Odluka o dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN 99/2013 (31.7.2013.), Odluka o dopunama Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2252

Na osnovi članka 87. stavak 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 39. sjednici održanoj 2. srpnja 2013. godine uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora i suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI S OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA

Članak 1.

U Odluci o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora (»Narodne novine« broj 1/11, 6/11, 31/11, 78/11, 153/11, 38/12, 61/12, 118/12, 147/12 i 38/13) u članku 10. stavku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. edukativne programe vezane uz očuvanje zdravlja na radnom mjestu.«.

Članak 2.

U članku 23. stavku 2. u Tablici 1. »Cijene preventivnih (prethodnih i periodičnih) pregleda te postupaka u ordinaciji medicine rada« iza rednog brojem 59. dodaju se redni brojevi 60. i 61. s oznakama i nazivima te cijenama pregleda/postupka kako slijedi:

»

R.b.

Oznaka pregleda/postupka

Naziv pregleda/postupka

Cijena u kn

60.

MR089

Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika

240,00

61.

MR090

Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti

240,00

«.

U stavku 3. u Tablici 2. »Cijene preventivnih (prethodnih i periodičnih) pregleda te postupaka u ordinaciji medicine rada (po posebnom standardu) iza rednog broja 59. dodaju se redni brojevi 60. i 61. s oznakama i nazivima te cijenama pregleda/postupka kako slijedi:

»

R.b..

Oznaka pregleda/postupka

Naziv pregleda/postupka

Cijena u kn

60.

MR089

Edukacija radnika o akutnom djelovanju štetnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika

240,00

61.

MR090

Edukacija radnika o održavanju radne sposobnosti te davanje savjeta o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu na razini grupe radnika, uključujući i radnike oboljele od kroničnih bolesti

240,00

«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/211

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 2. srpnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.