Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

NN 100/2013 (1.8.2013.), Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2262

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011 i 68/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. srpnja 2013. godine donijela

UREDBU

O IZVOZU I UVOZU ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuje oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne ili uvozne dozvole, postupak izdavanja, izmjena i dopuna ili oduzimanja izvozne ili uvozne dozvole, te nadzor za robu koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (u daljnjem tekstu: roba) za omogućavanje provedbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 200, 30. 7. 2005.), koja je posljednji put izmijenjena Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1352/2011 (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1236/2005).

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVOZNE ILI UVOZNE DOZVOLE, TE POSTUPAK IZDAVANJA, IZMJENA I DOPUNA ILI ODUZIMANJA IZVOZNE ILI UVOZNE DOZVOLE

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje izvozne ili uvozne dozvole podnosi se Državnom uredu za trgovinsku politiku (u daljnjem tekstu: Državni ured) u sadržaju i obliku sukladno obrascu sadržanom u Prilogu koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 3.

U postupku izdavanja izvozne ili uvozne dozvole za robu iz Priloga II. Uredbe (EZ) 1236/2005 Državni će ured zatražiti potvrdu Ministarstva kulture da je izvoz robe u skladu sa člankom 3. stavkom 2., a uvoz robe u skladu sa člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) 1236/2005.

Ako Ministarstvo kulture ne dostavi potvrdu iz stavka 1. ovoga članka u roku 15 dana od zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde, a ne zatraži produženje tog roka, smatrat će se da je izvoz robe u skladu sa člankom 3. stavkom 2., a uvoz robe u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) 1236/2005.

Članak 4.

U postupku izdavanja izvozne ili uvozne dozvole za robu iz Priloga III. Uredbe (EZ) 1236/2005, Državni će ured zatražiti mišljenje Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva financija – Carinske uprave, Sigurnosno obavještajne agencije, te ovisno o vrsti robe i Ministarstva zdravlja.

Državna tijela iz stavka 1. ovoga članka svoja mišljenja formiraju na temelju svojih nadležnosti u skladu s kriterijima iz članka 6. Uredbe (EZ) 1236/2005.

Ako državna tijela iz stavka 1. ovoga članka ne dostave pisano mišljenje u roku 15 dana od zaprimanja zahtjeva za mišljenje, a ne zatraže produženje tog roka, smatrat će se da su dala pozitivno mišljenje.

Ako je državnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka, za izdavanje mišljenja, potrebna dodatna dokumentacija, o tome će obavijestiti Državni ured koji će istu zatražiti od podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

O zahtjevu za izdavanje izvozne ili uvozne dozvole Državni ured odlučuje u roku 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva, odnosno u roku 60 dana ako je potrebno izvršiti dodatne provjere.

Izvozna ili uvozna dozvola izdaje se na rok od 3 do 12 mjeseci.

Članak 6.

Uvozna dozvola izdaje se u tri primjerka, od kojih jedan primjerak prati robu, drugi je namijenjen za obavljanje carinskih formalnosti, a treći za arhivu.

Izvozna dozvola izdaje se u četiri primjerka, od kojih jedan primjerak prati robu, drugi je namijenjen za obavljanje carinskih formalnosti, treći za podnositelja zahtjeva, a četvrti za arhivu.

Članak 7.

Državni ured može izdanu izvoznu ili uvoznu dozvolu ukinuti ili izmijeniti ako utvrdi da jedan ili više uvjeta na osnovi koji je bila izdana izvozna ili uvozna dozvola više ne postoji ili su promijenjeni.

Državni ured može poništiti izdanu izvoznu ili uvoznu dozvolu ako utvrdi da je dozvola bila izdana na temelju netočnih ili nepotpunih podataka, a da je podnositelj zahtjeva znao ili je morao znati da su ti podaci netočni ili nepotpuni.

Državni ured može ukinuti izdanu izvoznu ili uvoznu dozvolu na zahtjev izvoznika odnosno uvoznika.

Republika Hrvatska nije odgovorna za troškove koji su nastali ili će nastati aktivnostima poduzetim sukladno ovom članku.

Članak 8.

Državni ured vodi evidenciju izdanih izvoznih i uvoznih dozvola.

III. NADZOR

Članak 9.

Nadzor nad provedbom ove Uredbe i Uredbe (EZ) 1236/2005 obavlja Ministarstvo financija – Carinska uprava.

Ako Ministarstvo financija u provedbi nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da su povrijeđene odredbe ove Uredbe i Uredbe (EZ) 1236/2005, o tome će obavijestiti Državni ured.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/85

Urbroj: 50301-05/05-13-2

Zagreb, 25. srpnja 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

100 01.08.2013 Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 100 01.08.2013 Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 100 01.08.2013 Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje