Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

NN 102/2013 (7.8.2013.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2289

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA GOSPODARSTVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga tih jedinica, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonom dani u djelokrug.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, ustrojavaju se sljedeće upravne organizacije i druge unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Kabinet ministra

2. Glavno tajništvo Ministarstva

3. Uprava za energetiku i rudarstvo

4. Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

5. Uprava za industriju, investicije i programe i projekte Europske unije

6. Uprava za sustav javne nabave

7. Ravnateljstvo za robne zalihe

8. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

9. Samostalni odjel za odnose s javnošću

10. Samostalni odjel za provedbu međunarodnih i EU projekata programa IPA-I

11. Samostalna služba za europske i međunarodne poslove.

1. KABINET MINISTRA

Članak 4.

Kabinet ministra je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja za ministra i zamjenika obavlja stručne i administrativne poslove, priprema i prikuplja materijale za sjednice Kolegija ministra i druge sastanke koje saziva ministar, izrađuje zaključke i brine se o njihovom izvršavanju, kontaktira s upravnim organizacijama i unutarnjim ustrojstvenim jedinicama u svezi s predstavkama i pritužbama građana, obavlja poslove multilateralne i bilateralne međunarodne suradnje Ministarstva s nadležnim tijelima i međunarodnim organizacijama u inozemstvu, sudjeluje u pripremi protokolarnih obveza i putovanja ministra i zamjenika i koordinira poslove u svezi s odnosima sa sredstvima javnog priopćavanja, koordinira poslove medijske prezentacije Ministarstva, sudjeluje u koordiniranju poslova vezanih uz ostvarenje plana i programa rada i djelovanja ministra, zamjenika i pomoćnika ministra po nalogu ministra, poslove u svezi s praćenjem rada Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora i njihovih tijela, te druge poslove za službene potrebe ministra i zamjenika. Kabinet ministra sudjeluje u izradi strateškog plana Ministarstva, definiranju pokazatelja uspješnosti i utvrđivanju rizika u okviru djelokruga Kabineta, te inicira poslove koji se odnose na jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije unutar Ministarstva.

2. GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

Članak 5.

Glavno tajništvo Ministarstva kao posebna ustrojstvena jedinica, obavlja administrativne, pravne, upravno-pravne, financijsko-računovodstvene, financijsko-planske poslove, poslove javne nabave za potrebe Ministarstva, informatičke poslove, poslove financijskog upravljanja i kontrole, te druge stručne poslove za potrebe Ministarstva, koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to: prati i analizira radne procese u okviru Ministarstva i osigurava učinkovitost u radu, surađuje u izradi nacrta prijedloga zakona i propisa iz djelokruga Ministarstva, daje mišljenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga, koordinira izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona iz djelokruga drugih državnih tijela, obavlja poslove u vezi svih radno-pravnih pitanja službenika i namještenika Ministarstva, njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te napredovanja i nagrađivanja, obavlja financijske, računovodstvene, informatičke, opće i pomoćne sigurnosno-tehničke poslove vezane za poslovni objekt, poslove prevođenja, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire i usklađuje sigurnosne poslove i obavlja druge poslove iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata i programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, obavlja i druge poslove iz djelokruga Ministarstva.

U Glavnom tajništvu se ustrojavaju sljedeći sektori:

2.1. Sektor za financije i proračun

2.2. Sektor za zakonodavstvo i ljudske potencijale

2.3. Sektor za informatičku podršku, opće i tehničke poslove.

2.1. Sektor za finacije i proračun

Članak 6.

Sektor za financije i proračun obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna i izradu mjesečnih financijskih planova, priprema i izrađuje izmjene i dopune, te preraspodjelu sredstava državnog proračuna za uprave Ministarstva i proračunske glave unutar Ministarstva. Sektor također obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice. Sektor prati i evidentira projekte financirane iz inozemnih darovnica; obavlja poslove planiranja i plaćanja na osnovi projekata financiranih iz fondova Europske unije. Sektor nadalje, u okviru svoga djelokruga obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća na razini Razdjela, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, te usklađuje godišnji popis (inventuru) sa knjigovodstvenim stanjem, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava na osnovi posebnih propisa i pomoći Europske unije i obavlja poslove javne nabave za potrebe Ministarstva, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupcima javne nabave za potrebe Ministarstva, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore o javnoj nabavi, te prati njihovo izvršavanje, vodi očevidnik nekretnina i surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, te obavlja i druge poslove koje odredi glavni tajnik ili ministar neposredno. Nadalje, Sektor koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu i tijelima državne uprave u nadležnosti razdjela Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Glavnog tajništva.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

2.1.1. Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu

2.1.2. Služba za računovodstvo i javnu nabavu.

2.1.1. Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu

Članak 7.

Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu organizira i koordinira pripremu i izradu prijedloga financijskog plana državnog proračuna, daje obrazloženje financijskog plana u vezi s programima Ministarstva, po upravama Ministarstva i proračunskim glavama u djelokrugu Ministarstva, u skladu sa Zakonom o proračunu, smjernicama Vlade Republike Hrvatske i važećim proračunskim klasifikacijama. Odjel izrađuje mjesečne financijske i korigirane planove za trošenje sredstava, priprema i izrađuje izmjene i dopune, te preraspodjelu sredstava državnog proračuna za uprave Ministarstva i proračunske glave unutar Ministarstva, izrađuje izvješća o trošenju i izvršavanju proračunskih sredstava po proračunskim klasifikacijama; izrađuje preglede i izvješća izvršenih izdataka u odnosu na plan, sudjeluje na izradi periodičnih obračuna, završnog računa i konsolidiranih izvješća na nivou Razdjela. Odjel također obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, radi na izvršavanju rashoda i izdataka po izvorima sredstava i namjeni, obavlja poslove unosa rezervacije sredstava i ispostavlja zahtjeve za plaćanje s jedinstvenog računa riznice, priprema i kontrolira zahtjeve za izvršavanje svih rashoda iz sustava Državne riznice, obavlja prijenos sredstava iz državne riznice na prijelazni račun, otvara nove domaće i devizne dobavljače u suradnji s Financijskom agencijom, izrađuje i kontrolira naloge za preknjiženje, koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu; koordinira uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola u državnim tijelima (agencije, zavodi, fondovi) koja su 2. razina (glave u razdjelu) u proračunu Ministarstva; inicira izradu internih akata (uputa, smjernica) kojima se uređuju opisi poslova, ovlasti i odgovornosti pojedinih sudionika u procesima planiranja, izrade programa, praćenja realizacije programa, obrade financijskih dokumenata, internog izvješćivanja o realizaciji proračunskih sredstava i o ostvarenim ciljevima, razvoju postupaka i aktivnosti pripreme, obrade, tijeka, izvješćivanja i pohrane financijskih i drugih dokumenata u poslovanju Ministarstva; koordinira uspostavljanje i razvoj komponente upravljanja rizicima; usmjeren je na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u Ministarstvu u dijelu praćenja prihoda i primitaka, izvršavanju rashoda i materijalnih sredstava, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, s ciljem izvršavanja poslova iz djelokruga rada Ministarstva; izrađuje izvješća o uspostavi i funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola; izrađuje izvješće o upravljanju rizicima na razini Ministarstva; surađuje s upravnom jedinicom Ministarstva financija za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

2.1.2. Služba za računovodstvo i javnu nabavu

Članak 8.

Služba za računovodstvo i javnu nabavu prati i evidentira projekte financirane iz inozemnih darovnica; obavlja poslove planiranja i plaćanja u vezi s projektima financiranih iz fondova Europske unije; u okviru svoga djelokruga obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu evidenciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća na razini Razdjela, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) sa knjigovodstvenim stanjem, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći Europske unije. Služba obavlja poslove javne nabave za potrebe Ministarstva, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima naručitelja u postupcima javne nabave za potrebe Ministarstva, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

2.1.2.1. Odjel za računovodstvene poslove

2.1.2.2. Odjel za provedbu postupaka javne nabave i praćenje ugovornih obveza.

2.1.2.1. Odjel za računovodstvene poslove

Članak 9.

Odjel za računovodstvene poslove vodi sve zakonom propisane poslovne knjige; izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje, izrađuje prijedlog financijskog plana; obavlja poslove likvidature; obavlja poslove obračuna i isplate plaće, naknada plaće, drugog dohotka i ostalih materijalnih prava; obavlja knjiženje dokumentacije; daje naloge za plaćanja na teret sredstava planiranih u državnom proračunu; kontrolira i prati izvršenje stavaka planiranih u državnom proračunu; po potrebi predlaže preraspodjelu sredstava; vodi evidenciju kapitalne imovine; vodi blagajničko poslovanje i obavlja druge poslove u okviru poslovanja područne riznice; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2.1.2.2. Odjel za provedbu postupaka javne nabave i praćenje ugovornih obveza

Članak 10.

Odjel za provedbu postupaka javne nabave i praćenje ugovornih obveza obavlja poslove javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Ministarstva sukladno Zakonu o javnoj nabavi, pruža stručnu pomoć povjerenstvima za nabavu, prati odvijanje postupaka nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, priprema i izrađuje ugovore iz područja nabave, vodi očevidnik nekretnina i surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom, osigurava nabavu i raspodjelu informatičke opreme, vodi evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora te prati izvršenje ugovornih obveza, sudjeluje u pripremi te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.2. Sektor za zakonodavstvo i ljudske potencijale

Članak 11.

Sektor za zakonodavstvo i ljudske potencijale obavlja upravne i stručne poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; usklađuje izradu zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, izrađuje naputke radi provođenja zakona, daje stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona iz djelokruga Sektora, koordinira izradu stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona iz djelokruga drugih državnih tijela, provodi upravni postupak iz svog djelokruga, prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa, ostvaruje suradnju s uredima državne uprave glede primjene zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, provodi prvostupanjski upravni postupak te druge poslove iz djelokruga Glavnog tajništva. Sektor predlaže, prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za ljudske potencijale, obavlja poslove u vezi s prestankom državne službe te u vezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika, vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo; obavlja poslove koji se odnose na sustav napredovanja i nagrađivanja, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, vodi osobne očevidnike i odgovarajuće evidencije iz radno-pravnog statusa službenika i namještenika temeljem čega izdaje odgovarajuće potvrde, obavlja poslove izrade i analize realizacije godišnjeg plana prijama službenika, brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost provedbe procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva. Sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenje vježbeničke prakse, praćenje rada službenika na probnom radu, vodi osobne očevidnike i druge evidencije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika, obavlja poslove vezane uz ocjenjivanje, prati stanje i predlaže mjere unaprjeđenja, razvoja, kompetencija i karijere službenika, izrađuje analizu opisa radnog mjesta te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe. Služba obavlja poslove za potrebe Ministarstva vezane za prijam, raspoređivanje, napredovanje, premještaj i prestanak državne službe, obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava službenika i namještenika temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

2.2.1. Služba za zakonodavstvo

2.2.2. Služba za ljudske potencijale.

2.2.1. Služba za zakonodavstvo

Članak 12.

Služba za zakonodavstvo priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; upućuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području gospodarstva; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i Europske unije i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i izrađuje nacrte propisa koje donosi ministar; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja; izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Ministarstva; te izrađuje nacrte rješenja u drugostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih uprava; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima; priprema stručne upute za nadležno državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Priprema ugovore o djelu i obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

2.2.2. Služba za ljudske potencijale

Članak 13.

Služba za ljudske potencijale predlaže, prati i provodi mjere kadrovske politike Ministarstva, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za ljudske potencijale, obavlja poslove u vezi s prestankom državne službe te u vezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i namještenika; vodi osobne očevidnike službenika i namještenika redovito dostavljajući nove podatke u središnji popis državnih službenika, vodi Registar zaposlenih u javnom sektoru za službenike i namještenike zaposlene u Ministarstvu; sudjeluje u izradi i praćenju provedbe strategija, programa i planova izobrazbe za Ministarstvo; obavlja poslove koji se odnose na sustav napredovanja i nagrađivanja, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, vodi osobne očevidnike i odgovarajuće evidencije iz radno-pravnog statusa službenika i namještenika temeljem čega izdaje odgovarajuće potvrde, obavlja poslove izrade i analize realizacije godišnjeg plana prijama službenika, brine o upravljanju ljudskim potencijalima i njihovom razvoju, obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost provedbe procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Ministarstva. Sudjeluje u postupku izbora mentora vježbenicima i praćenje vježbeničke prakse, praćenje rada službenika na probnom radu, vodi osobne očevidnike i druge evidencije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika, obavlja poslove vezane uz ocjenjivanje, prati stanje i predlaže mjere unaprjeđenja, razvoja, kompetencija i karijere službenika, izrađuje analizu opisa radnog mjesta te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe. Služba obavlja poslove za potrebe Ministarstva vezane za prijam, raspoređivanje, napredovanje, premještaj i prestanak državne službe, obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava službenika i namještenika temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju. Služba izdaje potvrde o statusu službenika i namještenika Ministarstva; daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu u odnosu na službenike Ministarstva te izrađuje rješenja za službenike, ugovore o radu za namještenike, obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka zbog pokretanja povrede službene dužnost te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

2.3. Sektor za informatičku podršku, opće i tehničke poslove

Članak 14.

Sektor za informatičku podršku, opće i tehničke poslove prati i proučava razvoj informacijskog sustava i informatičke tehnologije te razvija, predlaže, provodi i kontrolira izgradnju i održavanje informacijskog sustava Ministarstva u cilju ostvarivanja zakonom utvrđenih poslova Ministarstva; uspostavlja sustav informacijske sigurnosti u skladu s međunarodnim standardima iz područja informacijske sigurnosti; obavlja nadzore, evaluira nalaze, poduzima mjere i radnje u cilju unaprjeđenja na području informacijskog sustava Ministarstva; sudjeluje u obavljanju poslova planiranja, odabira i stručnog osposobljavanja informatičkih djelatnika Ministarstva; sudjeluje u procesu nabave suvremene informatičke tehnologije, njenog stavljanja u funkciju te prati racionalnost korištenja i raspoloživost resursa i načina njihova korištenja te pomoć za unos podataka; osigurava otpremu podataka na različitim medijima i tehnologijama; provodi i kontrolira mjere zaštite i integriteta informacijskog sustava, obavlja nadzor nad primjenom propisa i pravila o korištenju informatičkih resursa i kontrolu primjene zakonskih odredaba. U Sektoru se obavljaju poslovi raspodjele opreme za potrebe zaposlenih, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, sredstava za rad, opremanju prostora Ministarstva, voznom parku i korištenju vozila, o načinu održavanja sredstava i opreme, organizira prijevoz dužnosnika i službenika Ministarstva, obavljaju poslovi prijepisa i umnožavanja, pisarnice, pismohrane, održavanja zgrada, poslovi dostave te održavanja prostora i opreme Ministarstva.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

2.3.1. Služba za informatičku podršku

2.3.2. Služba za opće i tehničke poslove.

2.3.1. Služba za informatičku podršku

Članak 15.

Služba za informatičku podršku obavlja informatičke poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove koji se odnose na pripremu podataka i održavanje informacijskog sustava Ministarstva, osigurava informacije iz domaćih i stranih baza podataka, međunarodnih, državnih i nevladinih organizacija, te potiče racionalizaciju gospodarstva primjenom informatizacijskih tehnologija, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave. Služba projektira, koordinira i organizira izradu informacijskih sustava, razvitak komunikacijske mreže, izradu registara, evidencija, šifrarnika i potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, prati funkcioniranje i predlaže mjere za unaprjeđivanje rada informacijskog sustava Ministarstva; analizira i odabire sve komplementarne informatičke tehnologije, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, educira službenike i namještenike na području informatike, prati i analizira svjetske i domaće standarde u pogledu automatske obrade podataka te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.

2.3.2. Služba za opće i tehničke poslove

Članak 16.

Služba za opće i tehničke poslove obavlja poslove pisarnice, odnosno prijema i otpreme pošte, dostave pismena, vodi pismohranu; obavlja unutarnju dostavu za potrebe Ministarstva, daje upute o uredskom poslovanju za potrebe Ministarstva; umnožavanja materijala, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe. Služba surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za upravljanje državnom imovinom, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe. Služba obavlja poslove vezane uz zaštitu osoba, imovine i objekta Ministarstva, zatim poslove vezane za civilno obrambene pripreme kroz suradnju s drugim tijelima državne uprave. Obavlja poslove vezane za tehničko i higijensko održavanje, organizaciju poslova vezanih za vozni park, parkirni prostor i organizaciju vanjske dostave, stručne poslove iz područja zaštite na radu i protupožarne zaštite Ministarstva te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Glavnog tajništva.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

2.3.2.1. Odjel za opće poslove i pisarnicu

2.3.2.2. Odjel za tehničke poslove i vozni park.

2.3.2.1. Odjel za opće poslove i pisarnicu

Članak 17.

Odjel za opće poslove i pisarnicu obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na pisarnicu i pismohranu, razvrstavanje i upisivanje akata u propisane očevidnike, dostavu u rad te otpremu akata, vođenje propisanih očevidnika o aktima i o uredskom poslovanju, otpremu pošte i poslove arhiviranja, internu i vanjsku dostavu, fotokopiranje te druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.3.2.2. Odjel za tehničke poslove i vozni park

Članak 18.

Odjel za tehničke poslove i vozni park obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na praćenje realizacije ugovora o nabavi roba, radova i usluga iz područja jednostavnijih tehničkih intervencija, opremanje prostorija Ministarstva sredstvima rada, poslove obilaska prostora, korištenje i održavanje voznog parka Ministarstva, organizaciju prijevoza državnih dužnosnika i službenika Ministarstva, vođenje propisanih evidencija o korištenju i održavanju službenih vozila, izradu analiza i izvješća iz područja rada Odjela, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

3. UPRAVA ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO

Članak 19.

Uprava za energetiku i rudarstvo obavlja upravne i stručne poslove iz područja energetike i rudarstva koji su u djelokrugu Ministarstva; predlaže i sudjeluje u izradi strateških razvojnih dokumenata iz djelokruga svoga rada, te ostalih strateških dokumenata iz područja gospodarstva i cjelokupnog održivog razvitka; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije); planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njenu provedbu sukladno načelima energetske strategije, načelima sigurnosti opskrbe, konkurentnosti energetskog sektora i održivog razvoja, radi na stvaranju uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike, prati i analizira ostvarivanje zacrtanih ciljeva energetske politike i energetske strategije, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora, prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima, prati makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku, prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava, odobrava planove razvoja elektroenergetskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnog pravilnika te vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje, sudjeluje u izradi operativnih programa za fondove Europske unije iz područja energetike, kreira i nominira projekte od interesa za sigurnost opskrbe, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije za financiranje iz fondova Europske unije, ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima, prati razvoj tržišta energentima, analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo i dr.); obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; izdaje energetska odobrenja za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača; vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike, vodi drugostupanjske upravne postupke iz područja energetike, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija ministarstva nadležnog za financije (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u svezi naknada za koncesiju), provodi postupke izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja, provodi tehničke preglede rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, provodi upravne i stručne poslove provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te polaganja stručnih ispita iz područja rudarstva, vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, obavlja upravne postupke u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u nadležnosti tijela državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove rudarstva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, obavlja poslove u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, planira i predlaže rudarsku politiku, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s europskim direktivama, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, prati provođenje međunarodnih ugovora, provodi poslove vezane uz pripremu programa i projekata Europske unije, surađuje s međunarodnim tijelima i organizacijama za rudarstvo, surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na pripremi projekata financiranih instrumentima Europske unije, nominira i koordinira međunarodne projekte i darovnice, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Ministarstva.

U Upravi se ustrojavaju sljedeći sektori:

3.1. Sektor za energetiku

3.2. Sektor za rudarstvo.

3.1. Sektor za energetiku

Članak 20.

Sektor za energetiku obavlja upravne i stručne poslove u vezi s energetikom Republike Hrvatske, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne i toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike i obnovljivih izvora energije); predlaže strategiju energetskog razvoja te programe i mjere za njenu provedbu sukladno načelima energetske strategije, načelima sigurnosti opskrbe, konkurentnosti energetskog sektora i održivog razvoja, radi na stvaranju uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, prati i analizira ostvarivanje zacrtanih ciljeva, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora, prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata radi predviđanja potrošnje primarnih energenata, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima, prati makroekonomska kretanja u Hrvatskoj i svijetu i analizira njihov utjecaj na energetiku, prati cijene energenata i njihov utjecaj na gospodarstvo; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava, odobrava planove razvoja elektroenergetskog sustava, vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje, sudjeluje u izradi operativnih programa za fondove Europske unije iz područja energetike, kreira i nominira projekte od interesa za sigurnost opskrbe, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije za financiranje iz fondova Europske unije, ostvaruje suradnju s međunarodnim institucijama i državnim tijelima, analizira restrukturiranje energetskog sektora; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske politike u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša i prirode, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, znanost i dr.); obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na nekonvencionalne obnovljive izvore energije i kogeneraciju čije se korištenje potiče, vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; priprema programe i mjere za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza; provodi upravni nadzor nad primjenom zakona iz područja energetike, vodi drugostupanjske upravne postupke iz područja energetike, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

3.1.1. Služba za unutarnje energetsko tržište i energetske sustave

3.1.2. Služba za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

3.1.3. Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije.

3.1.1. Služba za unutarnje energetsko tržište i energetske sustave

Članak 21.

Služba za unutarnje energetsko tržište i energetske sustave obavlja poslove vezane sa stvaranjem uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske i njeno usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, izrađuje prijedlog prioritetnih energetskih projekata za uključivanje u transeuropske mreže, prati, koordinira i usklađuje restrukturiranje energetskih kompanija, koordinira suradnju s Energetskom zajednicom i prati ispunjenja obveza iz Ugovora o Energetskoj zajednici, analize tokova energije, zbivanja na svjetskom tržištu energenata, razmatra problematiku cijena energenata, obavlja djelatnosti vezane uz izgradnju energetskih objekata, usklađuje povezivanje energetskih sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, usklađuje razvitak energetskog sustava s razvojnim planovima Republike Hrvatske, predlaže mjere za učinkovitu organizaciju energetskih djelatnosti, sudjeluje u izradi zakonske i podzakonske regulative iz područja energetike, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike, sudjeluje u izradi i postupku donošenja tarifnih sustava i općih uvjeta za pojedine energente i kategorije kupaca, prati kvalitetu energetskih usluga, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja energetike, izrađuje analize i stručne podloge za odobravanje energetskih investicijskih planova u djelokrugu Ministarstva, prati stanje razvitka naftnog i plinskog gospodarstva u inozemstvu, predlaže aktivnosti iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz bilateralne i multilateralne sporazume Republike Hrvatske na području energetike; provodi mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Europske unije, sudjeluje u provođenju programa Europske unije, nadzire tehničku realizaciju projekata Europske unije, organizira promotivne aktivnosti te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

3.1.1.1. Odjel za unutarnje energetsko tržište

3.1.1.2. Odjel za energetske sustave.

3.1.1.1. Odjel za unutarnje energetsko tržište

Članak 22.

Odjel za unutarnje energetsko tržište obavlja poslove u vezi s pripremom prijedloga zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz otvaranje tržišta energijom, prati proizvodnju i opskrbu energijom, ocjenjuje tehničko-sigurnosne analize i procjenu rizika za energetske objekte, izrađuje energetsko-gospodarske analize tokova energije, prati utjecaj svjetskog tržišta energenata na domaće, analizira tehno-ekonomske efekte cijena energenata i odnose cijena između pojedinih energenata, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja energetike, prati preradu, opskrbu i transport nafte i plina, obavlja nadzor nad provedbom zacrtanih planova izgradnje, korištenja, modernizacije/obnove energetskih objekata, prati razvitak naftno-plinskoga gospodarstva u regiji i inozemstvu, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz bilateralne i multilateralne sporazume Republike Hrvatske na području energetike; organizira promotivne aktivnosti te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

3.1.1.2. Odjel za energetske sustave

Članak 23.

Odjel za energetske sustave izrađuje prijedlog prioritetnih energetskih projekata za uključivanje u transeuropske mreže, prati, koordinira i usklađuje restrukturiranje energetskih kompanija, obavlja poslove u vezi s planiranjem i izgradnjom energetskih objekata te njihovim utjecajem na okoliš, izrađuje analize i stručne podloge za odobravanje razvoja plinskog gospodarstva i elektroenergetskog sustava u Republici Hrvatskoj u skladu s prirodnim mogućnostima i energetskom strategijom, usklađuje izradu i operacionalizaciju radova energetskog sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, predlaže mjere za usklađivanje razvitka energetskog sustava s razvojnim planovima Republike Hrvatske, predlaže mjere za usklađivanje organizacije energetskih djelatnosti s planovima i potrebama Republike Hrvatske, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih općih i tehničkih propisa iz područja energetike koji se odnosi na mreže kao prirodne monopole, a koji se odnose na prijenos i distribuciju plina i električne energije, prati kvalitetu usluge, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj pravnih osoba u području energetike te rad i ostvarivanje poslova tih pravnih osoba, sudjeluje u izradi i donošenju tarifnih sustava i općih uvjeta za pojedine energente i kategorije kupaca, koordinira izradu i operacionalizaciju elektroenergetskog, plinskog i naftnog sustava Republike Hrvatske sa sustavima drugih zemalja, koordinira suradnju s Energetskom zajednicom te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

3.1.2. Služba za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

Članak 24.

Služba za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije obavlja upravne i stručne poslove u vezi s obnovljivim izvorima energije u području električne i toplinske/rashladne energije čija se proizvodnja potiče posebnim tarifama i energetske učinkovitosti u svim dijelovima energetskog ciklusa (proizvodnja, prijenos, distribucija i neposredna potrošnja energije) kao dijela energetske politike Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom nadležnim za graditeljstvo; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja obnovljivih izvora energije; u suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo izrađuje prijedloge i zakona i propisa iz područja energetske učinkovitosti; prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Službe, predlaže i prati ekonomske instrumente za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo; prati i analizira ostvarivanje politike i strategije u segmentu obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, osobito ispunjavanje ciljeva (udjela) i izvještava o napretku te predlaže unaprjeđenje politike; utvrđuje prepreke i predlaže mjere za uklanjanje prepreka za provedbu politike i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u energetskom sektoru, sektoru industrije i prometa; analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju; vodi propisan Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača; koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera za korištenje obnovljivih izvora energije, te u suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo koordinira, prati, usklađuje i surađuje u provedbi mjera energetske učinkovitosti u okviru sektorskih politika (zaštita okoliša-posebice ublažavanje klimatskih promjena, poljoprivreda, industrija, promet, šumarstvo, vodno gospodarstvo, graditeljstvo, upravljanje državnom imovinom i dr.); obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

3.1.2.1. Odjel za obnovljive izvore energije i biogoriva

3.1.2.2. Odjel za energetsku učinkovitost i nove tehnologije.

3.1.2.1. Odjel za obnovljive izvore energije i biogoriva

Članak 25.

Odjel za obnovljive izvore energije i biogoriva priprema nacionalne programe za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije čija se proizvodnja potiče i usklađuje njihovu provedbu; prati aktivnosti za implementaciju i sustave potpore za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije; predlaže nacionalne programe i mjere za korištenje obnovljivih izvora te mjere za uklanjanje prepreka i prati njihovu provedbu; priprema, prati i predlaže korekciju sustava poticajnih cijena za povlaštenu proizvodnju električne i toplinske/rashladne energije; priprema nacionalne programe za stavljanje biogoriva na tržište motornih goriva i korištenje biogoriva za potrebe prijevoza i usklađuje njihovu provedbu sa sektorima poljoprivrede i zaštite okoliša; prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, sudjeluje u aktivnostima Fonda nadležnog za pitanja energetske učinkovitosti, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području obnovljivih izvora energije; organizira promotivne aktivnosti za korištenje obnovljivih izvora energije u području električne i toplinske/rashladne energije, promovira korištenje novih ekološki i ekonomski opravdanih tehnologija te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

3.1.2.2. Odjel za energetsku učinkovitost i nove tehnologije

Članak 26.

Odjel za energetsku učinkovitost i nove tehnologije priprema nacionalne programe i planove za učinkovitije korištenje energije u svim dijelovima energetskog ciklusa i u suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo prati njihovu provedbu te ocjenjuje njihovu uspješnost putem sustava mjerenja i verifikacije ušteda energije kojega vodi na nacionalnoj razini te izvještava o ostvarenim uštedama i ispunjavanju ciljeva, predlaže mjere za učinkovitije korištenje energije i primjenu novih tehnologija poglavito u energetskom sektoru, sektoru industrije i prometa; donosi prijedloge zakona i provedbene propise vezane uz učinkovito korištenje energije pri čemu surađuje s drugim tijelima državne uprave te osigurava harmonizaciju s pravnom stečevinom Europske unije, u suradnji s ministarstvom nadležnim za graditeljstvo, sudjeluje u aktivnostima fonda nadležnog za pitanja energetske učinkovitosti, te u aktivnostima vezanim uz sporazume Republike Hrvatske s drugim državama i međunarodnim organizacijama na području energetske učinkovitosti i korištenja novih tehnologija; organizira promotivne aktivnosti za poboljšanje energetske učinkovitosti, promovira korištenje novih ekološki i ekonomski opravdanih tehnologija, surađuje s pravnim i fizičkim osobama, državnim i međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama u provedbi svih drugih programa i projekata energetske učinkovitosti te obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

3.1.3. Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije

Članak 27.

Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije obavlja poslove u vezi s provedbom zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvoja energetike, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije, električne energije, nafte, naftnih derivata i prirodnog plina, nuklearne energetike, prati ostale neumrežene energente i pitanja vezana uz nuklearnu energiju, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, prati i provodi mjere sigurnosti opskrbe energijom Republike Hrvatske, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, prati provođenje međunarodnih ugovora iz Sektora za energetiku, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja energetskog sektora, sudjeluje u izradi programa racionalnog korištenja energije i povećanja energetske učinkovitosti, koordinira i sudjeluje u izradi energetskih bilanci, kontinuirano prati i analizira izvršavanje energetske bilance, kontinuirano prati i analizira sigurnost opskrbe energentima, priprema za tiskanje publikaciju »Energija u Hrvatskoj«, provodi poslove vezane uz pripremu programa i projekata, odnosno kreira i nominira projekte od interesa za sigurnost opskrbe, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije financiranih IPA instrumentima i budućim strukturnim fondovima Europske unije, surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na pripremi projekata financiranih instrumentima Europske unije, surađuje s drugim institucijama i državnim tijelima Republike Hrvatske zaduženim za energetiku, potiče sudjelovanje hrvatskih institucija u razvojnom programima poput Strateškog energetskog tehnološkog plana Europske unije, surađuje u radu Dunavske strategije, promovira energetski sektor, prati pitanja vezana uz socijalnu politiku i dostupnost energetskih usluga te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

3.2. Sektor za rudarstvo

Članak 28.

Sektor za rudarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija Ministarstva nadležnog za financije (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u vezi naknada za koncesiju), provodi postupke izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja, provodi tehničke preglede rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, provodi upravne i stručne poslove provjere elaborata o rezervama mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, te polaganja stručnih ispita iz područja rudarstva, vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, obavlja upravne postupke u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u nadležnosti tijela državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove rudarstva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, utvrđuje strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoja rudarstva, obavlja poslove u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, planira i predlaže rudarsku politiku, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s europskim direktivama, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, prati provođenje međunarodnih ugovora iz nadležnosti Uprave, provodi poslove vezane uz pripremu programa i projekata Europske unije, surađuje s međunarodnim tijelima i organizacijama za rudarstvo, surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na pripremi projekata financiranih instrumentima Europske unije, nominira i koordinira međunarodne projekte i darovnice, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

3.2.1. Služba za neenergetske mineralne sirovine

3.2.2. Služba za energetske mineralne sirovine.

3.2.1. Služba za neenergetske mineralne sirovine

Članak 29.

Služba za neenergetske mineralne sirovine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina, obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija ministarstva nadležnog za financije (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u svezi naknada za koncesiju), provodi postupke izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za neenergetske mineralne sirovine, provodi tehničke preglede rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina, provodi upravne i stručne poslove provjere elaborata o rezervama neenergetskih mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije neenergetskih mineralnih sirovina, te polaganja stručnih ispita iz područja rudarstva, vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, obavlja upravne postupke u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u nadležnosti tijela državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove rudarstva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnih sirovina i razvoja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u planiraju i predlaganju rudarske politike, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, te prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

3.2.1.1. Odjel upravnih poslova za neenergetske mineralne sirovine,

3.2.1.2. Odjel za gospodarske poslove.

3.2.1.1. Odjel upravnih poslova za neenergetske mineralne sirovine

Članak 30.

Odjel upravnih poslova za neenergetske mineralne sirovine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina, provodi postupke izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina, provodi tehničke preglede rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina, vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, te vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina za dio koji se odnosi na neenergetske mineralne sirovine, obavlja upravne postupke u drugom stupnju koji se odnose na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina u nadležnosti tijela državne uprave u jedinicama područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove rudarstva, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoju rudarstva za dio koji se odnosi na neenergetske mineralne sirovine, sudjeluje u poslovima u vezi s planiranjem i predlaganjem rudarske politike, te sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

3.2.1.2. Odjel za gospodarske poslove

Članak 31.

Odjel za gospodarske poslove obavlja poslove iz područja rudarstva koji se vode u registru koncesija ministarstva nadležnog za financije (upis obveza i praćenje izvršavanja obveza rudarskih gospodarskih subjekata u svezi naknada za koncesiju), sudjeluje u vođenju registra istražnih prostora mineralnih sirovina, registra eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstvenog informacijskog sustava mineralnih sirovina, sudjeluje u vođenju evidencije o rezervama mineralnih sirovina i izradi godišnje bilance rezervi mineralnih sirovina, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoju rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, planiranjem i predlaganjem rudarske politike, te sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, prati i analizira gospodarske mjere od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, prati poslovanje i ispunjavanje obveza rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

3.2.2. Služba za energetske mineralne sirovine

Članak 32.

