Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

NN 99/2013 (31.7.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2246

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« br. 18/2013) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA TE PROVJERE ZNANJA O ZAŠTITI OD OPASNIH KEMIKALIJA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija za radnike prije početka rada s opasnim kemikalijama te dodatno stjecanje znanja radnika o zaštiti od opasnih kemikalija tijekom rada.

(2) Opasnim kemikalijama u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se: vrlo otrovne kemikalije; otrovne kemikalije; štetne kemikalije; nagrizajuće kemikalije;; karcinogene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije; mutagene kemikalije 1., 2. i 3. kategorije i reproduktivno toksične kemikalije 1., 2. i 3. kategorije, odnosno kemikalije koje se razvrstavaju u jednu od slijedećih kategorija opasnosti: akutna toksičnost 1., 2., 3. i 4. kategorije; nagrizajuće 1. kategorije, potkategorija 1.A i 1.B,; teške ozljede oka 1.kategorije; preosjetljivost dišnih putova 1. kategorije i podkategorija 1.A i 1.B;; mutagenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; karcinogenost 1.A, 1.B i 2. kategorije; reproduktivna toksičnost 1.A, 1.B i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – jednokratno izlaganje 1. i 2. kategorije; specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje 1kategorije i aspiracijska toksičnost 1. kategorije.

Članak 2.

Stručno osposobljavanje za rad s opasnim kemikalijama i za zaštitu od opasnih kemikalija obavlja ustanova/pravna osoba ovlaštena od strane Ministarstva zdravlja.

Članak 3.

Sve pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija, obvezne su na radnom mjestu na kojem se radi s opasnim kemikalijama zapošljavati radnike koji su stekli propisana znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.

Članak 4.

(1) Radnici koji rukuju opasnim kemikalijama stječu znanja o zaštiti od opasnih kemikalija na tečajevima i to: za neposredne izvršitelje poslova s opasnim kemikalijama, za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama u pravnim osobama i za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama zaposlene kod fizičkih osoba.

(2) Troškove stjecanja i provjere znanja snosi poslodavac ili fizička osoba koja se samostalno prijavi na tečaj.

Članak 5.

(1) Osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika pohađaju tečaj po osnovnom programu prije početka rada, a po proširenom programu tijekom obavljanja određenih poslova odnosno djelatnosti s opasnim kemikalijama.

(2) Pohađanje tečaja po proširenom programu obvezan je osigurati poslodavac na način da svake pete godine od posljednje provjere znanja upućuje djelatnike na tečajeve po proširenom programu, a u svrhu unapređenja uvjeta rada u proizvodnji, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija.

Članak 6.

(1) Tečaj za radnike koji rukuju opasnim kemikalijama po osnovnom programu održava se u skupinama do 50 polaznika, u trajanju od najmanje 6 sati teorijske nastave.

(2) Tečaj za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama po osnovnom programu održava se u skupinama do 35 polaznika, u trajanju od najmanje 10 sati teorijske nastave.

Članak 7.

Za svaku skupinu polaznika tečajeva mora se voditi očevidnik sa sljedećim podacima:

1. ime i prezime, ime oca i/ili majke polaznika tečaja,

2. datum, mjesto i država rođenja,

3. osobni identifikacijski broj (OIB),

4. podaci o školskoj spremi i poslodavcu (naziv poslodavca te radnog mjesta),

5. naziv tečaja,

6. podatak o prisutnosti polaznika tečaja.

Članak 8.

Program stjecanja znanja prije početka rada s opasnim kemikalijama za radnike koji rade s opasnim kemikalijama obuhvaća:

1. opće podatke o opasnim kemikalijama, njihovim štetnim učincima, značaju i važnosti razvrstavanja prema opasnostima, značenju znakova opasnosti/piktograma i oznaka te pisanih uputa o opasnim kemikalijama, potrebe stalnog liječničkog nadzora i drugim općim znanjima iz toksikologije;

2. putove ulaska opasnih kemikalija u organizam čovjeka i čimbenike koji utječu na opseg i brzinu procesa apsorpcije;

3. načine zaštite od ulaska opasnih kemikalija u organizam odnosno od njihovih lokalnih djelovanja;

4. načine pravilnog rukovanja kemikalijama i mjerama zaštite u svrhu sprječavanja nesreća i neželjenih učinaka kemikalija na zdravlje ljudi i okoliš;

5. mjere dekontaminacije, pružanja samopomoći i neodgodive prve pomoći te podatke koje valja dostaviti liječniku pri odvođenju izložene osobe u zdravstvenu ustanovu;

6. obveze i prava radnika na temelju Zakona o kemikalijama te podzakonskih akata donesenih na temelju toga Zakona.

Članak 9.

Program stjecanja znanja za odgovorne osobe za rad s opasnim kemikalijama obuhvaća:

1. program iz članka 8. ovoga Pravilnika i

2. posebne podatke o toksikokinetici, akutnim i kroničnim učincima, mjerama provođenja zaštite te sprječavanju nesreća s opasnim kemikalijama;

3. upoznavanje i usvajanje propisa Europske unije te nacionalnih zakonskih i podzakonskih akata.

Članak 10.

(1) Provjera znanja o zaštiti od opasnih kemikalija može se obaviti najranije sedam dana po završetku tečaja.

(2) Provjeri znanja može pristupiti samo onaj polaznik tečaja koji je redovito pohađao nastavu po osnovnom, odnosno proširenom programu.

Članak 11.

(1) Provjera znanja o zaštiti od opasnih kemikalija obavlja se pisanim testom.

(2) O provjeri znanja vodi se zapisnik, na obrascu koji je tiskan u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Zapisnik o provjeri znanja kao i druga dokumentacija vezana uz održavanje tečajeva, čuva se u ovlaštenoj ustanovi koja je provela edukaciju minimalno 5 godina.

Članak 12.

(1) Smatra se da je ispitanik uspješno položio ispit iz članka 11. ovoga Pravilnika ako je točno odgovorio na 50 % ili više ispitnih pitanja.

(2) Ispit se može iznimno i u opravdanim situacijama provesti usmeno prema postojećim pitanjima iz pisanog testa.

Članak 13.

Ispitivača imenuje ravnatelj ovlaštene ustanove.

Članak 14.

Ako ispitanik nije uspješno riješio test iz članka 11. ovoga Pravilnika, može mu se omogućiti još jedno polaganje ispita, uz posebno plaćanje troškova dodatnog ispita, a ako tada ne uspije položiti ispit, mora ponovo pohađati tečaj.

Članak 15.

(1) Za polaznika tečaja koji je uspješno položio ispit iz članka 11. ovoga Pravilnika izdaje se potvrda koja se dostavlja poslodavcu, odnosno fizičkoj osobi koja se samostalno prijavila na tečaj.

(2) Potvrda o završenom tečaju izdaje se na obrascu koji je tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka vrijedi 5 godina.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu provjere znanja o zaštiti od otrova (»Narodne novine« broj 62/1999).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/79

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-13-1

Zagreb, 25. srpnja 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

ZAPISNIK

ispitivač ___________________________________________
                              (naziv ovlaštene ustanove)

o provjeri znanja stečenih na tečaju o zaštiti od opasnih kemikalija za osobe koje proizvode, stavljaju na tržište ili koriste opasne kemikalije __________________________________________________

__________________________________________________.
        (šifra tečaja – naziv tečaja, osnovni/prošireni program)

Provjera znanja provedena je dana ________________ godine. Pristupili su sljedeći kandidati:


Ime i prezime

Datum
i mjesto
rođenja

Zaposlen kod (naziv i
adresa poslodavca)

Uspjeh
(bodovi)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Potpis ispitivača:


PRILOG II.

__________________________________________________
                    (Naziv ovlaštene ustanove/pravne osobe)

Na temelju članka 15. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja
te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (»Narodne novine« br. __/13)

__________________________________________________
                   (Naziv ovlaštene ustanove/pravne osobe)

                                           izdaje

                            POTVRDU

Broj: ______________________________________________
                                   (broj evidencije)

__________________________, _______________________,
            (ime i prezime)                                                    (ime majke/oca)

rođen(a) ___________________________________________
                                     (dan, mjesec, godina)

__________________________________________________
                                      (mjesto, država)

pohađao(la) je tečaj za stjecanje znanja o zaštiti od opasnih kemikalija

po _________________________________________________
                          (osnovnom/proširenom programu)

od____________ do ____________s ukupnim brojem sati ____ i

dana _____________ godine

pred ispitnom komisijom _______________________________
                                         (naziv ovlaštene ustanove/pravne osobe)

dokazao(la) da je stekao(la) potrebno znanje za obavljanje poslova

__________________________________________________
(rad s opasnim kemikalijama/odgovorna osoba za rad s opasnim kemikalijama)

Potvrda vrijedi 5 godina.

U _____________________, dana _______________

                     Odgovorna osoba ovlaštene ustanove/pravne osobe:

99 31.07.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija