Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 99/2013 (31.7.2013.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2251

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 2. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07. 130/07., 54/08., 85/08., 133/08., 2/09., 10/09., 17/09., 110/10., 49/13. i 65/13., u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

– podaci upisani pod šifrom: 31015 mijenjaju se i glase:

»

31015

Očitavanje snimke kostiju u dvije projekcije

1

liječnik
specijalist

3

0,90

«

– pod šifrom: 52359 u stupcu: »Djelatnici« riječ: »liječnik« zamjenjuje se riječima: »liječnik specijalist«

– pod šiframa: 31001, 31005, 31101, 31302, 31330, 31460, 31501, 31502, 32820 u stupcu: »Djelatnici« riječi: »prvostupnik med. radiologije« zamjenjuju se riječima: »radiološki tehnolog«

– šifre i podaci pod šiframa: 92095 i 92097, brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/213

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 2. srpnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

99 31.07.2013 Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi