Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN 101/2013 (2.8.2013.), Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju

101 02.08.2013 Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2286

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 80/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNIM POTPORAMA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom definiraju postupci primjenjivi na državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: državne potpore), uključujući:

1) prijavu državne potpore,

2) prijavu izuzete državne potpore i potpore male vrijednosti,

3) komunikaciju s Europskom komisijom,

4) kumulaciju državne potpore,

5) izvješćivanje,

6) praćenje državne potpore te sadržaj i način vođenja Registra državnih potpora.

Značenje pojedinih izraza

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) Državna potpora je stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog korisnika u sektoru poljoprivrede,

(2) Izuzeta državna potpora je državna potpora koju prije dodjele nije potrebno prijaviti Europskoj komisiji prema postupku predviđenom u članku 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1857/2006 od 15. prosinca 2006. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na državne potpore malim i srednjim poduzetnicima koji se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda i o izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 70/2001 (SL L 358, 16. prosinac 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba o izuzetoj državnoj potpori),

(3) Potpora male vrijednosti uređena je Uredbom Komisije (EZ) br. 1535/2007 od 20. prosinca 2007. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na potporu male vrijednosti u sektoru poljoprivredne proizvodnje (SL L 3337, 21. prosinac 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis) a koja zbog svog iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država članica EU te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. UFEU,

(4) Program državne potpore (u daljnjem tekstu: Program) je akt na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne državne potpore i akt na temelju kojeg se državna potpora koja unaprijed nije vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore,

(5) Pojedinačna državna potpora je državna potpora koja nije dodijeljena na temelju Programa te svaka potpora koja podliježe obvezi prijave, a dodjeljuje se na temelju Programa,

(6) Postojeća državna potpora je državna potpora u smislu članka 34. stavka 2. podstavka 1. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Zakon),

(7) Davatelji državne potpore su davatelji u smislu članka 36. stavka 1. Zakona,

(8) Korisnik državne potpore je korisnik u smislu članka 37. Zakona,

(9) Prijava Europskoj komisiji je prijava prijedloga državne potpore Europskoj komisiji radi odobrenja njezine dodjele u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 659/1999 od 22. ožujka 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 93. Ugovora o EZ (SL L 083 od 27. ožujka 1999.) i Uredbom Komisije (EZ) br.794/2004 od 21. travnja 2004. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 659/1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora o EZ (SL L 140 od 30. travnja 2004.) kojima se uređuje postupak prijave i odobrenja državne potpore,

(10) Registar državnih potpora je evidencija državne potpore u sektoru poljoprivrede,

(11) Sektor poljoprivrede su djelatnosti vezane uz proizvodnju, preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda koji ulaze u područje primjene Priloga I. UFEU.

I. PRIJAVA DRŽAVNE POTPORE

Prijava državne potpore

Članak 3.

(1) Prijava prijedloga Programa i/ili pojedinačne državne potpore (u daljnjem tekstu: prijedlog državne potpore) dostavljena Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uz popunjene obrasce sadrži prijedlog državne potpore i sve potrebne dokumente na koje se davatelj državne potpore poziva.

(2) Ministarstvo pruža stručnu pomoć davateljima i/ili korisnicima državnih potpora radi ispravne primjene i razumijevanja pravila o državnim potporama, te pripreme prijedloga državne potpore.

(3) Davatelji državne potpore dužni su Ministarstvu u pisanom i elektroničkom obliku dostaviti prijedlog državne potpore, popunjeni obrazac prijave državne potpore (u daljnjem tekstu: Obrazac prijave) i sve potrebne dokumente nužne za provedbu postupka ocjene usklađenosti državne potpore s važećim propisima Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede.

(4) Obrazac prijave propisan uredbama iz članka 2. stavka 9. preuzima se u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva www.mps.hr.

(5) Prijedlog državne potpore iz stavka 1. ovoga članka te Obrazac prijave iz stavka 3. ovoga članka potpisuje ovlaštena osoba davatelja državne potpore.

Prijava postojeće državne potpore

Članak 4.

(1) Davatelji državne potpore prijavljuju postojeće državne potpore Ministarstvu do 10. rujna 2013. godine.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka davatelj državne potpore nije obvezan prijaviti postojeću državnu potporu ukoliko ju je već prijavio Ministarstvu sukladno odredbama Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 16/2013).

(3) Prijava iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

– naziv pravnog akta i tekst pravnog akta davatelja državne potpore koji je temelj za dodjelu,

– planirani proračun davatelja državne potpore za svaku pojedinu godinu prijelaznog razdoblja od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju,

– popunjeni obrazac prijave postojeće državne potpore (u daljnjem tekstu: Obrazac prijave postojeće državne potpore).

(4) Davatelj državne potpore dužan je prijavu iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Ministarstvu u pisanom obliku s naznakom: »Prijava postojeće državne potpore« i elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: drzavne.potpore@mps.hr.

(5) Obrazac prijave iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka preuzima se u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva www.mps.hr.

(6) Obrazac prijave iz stavka 3. podstavka 3. ovoga članka potpisuje ovlaštena osoba davatelja državne potpore.

(7) U slučaju da prijava iz stavka 3. ovoga članka nije potpuna, Ministarstvo poziva davatelja državne potpore da dopuni prijavu i utvrđuje mu rok za dopunu.

(8) Ukoliko davatelj državne potpore ne dopuni prijavu u utvrđenom roku, Ministarstvo prijavu postojeće državne potpore neće prijaviti Europskoj komisiji kao postojeću državnu potporu.

Prijava prijedloga državne potpore Europskoj komisiji

Članak 5.

(1) Ukoliko Ministarstvo smatra da je prijedlog državne potpore potpun i usklađen s pravilima o državnim potporama u sektoru poljoprivrede, bez odgode prijavljuje prijedlog državne potpore Europskoj komisiji i o tome obavještava davatelja državne potpore.

(2) Ukoliko Ministarstvo smatra da prijedlog državne potpore nije potpun, od davatelja državne potpore zahtijeva dopunu prijedloga državne potpore i dostavu svih potrebnih dokumenata u dodatnom roku kojeg odredi Ministarstvo a koji ne može biti dulji od 30 dana.

(3) Ukoliko Ministarstvo smatra da prijedlog državne potpore nije usklađen s pravilima o državnim potporama u sektoru poljoprivrede, od davatelja državne potpore zahtijeva izmjenu prijedloga državne potpore i ispravljanje uočene neusklađenosti u roku kojeg odredi Ministarstvo a koji ne može biti dulji od 30 dana.

(4) Ukoliko davatelj državne potpore ne dopuni i/ili izmjeni prijedlog državne potpore u roku iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka, Ministarstvo davatelju državne potpore upućuje ponovljeni zahtjev i utvrđuje dodatni rok za dopunu i/ili izmjenu prijedloga državne potpore.

(5) Ukoliko nakon ponovljenog zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka davatelj državne potpore ne dostavi zatražene izmjene i dopune prijedloga državne potpore, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, osim ako davatelj državne potpore ne dostavi zahtjev iz stavka 9. ovoga članka.

(6) Ukoliko Ministarstvo smatra da se prijedlog državne potpore ne odnosi na državnu potporu u smislu ovoga Pravilnika, Ministarstvo o tome šalje obavijest davatelju državne potpore.

(7) Ukoliko davatelj državne potpore koju je Ministarstvo prijavilo Europskoj komisiji odustane od namjere dodjele državne potpore o tome će bez odgode izvijestiti Ministarstvo, a Ministarstvo će povući već podnesenu prijavu ako Europska komisija već nije donijela odluku o prijavljenoj državnoj potpori.

(8) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti državnu potporu bez odobrenja Europske komisije.

(9) Ukoliko davatelj državne potpore zatraži pisanim putem da se prijedlog državne potpore prijavi bez predloženih izmjena i/ili dopuna, Ministarstvo će postupiti po zahtjevu davatelja državne potpore i neizmijenjeni prijedlog državne potpore bez odgode prijaviti Europskoj komisiji.

II. PRIJAVA IZUZETE DRŽAVNE POTPORE I POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

Prijava prijedloga izuzete državne potpore i davanje mišljenja

Članak 6.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu prijedlog izuzete državne potpore radi davanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori.

(2) Uz prijedlog izuzete državne potpore iz stavka 1. ovoga članka davatelj državne potpore dužan je Ministarstvu dostaviti i popunjeni Obrazac prijave o izuzetoj državnoj potpori koji se preuzima u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva www.mps.hr.

(3) Ukoliko Ministarstvo utvrdi da je dostavljeni prijedlog kojim se dodjeljuje izuzeta državna potpora potpun i usklađen s pravilima o izuzetoj državnoj potpori, daje mišljenje o usklađenosti prijavljenog prijedloga izuzete državne potpore u roku od 45 dana od primitka potpunog prijedloga.

(4) Ukoliko Ministarstvo utvrdi da prijedlog kojim se dodjeljuje izuzeta državna potpora nije potpun, Ministarstvo od davatelja državne potpore zahtijeva dopunu i dostavu svih potrebnih dokumenata u dodatnom roku kojeg odredi Ministarstvo a koji ne može biti dulji od 30 dana.

(5) Ukoliko Ministarstvo utvrdi da prijedlog kojim se dodjeljuje izuzeta državna potpora nije usklađen s pravilima o izuzetoj državnoj potpori, od davatelja državne potpore zahtijeva dopunu i/ili izmjenu prijedloga u roku kojeg odredi Ministarstvo a koji ne može biti dulji od 30 dana.

