Uredba o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

NN 101/2013 (2.8.2013.), Uredba o izmjeni Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2275

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

Članak 1.

U Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, br. 152/2008 i 55/2012), članak 25. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: Agencija) provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u ime i za račun proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske. Ostali subjekti javnog sektora mogu ovlastiti Agenciju da u njihovo ime i račun provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu. Kada provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu Agencija se smatra središnjim tijelom za javnu nabavu u smislu propisa kojima je uređeno područje javne nabave. Subjekti u čije ime i račun Agencija provodi postupke javne nabave za energetsku uslugu nadoknađuju Agenciji troškove objave javne nabave.«.

Članak 2.

Postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (»Narodne novine«, br. 152/2008 i 55/2012) i propisa donesenih na temelju toga Zakona.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/92

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 1. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.