpnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1.

99 31.07.2013 Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu 99 31.07.2013 Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu