Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

NN 99/2013 (31.7.2013.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2247

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« broj 18/2013) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O KEMIKALIJAMA TE O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ OČEVIDNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja očevidnika o kemikalijama koje se proizvode i uvoze, odnosno unose na teritorij Republike Hrvatske te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika Hrvatskom zavodu za toksikologiju i antidoping (u daljnjem tekstu: HZTA).

Članak 2.

(1) Sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost proizvodnje i uvoza, odnosno unosa kemikalija na teritorij Republike Hrvatske, obvezne su voditi očevidnike o tim kemikalijama.

(2) Obveza vođenja očevidnika o kemikalijama iz stavka 1. ovoga članka odnosi se također i na biocidne proizvode, kao i na proizvodnju sredstava za zaštitu bilja.

(3) Od obveze vođenja očevidnika oslobođene su pravne i fizičke osobe za kemikalije koje se koriste u znanstvenim, nastavnim ili analitičkim laboratorijima.

Članak 3.

(1) Zbirne godišnje podatke očevidnika iz članka 2. ovoga Pravilnika, pravne i fizičke osobe obvezne su dostavljati HZTA-u na obrascima koji su otisnuti u Prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio, kao i u rokovima određenim ovim Pravilnikom.

(2) Podaci na obrascima iz stavka 1. ovoga članka mogu se dostaviti i elektronskom poštom ili pohranjeni na odgovarajući računalni odnosno drugi odgovarajući medij.

Članak 4.

(1) Očevidnik o kemikalijama vodi se u elektroničkom obliku ili u knjizi očevidnika, prema trgovačkom nazivu kemikalije otisnutom na originalnom pakiranju, ili prema nazivu iz prateće dokumentacije kemikalije.

(2) Knjiga očevidnika mora biti uvezana i svaka stranica mora biti numerirana. U oznaci broja stranice mora se vidjeti konačan broj stranica (npr. str. 1 od 50 ili str. 1/50).

II. PROIZVODNJA

Članak 5.

Očevidnik o proizvodnji kemikalije vodi se na obrascu broj 1. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

III. UVOZ, ODNOSNO UNOS NA TERITORIJ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 6.

Očevidnik o uvozu, odnosno unosu kemikalije na teritorij Republike Hrvatske, vodi se na obrascu broj 2. koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

IV. DOSTAVA PODATAKA

Članak 7.

(1) Podaci iz obrazaca 1. i 2. dostavljaju se HZTA-u kao zbirni podaci na obrascu broj 3. koji se nalazi u Prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se HZTA-u najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Pravne i fizičke osobe obvezne su ustrojiti vođenje očevidnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o opasnim kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika (»Narodne novine« broj 113/2006).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/81

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-13-1

Zagreb, 25. srpnja 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG99 31.07.2013 Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika