Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

NN 99/2013 (31.7.2013.), Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2243

Na temelju članka 10. stavka 4., članka 11. stavka 5., članka 14. stavka 4. i članka 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE PALMINOG DRVOTOČA Paysandisia archon (Burmeister, 1880)

I.

Ovom se Naredbom propisuju mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča – Paysandisia archon (Burmeister, 1880) (u daljnjem tekstu: palmin drvotoč).

II.

Biljke domaćini u smislu ove Naredbe jesu sljedeće vrste iz porodice Arecaceae: Brahea armata, Brahea edulis, Butia capitata, Butia yatay, Chamaerops humilis, Livistonia chinensis, Livistonia decipiens, Livistonia saribu, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix reclinata, Phoenix roebelenii, Phoenix sylvestris, Sabal mexicana, Sabal minor, Sabal palmetto, Syagrus romanzoffiana, Trachycarpus fortunei, Trachycarpus wagnerianus, Trithrinax campestris, Washingtonia filifera i Washingtonia robusta, kojima je promjer bazalnog dijela stabljike veći od 5 cm.

III.

Radi utvrđivanja prisutnosti i rasprostranjenosti palminog drvotoča na biljkama domaćinima provodi se posebni nadzor u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona o biljnom zdravstvu.

IV.

Kad posjednici bilja uoče simptome koji upućuju na zarazu palminim drvotočem, obvezni su o tome odmah izvijestiti fitosanitarnog inspektora.

V.

U slučaju sumnje na zarazu palminim drvotočem, fitosanitarni inspektor uzima uzorak i šalje ga na laboratorijsku analizu u Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za zaštitu bilja.

Do dobivanja rezultata laboratorijske analize fitosanitarni će inspektor zabraniti premještanje svih biljaka domaćina s mjesta proizvodnje (rasadnika i/ili distribucijskog centra) te s javne ili privatne površine s koje je uzet uzorak uključujući i premješatanje biljaka domaćina unutar tog mjesta proizvodnje odnosno javne ili privatne površine.

VI.

Kad se potvrdi zaraza palminim drvotočem ministar:

a) određuje na temelju zapisnika fitosanitarnog inspektora demarkirano područje, i

b) donosi akcijski plan koji će se primjenjivati u demarkiranom području iz podtočke a) ove točke, i koji mora:

– sadržavati detaljan opis službenih mjera koje se poduzimaju u cilju iskorjenjivanja palminog drvotoča,

– sadržavati vremenski rok unutar kojeg se mjere moraju provesti,

– biti temeljen na Međunarodnim normama za fitosanitarne mjere br. 9 (FAO) – »Smjernice za programe iskorjenjivanja štetnih organizama« i br. 14 – »Upotreba integriranih mjera u sustavnom pristupu upravljanju rizikom od štetnih organizama«.

VII.

Demarkirano područje iz točke VI. podtočke a) ove Naredbe sastoji se od:

a) zaraženog područja u kojem je potvrđena prisutnost palminog drvotoča i koje uključuje najmanje sve biljke domaćine koje pokazuje simptome zaraze uzrokovane palminim drvotočem i, kad je to potrebno, sve biljke domaćine koje su u vrijeme sadnje pripadale istoj partiji,

b) sigurnosnog područja koje se nalazi oko zaraženog područja, širokog najmanje 10 km.

U slučaju kada se više sigurnosnih područja preklapa ili su zemljopisno blizu, odredit će se šire demarkirano područje koje uključuje postojeća demarkirana područja i područja između njih.

Točno razgraničavanje dijelova demarkiranoga područja iz točke VI. podtočke a) ove Naredbe temelji se na važećim znanstvenim načelima, biologiji palminog drvotoča, stupnju zaraze, godišnjem dobu i specifičnoj rasprostranjenosti biljaka domaćina.

Ako se potvrdi prisutnost palminog drvotoča izvan zaraženog područja, granice demarkiranog područja izmijenit će se u skladu s novonastalom situacijom.

Ako se provedbom posebnog nadzora iz točke III. ove Naredbe u demarkiranom području tijekom tri godine ne pronađe palmin drvotoč, to će se područje ukinuti i neće se više provoditi mjere iz točke VIII. ove Naredbe.

VIII.

U demarkiranom području nadležni će inspektor narediti:

– uništavanje ili, kad je to moguće, potpunu provedbu mehaničkih mjera na zaraženim biljkama domaćinima,

– primjenu kemijskih mjera u neposrednoj blizini mjesta na kojem se uništavaju zaražene biljke domaćini ili se primjenjuju postupci saniranja da bi se spriječilo svako moguće daljnje širenje palminog drvotoča,

– primjenu odgovarajućih fitosanitarnih mjera na zaraženim biljkama domaćinima,

– kad je to moguće, zamjenu biljaka domaćina drugim biljkama,

– svaku drugu mjeru koja može doprinijeti iskorjenjivanju palminog drvotoča.

IX.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/83

Urbroj: 525-09/1087-13-1

Zagreb, 24. srpnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.