Služba za energetske mineralne sirovine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, provodi postupke izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za energetske mineralne sirovine, provodi tehničke preglede rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, provodi upravne i stručne poslove provjere elaborata o rezervama energetskih mineralnih sirovina, provjere rudarskih projekata istraživanja i eksploatacije energetskih mineralnih sirovina, vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnih sirovina i razvoja rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s gospodarenjem mineralnim sirovinama, sudjeluje u planiraju i predlaganju rudarske politike, izrađuje prijedloge zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, prati zakonodavstvo Europske unije i harmonizira domaće zakonodavstvo s europskim direktivama, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, te provodi međunarodne ugovore iz Sektora za rudarstvo, obavlja poslove vezane uz pripremu programa i projekata Europske unije, surađuje s međunarodnim tijelima i organizacijama za rudarstvo, surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na pripremi projekata financiranih instrumentima Europske unije, te nominira i koordinira međunarodne projekte i darovnice, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

3.2.2.1. Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine

3.2.2.2. Odjel za programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva.

3.2.2.1. Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine

Članak 33.

Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na istraživanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, provodi postupke izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola za rudarske objekte i postrojenja za eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, provodi tehničke preglede rudarskih objekata i postrojenja za istraživanje i eksploataciju energetskih mineralnih sirovina, vodi registar istražnih prostora mineralnih sirovina, registar eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina, te vodi evidenciju o rezervama mineralnih sirovina i izrađuje godišnju bilancu rezervi mineralnih sirovina za dio koji se odnosi na energetske mineralne sirovine, provodi upravni nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata iz područja rudarstva, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoju rudarstva za dio koji se odnosi na energetske mineralne sirovine, sudjeluje u poslovima u vezi s planiranjem i predlaganjem rudarske politike, te sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

3.2.2.2. Odjel za programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva

Članak 34.

Odjel za programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva obavlja poslove u svezi praćenja zakonodavstva Europske unije i harmonizacije domaćeg zakonodavstva s europskim direktivama, obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim i bilateralnim ugovorima, te obavlja poslove u vezi praćenja provođenja međunarodnih ugovora iz Sektora za rudarstvo, obavlja poslove vezane uz pripremu programa i projekata Europske unije i suradnje s međunarodnim tijelima i organizacijama za rudarstvo, obavlja poslove vezane uz suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na pripremi projekata financiranih instrumentima Europske unije, obavlja stručne poslove u vezi s nominiranjem i koordiniranjem međunarodnih projekata i darovnica, sudjeluje u izradi i utvrđivanju strategije gospodarenja mineralnim sirovinama i razvoju rudarstva, sudjeluje u poslovima u vezi s planiranjem i predlaganjem rudarske politike, te sudjeluje u izradi prijedloga zakonske i podzakonske regulative iz područja rudarstva, sudjeluje u praćenju i analiziranju gospodarskih mjera od utjecaja na položaj rudarskih gospodarskih subjekata, obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

4. UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE

Članak 35.

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem trgovine, tržišta i koordinacije unutarnjeg tržišta, usklađivanje i primjenu tehničkog zakonodavstva, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na trgovinu, tržište, elektroničko poslovanje, primjenu novih tehnologija, unaprjeđenje tržišta, slobodu kretanja roba, primjenu tehničkog zakonodavstva; prati usklađivanje zakonodavstva na području zaštite potrošača i opće sigurnosti proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije, predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; predlaže mjere za unaprjeđenje učinkovitosti cjelokupnog sustava na području Republike Hrvatske; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača, te provodi mjere upravnog nadzora; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zaštite potrošača; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; koordinira poslove vezane uz rad nacionalnog Europskog potrošačkog centra predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi upravni nadzor nad radom nadležnih tijela u službama za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; prikuplja i informatički obrađuje podatke o tržištu nekretnina na području Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; predlaže i provodi politiku i mjere za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja uključujući i izradu strategije razvitka elektroničkog poslovanja u suradnji s Nacionalnim vijećem za elektroničko poslovanje te prati i koordinira ostvarivanje mjera utvrđenih strategijom razvitka elektroničkog poslovanja i o tome podnosi godišnja izvješća; potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava i pravne stečevine Europske unije na području elektroničkog poslovanja koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkog potpisa; provodi mjere vezano za unaprjeđenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine, osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja stručne i inspekcijske poslove u vezi elektroničkog potpisa; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj te, po potrebi, u određenim uvjetima osigurava izvršenje opoziva certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; provodi koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; surađuje s Nacionalnim akreditacijskim tijelom za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobodnog kretanja roba, koordinira stranu tehničku pomoć na istom području; koordinira usklađivanje i implementaciju direktiva Novog i direktiva Starog pristupa; koordinira poslove vezane za analizu neharmoniziranog područja; koordinira poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru sustava SOLVIT); obavlja poslove u vezi s obavješćivanjem i suradnjom s međunarodnim organizacijama u području norma, tehničkih propisa i postupaka ocjenjivanja sukladnosti, te propisa o uslugama informacijskog društva; prati i koordinira razvoj i rad jedinstvene kontaktne točke za usluge; prati i koordinira rad IMI sustava (Internal Market Information System) u Republici Hrvatskoj, obavlja poslove vezane za izradu nacrta zakona i podzakonskih propisa vezano uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te prati usklađenost istih sa zakonodavstvom Europske unije; obavlja poslove vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene; provodi postupak izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, izvoz i uvoz tvari koje oštećuju ozonski sloj, izvoz i uvoz nuklearnih materijala ili posebne opreme, te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola temeljem Zakona o trgovini; vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava; brine o primjeni i implementaciji programa TRACKER; sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine naoružanja i vojne opreme; sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem programa WAIS s ostalim zemljama članicama; surađuje s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država u razmjeni informacija o izvoznim i uvoznim aktivnostima za robu vojne namjene; provodi mjere upravnog nadzora; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnim za poslove trgovine, tržišta i cijena; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz pretpristupnih programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; obavlja i druge poslove iz djelokruga Ministarstva.

U Upravi se ustrojavaju sljedeći sektori:

4.1. Sektor za trgovinu i tržište

4.2. Sektor za koordinaciju unutarnjeg tržišta.

4.1. Sektor za trgovinu i tržište

Članak 36.

Sektor za trgovinu i tržište obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem trgovine i tržišta te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije koje se odnosi na trgovinu, tržište, elektroničko poslovanje, primjenu novih tehnologija, unaprjeđenje tržišta, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi upravni nadzor nad radom nadležnih tijela u službama za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretninama, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; prikuplja i informatički obrađuje podatke o tržištu nekretnina na području Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; predlaže i provodi politiku i mjere za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja uključujući i izradu strategije razvitka elektroničkog poslovanja u suradnji s Nacionalnim vijećem za elektroničko poslovanje te prati i koordinira ostvarivanje mjera utvrđenih ovom strategijom i o tome podnosi godišnja izvješća; potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje; koordinira proces prilagodbe pravnog sustava i pravne stečevine Europske unije na području elektroničkog poslovanja koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkog potpisa; provodi mjere vezano za unaprjeđenje i uvođenje novih oblika i tehnologija u obavljanju trgovine, osobito onih koje se odnose na razvoj elektroničke trgovine; obavlja stručne i inspekcijske poslove u vezi elektroničkog potpisa; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj te, po potrebi, u određenim uvjetima osigurava izvršenje opoziva certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; surađuje s Nacionalnim akreditacijskim tijelom za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja; provodi mjere upravnog nadzora; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, nadležnim za poslove trgovine, tržišta i cijena; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

4.1.1. Služba za unaprjeđenje trgovine i tržišta

4.1.2. Služba za razvoj elektroničkog poslovanja.

4.1.1. Služba za unaprjeđenje trgovine i tržišta

Članak 37.

Služba za unaprjeđenje trgovine i tržišta obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i donosi strategiju razvoja trgovine; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o minimalno tehničkim i drugim uvjetima u djelatnosti trgovine, provodi upravni nadzor nad radom nadležnih tijela u službama za gospodarstvo u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prati i osigurava primjenu zakona i drugih propisa; pruža pomoć i surađuje s uredima državne uprave oko primjene zakonskih i drugih propisa, a sve u okviru svoga djelokruga i djelokruga Ministarstva; prati, analizira i predviđa kretanje cijena roba i usluga i obavlja poslove upravnog nadzora na području tržišta i cijena te predlaže poduzimanje mjera izravne kontrole cijena; priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike na kretanje cijena; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretnina; vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; prikuplja i informatički obrađuje podatke o tržištu nekretnina na području Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; sudjeluje u izradi prijedloga mjera trgovinske politike u vezi izvršavanja međunarodnih ugovora o osiguranju državne sigurnosti, zaštite čovjekove okoline i nadzora izvoza i uvoza pojedinih plemenitih kovina, uključivo i mjere sprečavanja ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, obavlja poslove izdavanja potvrde o krajnjem korisniku za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, provodi mjere ograničenja izvoza i uvoza, te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola, sudjeluje u sprječavanju ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz robe vojne namjene ii nevojnih ubojnih sredstava, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u izradi propisa za provedbu mjera trgovinske politike, obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

4.1.1.1. Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

4.1.1.2. Odjel za oružje i dozvole.

4.1.1.1. Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

Članak 38.

Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak obavlja upravne i stručne poslove u vezi s unaprjeđenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske, te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i donosi strategiju razvoja trgovine; prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, kao i razvitak i organizaciju robnih burzi i dražbi; priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo i trgovine na veliko s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta; predlaže mjere u vezi s radnim vremenom trgovine; provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, priprema analitičke podloge za praćenje stanja i pojava na tržištu i prati učinke mjera trgovinske politike; predlaže i provodi mjere vezane za tržište nekretnina; vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina; prikuplja i informatički obrađuje podatke o tržištu nekretnina na području Republike Hrvatske; sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine; priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe, surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti; priprema odgovore na zastupnička pitanja iz nadležnosti Službe; provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, a vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta koja donose nadležna tijela u županijama, odnosno, Gradu Zagrebu; poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti; provodi upravni nadzor nad tijelima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, nadležnima za poslove gospodarstva; surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim institucijama; priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Službe te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.1.1.2. Odjel za oružje i dozvole

Članak 39.

Odjel za oružje i dozvole obavlja poslove u vezi provedbe mjera trgovinske politike, sudjeluje u izradi prijedloga mjera trgovinske politike u vezi izvršavanja međunarodnih ugovora o osiguranju državne sigurnosti, zaštite čovjekove okoline i nadzora izvoza i uvoza pojedinih plemenitih kovina, uključivo i mjere sprječavanja ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, obavlja poslove izdavanja potvrde o krajnjem korisniku za robu vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, provodi mjere ograničenja izvoza i uvoza, te obavlja poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola, sudjeluje u sprječavanju ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, radi na implementiranju i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, organizira i koordinira rad povjerenstava za izvoz i uvoz robe vojne namjene ii nevojnih ubojnih sredstava, izrađuje i vodi bazu podataka u vezi izvoza i uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u izradi propisa za provedbu mjera trgovinske politike, daje stručna mišljenja na akte drugih ministarstava iz nadležnosti Odjela; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.1.2. Služba za razvoj elektroničkog poslovanja

Članak 40.

Služba za razvoj elektroničkog poslovanja obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za elektroničko poslovanje; daje stručna mišljenja i izvješća te obavlja druge stručne poslove koji se odnose na uvođenje novih oblika i tehnologija u djelatnost trgovine u Republici Hrvatskoj, posebice onih koji se odnose na razvoj elektroničke trgovine s ciljem njenog unaprjeđenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; prati uvođenje i primjenu elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj i poduzima aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkog potpisa sa zakonodavstvom Europske unije; surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje s područja Europske unije; predlaže i prati iz svoga djelokruga sadržaj projekata programa Europske unije; sudjeluje u pripremi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj; osigurava izvršenje opoziva svih certifikata koje je izdao davatelj usluga, a koji je iz bilo kojih razloga prekinuo obavljanje djelatnosti izdavanja certifikata i nije osigurao obavljanje te djelatnosti kod drugog davatelja usluga izdavanja certifikata; provodi inspekcijski nadzor nad radom davatelja usluga izdavanja certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; surađuje s nacionalnim akreditacijskim tijelom za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja, organizira i provodi donošenje, uvođenje i provedbu odluka koje se odnose na dokumentaciju i procedure vezane za primjenu elektroničkog potpisa; predlaže i provodi politiku i mjere za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja, uključivo i izradu Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u suradnji s Nacionalnim vijećem za elektroničko poslovanje te prati i koordinira ostvarivanje mjera utvrđenih ovom Strategijom; obavlja stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje; potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje, provodi kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, prati i izrađuje godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju, prati napredak elektroničkog poslovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i tijelima državne uprave kao i drugim gospodarskim subjektima i institucijama; sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje; obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

4.1.2.1. Odjel za uređenje zakonodavstva i nadzor

4.1.2.2. Odjel za razvoj elektroničkog poslovanja.

4.1.2.1. Odjel za uređenje zakonodavstva i nadzor

Članak 41.

Odjel za uređenje zakonodavstva i nadzor daje stručna mišljenja i izvješća te obavlja druge stručne poslove koji se odnose na uvođenje novih oblika i tehnologija u djelatnost trgovine u Republici Hrvatskoj, posebice onih koji se odnose na razvoj elektroničke trgovine s ciljem njenog unaprjeđenja i razvoja sukladno nastalim uvjetima na tržištu i razvoju novih tehnologija; prati uvođenje i primjenu elektroničkog potpisa u Republici Hrvatskoj i poduzima aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na elektroničku trgovinu i primjenu elektroničkog potpisa sa zakonodavstvom Europske unije; surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje s područja Europske unije; predlaže i prati iz svoga djelokruga sadržaj projekata programa Europske unije; sudjeluje u pripremi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; vodi Evidenciju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj; osigurava izvršenje opoziva svih certifikata koje je izdao davatelj usluga, a koji je iz bilo kojih razloga prekinuo obavljanje djelatnosti izdavanja certifikata i nije osigurao obavljanje te djelatnosti kod drugog davatelja usluga izdavanja certifikata; provodi inspekcijski nadzor nad radom davatelja usluga izdavanja certifikata; uspostavlja i osigurava rad nacionalnog certifikacijskog ovjerovitelja; surađuje s nacionalnim akreditacijskim tijelom za dobrovoljnu akreditaciju davatelja usluga certificiranja, organizira i provodi donošenje, uvođenje i provedbu odluka koje se odnose na dokumentaciju i procedure vezane za primjenu elektroničkog potpisa; predlaže i provodi politiku i mjere za unaprjeđenje elektroničkog poslovanja, uključivo i izradu Strategije razvitka elektroničkog poslovanja u suradnji s Nacionalnim vijećem za elektroničko poslovanje te prati i koordinira ostvarivanje mjera utvrđenih ovom Strategijom; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.1.2.2. Odjel za razvoj elektroničkog poslovanja

Članak 42.

Odjel za razvoj elektroničkog poslovanja obavlja stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje; potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje, provodi kampanju za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, prati i izrađuje godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju, prati napredak elektroničkog poslovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i tijelima državne uprave kao i drugim gospodarskim subjektima i institucijama; sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.2. Sektor za koordinaciju unutarnjeg tržišta

Članak 43.

Sektor za koordinaciju unutarnjeg tržišta koordinira proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske i pravne stečevine Europske unije na području slobodnog kretanja roba, prava na poslovni nastan, slobodnog pružanja usluga i zaštite potrošača; obavlja poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz svoje nadležnosti koordinira stranu tehničku pomoć na područjima iz svoje nadležnosti; koordinira usklađivanje i implementaciju direktiva Novog i direktiva Starog pristupa; koordinira izradu analiza iz područja svoje nadležnosti; provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanje sukladnosti, mjeriteljstva; predlaže i provodi politiku zaštite potrošača; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka; koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji; koordinira poslove prethodne notifikacije i unos podataka u MNE bazu Europske komisije; koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba, prava na poslovni nastan, slobodnog pružanja usluga i zaštite potrošača između država članica; koordinira i prati razvoj kontaktne točke za proizvode i jedinstvene kontaktne točke za usluge, koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; izrađuje i prati provođenje strategije politike zaštite potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; obavlja poslove vezane uz rad nacionalnog Europskog potrošačkog centra; koordinira poslove vezane uz rad IMI sustava (Internal Market Information System); koordinira i izrađuje nacionalna stajališta te koordinira sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu tijela Europske unije iz svoje nadležnosti; surađuje s drugim ministarstvima i institucijama te obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

4.2.1. Služba za koordinaciju slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu

4.2.2. Služba za razvoj politike zaštite potrošača

4.2.3. Služba za usluge na unutarnjem tržištu.

4.2.1. Služba za koordinaciju slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu

Članak 44.

Služba za koordinaciju slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj; koordinira usklađivanje i implementaciju direktiva Novog i direktiva Starog pristupa; koordinira poslove vezane za analizu neharmoniziranog područja (analiza postojećih zakona i podzakonskih propisa i njihove usklađenosti s odredbama članaka 34. – 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i načelom uzajamnog priznavanja koje proizlaze iz sudske prakse Europskog suda pravde); provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru sustava SOLVIT); koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji; koordinira poslove vezane za prethodnu notifikaciju i unos podataka u MNE bazu Europske komisije, koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica, koordinira i prati razvoj kontaktne točke za proizvode, koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti peko NANDO sustava, sudjeluje u radu institucija Europske unije te drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba, koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u harmoniziranom i neharmoniziranom području; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

4.2.1.1. Odjel za međunarodnu suradnju i SOLVIT centar

4.2.1.2. Odjel za tehničko zakonodavstvo i neharmonizirano područje.

4.2.1.1. Odjel za međunarodnu suradnju i SOLVIT centar

Članak 45.

Odjel za međunarodnu suradnju i SOLVIT centar koordinira poslove u vezi s postupcima službenog obavješćivanja u području tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva prema Europskoj uniji; obavlja poslove vezane za rješavanje problema nastalih nepravilnom primjenom propisa koji uređuju unutarnje tržište, a bez pokretanja sudskog postupka (poslovi u okviru sustava SOLVIT); koordinira poslove prethodne notifikacije i unos podataka o prenošenju direktiva, iz djelokruga Službe, u MNE bazu Europske komisije, koordinira poslove vezano za funkcioniranje unutarnjega tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica, koordinira i prati razvoj kontaktne točke za proizvode, sudjeluje u radu institucija Europske unije te drugih foruma i sastanaka vezanih za Slobodu kretanja roba, koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.2.1.2. Odjel za tehničko zakonodavstvo i neharmonizirano područje

Članak 46.

Odjel za tehničko zakonodavstvo i neharmonizirano područje koordinira sustavom usklađivanja tehničkog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj; koordinira usklađivanje i implementaciju direktiva Novog i direktiva Starog pristupa; koordinira poslove vezane za analizu neharmoniziranog područja (analiza postojećih zakona i podzakonskih propisa i njihove usklađenosti s odredbama članaka 34. – 36. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i načelom uzajamnog priznavanja koje proizlaze iz sudske prakse Europskog suda pravde); provodi mjere s ciljem koordinacije i razvoja nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjenjivanja sukladnosti i mjeriteljstva; koordinira poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti peko NANDO sustava, izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u harmoniziranom i neharmoniziranom području; koordinira poslove vezane s upoznavanjem i informiranjem javnosti i gospodarstvenika o poslovima iz svoga djelokruga; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete, surađuje s drugim ministarstvima i institucijama, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.2.2. Služba za razvoj politike zaštite potrošača

Članak 47.

Služba za razvoj politike zaštite potrošača predlaže i provodi politiku zaštite potrošača predlaže mjere za unaprjeđenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na području Republike Hrvatske; obavlja poslove u vezi s izradom nacrta prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz područja zaštite potrošača; obavlja poslove vezane uz prilagodbu pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području zaštite potrošača, prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača i opće sigurnosti proizvoda; prati, koordinira i sudjeluje u izradi zakonodavstva Europske unije na području zaštite potrošača i opće sigurnosti proizvoda; koordinira i izrađuje izvješća i druge dokumente za Europsku komisiju i druge institucije Europske unije iz djelokruga Službe; obavlja administrativne i stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; uređuje internetske stranice za područje zaštite potrošača; obavlja i koordinira poslove vezane uz rad nacionalnog Europskog potrošačkog centra; obavlja poslove kontaktnog mjesta za RAPEX sustav; predlaže, prati i koordinira poslove vezano uz informiranje, edukaciju i savjetovanje potrošača, te podizanje javne svijesti o potrebi zaštite prava potrošača; provodi mjere upravnog nadzora nad projektima namijenjenim edukaciji, informiranju i savjetovanju potrošača; koordinira poslove vezane uz upoznavanje javnosti o poslovima iz svog djelokruga; pruža stručnu pomoć udrugama za zaštitu potrošača te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u poslovima zaštite potrošača; koordinira aktivnosti vezano uz izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova; surađuje s nadležnim tijelima u promicanju izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova; surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača; obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

4.2.2.1. Odjel za zaštitu potrošača

4.2.2.2. Odjel za europski potrošački centar (ECC).

4.2.2.1. Odjel za zaštitu potrošača

Članak 48.

Odjel za zaštitu potrošača izrađuje nacrte prijedloga zakona, strategija i drugih akata iz područja zaštite potrošača; predlaže i provodi politiku u području zaštite potrošača; koordinira i sudjeluje u izradi zakonodavstva Europske unije u području zaštite potrošača i opće sigurnosti proizvoda; izrađuje stručna mišljenja vezana uz propise iz područja zaštite potrošača i opće sigurnosti proizvoda; prati ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih strategijom politike zaštite potrošača; predlaže mjere za unaprjeđenje sustava zaštite potrošača; priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača; obavlja upravne i stručne poslove vezane uz projekte kojima se provodi edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača; provodi mjere upravnog nadzora nad projektima namijenjenim edukaciji, informiranju i savjetovanju potrošača; obavlja administrativne i stručne poslove vezane uz rad Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača; obavlja poslove vezane uz rad Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; prikuplja, statistički obrađuje i analizira podatke iz Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača; analizira izvješća o projektnim aktivnostima udruga za zaštitu potrošača; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja na području zaštite potrošača; provodi aktivnosti vezane uz razvoj izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova; surađuje i pruža stručnu pomoć udrugama za zaštitu potrošača te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u poslovima zaštite potrošača; surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave, ostalim tijelima javne vlasti, te domaćim i međunarodnim stručnim institucijama u području zaštite potrošača; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.2.2.2. Odjel za europski potrošački centar (ECC)

Članak 49.

Odjel za europski potrošački centar (ECC) obavlja poslove informiranja i savjetovanja potrošača vezanih za prekograničnu kupovinu roba i usluga na unutarnjem tržištu; pruža pomoć potrošačima i savjetuje ih u slučaju nastanka poteškoća prilikom prekogranične kupovine roba i usluga na unutarnjem tržištu; surađuje s nadležnim tijelom za alternativno rješavanje sporova u Republici Hrvatskoj; informira potrošače o njihovim pravima i stanju zakonodavstva u području zaštite potrošača na unutarnjem tržištu; organizira promotivne aktivnosti o potrošačkim pravima i alternativnom rješavanju sporova; prati područje zaštite prava potrošača na unutarnjem tržištu; izrađuje statistička izvješća o upitima i pritužbama potrošača u raznim područjima zaštite njihovih prava; sudjeluje na sastancima Mreže europskih potrošačkih centara: sudjeluje na radionicama, seminarima i konferencijama o zaštiti potrošača prilikom obavljanja prekogranične kupovine; surađuje s Europskim potrošačkim centrima drugih zemalja u rješavanju pritužbi potrošača, razmjeni informacija i izradi zajedničkih projekta na području zaštite potrošača; surađuje s drugim mrežama Europske unije – Your Europe, Europe Direct, SOLVIT, FINNET; ostvaruje ostale ciljeve i zadatke propisane u Radnom programu Europske komisije te predlaže mjere za unaprjeđenje učinkovitosti cjelokupnog sustava zaštite potrošača na unutarnjem tržištu Europske unije te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.2.3. Služba za usluge na unutarnjem tržištu

Članak 50.

Služba za usluge na unutarnjem tržištu obavlja upravne i druge poslove vezane uz koordinaciju i međunarodnu suradnju na području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; prati i koordinira implementaciju propisa i proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske pravnoj stečevini Europske unije na istom području; prati i koordinira stranu tehničku pomoć te provodi međunarodne projekte u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u radu radnih skupina za implementaciju propisa o uslugama na unutarnjem tržištu i radu tijela Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te za isto područje priprema nacionalna stajališta za hrvatske predstavnike u tijelima Europske unije; koordinira i prati postupke upravnih pojednostavljenja uvjeta poslovanja u uslužnom sektoru; koordinira informiranje nadležnih tijela o stupnju usklađenosti zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga te informiranje javnog i poslovnog sektora o liberalizaciji tržišta usluga; prati razvoj postojećih i novih uslužnih djelatnosti na unutarnjem tržištu te razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; prati i analizira javne politike Europske unije u području unutarnjeg tržišta; sudjeluje u izradi i korištenju baza podataka iz svoje nadležnosti; vodi baze podataka te analizira hrvatska i međunarodna gospodarska kretanja, prvenstveno na unutarnjem tržištu; izrađuje analize javnih politika vezanih uz ekonomske slobode i konkurentnost, s naglaskom na slobodno tržište usluga; koordinira organizaciju konferencija, seminara i radionica s predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija; koordinira upotrebu IMI sustava (Informacijski sustav unutarnjeg tržišta) u području usluga na unutarnjem tržištu; prati i analizira javne politike Europske unije u području unutarnjeg tržišta; priprema nacionalna stajališta u području unutarnjeg tržišta za hrvatske predstavnike u tijelima Europske unije; sudjeluje u radu tijela Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u izradi i korištenju baza podataka iz svoje nadležnosti; koordinira organizaciju konferencija, seminara i radionica s predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija; koordinira upotrebu IMI sustava za elektroničku razmjenu informacija hrvatskih nadležnih tijela s drugim državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora i Europskom komisijom; provodi međunarodne projekte u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; vodi baze podataka te analizira hrvatska i međunarodna gospodarska kretanja, prvenstveno na unutarnjem tržištu; surađuje s drugim institucijama i organizacijama; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

4.2.3.1. Odjel za usklađivanje zakonodavstva i razvoj usluga

4.2.3.2. Odjel za međunarodnu suradnju i IMI sustav.

4.2.3.1. Odjel za usklađivanje zakonodavstva i razvoj usluga

Članak 51.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva i razvoj usluga prati i koordinira implementaciju propisa i proces prilagodbe pravnog sustava Republike Hrvatske pravnoj stečevini Europske unije na području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; prati i koordinira stranu tehničku pomoć na istom području; sudjeluje u radu radnih skupina za implementaciju propisa o uslugama na unutarnjem tržištu; koordinira i prati postupke upravnih pojednostavljenja uvjeta poslovanja u uslužnom sektoru; koordinira informiranje nadležnih tijela o stupnju usklađenosti zakonodavstva u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; prati i koordinira aktivnosti vezane uz informiranje javnog i poslovnog sektora o liberalizaciji tržišta usluga; prati razvoj postojećih i novih uslužnih djelatnosti na unutarnjem tržištu; koordinira i prati razvoj elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; surađuje s drugim institucijama i organizacijama; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

4.2.3.2. Odjel za međunarodnu suradnju i IMI sustav

Članak 52.

Odjel za međunarodnu suradnju i IMI sustav koordinira međunarodnu suradnju u području usluga na unutarnjem tržištu; prati i analizira javne politike Europske unije u području unutarnjeg tržišta; priprema nacionalna stajališta u području unutarnjeg tržišta za hrvatske predstavnike u tijelima Europske unije; sudjeluje u radu tijela Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; sudjeluje u izradi i korištenju baza podataka iz svoje nadležnosti; koordinira organizaciju konferencija, seminara i radionica s predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija; koordinira upotrebu IMI sustava za elektroničku razmjenu informacija hrvatskih nadležnih tijela s drugim državama ugovornicama Europskog gospodarskog prostora i Europskom komisijom; provodi međunarodne projekte u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga; vodi baze podataka te analizira hrvatska i međunarodna gospodarska kretanja, prvenstveno na unutarnjem tržištu; izrađuje analize javnih politika vezanih uz ekonomske slobode i konkurentnost, s naglaskom na slobodno tržište usluga; surađuje s drugim institucijama i organizacijama; pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

5. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, INVESTICIJE I PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

Članak 53.

Uprava za industriju, investicije i programe i projekte Europske unije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji, prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije i cjelokupnog održivog razvitka;daje horizontalne potpore industriji, sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; predlaže mjere za održivi industrijski razvitak i smanjenje utjecaja industrijskih pogona na zdravlje i okoliš; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom strategijom razvitka; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svoga djelokruga rada sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i trgovačkim društvima, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske. Uprava prati propise nacionalnog zakonodavstva, regulative Europske unije i međunarodnih organizacija te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Uprava pruža potporu i sudjeluje u svim aktivnostima u procesima internacionalizacije hrvatskoga gospodarstva. Uprava sudjeluje u svim aktivnostima vezanim uz gospodarsku diplomaciju te sudjeluje u radu svih tijela državne uprave u vezi s promicanjem ulaganja, te nastupa hrvatskih tvrtki na međunarodnim tržištima. Uprava obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu strategije poticanja investicija kao i njihovu provedbu, praćenje slobodnih zona i otklanjanje prepreka investicijama. Predlaže provođenje mjera gospodarske politike, s ciljem povećanja domaćih i stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okruženja, sa svrhom ravnomjernog regionalnog razvoja, pruža podršku investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata, provodi promidžbene aktivnosti za investiranje u hrvatsko gospodarstvo i sigurnost tih investicija. Sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, predlaže i prati propise koji uređuju pitanja investicija, procjenjuje i odobrava korištenje poticajnih mjera, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu. Uprava daje podršku jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj klastera konkurentnosti, uspostavu Visoko-tehnološke mreže za industriju i sektorskih i KET tehnoloških platformi, razvoj centara kompetencija i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih izvora financiranja. Uprava sudjeluje i koordinira pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; koordinira izradu programskih dokumenata namijenjenih istraživanju i razvoju i komercijalizaciji inovacija, prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije, podizanja konkurentnosti Republike Hrvatske i predlaže strateške smjernice i mjere za unaprjeđenje konkurentnih sektora; predlaže i unaprjeđuje dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira/Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova koji se odnose na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i aktivnosti vezane uz istraživanje, tehnološki razvoj i komercijalizaciju inovacija. Uprava sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije za poslove vezane za planiranje, odabir i financiranje projekata sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu sa EU i nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima. Uprava priprema i izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata i relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta/mjera. Sudjeluje u izradi i provedbi Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za korištenje sredstava u okviru operativnih programa. U skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima. Uprava obavlja poslove koji se odnose na vrednovanje, provedbu, financijsko upravljanje i kontrolu, te praćenje i izvještavanje o provedbi projekata sufinanciranih sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s principima dobrog financijskog upravljanja te u skladu sa nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima Europske unije. Uprava donosi prijedloge i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma. Uprava je odgovorna za provedbu operativnih programa u području unaprjeđenja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva s ciljem promicanja gospodarske i socijalne kohezije u Republici Hrvatskoj i ujednačavanja gospodarskog razvoja. U suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, Uprava priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata te osigurava njihovu provedbu, provodi natječajni postupak, zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge, odabire projekte za financiranje, donosi financijske odluke te postupa po žalbama. Uprava priprema prognoze korištenja Sredstava te financijskih obveza po projektima. Uprava upravlja sredstvima alociranim iz fondova Europske unije kao i nacionalnim sredstvima te osigurava njihovo učinkovito korištenje. Uprava prati provedbu projekata te provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem te provodi mjere iz Operativnog programa za Regionalnu konkurentnost Prioritet 3. Tehnička pomoć. Uprava prati propise nacionalnog zakonodavstva, regulative Europske unije i međunarodnih organizacija te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Upravi se ustrojavaju sljedeći sektori:

5.1. Sektor za jačanje konkurentnosti industrije

5.2. Sektor za investicijsku politiku

5.3. Sektor za programe i projekte Europske unije.

5.1. Sektor za jačanje konkurentnosti industrije

Članak 54.

Sektor za jačanje konkurentnosti industrije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji; utvrđuje i prati elemente politike razvitka industrije; predlaže mjere glede usmjeravanja planova razvoja, sukladno s nacionalnom razvojnom strategijom; prati rad i ostvaruje kontakte s međunarodnim organizacijama, te ostalim organizacijama i udrugama radi razmjene iskustva u vezi s industrijskim razvitkom, surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; provodi stručne poslove koji se odnose na praćenje stanja u pojedinim granama industrije, te predlaže mjere za poticanje razvoja pojedinih industrijskih grana; predlaže mjere za restrukturiranje pojedinih grana industrije i pojedinih gospodarskih subjekata; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke, drvno-prerađivačke i prehrambene industrije; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u koordiniciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; prati kretanja i propise na području industrije Europske unije i ostalih zemalja; predlaže i sudjeluje u industrijskim projektima i projektima korištenja tehničke pomoći Europske unije i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva, iz svoga djelokruga rada sa zakonodavstvom Europske unije; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz djelokruga Sektora. Sektor uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje investicija i unaprjeđenje i razvoj industrije. Sektor se bavi predviđanjem trošenja proračunskih sredstava Uprave; uspostavlja izvještajni sustav za cijelu upravu o trošenju sredstava iz proračuna. Sektor je zadužen za praćenje gospodarskih i industrijskih trendova u Europskoj uniji i svijetu, kao i praćenje kompanija i poslovnih sustava u različitim industrijskim sektorima. Sektor priprema izvještaje i podloge za izradu strategija razvoja industrije i poticanja investicija, te gospodarske razvojne strategije; predlaže unaprjeđenja i doprinosi razvoju i unaprjeđenju industrijske politike i politike primjene inovacija i novih tehnologija; potiče primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje inovacija u industriji u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; prati provedbu offset aktivnosti i uspostavlja izvještajni sustav; priprema materijale za offset povjerenstvo; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne poslove i nadzor iz svoga djelokruga; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno nalažu posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije, uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja), uključujući njihovo razvijanje, proizvodnju, uporabu, skladištenje, prijevoz, promet na tržištu te međunarodnu razmjenu; priprema i sudjeluje u provedbi domaćeg zakonodavstva u području postupanja posebnim robama i kemikalijama, sukladno preuzetim međunarodnim obvezama; surađuje s drugim tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima u zemlji i inozemstvu, kao i tvrtkama, znanstveno-istraživačkim institucijama i udruženjima na ostvarivanju poslova i zadaća iz svoga djelokruga; sustavno prati i ostvaruje suradnju s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te drugim međunarodnim organizacijama radi razmjene iskustva; obavlja stručne poslove u vezi s brodogradnjom; prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te u upravljanju vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; Sektor obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

5.1.1. Služba za planiranje, izvještavanje i upravljanje rizicima i restrukturiranje industrije

5.1.2. Služba za industrijsku politiku i konkurentnost.

5.1.1. Služba za planiranje, izvještavanje i upravljanje rizicima i restrukturiranje industrije

Članak 55.

Služba za planiranje, izvještavanje i upravljanje rizicima i restrukturiranje industrije, uspostavlja, vodi i ažurira baze podataka; uspostavlja izvještajni sustav za praćenje i izvještavanje o svim ekonomskim pokazateljima; prati učinkovitost trošenja proračunskih sredstava i svih mjera za poticanje investicija i unaprjeđenje i razvoj industrije. Služba se bavi predviđanjem trošenja proračunskih sredstava Uprave; uspostavlja izvještajni sustav za cijelu upravu o trošenju sredstava iz proračuna. Služba je zadužena za praćenje gospodarskih i industrijskih trendova u Europskoj uniji i svijetu, kao i praćenje kompanija i poslovnih sustava u različitim industrijskim sektorima. Služba priprema izvještaje i podloge za izradu strategija razvoja industrije i poticanja investicija, te gospodarske razvojne strategije. Služba prati stanje u brodograđevnoj djelatnosti; predlaže mjere za poboljšanje stanja i konkurentske sposobnosti brodogradilišta; predlaže sustavna rješenja u vezi s financiranjem proizvodnje i plasmana brodova; prati utjecaj makroekonomske politike na gospodarski položaj brodogradnje; prati stanje na svjetskom tržištu brodova i predlaže mjere u slučaju poremećaja; nadzire i usmjerava proces restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta; potiče suradnju brodogradilišta, te suradnju brodograditelja, proizvođača brodske opreme i brodara u Republici Hrvatskoj; obavlja stručne poslove u vezi s međunarodnim ugovorima u dijelu koji se odnose na brodogradnju, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa vezanih za brodogradnju, provodi aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije iz područja brodogradnje; obavlja upravne poslove koji se odnose na raspodjelu sredstava državnog proračuna za subvencije, daje mišljenja u postupku odobravanja državnih jamstava, te obavlja nadzor nad poslovanjem brodogradilišta u državnom vlasništvu; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te u upravljanju vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

5.1.2. Služba za industrijsku politiku i konkurentnost

Članak 56.

Služba za industrijsku politiku i konkurentnost obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju izrade godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije i cjelokupnog održivog razvitka; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke industrije i izradi sektorskih strateških smjernica; sudjeluje u izradi ostalih strateških dokumenata relevantnih za gospodarstvo. Služba obavlja stručne poslove vezane uz analizu ključnih čimbenika jačanja konkurentnosti pojedinih grana industrije i definiranje lanca vrijednosti; savjetuje i educira predstavnike pojedinih prerađivačkih sektora u području jačanja sektorske konkurentnosti; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u provođenju aktivnosti vezanih uz nacionalnu industrijsku strategiju, strategiju razvoja inovacija i strategiju razvoja sustava intelektualnog vlasništva i potiče primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje inovacija u industriji s naglaskom na potporu ključnim gospodarskim sektorima sukladno strategiji pametne specijalizacije. Služba izrađuje i predlaže zakonske propise vezane za razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i primjenu inovacija i novih tehnologija u industriji; organizira i provodi programe i mjere za unaprjeđenje konkurentnosti industrije te njihovo sustavno praćenje; izrađuje izvještaje i analize u vezi jačanja konkurentnosti pojedini grana industrije; sudjeluje u izradi studija izvedivosti iz područja inovacija od ključnog značaja. Služba sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; organizira skupove, kongrese i druge oblike javnog informiranja iz područja industrijske i inovacijske politike; surađuje s drugim sudionicima iz državne uprave, gospodarstva, međunarodnih institucija na realizaciji zajedničkih projekata; objavljuje publikacije iz područja jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i primjene inovacija i novih tehnologija te daje stručna mišljenja po potrebi; provodi analize i reviziju stanja intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj po metodologiji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO). Služba sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju znanstveno-tehnološke infrastrukture, razvoju i primjeni hrvatskog inovacijskog sustava; uspostavi Visoko-tehnološke mreže za industriju i umrežavanju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora kroz razvoj klastera konkurentnosti. Služba potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; zaprima i priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; obavlja pripremu za sklapanje novih offset sporazuma između Ministarstva i inozemnih dobavljača; prati provedbu offset aktivnosti i uspostavlja izvještajni sustav; priprema materijale za offset povjerenstvo. Služba prati i predlaže mjere za održivi razvitak industrije obzirom na sigurnost, zaštitu zdravlja i okoliša; izrađuje i predlaže mjere za bolju primjenu i razvoj čistije proizvodnje u industriji; priprema i predlaže mjere za uspostavu i razvoj društvene odgovornosti u industriji; priprema i predlaže mjere za efikasnije korištenje energenata, sirovine i ljudskih potencijala u industriji; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa; organizira i provodi edukaciju i osposobljavanje određenih subjekata, institucija i šire javnosti; izrađuje i predlaže nacionalne strateške dokumente i podloge za sigurno gospodarenje posebnim robama i kemikalijama; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja); neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te srodnim inozemnim organizacijama i institucijama u području postupanja posebnim robama i kemikalijama (UNIDO, UNDP, UNEP Chemicals, Međunarodna komisija za nadzor droga (International Narcotic Control Board – INCB, i dr.), te drugim međunarodnim organizacijama (NATO – Odbor za industrijsko planiranje, Organizacija za zabranu kemijskog oružja (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW, i dr.); priprema i provodi aktivnosti razmjene iskustva, programiranja i ostvarivanja svekolike tehničke pomoći usmjerene cjelovitom osposobljavanju nacionalnih kapaciteta; organizira i provodi stručnu suradnju s drugim tijelima i institucijama državne uprave; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva iz djelokruga prerađivačke industrije sa zakonodavstvom Europske unije; izrađuje i priprema tehničke propise za područje koje je pokriveno direktivama Europske unije novoga i staroga pristupa, a koja su u djelokrugu Sektora za jačanje konkurentnosti industrije; predlaže i sudjeluje u izradi propisa koji utječu na slobodu kretanja roba i propisa o obavješćivanju o novim tehničkim propisima, te nesigurnim proizvodima; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture (norme, akreditacija, nadzor nad tržištem, tijela i postupak za ocjenu sukladnosti) koji su važni za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz djelokruga Sektora; prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području tehničkog zakonodavstva, te na temelju toga predlaže donošenje nacionalnih propisa; izrađuje upute za gospodarske subjekte koje im olakšavaju primjenu novog tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za unaprjeđenje i razvoj nacionalnih tijela za ocjenu sukladnosti; obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.1.2.1. Odjel za industrijsku politiku, konkurentnost, inovacije i upravljanje jamstvenim fondom

5.1.2.2. Odjel za offset.

5.1.2.1. Odjel za industrijsku politiku, konkurentnost, inovacije i upravljanje jamstvenim fondom

Članak 57.

Odjel za industrijsku politiku, konkurentnost, inovacije i upravljanje jamstvenim fondom obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu i koordinaciju izrade godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanju primjene inovacija i novih tehnologija u industriji; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije i cjelokupnog održivog razvitka; sudjeluje u politikama razvoja iz područja prerađivačke industrije (uključujući drvno-prerađivačku i prehrambeno-prerađivačku industriju) i izradi sektorskih strateških smjernica; sudjeluje u izradi ostalih strateških dokumenata relevantnih za gospodarstvo. Odjel upravlja jamstvenim fondom za unaprjeđenje industrije. Odjel obavlja stručne poslove vezane uz analizu ključnih čimbenika jačanja konkurentnosti pojedinih grana industrije i definiranje lanca vrijednosti; savjetuje i educira predstavnike pojedinih prerađivačkih sektora u području jačanja sektorske konkurentnosti; sudjeluje s drugim nadležnim tijelima državne uprave u provođenju aktivnosti vezanih uz nacionalnu industrijsku strategiju, strategiju razvoja inovacija i strategiju razvoja sustava intelektualnog vlasništva i potiče primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i poticanje inovacija u industriji s naglaskom na potporu ključnim gospodarskim sektorima sukladno strategiji pametne specijalizacije. Odjel izrađuje i predlaže zakonske propise vezane za razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva i primjenu inovacija i novih tehnologija u industriji; organizira i provodi programe i mjere za unaprjeđenje konkurentnosti industrije te njihovo sustavno praćenje; predlaže mjerljive indikatore za praćenje unaprjeđenja konkurentnosti, primjene inovacija i novih tehnologija u industriji; izrađuje izvještaje i analize u vezi jačanja konkurentnosti pojedini grana industrije; sudjeluje u izradi studija izvedivosti iz područja inovacija od ključnog značaja. Odjel sudjeluje u koordinaciji politike privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; organizira skupove, kongrese i druge oblike javnog informiranja iz područja industrijske i inovacijske politike; surađuje s drugim sudionicima iz državne uprave, gospodarstva, međunarodnih institucija na realizaciji zajedničkih projekata; objavljuje publikacije iz područja jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i primjene inovacija i novih tehnologija te daje stručna mišljenja po potrebi; provodi analize i reviziju stanja intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj po metodologiji Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO); sudjeluje u razvoju i unaprjeđenju znanstveno-tehnološke infrastrukture, razvoju i primjeni hrvatskog inovacijskog sustava; uspostavi Visoko-tehnološke mreže za industriju i umrežavanju javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora kroz razvoj klastera konkurentnosti; predlaže poticajne mjere za eksploataciju intelektualnog vlasništva – na razini poduzeća, makroekonomskoj razini i na razini Europske unije; predlaže edukacijske programe o razvoju i poticanju inovacija i novih tehnologija, te intelektualnog vlasništva; predlaže i priprema projekte za traženje stručne, tehničke i financijske potpore međunarodnih institucija; predlaže i provodi mjere za poticanje inovacijskih projekata u industriji; predlaže mjere za poticanje transfera znanja, modifikacije i daljnjeg usavršavanja proizvoda visokih tehnologija; obavlja upravne i stručne poslove u vezi s prilagodbom nacionalnog tehničkog zakonodavstva iz djelokruga prerađivačke industrije sa zakonodavstvom Europske unije; izrađuje i priprema tehničke propise za područje koje je pokriveno direktivama Europske unije novoga i staroga pristupa, a koja su u djelokrugu Sektora za jačanje konkurentnosti industrije; predlaže i sudjeluje u izradi propisa koji utječu na slobodu kretanja roba i propisa o obavješćivanju o novim tehničkim propisima, te nesigurnim proizvodima; predlaže i sudjeluje u uspostavi i djelovanju potrebne tehničke infrastrukture (norme, akreditacija, nadzor nad tržištem, tijela i postupak za ocjenu sukladnosti) koji su važni za implementaciju tehničkog zakonodavstva iz djelokruga Sektora; prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području tehničkog zakonodavstva, te na temelju toga predlaže donošenje nacionalnih propisa; izrađuje upute za gospodarske subjekte koje im olakšavaju primjenu novog tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za unaprjeđenje i razvoj nacionalnih tijela za ocjenu sukladnosti; obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

5.1.2.2. Odjel za offset

Članak 58.

Odjel za offset potiče uvođenje novih tehnologija i proizvoda kroz primjenu offset programa; zaprima i priprema podloge za rad Povjerenstva za primjenu offset programa; obavlja pripremu za sklapanje novih offset sporazuma između Ministarstva i inozemnih dobavljača; prati provedbu offset aktivnosti i uspostavlja izvještajni sustav; priprema materijale za offset povjerenstvo; odgovoran je za arhiviranje i čuvanje dokumentacije u segmentu provedbe offset programa. Odjel prati i predlaže mjere za održivi razvitak industrije obzirom na sigurnost, zaštitu zdravlja i okoliša; izrađuje i predlaže mjere za bolju primjenu i razvoj čistije proizvodnje u industriji; priprema i predlaže mjere za uspostavu i razvoj društvene odgovornosti u industriji; priprema i predlaže mjere za efikasnije korištenje energenata, sirovine i ljudskih potencijala u industriji; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa; organizira i provodi edukaciju i osposobljavanje određenih subjekata, institucija i šire javnosti; izrađuje i predlaže nacionalne strateške dokumente i podloge za sigurno gospodarenje posebnim robama i kemikalijama; priprema i sudjeluje u zaključivanju, te provodi međunarodne ugovore i konvencije kojima se uspostavljaju određena ograničenja, zabrane, odnosno posebne mjere sigurnosti i planiranja za određene robe i kemikalije uz nalaganje posebnog nadzora nad njihovim cjelokupnim postupanjem (postupak sigurnog gospodarenja); neposredno surađuje s međunarodnim organizacijama i specijaliziranim agencijama Ujedinjenih naroda, te srodnim inozemnim organizacijama i institucijama u području postupanja posebnim robama i kemikalijama (UNIDO, UNDP, UNEP Chemicals, Međunarodna komisija za nadzor droga (International Narcotic Control Board – INCB, i dr.), te drugim međunarodnim organizacijama (NATO – Odbor za industrijsko planiranje, Organizacija za zabranu kemijskog oružja (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW, i dr.); priprema i provodi aktivnosti razmjene iskustva, programiranja i ostvarivanja svekolike tehničke pomoći usmjerene cjelovitom osposobljavanju nacionalnih kapaciteta; organizira i provodi stručnu suradnju s drugim tijelima i institucijama državne uprave; obavlja druge poslove iz djelokruga Službe.

5.2. Sektor za investicijsku politiku

Članak 59.

Sektor za investicijsku politiku sudjeluje u svim aktivnostima vezanim uz promociju investicija i brendiranja hrvatskih regija te rada svih tijela državne uprave u vezi s promicanjem investicija. Sektor prima i obrađuje zahtjeve velikih poduzetnika za odobrenje poticajnih mjera za investicije te prima i obrađuje zahtjeve za prijavu projekta kao strateškog. Osim toga, pruža podršku investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata; sudjeluje u poslovima vezanim za međunarodne projekte, obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući gospodarske podatke, priprema i provodi projekte i programe Europske unije, predlaže i prati propise koji uređuju pitanja investicija, identificira i predlaže načine rješavanja problema nastalih u realizaciji konkretnih projekata, izrađuje prijedloge propisa i prati njihovu primjenu, sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće Službe:

5.2.1. Služba za zakonodavni okvir

5.2.2. Služba za provedbu mjera za poticanje investicija.

5.2.1. Služba za zakonodavni okvir

Članak 60.

Služba za zakonodavni okvir obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izradu strategije poticanja investicija kao i njihovu provedbu, otklanjanje prepreka ulaganjima; predlaže provođenje mjera i propisa kojima se uređuju pitanja u vezi s privlačenjem investicija u Republiku Hrvatsku. Služba predlaže i sudjeluje u izradi strategije poticanja investicija s ciljem povećanja domaćih i stranih investicija i razvoja povoljnog investicijskog okruženja, sa svrhom ravnomjernog regionalnog razvoja. Služba je zadužena za ustrojavanje evidencije i praćenje postojećih administrativnih barijera za ulaganja u Republici Hrvatskoj Vodi brigu i izrađuje statističke i druge podloge, informacije, analize i izvješća, vezane uz zakonodavni i institucionalni okvir za investicije. Služba se bavi praćenjem zakona i podzakonskih propisa čije odredbe i primjena utječu na poticanje investicija i unaprjeđenje investicijskog okruženja u Republici Hrvatskoj kao i praćenjem propisa o državnim potporama aktivnim traženjem investitora, pregovaranja s istima, daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata, kao i vođenje post-investicijske brige, te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.2.1.1. Odjel za izradu zakonodavnog okvira

5.2.1.2. Odjel za praćenje zakonodavnog okvira.

5.2.1.1. Odjel za izradu zakonodavnog okvira

Članak 61.

Odjel za izradu zakonodavnog okvira koordinira rad i razmjenu informacija za izradu i praćenje (poboljšanje) strategije za privlačenje investicija, između svih tijela državne uprave zaduženih i uključenih u sustav poticajnih mjera i moguće podrške investicijama. Pruža stručne informacije gospodarskim subjektima, inicira izradu novih i izmjenu i dopunu postojećih propisa kojima se uređuju pitanja poboljšanja uvjeta za investiranje. Odjel se bavi aktivnim traženjem investitora, pregovaranja s istima, daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata, kao i vođenje post-investicijske brige. Izrađuje statističke i druge podloge, informacije, analize i izvješća, vezanih uz zakonodavni i institucionalni okvir za investicije. Daje stručna mišljenja i podloge za izradu novih zakonodavnih okvira i ostalih propisa s ciljem poboljšanja investicijske klime, predlaže i sudjeluje u izradi strategije poticanja investicija, Komunikacijske Strategije za poticanje investicija u okviru Strategije za poticanje investicija i Akcijskog plana te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.

5.2.1.2. Odjel za praćenje zakonodavnog okvira

Članak 62.

Odjel za praćenje zakonodavnog okvira zadužen je za praćenje zakona i podzakonskih propisa čije odredbe i primjena utječu na poticanje investicija i unaprjeđenje investicijskog okruženja u Republici Hrvatskoj kao i praćenje propisa o državnim potporama. Odjel provodi aktivnosti vezane za koordinaciju institucija zaduženih za uklanjanje administrativnih prepreka za investiranje i provedbu investicijskih projekata. U suradnji s drugim tijelima državne uprave vodi evidenciju administrativnih barijera i rezultatima otklanjanja istih. Odjel je zadužen za ustrojavanje evidencije i praćenje postojećih administrativnih barijera za ulaganja u Republici Hrvatskoj. Predlaže rješenja kojim će se ukloniti utvrđena administrativna zapreka za pravodobno ostvarenje investicijskog projekta, odnosno kojim će se unaprijediti investicijsko okruženje u Republici Hrvatskoj. Predlaže mjere za poticanje investicija, koordinira rad tijela državne uprave i institucija čije područje djelovanja dotiče tematiku investiranja radi povećanja administrativne učinkovitosti i transparentnosti javne uprave, radi na osmišljavanju i predlaganju novih mjera za poboljšanje investicijske klime te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.

5.2.2. Služba za provedbu mjera za poticanje investicija

Članak 63.

Služba za provedbu mjera za poticanje investicija sudjeluju u radu i razmjeni informacija između svih tijela državne uprave zaduženih i uključenih u sustav za promicanje investicija, a s ciljem promicanja investicija, prati i sudjeluju u aktivnostima gospodarske diplomacije, sudjeluju u radu tijela državne uprave u promicanju i predstavljanju hrvatskoga gospodarstva u inozemstvu te sudjeluje u izradi jedinstvene baze podataka vezano uz investicije. Služba, provodi mjere potpora za investicije i zapošljavanje kao i druge razvojne inicijative u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva, potiče razvoj novih financijskih mehanizama, sudjeluje u svim oblicima promotivnih aktivnosti vezanih uz predstavljanje hrvatskoga gospodarstva kao atraktivnog gospodarskog partnera, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga; pruža tehničku i savjetodavnu pomoć domaćim i stranim investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata, prima i obrađuje zahtjeve velikih poduzetnika za odobrenje poticajnih mjera za investicije i provodi nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti, prima i obrađuje zahtjeve za prijavu projekta kao strateškog, izrađuje preglede, informacije, analize i izvješća iz područja poticanja investicija; izrađuje periodička izvješća o zaprimljenih zahtjevima za poticajne mjere za investicije; obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.2.2.1. Odjel za potpore investitorima

5.2.2.2. Odjel za promociju investicija.

5.2.2.1. Odjel za potpore investitorima

Članak 64.

Odjel za potpore investitorima obavlja poslove vezane uz odobrenje poticajnih mjera koje se odnose se na projekte investiranja i jačanja konkurentske sposobnosti u proizvodno-prerađivačkim aktivnostima, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške i aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti, pruža tehničku i savjetodavnu pomoć domaćim i stranim investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata, prima i obrađuje zahtjeve velikih investitora za odobrenje poticajnih mjera za investicije i provodi nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti. Prima i obrađuje zahtjeve za prijavu projekta kao strateškog, izrađuje preglede, informacije, analize i izvješća iz područja poticanja investicija; izrađuje periodička izvješća Službe; obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Sektora.

5.2.2.2. Odjel za promociju investicija

Članak 65.

Odjel za promociju investicija sudjeluje u obavljanju poslova koji se odnose na poslove u vezi s razvojem i unaprjeđenjem mogućnosti za privlačenje svih oblika investicija u Republici Hrvatskoj. Odjel se bavi aktivnim traženjem investitora, pregovaranja s istima, daje podršku u realizaciji ulagačkih projekata, kao i vođenje post-investicijske brige. Odjel organizira konferencije i forume za privlačenje investicija u zemlji i inozemstvu i sudjeluje u aktivnostima s drugim tijelima državne uprave i institucijama uključenim u poticanje investicija. Odjel je zadužen za provedbu Komunikacijske Strategije za poticanje investicija u okviru Strategije za poticanje investicija i Akcijskog plana. Vodi brigu o sustavu evidencije investicija, prikupljanju podataka i korištenju sustava za potrebe uvida u stanje investicijskih projekata, administrativnih prepreka i investicijskih potencijala. Pruža tehničku i savjetodavnu pomoć domaćim i stranim investitorima prilikom realizacije investicijskih projekata te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe.

5.3. Sektor za programe i projekte europske unije

Članak 66.

Sektor za programe i projekte Europske unije odgovoran je za davanje podrške jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj klastera konkurentnosti, uspostavu Visoko-tehnološke mreže za industriju i sektorskih i KET tehnoloških platformi, razvoj centara kompetencija i provedbu projekata iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova i ostalih izvora financiranja. Sektor sudjeluje i koordinira pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; koordinira izradu programskih dokumenata namijenjenih istraživanju i razvoju i komercijalizaciji inovacija, prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije, povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske i predlaže strateške smjernice i mjere za unaprjeđenje konkurentnih sektora; predlaže i unaprjeđuje dijelove Partnerskog sporazuma i operativnih programa koji se odnose na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Sektor sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije za poslove vezane za planiranje, odabir i financiranje projekata sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima. Sektor priprema i izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata i relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost prioriteta/mjera. Sudjeluje u izradi i provedbi Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za korištenje sredstava u okviru operativnih programa. U skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima. Sektor inicira i razvija strateške projekte, velike projekte i projekte od nacionalnog interesa, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnog programa te priprema i podnosi Upravljačkom tijelu informaciju o velikim projektima i projektima od nacionalnog interesa sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije. Sektor priprema i dorađuje sektorski specifične dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO-a) i operativnih programa, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu. Sektor provodi vrednovanja operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja te zakonodavstvom, zahtjevima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Sektor u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata te osigurava njihovu provedbu, provodi natječajne postupke, zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge, odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti, donosi financijske odluke te postupa po žalbama. Sektor priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi Upravljačkom tijelu na provjeru. Obavlja poslove vezane za vrednovanje projekata te poslove vezane za ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa. Sektor priprema prognoze korištenja Sredstava te financijskih obveza po projektima. Sektor utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu, prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava Upravljačko tijelo. Sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2, kao i predloženim izmjenama i dopunama ugovora te zaključuje ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2. Sektor planira i upravlja alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje; priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa; osigurava provedbu naknade sredstava koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su naknađeni. Sektor dostavlja Tijelu za ovjeravanje i Tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima. Prati provedbu projekata te provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem te provodi mjere iz Operativnog programa za Regionalnu konkurentnost Prioritet 3. Tehnička pomoć. Sektor sudjeluje u izradi registra rizika; izvještava o nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

5.3.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa

5.3.2. Služba za objavu natječaja, ugovaranje i kontrolu EU projekata

5.3.3. Služba za provedbu EU programa i projekata i podršku sustavu.

5.3.1. Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa

Članak 67.

Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa je ustrojstvena jedinica odgovorna za davanje podrške jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj klastera konkurentnosti, uspostavu Visoko-tehnološke mreže za industriju i sektorskih i KET tehnoloških platformi, razvoj centara kompetencija i sudjelovanje i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu i analizu stanja potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije, povećanja konkurentnosti Republike Hrvatske i predlaganje strateških smjernica i mjera za unaprjeđenje konkurentnih sektora. Služba sudjeluje u izradi programskih dokumenata namijenjenih istraživanju i razvoju i komercijalizaciji inovacija, predlaže i unaprjeđuje dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira/Partnerskog sporazuma i operativnih programa koji se odnose na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu, prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa i o tome izvještava Upravljačko tijelo. Sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije. Služba inicira i razvija strateške projekte, velike projekte i projekte od nacionalnog interesa, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnog programa. Sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i smjernica za korisnike u okviru prioriteta/mjera; priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi Upravljačkom tijelu na provjeru. Služba u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata. Služba priprema i dorađuje sektorski specifične dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO-a) i operativnih programa, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu. Provodi vrednovanja operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Priprema i izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe strateških dokumenata i relevantnih operativnih programa; analizira izvršenje i učinkovitost mjera/prioriteta. U skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima. Prati provedbu prioriteta i mjera u okviru operativnih programa i šalje izvještaje Upravljačkom tijelu; inicira i razvija strateške projekte, velike projekte i projekte od nacionalnog interesa što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnih programa te priprema i podnosi Upravljačkom tijelu informaciju o velikim projektima i projektima od nacionalnog interesa; sudjeluje u planiranju financijskih alokacija iz fondova Europske unije i nacionalnog proračuna; priprema interne propisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima odobrenim od strane Koordinacijskog tijela; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizorski trag. Sudjeluje u izradi registra rizika, izvještava o nepravilnostima. Sudjeluje u donošenju prijedloga i izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.3.1.1. Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa

5.3.1.2. Odjel za komunikaciju i praćenje programa.

5.3.1.1. Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa

Članak 68.

Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa je ustrojstvena jedinica odgovorna za davanje podrške jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz razvoj klastera konkurentnosti, uspostavu Visoko-tehnološke mreže za industriju i sektorskih i KET tehnoloških platformi i razvoj centara kompetencija i sudjelovanje i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Odjel obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na sudjelovanje i koordinaciju pripreme i planiranja godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za unaprjeđenje razvoja i konkurentnosti gospodarstva, ekonomske i socijalne kohezije; predlaže strateške smjernice i mjere za unaprjeđenje konkurentnih sektora u Republici Hrvatskoj. Odjel u suradnji s Posredničkim tijelom razine 2, priprema smjernice/upute za prijavitelje za ocjenjivanje i preliminarnu procjenu projekata. Odjel sudjeluje u pripremi i koordinaciji sa drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama u izradi programskih dokumenata namijenjenih istraživanju i razvoju i komercijalizaciji inovacija, priprema i dorađuje sektorski specifične dijelove Nacionalnog strateškog referentnog okvira (NSRO-a), Partnerskog sporazuma i operativnih programa koji se odnose na jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta/mjera operativnih programa te razvija uvjete i planove za njihovu provedbu. Sudjeluje u pripremi pregovaračkih stajališta u okviru sudjelovanja Republike Hrvatske u makro-regionalnim strategijama Europske unije. Sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i smjernica za korisnike u okviru prioriteta/mjera; priprema nacrt kriterija za odabir projekata u okviru odgovarajućeg prioriteta ili mjere te isti podnosi Upravljačkom tijelu na provjeru; . inicira i razvija strateške projekte, velike projekte i projekte od nacionalnog interesa, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva operativnog programa; priprema i podnosi Upravljačkom tijelu informaciju o velikim projektima i projektima od nacionalnog interesa; sudjeluje u planiranju financijskih alokacija iz fondova EU i nacionalnog proračuna; Priprema interne propisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja adekvatnog revizorskog traga. Provodi vrednovanja operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom, zahtjevima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Odjel sudjeluje u donošenju prijedloga i izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma. Sudjeluje u izradi registra rizika, izvještava o nepravilnostima, sudjeluje u informiranju i provođenju potrebnih aktivnosti u cilju širenja informacija o mogućnostima uključivanja potencijalnih korisnika u projekte za korištenje fondova Europske unije, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

5.3.1.2. Odjel za komunikaciju i praćenje programa

Članak 69.

Odjel za komunikaciju i praćenje programa obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na sudjelovanje u izradi i provedbi Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana za korištenje sredstava u okviru operativnih programa., U skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, odjel provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima. Odjel prati provedbu mjera u okviru Komunikacijskog plana i izvještava Koordinacijsko tijelo o izvršenim aktivnostima. Odjel obavlja poslove koji se odnose na suradnju i koordinaciju rada s ostalim stručnim upravama Ministarstva i ostalim institucijama, u cilju praćenja i analize tijeka realizacije provedbe programa Europske unije, osigurava informatički sustav praćenja, nadzora i izvještavanja za prioritete/mjere, sudjeluje u definiranju pokazatelja za praćenje provedbe/indikatora na razini prioriteta/mjera, prati provedbu istih i predlaže korektivne mjere, priprema i izrađuje godišnja i završna izvješća te prikuplja informacije za potrebe nadzora operativnih programa i dostavlja ih Upravljačkom tijelu; analizira izvršenje i učinkovitost programa, priprema kriterije i metodologiju praćenja prioriteta/mjera i odgovarajućih projekata. Odjel prati provedbu prioriteta i mjera odgovarajućeg operativnog programa. Unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i pohranjuje dokumentaciju vezanu uz provedene aktivnosti kako bi se osigurao adekvatan revizorski trag. Sudjeluje u donošenju prijedloga i sudjeluje u izradi nacrta zakonskih akata, tekstova financijskih, operativnih i drugih sporazuma. Priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Sudjeluje u izradi registra rizika, izvještava o nepravilnostima, sudjeluje u pripremi i izradi priručnika o postupanju iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

5.3.2. Služba za objavu natječaja, ugovaranje i kontrolu EU projekata

Članak 70.

Služba za objavu natječaja, ugovaranje i kontrolu EU projekata je ustrojstvena jedinica odgovorna za poslove vezane za planiranje, odabir i financiranje projekata sredstvima iz programa Unije, pretpristupnih fondova, strukturnih fondova i Kohezijskog fonda Europske unije u svrhu jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima i operativnim programima. Služba obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim stručnim tijelima vezanima za natječajne postupke, ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga, ugovaranje te financiranje. Služba planira i pokreće izbor projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata te provodi postupak odabira projekata. . Priprema prognoze korištenja Sredstava te financijskih obveza po projektima; kontrolira jesu li rokovi u skladu s rokovima natječajnih postupaka; provodi natječajni postupak u skladu s propisima Republike Hrvatske; postupa po žalbama. U suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge. Odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti; donosi financijske odluke; obavlja poslove vezane za vrednovanje projekata te osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa. Služba sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2, kao i predloženim izmjenama i dopunama ugovora, te zaključuje ugovore s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2.Služba planira i upravlja alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata. Priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa Služba osigurava provedbu naknade sredstava koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su naknađeni. Služba dostavlja Tijelu za ovjeravanje i Tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima. Prema potrebi predlaže realokaciju na razini prioriteta/mjera kako bi se raspoloživa sredstva učinkovito iskoristila; priprema financijska izvješća i analize te prati jesu li sredstva iskorištena u skladu s važećim propisima. Služba provjerava i priprema odobrenje zahtjeva za isplatu zaprimljenog od Posredničkog tijela razine 2, te priprema zahtjev za isplatu na razini Posredničkog tijela razine 1 i osigurava predaju zahtjeva tijelu nadležnom za plaćanja. Priprema zahtjeve za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava od Upravljačkog tijela te priprema zahtjeve za povrat sredstava osiguranih izravnom dodjelom sredstava u skladu sa pravilnicima o provedbi koje donose Koordinativno i Upravljačko tijelo. Sukladno principima dobrog financijskog upravljanja, Služba sudjeluje u provedbi administrativne i terenske kontrole korištenja sredstava iz fondova Europske unije. Priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). Služba sudjeluje u izradi registra rizika; izvještava o nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.3.2.1. Odjel za objavu natječaja, vrednovanje i ugovaranje

5.3.2.2. Odjel za financijsko planiranje i kontrolu.

5.3.2.1. Odjel za objavu natječaja, vrednovanje i ugovaranje

Članak 71.

Odjel za objavu natječaja, vrednovanje i ugovaranje obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na ocjenjivanje projektnih prijedloga, odabir projekata te ugovaranje. Odjel planira i pokreće izbor projekata u obliku otvorenog poziva za dostavu prijedloga projekata ili ograničenog poziva za dostavu prijedloga projekata te provodi postupak odabira projekata. . U suradnji s Posredničkim tijelom razine 2 zaprima i ocjenjuje projektne prijedloge. Odjel obavlja poslove vezane za vrednovanje projekata te osigurava ocjenjivanje sukladnosti projekata s kriterijima odabira koje je odobrio Odbor za praćenje operativnog programa. Odabire projekte za financiranje te iste podnosi Posredničkom tijelu razine 2 na preliminarnu procjenu sukladnosti s pravilima prihvatljivosti. Odjel provodi postupak preliminarne procjene u sukladnosti s pravilima prihvatljivosti. Sudjeluje u pripremi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2 kao i predloženim izmjenama i dopunama ugovora te zaključuje ugovore s korisnicima i Posredničkim tijelom razine 2. Odjel priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). Sudjeluje u izradi registra rizika, izvještava o nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

5.3.2.2. Odjel za financijsko planiranje i kontrolu

Članak 72.

Odjel za financijsko planiranje i kontrolu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na planiranje projekata, financijsko upravljanje sredstvima u skladu s EU i nacionalnim strateškim dokumentima i odobrenim operativnim programima te kontrolu jesu li sredstva iskorištena u skladu s važećim propisima. Prema potrebi predlaže realokaciju na razini prioriteta/mjera kako bi se raspoloživa sredstva učinkovito iskoristila. Odjel planira i priprema potrebne financijske analize i izvješća u svrhu praćenja iskorištenosti sredstava iz fondova Europske unije, priprema prognoze korištenja Sredstava te financijskih obveza po projektima. Odjel planira i upravlja alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora te osigurava nacionalno sufinanciranje projekata. Odjel kontrolira jesu li rokovi iz planova nabave u skladu s rokovima natječajnih postupaka. Odjel priprema i dostavlja tijelu odgovornom za plaćanje zahtjev za prijenos javnih sredstava korisniku te osigurava ukupnost plaćanja javnog doprinosa. Provjerava i priprema odobrenje zahtjeva za isplatu zaprimljenog od Posredničkog tijela razine 2, te priprema zahtjev za isplatu na razini Posredničkog tijela razine 1 i osigurava predaju zahtjeva Tijelu nadležnom za plaćanja. Odjel priprema zahtjeve za povrat sredstava osiguranih izravnom dodjelom sredstava u skladu s pravilnicima o provedbi koje donose Koordinativno i Upravljačko tijelo. Odjel osigurava provedbu naknade sredstava koja nisu ispravno plaćena te vodi evidenciju o iznosima koji trebaju biti ili su naknađeni. Odjel dostavlja Tijelu za ovjeravanje i Tijelu odgovornom za plaćanja informacije o iznosima koji trebaju biti nadoknađeni te o već nadoknađenim sredstvima. Sukladno principima dobrog financijskog upravljanja, Odjel provodi administrativne i terenske kontrole korištenja sredstava iz fondova Europske unije. Odjel priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS). Sudjeluje u izradi registra rizika, izvještava o nepravilnostima te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

5.3.3. Služba za provedbu EU programa i projekata i podršku sustavu

Članak 73.

Služba za provedbu EU programa i projekata i podršku sustavu je ustrojstvena jedinica odgovorna za poslove vezane uz provedbu projekata EU koji za cilj imaju povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije, te poslove uspostave i poboljšanja funkcioniranja sustava na razini Sektora kao Posredničkog tijela razine 1. Služba sudjeluje u iniciranju i razvoju strateških projekata, što pridonosi ostvarivanju prioritetnih ciljeva oparativnog programa. Služba vodi bazu projektnih ideja koje za cilj imaju jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u suradnji s hrvatskim klasterima konkurentnosti i daje podršku u pripremi istih. U slučajevima u kojima je Sektor za programe i projekte Europske unije korisnik sredstava tehničke pomoći za obavljanje funkcija Posredničkog tijela razine 1, priprema prijave za korištenje EU sredstava, provodi nabavu, osigurava prihvatljivost izdataka, priprema zahtjeve za naknadom troškova te ih dostavlja Posredničkom tijelu razine 2. Služba prati provedbu projekata te sudjeluje u pripremi izvješća o praćenju; sudjeluje u pripremi prognoze korištenja Sredstava te financijskih obveza po projektima te planiranju i upravljanju alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora; u skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima: provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje korisnika o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem. Koordinira upravljanjem rizicima na razini Sektora, koordinira pripremu i ažuriranje internih pisanih procedura na razini Sektora za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima odobrenim od strane Koordinacijskog tijela. Osigurava suradnju s revizijskim misijama, koordinira postupak revizije te provođenje revizijskih preporuka. Vodi evidenciju preporuka Upravljačkog tijela proizašlih iz provjera sustava, odnosno kontrole delegiranih funkcija, prati njihovu provedbu, osigurava suradnju s Upravljačkim tijelom za vrijeme i nakon kontrolne provjere te izvještava Upravljačko tijelo o provođenju delegiranih funkcija. Služba priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija te funkcija cijelog Sektora sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

5.3.3.1. Odjel za provedbu

5.3.3.2. Odjel za podršku sustavu.

5.3.3.1. Odjel za provedbu

Članak 74.

Odjel za provedbu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme projekata tehničke pomoći, te predlaganje istih na odobrenje Upravljačkom tijelu. U slučajevima u kojima je Sektor za programe i projekte Europske unije korisnik sredstava tehničke pomoći za obavljanje funkcija Posredničkog tijela razine 1, priprema prijave za korištenje EU sredstava, provodi nabavu, osigurava prihvatljivost izdataka, priprema zahtjeve za naknadom troškova te ih dostavlja Posredničkom tijelu razine 2. Odjel sudjeluje u pripremi prognoze korištenja Sredstava te financijskih obveza po projektima te planiranju i upravljanju alokacijama iz Sredstava i nacionalnih izvora. Odjel prati provedbu projekata te sudjeluje u pripremi izvješća o praćenju, u skladu s Komunikacijskim planom pripremljenim od strane Koordinacijskog tijela, provodi mjere informiranja i vidljivosti s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima; provodi savjetodavne mjere osiguravajući razumijevanje ugovaratelja o njihovim pravima i odgovornostima u vezi s financiranjem. Odjel čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga. Odjel vodi bazu projektnih ideja koje za cilj imaju jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u suradnji s hrvatskim klasterima konkurentnosti i daje podršku u pripremi istih. Odjel priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijela, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

5.3.3.2. Odjel za podršku sustavu

Članak 75.

Odjel za podršku sustavu obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na uspostavu i poboljšanje funkcioniranja Sektora kao Posredničkog tijela razine 1. Odgovoran je za upravljanje ljudskim potencijalima na razini Sektora u aktivnostima koje su specifične za sustav korištenja EU fondova. Odjel osigurava redovitu procjenu rizika i upravljanje rizicima na razini Posredničkog tijela 1, organizira sastanke vezano uz upravljanje rizicima, vodi i ažurira registar rizika, priprema akcijske planove za smanjenje rizika, izvještava o rizicima. Odjel priprema interne pisane procedure za provedbu svojih funkcija sukladno pravilnicima koje je odobrilo Koordinacijsko tijelo te koordinira redovito ažuriranje Priručnika o procedurama te pripremu i revidiranje drugih dokumenata i procedura sustava interne kontrole na razini Sektora. Vodi i održava registar preporuka revizije, prati i izvještava o provedbi revizijskih preporuka, osigurava suradnju s revizorima. Vodi evidenciju preporuka Upravljačkog tijela proizašlih iz provjera sustava, odnosno kontrole delegiranih funkcija, prati njihovu provedbu, osigurava suradnju s Upravljačkim tijelom za vrijeme i nakon kontrolne provjere te izvještava Upravljačko tijelo o provođenju delegiranih funkcija. Na razini Sektora izvještava odgovorne osobe/relevantna tijela o sumnji na nepravilnost i/ili prijevaru u korištenju sredstava Europske unije, vodi registar nepravilnosti, u svojstvu promatrača nadzire postupanje s nepravilnostima. Odjel čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

6. UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE

Članak 76.

Uprava za sustav javne nabave provodi mjere razvoja, unaprjeđenja i koordinacije politike cjelokupnog sustava javne nabave; provodi mjere razvoja i unaprjeđenja sustava koncesija za javne radove i nadzor nad njegovim provođenjem te razvoja i unaprjeđenja sustava javno-privatnog partnerstva; provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim sudionicima u sustavu javne nabave stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave; provodi koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju i promicanje vrijednosti sustava javne nabave te promicanje uporabe tehnologija za implementaciju elektroničke nabave; prati politike i pravnu stečevinu Europske unije u području javne nabave, kao i primjere najbolje prakse u njenim državama članicama; koordinira usklađivanje hrvatskog zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne i normativne podloge vezane uz Europsku uniju u području javne nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području javne nabave te sudjeluje u izradi povezanih propisa; analitički prati razvoj sustava javne nabave, prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja druge poslove iz djelokruga Ministarstva.

U Upravi se ustrojavaju sljedeći sektori:

6.1. Sektor za nadzor i stručnu pomoć

6.2. Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku.

6.1. Sektor za nadzor i stručnu pomoć

Članak 77.

Sektor za nadzor i stručnu pomoć provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave uključujući koncesije za javne radove u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; vrši uvid u dokumentaciju postupaka javne nabave te analizira dokumentaciju i provedbu postupaka javne nabave; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti radi poduzimanja mjera za postizanje ujednačene i pravilne primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim relevantnim dionicima stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave te izrađuje provedbene alate s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave; sudjeluje u pripremi izrade nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području javne nabave te izradi povezanih propisa; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; sudjeluje u pripremi i provedbi programa izobrazbe u području javne nabave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

6.1.1. Služba za nadzor

6.1.2. Služba za stručnu pomoć.

6.1.1. Služba za nadzor

Članak 78.

Služba za nadzor provodi aktivnosti u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave uključujući koncesije za javne radove; na temelju zahtjeva, predstavki i dostupnih informacija pokreće i provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica njihove povrede; obavlja uvid u dokumentaciju postupaka javne nabave i ugovore o javnoj nabavi radi analize dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave; daje preporuke o načinu sprječavanja ili otklanjanja počinjenih nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti u području javne nabave radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne primjene zakona i provedbenih propisa; surađuje s drugim državnim tijelima radi postizanja ujednačenog tumačenja i pravilne primjene propisa iz područja javne nabave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.1.1.1. Odjel za provedbu nadzora

6.1.1.2. Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti.

6.1.1.1. Odjel za provedbu nadzora

Članak 79.

Odjel za provedbu nadzora pokreće i provodi nadzor nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave uključujući koncesije za javne radove na temelju zahtjeva tijela državne uprave i drugih državnih tijela, predstavke pravne ili fizičke osobe, anonimne predstavke, informacija objavljenih u medijima ili pretraživanjem podataka dostupnih u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti koje mogu nastati ili su nastale kao posljedica povrede zakona i podzakonskih propisa; ovisno o konkretnom slučaju obavlja uvid u dokumentaciju za nadmetanje ili pojedine njezine dijelove, odluke, zapisnike, ponude, ugovore o javnoj nabavi, okvirne sporazume, obrazloženja ili očitovanja naručitelja, ostalu dokumentaciju i podatke povezane s pojedinom nabavom radi analize dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave; izrađuje zapisnik o provedenom nadzoru; dostavlja naručitelju i predlagatelju nadzora mišljenje o uočenim nepravilnostima, te preporuku o načinu sprječavanja ili otklanjanja nepravilnosti; pokreće prekršajni postupak pred nadležnim prekršajnim sudom ako utvrdi jednu ili više nepravilnosti koje imaju obilježja prekršaja; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

6.1.1.2. Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti

Članak 80.

Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira nepravilnosti temeljem provedenih nadzora nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave radi poduzimanja mjera za postizanje pravilne primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; kontinuirano prati informacije objavljene u medijima radi predlaganja pokretanja nadzora nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; kontinuirano prati objave javne nabave i dokumentaciju za nadmetanje objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske radi predlaganja pokretanja nadzora nad provedbom zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

6.1.2. Služba za stručnu pomoć

Članak 81.

Služba za stručnu pomoć provodi aktivnosti u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave; pruža svim dionicima stručnu pomoć u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave kroz davanje mišljenja, uputa, izradu priručnika, drugih stručnih publikacija i standardnih obrazaca s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; vodi Portal javne nabave, uključujući pripremu, izradu i objavu najvažnijih mišljenja, uputa, instrukcija, često postavljanih pitanja i drugih materijala s ciljem pružanja relevantnih informacija svim zainteresiranim dionicama; obavlja i druge poslove iz djelokruga Sektora.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

6.1.2.1. Odjel za davanje mišljenja

6.1.2.2. Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata.

6.1.2.1. Odjel za davanje mišljenja

Članak 82.

Odjel za davanje mišljenja izrađuje i daje mišljenja radi pružanja stručne pomoći u vezi s primjenom zakona i drugih propisa u području javne nabave s ciljem jedinstvenog postupanja u provođenju postupaka javne nabave; priprema presjek najvažnijih mišljenja radi njihove objave na Portalu javne nabave; pruža informacije, upute i savjete iz područja javne nabave kroz razne komunikacijske kanale; sudjeluje u razmjeni mišljenja u okviru raznih oblika neposrednih konzultacija sa zainteresiranim dionicima; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

6.1.2.2. Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata

Članak 83.

Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata priprema i izrađuje priručnike za naručitelje i ponuditelje, druge stručne publikacije koje se odnose na određene institute javne nabave i standardne obrasce potrebne za pravilnu primjenu zakona i podzakonskih propisa u području javne nabave; vodi Portal javne nabave, uključujući izradu i objavu najvažnijih mišljenja, uputa, instrukcija, često postavljanih pitanja i drugih materijala s ciljem pružanja relevantnih informacija svim zainteresiranim dionicama; obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe.

6.2. Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku

Članak 84.

Sektor za razvoj, koordinaciju i analitiku provodi mjere razvoja sustava javne nabave, razvoja i unaprjeđenja sustava koncesija za javne radove te razvoja i unaprjeđenja sustava javno-privatnog partnerstva; priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave, izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave; provodi aktivnosti koje se odnose na razvoj, unaprjeđenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave, uključujući koordinativne aktivnosti u sklopu poslova vezanih uz Europsku uniju i promicanje vrijednosti sustava javne nabave te promicanje uporabe tehnologija za implementaciju elektroničke nabave; prati politike i pravnu stečevinu Europske unije u području javne nabave, kao i primjere najbolje prakse u njenim državama članicama; koordinira usklađivanje zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije; izrađuje stručne i normativne podloge vezane uz Europsku uniju u području javne nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa o javnoj nabavi te sudjeluje u izradi povezanih propisa; analitički prati razvoj sustava javne nabave; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja druge poslove iz djelokruga Uprave.

U Sektoru se ustrojavaju sljedeće službe:

6.2.1. Služba za izobrazbu

6.2.2. Služba za razvoj, koordinaciju sustava i analitiku.

6.2.1. Služba za izobrazbu

Članak 85.

Služba za izobrazbu priprema i provodi izobrazbu u području javne nabave; surađuje s drugim nadležnim tijelima i dionicima vezano uz analizu potreba razvoja novih programa izobrazbe u području javne nabave; utvrđuje uvjete za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave; izdaje i obnavlja certifikate u području javne nabave, vodi zbirku podataka o izdanim i obnovljenim certifikatima u obliku Registra u području javne nabave; vodi registar nositelja programa u području javne nabave te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

6.2.2. Služba za razvoj, koordinaciju sustava i analitiku

Članak 86.

Služba za razvoj, koordinaciju sustava i analitiku provodi aktivnosti koje se odnose na razvoj, unaprjeđenje i koordinaciju cjelokupnog sustava javne nabave, uključujući razvoj i unaprjeđenje sustava koncesija za javne radove te javno-privatnog partnerstva, provodi aktivnosti međunarodne suradnje u području javne nabave; priprema i provodi aktivnosti vezane uz Europsku uniju; priprema i provodi međunarodne projekte i projekte financirane iz fondova Europske unije u području javne nabave, prati politiku i pravnu stečevinu Europske unije u području javne nabave, kao i primjere najbolje prakse u njenim državama članicama; koordinira usklađivanje zakonodavstva iz područja javne nabave s pravnom stečevinom Europske unije i promicanje vrijednosti sustava javne nabave te promicanje uporabe tehnologija za implementaciju elektroničke nabave; predlaže, priprema i koordinira izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa u području javne nabave te sudjeluje u izradi povezanih propisa; koordinira izradu stručnih i normativnih podloga i izvješća vezanih uz Europsku uniju u sustavu javne nabave; analitički prati razvoj sustava javne nabave; prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske; prikuplja, evidentira, obrađuje i analizira podatke o javnoj nabavi te izrađuje statistička izvješća, te obavlja druge poslove iz djelokruga Sektora.

7. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE

Članak 87.

Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; obavlja financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove robnih zaliha, vodi računovodstvo Ravnateljstva; obavlja analitičko-planske i pravne poslove te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza o skladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha te druge stručne i tehničke poslove za izvršavanje funkcije robnih zaliha; obavlja poslove u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske.

U Ravnateljstvu se ustrojavaju sljedeće službe:

7.1. Služba za robne zalihe

7.2. Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove.

7.1. Služba za robne zalihe

Članak 88.

Služba za robne zalihe prati i analizira stanje i kretanja na tržištu i u proizvodnji roba sa aspekta uloge robnih zaliha; priprema i sudjeluje u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha; predlaže, obnavlja i izvršava plan nabave i prodaje roba sukladno utvrđenom Godišnjem programu strateških robnih zaliha i odlukama Vlade Republike Hrvatske; prati promjene i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje sa robnim zalihama; prati i osigurava pravovremenost u izvršavanju ugovornih obveza između Ravnateljstva i pravnih subjekata iz djelokruga Službe; te predlaže i priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ravnateljstva, te obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva.

U Službi se ustrojavaju sljedeći odjeli:

7.1.1. Odjel za prehrambene proizvode

7.1.2. Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode.

7.1.1. Odjel za prehrambene proizvode

Članak 89.

Odjel za prehrambene proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu prehrambenih proizvoda i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanja prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz djelokruga; vodi odgovarajuće evidencije o prehrambenim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje sa prehrambenim robnim zalihama; obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva.

7.1.2. Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode

Članak 90.

Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu robnih zaliha i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola. Odjel predlaže i sudjeluje u izradi prijedloga i izvršava program u dijelu koji se odnosi na investicijsko i tekuće održavanje objekata, skladišne, informatičke i druge opreme u vlasništvu Ravnateljstva; predlaže i provodi najracionalniji način njezine uporabe; brine se o osiguranju i svim mjerama zaštite objekata, opreme i automobila; sudjeluje u izradi programa tehničkog praćenja ukupne imovine Ravnateljstva; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanje skladišne, informatičke i druge opreme te neprehrambenih i industrijskih proizvoda; prikuplja, obrađuje i predlaže izbor najpovoljnijih ponuđača za kupnju, prodaju i održavanje objekata, opreme i drugih sredstava; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz djelokruga; daje prijedloge za tehnička i tehnološka poboljšanja u korištenju i raspolaganju imovinom Ravnateljstva; vodi odgovarajuće evidencije o strateškim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje sa strateškim robnim zalihama; obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva.