(6) Ukoliko davatelj državne potpore ne dopuni i/ili izmjeni prijedlog izuzete državne potpore u roku kojeg odredi Ministarstvo, davatelju državne potpore Ministarstvo upućuje ponovljeni zahtjev i utvrđuje dodatni rok za dopunu i/ili izmjenu prijedloga izuzete državne potpore.

(7) Ukoliko nakon ponovljenog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka davatelj državne potpore ne dostavi zatražene dopune i/ili izmjene prijedloga izuzete državne potpore, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, osim ako davatelj državne potpore ne dostavi zahtjev iz stavka 9. ovoga članka.

(8) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti izuzetu državnu potporu bez pozitivnog mišljenja Ministarstva o usklađenosti prijedloga s Uredbom o izuzetoj državnoj potpori.

(9) Ukoliko davatelj državne potpore zatraži pisanim putem da se prijedlog izuzete državne potpore prijavi Europskoj komisiji, Ministarstvo će postupiti po zahtjevu davatelja državne potpore i prijedlog izuzete državne potpore bez odgode prijaviti Europskoj komisiji.

(10) Ako je zatražena i izvršena prijava iz stavka 9. ovoga članka, davatelj državne potpore ne može dodijeliti izuzetu državnu potporu prije odobrenja Europske komisije.

Prijava prijedloga i davanje mišljenja na prijedlog potpore male vrijednosti

Članak 7.

(1) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu prijedlog potpore male vrijednosti radi davanja mišljenja o usklađenosti sadržaja prijedloga s Uredbom de minimis.

(2) Uz prijedlog potpore male vrijednosti iz stavka 1. ovoga članka davatelj državne potpore dužan je Ministarstvu dostaviti i popunjeni Obrazac prijave potpore male vrijednosti koji se preuzima u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva www.mps.hr.

(3) Ukoliko Ministarstvo utvrdi da je dostavljen prijedlog potpore male vrijednosti potpun i usklađen s pravilima o potporama male vrijednosti, daje mišljenje o usklađenosti prijavljenog prijedloga potpore male vrijednosti u roku od 45 dana od primitka prijedloga.

(4) Ukoliko Ministarstvo utvrdi da prijedlog kojim se dodjeljuje potpora male vrijednosti nije potpun, Ministarstvo od davatelja državne potpore zahtijeva dopunu i dostavu svih potrebnih dokumenata u dodatnom roku kojeg odredi Ministarstvo a koji ne može biti dulji od 30 dana.

(5) Ukoliko Ministarstvo utvrdi da prijedlog kojim se dodjeljuje potpora male vrijednosti nije u skladu s pravilima o potporama male vrijednosti, Ministarstvo od davatelja državne potpore zahtijeva dopunu i/ili izmjenu prijedloga sukladno pravilima o potporama male vrijednosti u roku kojeg odredi Ministarstvo a koji ne može biti dulji od 30 dana.

(6) Ukoliko davatelj državne potpore ne dopuni i/ili izmjeni prijedlog potpore male vrijednosti u roku kojeg odredi Ministarstvo, Ministarstvo davatelju državne potpore dostavlja ponovljeni zahtjev i dodatni rok za dopunu i/ili izmjenu prijedloga potpore male vrijednosti.

(7) Ukoliko nakon ponovljenog zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka davatelj državne potpore ne dostavi zatražene dopune i/ili izmjene prijedloga potpore male vrijednosti, smatrat će se da je davatelj državne potpore odustao od prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Davatelj državne potpore ne može dodijeliti potporu male vrijednosti bez pozitivnog mišljenja Ministarstva o usklađenosti prijedloga s pravilima o potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede.

(9) Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

(10) Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de minimis.

(11) Izjava iz stavka 10. ovoga članka daje se u svrhu provjere da potpora ne premašuje gornje granice iz Uredbe de minimis.

III. KOMUNIKACIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM

Članak 8.

(1) Komunikacija između davatelja državne potpore i Europske komisije obavlja se putem Ministarstva.

(2) Nakon što Europska komisija donese odluku o prijedlogu državne potpore Ministarstvo o tome bez odgode obavještava davatelja državne potpore.

IV. KUMULACIJA DRŽAVNE POTPORE

Članak 9.

(1) Ukupni iznos dodijeljenih sredstva državne potpore za pojedinu mjeru određenom korisniku ne smije prijeći gornju granicu intenziteta potpore utvrđenu pravilima za državne potpore, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je državna potpora dodijeljena.

(2) Korisnik državne potpore mora dati davatelju državne potpore izjavu da za istu svrhu za koju mu se dodjeljuju sredstva nije primio potporu iz drugih izvora ili koliko je sredstava za istu svrhu već primio iz drugih izvora. Davatelj državne potpore provjerava i čuva izjave.

V. IZVJEŠĆIVANJE

Izvješćivanje o državnim potporama i izuzetim državnim potporama

Članak 10.

(1) Davatelj državne potpore dužan je voditi evidenciju dodijeljenih državnih potpora.

(2) Davatelj državne potpore dužan je Ministarstvu dostavljati godišnje izvješće o dodijeljenim državnim potporama, u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu izvješća koji se preuzima u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva www.mps.hr.

(3) Podaci iz Obrasca izvješća iz stavka 2. ovoga članka jesu:

– naziv davatelja državne potpore,

– matični broj/OIB davatelja državne potpore,

– naziv državne potpore,

– naziv pravnog akta za dodjelu državne potpore,

– naziv instrumenta državne potpore,

– svrha državne potpore i kratki opis mjere,

– naziv/ime i prezime korisnika državne potpore (matični broj/OIB) ili naziv pružatelja subvencioniranih usluga,

– matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), kada je korisnik državne potpore upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– datum dodjele državne potpore, naziv i datum akta temeljem kojeg je državna potpora odobrena korisniku,

– datum doznake državne potpore korisniku ili pružatelju subvencioniranih usluga,

– ukupna vrijednost investicije u kunama (bruto iznos) u slučaju potpore za ulaganja,

– iznos dodijeljene državne potpore u kunama (neto iznos),

– broj korisnika subvencioniranih usluga.

(4) Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu izvješće iz stavka 2. ovog članka najkasnije do 30. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu na koju se izvješće odnosi.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka izvješće iz stavka 2. ovoga članka za 2012. godinu davatelj državne potpore dužan je dostaviti Ministarstvu najkasnije do 30. rujna 2013. godine.

(6) Ukoliko je davatelj državne potpore dostavio izvješće za 2012. godinu sukladno odredbama Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, broj 16/2013) na njega se ne primjenjuje stavak 5. ovoga članka.

(7) Davatelj državne potpore koji u prethodnoj godini nije dodjeljivao državne potpore, dužan je o tome dostaviti Ministarstvu izjavu najkasnije do 30. ožujka tekuće godine.

Izvješćivanje o dodijeljenim potporama male vrijednosti

Članak 11.

(1) Davatelj državne potpore vodi zasebnu evidenciju dodijeljenih potpora male vrijednosti.

(2) Davatelj državne potpore dostavlja Ministarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele potpore male vrijednosti.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka davatelj državne potpore podnosi na Obrascu izvješća kojeg preuzima u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Ministarstva www.mps.hr a dostavlja Ministarstvu u pisanom obliku i elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte: drzavne.potpore@mps.hr.

VI. PRAĆENJE DRŽAVNE POTPORE I REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA

Radna skupina za praćenje državne potpore

Članak 12.

Ministar nadležan za poljoprivredu imenovat će radnu skupinu za državne potpore s ciljem savjetovanja u procesu donošenja mišljenja Ministarstva.

Registar državnih potpora

Članak 13.

(1) Ministarstvo vodi registar svih državnih potpora u elektroničkom obliku koji sadrži sljedeće podatke:

– naziv državne potpore,

– naziv davatelja državne potpore,

– broj prijave državne potpore,

– naziv državne potpore,

– oblik državne potpore,

– razdoblje provedbe državne potpore,

– datum prijave,

– datum odobrenja i broj državne potpora odobrene od Europske komisije.

(2) Registar državnih potpora osim podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži i sljedeće podatke koji se odnose na izuzete državne potpore:

– identifikacijski broj odobrene izuzete državne potpore dodijeljen od Europske komisije,

– datum objave zbirnih podatka o izuzetoj državnoj potpori na internetskoj stranici Europske komisije.

(3) Registar državnih potpora sadrži sljedeće podatke koji se odnose na potpore male vrijednosti:

– naziv davatelja potpore male vrijednosti,

– naziv potpore male vrijednosti,

– broj potpore male vrijednosti,

– naziv korisnika potpore male vrijednosti,

– datum odobrenja potpore male vrijednosti,

– iznos potpore male vrijednosti, koji je odobren korisniku.

(4) Davatelji državne potpore mogu odobriti potporu male vrijednosti korisniku, nakon što na temelju pisanog zahtjeva na obrascu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva, dobiju podatak da predviđeni iznos potpore male vrijednosti ne prelazi bilo koju od gornjih granica navedenih u Uredbi de minimis.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

Obrasci iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2., članka 10. stavka 2. i članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika kao i upute za njihovo popunjavanje objavit će se na web-stranici Ministarstva u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« broj 16/2013).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/84
Urbroj: 525-07/0212-13-3
Zagreb, 30. srpnja 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.