Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare

NN 99/2013 (31.7.2013.), Pravilnik o načinu plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare

MINISTARSTVO TURIZMA

2240

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08., 59/09. – isp i 97/13.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PLAĆANJA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA NAUTIČARE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe za nautičare.

Članak 2.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. Obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe u smislu ovog Pravilnika su vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) za sebe i sve osobe koje noće na plovilu koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje.

2. Noćenjem u smislu ovog Pravilnika smatra se boravak osoba iz točke 1. ovog članka kad na plovilu borave i noće u lukama nautičkog turizma, odnosno na vezu u nautičkom dijelu luke koja je otvorena za javni promet sukladno propisu kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke, ako se plovilo u tim lukama nalazi na stalnom ili povremenom vezu

3. Plovilom u smislu ovog Pravilnika smatra se svako plovilo duže od 5 metara s ugrađenim ležajevima, koje se koristi za odmor, rekreaciju ili krstarenje, a koje nije plovni objekt nautičkog turizma, odnosno plovni objekt za odmor i rekreaciju i plovni objekt za višednevna krstarenja na kojima se pružaju usluge u nautičkom turizmu: charter, crusing.

II. NAČIN PLAĆANJA PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE

Članak 3.

(1) Nautičari boravišnu pristojbu plaćaju u paušalnom iznosu, čija se visina utvrđuje Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

(2) Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari mogu platiti za vremenska razdoblja od 8 dana, 15 dana, 30 dana, 90 dana i 1 godinu.

(3) Nautičarima se za plaćeni paušalni iznos boravišne pristojbe izdaje potvrda.

(4) Nautičarima koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju drugi i svaki sljedeći puta izdaje se potvrda za novo vremensko razdoblje.

(5) Naplaćeni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se na poseban račun Hrvatske turističke zajednice utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe, a operativno-tehnički poslovi u svezi s plaćanjem paušalnog iznosa boravišne pristojbe i izdavanjem potvrde obavljaju se u prostorima lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije.

(6) Na potvrdi se uz podatke o plovilu navodi iznos naplaćene paušalne boravišne pristojbe i vremensko razdoblje za koje je plaćena.

(7) Nautičari su dužni platiti paušalni iznos boravišne pristojbe prije isplovljavanja plovila.

III. NAČIN EVIDENCIJE

Članak 4.

(1) O izdanim potvrdama iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika vodi se evidencija.

(2) Podatke iz evidencije mogu koristiti nadležna tijela u svezi s nadzorom nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, kao i u svezi s obradom statističkih podataka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Način na koji će se obavljati operativno-tehnički poslovi iz članka 3. stavka 5. ovog Pravilnika, kao i korištenje dijela sredstava iz članka 19. stavka 2. Zakona o boravišnoj pristojbi za unapređenje uvjeta, razvoj i promicanje nautičkog turizma nadležna tijela će regulirati Sporazumom.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi te način evidencije i izdavanja vinjete (»Narodne novine, broj« 26/10.).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/13

Urbroj: 529-05-13-1

Zagreb, 29. srpnja 2013.

Ministar

Darko Lorencin, v. r.