7.2. Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-

-planske i pravne poslove

Članak 91.

Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove obavlja upravne i druge stručne poslove u vezi: sudjelovanja u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha s materijalno-financijskog aspekta, izrađuje plan za osiguranje sredstava iz državnog proračuna za strateške robne zalihe. Služba obavlja stručnu obradu svih pravnih dokumenata u vezi poslovanja sa strateškim robnim zalihama, pravno uobličava ugovorne i druge odnose; te obavlja i druge poslove iz djelokruga Ravnateljstva.

8. SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Članak 92.

Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, uključivo i reviziju o korištenju sredstava iz različitih programa Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija. O svojim saznanjima daje stručna mišljenja ministru pa ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Ministarstva. Samostalni odjel za unutarnju reviziju procjenjuje cjelokupno poslovanje Ministarstva i proračunskih korisnika koji se nalaze unutar razdjela Ministarstva, a koji nemaju ustrojenu unutarnju reviziju, kroz procese i sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima; analizira i ocjenjuje sve poslovne procese iz nadležnosti Ministarstva; obavlja unutarnju reviziju u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora; izrađuje strateške i godišnji plan revizije; provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; obavlja posebne revizije na zahtjev ministra; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji koja dostavlja ministru; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija; izrađuje godišnja izvješća o radu Samostalnog odjela i dostavlja ih nadležnim institucijama i osobama u skladu s važećim propisima; surađuje s ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, što uključuje obavljanje revizije prema njihovoj uputi uz obvezu dostave konačnih izvješća s planom provedbe preporuka, strateških i godišnjih planova te godišnjih izvješća. Samostalni odjel prati i predlaže stalnu edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije; provodi, predlaže i prati provedbu preporuka danih od strane revizora Europske unije; Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA), Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizora te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Ministarstva.

9. SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Članak 93.

Samostalni odjel za odnose s javnošću izvješćuje domaću i stranu javnost o aktivnostima Ministarstva (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, obavijesti, briefinzi i drugo), informira ministra, zamjenika ministra i pomoćnike ministra o sadržaju i stajalištima medija i javnosti o temama iz djelokruga rada Ministarstva, priprema materijale za javne istupe ministra, zamjenika ministra i pomoćnike ministra, daje odgovore i informacije na pitanja novinara te organizira medijsko praćenje rada Ministarstva, obavlja izravnu komunikaciju s građanima, koordinira komunikacijske aktivnosti Ministarstva, vodi dokumentaciju koja se odnosi na priopćenja za javnost, izrađuje tekstualne i kvantitativno-kvalitativne analize medijskih objava, poslove akreditacije novinara, druge poslove s tim u vezi, prati medijske objave o Ministarstvu te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar, sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Ministarstva.

10. SAMOSTALNI ODJEL ZA PROVEDBU MEĐUNARODNIH I EU PROJEKATA PROGRAMA IPA-I

Članak 94.

Samostalni odjel za provedbu međunarodnih i EU projekata programa IPA-I u suradnji i koordinaciji s ostalim stručnim odjelima i tijelima obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu, planiranje, provedbu, financijsko upravljanje, kontrolu, praćenje i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih projekata Europske unije. Prikuplja, obrađuje i analizira stanje potreba za aktivnostima iz djelokruga rada Ministarstva sa sudionicima i čimbenicima u planiranju i provedbi programa pomoći Europske unije. Prati i analizira tijek i dinamiku realizacije projekata iz programa IPA-I koji se provode u Ministarstvu, u cilju jačanja kapaciteta i prilagodbe pravne stečevine Europske unije. Odjel je zadužen za pripremu, provedbu, financiranje, nadzor i procjenu rezultata (evaluaciju, vrednovanje) projekata za jačanje administrativnih kapaciteta i organizacijske strukture u području energetike (temeljem razvoja sustava upravljanja baze podataka), u području zaštite na radu (u cilju poboljšanja organizacije različitih sudionika u aktivnostima zaštite na radu te izgradnje učinkovite baze podataka i njenog korištenja), u području jačanja administrativnih kapaciteta za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, uklanjanja nepravilnosti u javnoj nabavi te drugih područja koja spadaju u djelokrug rada Ministarstva u kojima treba jačati administrativne kapacitete tijekom pretpristupnoga procesa. U sklopu provedbe programa »Instrument pretpristupne pomoći« (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), komponenta I Odjel je nadležan za pripremu izvješća o provedbi te za podnošenje izvješća Nacionalnom koordinatoru za program IPA, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku ovlaštenom za ovjeravanje programa; evidenciju i praćenje projekata, pripremu potrebnih izvješća i informacija, uspostavu, održavanje i nadogradnju odgovarajućeg sustava pohrane dokumentacije, izvještavanje i informiranje; organizira informatičku podršku i arhiviranje dokumentacije, poštivanje zahtjeva Europske komisije glede informiranja o programu. Surađuje s voditeljima programa u Ministarstvu i tijelima državne uprave u pripremi prijedloga i provedbi konkretnih projekata iz programa pretpristupne pomoći IPA, u skladu s propisima i pravilima Europske zajednice; prethodno razmatra tekstove financijskih sporazuma i sažetke projekata i druge zadatke te obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Ministarstva.

11. SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

Članak 95.

Samostalna služba za europske i međunarodne poslove priprema i provodi aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju Ministarstva i obavlja stručne i administrativne poslove koordinacije u vezi EU poslova iz nadležnosti Ministarstva. Samostalna služba obavlja stručne poslove pripreme i izrade prijedloga međunarodnih instrumenata koje sklapa ministarstvo s nadležnim institucijama drugih država ili međunarodnih organizacija te prati njihovu provedbu iz djelokruga Ministarstva. Organizira, priprema i koordinira sastanke s predstavnicima međunarodnih organizacija te s predstavnicima nadležnih tijela drugih država u cilju razvijanja i jačanja međunarodne suradnje. Samostalna služba prati politike EU iz nadležnosti Ministarstva te prati sudjelovanje predstavnika Ministarstva u radnim skupinama Vijeća. Samostalna služba koordinira te obavlja stručna i administrativne poslove u vezi izrade stručnih priprema te prijedloga stajališta iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja u radnim skupinama vijeća, za potrebe vijeća ministara i Europskog vijeća te za potrebe sudjelovanja predstavnika Ministarstva na sastancima komitologije. Samostalna služba koordinira djelatnost uprava Ministarstva te obavlja stručne i administrativne poslove u vezi suradnje na europskim poslovima s drugim tijelima državne uprave prema potrebi. Samostalna služba obavlja poslove vezano za očitovanja iz nadležnosti Ministarstva za potrebe sudjelovanja Republike Hrvatske u postupcima pred Sudom Europske unije. Samostalna služba obavlja poslove u svezi s trgovinskom politikom Republike Hrvatske i uopće međunarodnim gospodarskom odnosima Republike Hrvatske: definira, implementira i prati provedbu mjera trgovinske politike, u skladu s gospodarskom politikom Vlade Republike Hrvatske; promiče, prati i predlaže načine unaprjeđivanja gospodarskih odnosa s pojedinim zemljama, integracijama i regionalnim inicijativama; priprema analitičke podloge za utvrđivanje i provedbu gospodarske politike s inozemstvom; priprema, sudjeluje u pregovorima i prati provedbu međunarodnih ugovora s područja gospodarskih odnosa s inozemstvom iz nadležnosti Ministarstva, potiče, u okviru svoje nadležnosti, povećanje izvoza, jačanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva.

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Članak 96.

Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.

Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti te obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar.

Radom upravnih organizacija u Ministarstvu upravljaju pomoćnici ministra.

Radom Glavnog tajništva Ministarstva upravlja glavni tajnik Ministarstva.

Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta.

Radom sektora upravljaju načelnici sektora.

Radom službi upravljaju voditelji službi.

Radom odjela upravljaju voditelji odjela.

Radom samostalnih službi upravljaju voditelji samostalnih službi.

Radom samostalnih odjela upravljaju voditelji samostalnih odjela.

Članak 97.

Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi Republike Hrvatske.

Pomoćnik ministra i glavni tajnik Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i Vladi Republike Hrvatske.

Načelnici sektora u sastavu Glavnog tajništva Ministarstva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i glavnom tajniku Ministarstva.

Načelnici sektora u sastavu uprava odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra i pomoćniku ministra koji upravlja tom upravom.

Voditelji službi u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku ministarstva i načelniku sektora u čijem sastavu je ta služba.

Voditelji samostalnih službi odgovorni su za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.

Voditelji samostalnih odjela odgovorni su za svoj rad ministru i zamjeniku ministra.

Voditelji službi u sastavu sektora odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra koji upravlja upravom u čijem je sastavu taj sektor i načelniku tog sektora.

Voditelji odjela u sastavu Glavnog tajništva odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, glavnom tajniku ministarstva, načelniku sektora načelniku sektora i voditelju službe u čijem sastavu je taj odjel.

Voditelji odjela u sastavu službe odgovorni su za svoj rad ministru, zamjeniku ministra, pomoćniku ministra koji upravlja upravom u čijem sastavu je taj odjel, načelniku sektora i voditelju službe u čijem sastavu je taj odjel.

Članak 98.

Savjetodavno tijelo ministra je Kolegij ministra.

Sastav i način rada Kolegija ministra utvrdit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI MINISTARSTVA

Članak 99.

Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta, sukladno propisima.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

V. SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE S PRAVNIM OSOBAMA KOJE IMAJU JAVNE OVLASTI

Članak 100.

Ministarstvo surađuje s drugim tijelima državne uprave, drugim pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u vezi s obavljanjem stručnih i upravnih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Ministarstvo surađuje i sa stručnim, znanstvenim i drugim ustanovama i institucijama radi rješavanja pojedinih stručnih i upravnih pitanja iz djelokruga Ministarstva.

Članak 101.

Za raspravljanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga rada Ministarstva, utvrđivanja nacrta propisa, davanja stručnih mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva, ministar osniva stručne savjete, odnosno radne grupe.

Odlukom o osnivanju stručnog savjeta odnosno radne grupe, utvrđuje se njihov djelokrug i način rada.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 102.

Pitanja od važnosti za rad Ministarstva koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadataka, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, te druga pitanja od važnosti za rad Ministarstva.

Ministar će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

U roku 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka, ministar će donijeti rješenja o rasporedu državnih službenika na odgovarajuća radna mjesta te sklopiti ugovore o radu s namještenicima.

Članak 103.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (»Narodne novine«, broj 28/2012).

Članak 104.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/91

Urbroj: 50301-05/20-13-2

Zagreb, 1. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU GOSPODARSTVA

Redni broj

Naziv unutarnju ustrojstvene jedinice

Broj
službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

14

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

1


Neposredno u Glavnom tajništvu Ministarstva, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica Glavnog tajništva

1

2.1.

Sektor za financije i proračun

1

2.1.1.

Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu

6

2.1.2.

Služba za računovodstvo i javnu nabavu

1

2.1.2.1.

Odjel za računovodstvene poslove

3

2.1.2.2.

Odjel za provedbu postupaka javne nabave i praćenje ugovornih obveza

3

2.2.

Sektor za zakonodavstvo i ljudske potencijale

1

2.2.1.

Služba za zakonodavstvo

6

2.2.2.

Služba za ljudske potencijale

6

2.3.

Sektor za informatičku podršku, opće i tehničke poslove

1

2.3.1.

Služba za informatičku podršku

6

2.3.2.

Služba za opće i tehničke poslove

1

2.3.2.1.

Odjel za opće poslove i pisarnicu

3

2.3.2.2.

Odjel za tehničke poslove i vozni park

5

Glavno tajništvo Ministarstva – ukupno

45

3.

UPRAVA ZA ENERGETIKU I RUDARSTVO


3.1.

Sektor za energetiku

1


Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.1.

Služba za unutarnje energetsko tržište i energetske sustave

1

3.1.1.1.

Odjel za unutarnje energetsko tržište

5

3.1.1.2.

Odjel za energetske sustave

4

3.1.2.

Služba za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i nove tehnologije

1

3.1.2.1.

Odjel za obnovljive izvore energije i biogoriva

4

3.1.2.2.

Odjel za energetsku učinkovitost i nove tehnologije

4

3.1.3.

Služba za energetsku politiku, strategiju i projekte Europske unije

8

3.2.

Sektor za rudarstvo

1


Neposredno u Sektoru, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

Služba za neenergetske mineralne sirovine

1

3.2.1.1.

Odjel upravnih poslova za neenergetske mineralne sirovine

4

3.2.1.2.

Odjel za gospodarske poslove

3

3.2.2.

Služba za energetske mineralne sirovine

1

3.2.2.1.

Odjel upravnih poslova za energetske mineralne sirovine

3

3.2.2.2.

Odjel za programe i projekte Europske unije iz područja rudarstva

3

Uprava za energetiku i rudarstvo – ukupno

47

4.

UPRAVA ZA TRGOVINU I UNUTARNJE TRŽIŠTE


4.1.

Sektor za trgovinu i tržište

1

4.1.1.

Služba za unaprjeđenje trgovine i tržišta

1

4.1.1.1.

Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

4

4.1.1.2

Odjel za oružje i dozvole

4

4.1.2.

Služba za razvoj elektroničkog poslovanja

1

4.1.2.1.

Odjel za uređenje zakonodavstva i nadzor

4

4.1.2.2.

Odjel za razvoj elektroničkog poslovanja

3

4.2.

Sektor za koordinaciju unutarnjeg tržišta

1

4.2.1.

Služba za koordinaciju slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu

1

4.2.1.1.

Odjel za međunarodnu suradnju i SOLVIT centar

4

4.2.1.2.

Odjel za tehničko zakonodavstvo i neharmonizirano područje

3

4.2.2.

Služba za razvoj politike zaštite potrošača

1

4.2.2.1.

Odjel za zaštitu potrošača

4

4.2.2.2.

Odjel za Europski potrošački centar (ECC)

3

4.2.3.

Služba za usluge na unutarnjem tržištu

1

4.2.3.1.

Odjel za usklađivanje zakonodavstva i razvoj usluga

4

4.2.3.2.

Odjel za međunarodnu suradnju i IMI sustav

3

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište – ukupno

43

5.

UPRAVA ZA INDUSTRIJU, INVESTICIJE I PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJEneposredno u Upravi, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

Sektor za jačanje konkurentnosti industrije

1

5.1.1.

Služba za planiranje, izvještavanje i upravljanje rizicima i restrukturiranje industrije

8

5.1.2.

Služba za industrijsku politiku i konkurentnost

1

5.1.2.1.

Odjel za industrijsku politiku, konkurentnost, inovacije i upravljanje jamstvenim fondom

4

5.1.2.2.

Odjel za offset

3

5.2.

Sektor za investicijsku politiku

1

5.2.1.

Služba za zakonodavni okvir

1

5.2.1.1.

Odjel za izradu zakonodavnog okvira

4

5.2.1.2.

Odjel za praćenje zakonodavnog okvira

3

5.2.2.

Služba za provedbu mjera za poticanje investicija

1

5.2.2.1.

Odjel za potpore investitorima

4

5.2.2.2.

Odjel za promociju investicija

3

5.3.

Sektor za programe i projekte Europske unije

1

5.3.1.

Služba za strateško planiranje, programiranje, evaluaciju, komunikaciju i praćenje programa

1

5.3.1.1.

Odjel za strateško planiranje, programiranje i evaluaciju programa

4

5.3.1.2.

Odjel za komunikaciju i praćenje programa

4

5.3.2.

Služba za objavu natječaja, ugovaranje i kontrolu EU projekata

1

5.3.2.1.

Odjel za objavu natječaja, vrednovanje i ugovaranje

4

5.3.2.2.

Odjel za financijsko planiranje i kontrolu

3

5.3.3.

Služba za provedbu EU programa i projekata i podršku sustavu

1

5.3.3.1.

Odjel za provedbu

4

5.3.3.2.

Odjel za podršku sustavu

3

Uprava za industriju, investicije i programe i projekte Europske unije – ukupno

61

6.

UPRAVA ZA SUSTAV JAVNE NABAVE


6.1.

Sektor za nadzor i stručnu pomoć

1

6.1.1.

Služba za nadzor

1

6.1.1.1.

Odjel za provedbu nadzora

3

6.1.1.2.

Odjel za praćenje i analizu nepravilnosti

4

6.1.2.

Služba za stručnu pomoć

1

6.1.2.1.

Odjel za davanje mišljenja

3

6.1.2.2.

Odjel za pripremu i izradu provedbenih alata

3

6.2.

Sektor za izobrazbu, razvoj, koordinaciju i analitiku

1

6.2.1.

Služba za izobrazbu

8

6.2.2

Služba za razvoj, koordinaciju sustava i analitiku

8

Uprava za sustav javne nabave – ukupno

33

7.

RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHENeposredno u Ravnateljstvu, izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

Služba za robne zalihe

1

7.1.1.

Odjel za prehrambene proizvode

4

7.1.2.

Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode

3

7.2.

Služba za financijsko-računovodstvene, analitičko-planske i pravne poslove

10

Ravnateljstvo za robne zalihe – ukupno

19

8.

SAMOSTALNI ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU

5

9.

SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

5

10.

SAMOSTALNI ODJEL ZA PROVEDBU MEĐUNARODNIH I EU PROJEKATA PROGRAMA IPA-I

3

11.

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE

6

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA – UKUPNO

281

102 07.08.2013 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva 102 07.08.2013 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva