Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

NN 102/2013 (7.8.2013.), Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2292

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 150/2011 i 12/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine« br. 32/2012 i 67/2012, 124/2012 i 78/2013), članak 29. mijenja se i glasi:

»Središnji ured Porezne uprave obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa, pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa za obvezna osiguranja, prikupljanje i obradu podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima za obvezna osiguranja, danim oslobođenjima i olakšicama; prikupljanje i obradu podatka o osiguranicima kojima se obveza doprinosa za obvezna osiguranja utvrđuje rješenjem, o obveznicima podnošenja prijave na obvezna osiguranja i o broju osoba prijavljenih na obvezna osiguranja, o osnovi osiguranja i datumu početka i prestanka obveze doprinosa; koordiniranje i nadziranje rada područnih ureda i ispostava područnih ureda te praćenje zakonitosti i pravilnosti primjene poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa; fiskalizaciju; lokalne poreze i ostala javna davanja; oporezivanje poreza na promet nekretnina; kontrolu postupaka utvrđivanja i naplate poreza svih vrsta; koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora i nadzora obračunavanja doprinosa za obvezna osiguranja, sprječavanje, suzbijanje i otkrivanje porezno kaznenih djela, borbu protiv prijevara u PDV-u; koordiniranje provođenja ovršnog postupka, odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u postupcima predstečajnih nagodbi; rješavanje po zahtjevima za sklapanje sporazuma u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi; obradu predmeta redovnih postupaka predstečajne nagodbe te izradu rješenja u predmetima predstečajne nagodbe; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa i propisa koji uređuju prikupljanje doprinosa za obvezna osiguranja; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama područnih ureda radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; osiguravanje međunarodne pravne pomoći, proučavanje poreznih sustava i sustava prikupljanja doprinosa drugih država i suradnju s međunarodnim organizacijama i strukovnim udruženjima, suradnju i sudjelovanje u radu i radnim skupinama u tijelima Europske unije; pripremanje nacrta ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nadziranje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; izgradnju, razvijanje i korištenje poreznoga informacijskog sustava, te koordiniranje sustava servisa poreznim obveznicima radi lakšeg ostvarivanja prava i ispunjenja obveza poreznih obveznika; organiziranje stručnog usavršavanja službenika Porezne uprave; radnopravni status službenika i namještenika Porezne uprave; prethodne i naknadne kontrole; strateško planiranje, organizaciju, upravljanje programima i promjenama, upravljanje rizicima i praćenje učinkovitosti; davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara, te koordiniranje provođenja i provođenje nadzora nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara; koordiniranje međuinstitucionalne suradnje razmjenom podataka o imovini s javnopravnim tijelima koja vode službene evidencije o vlasništvu imovine osoba u cilju praćenja pravilnog utvrđivanja porezne osnovice i ispunjenja poreznih obveza; koordiniranje razmjene podataka o osobama putem uspostavljenog sustava elektroničkog pristupa podacima upisanim u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima s nadležnim javnopravnim tijelima.

U Središnjem uredu Porezne uprave, ustrojavaju se:

1. Sektor za normativnu djelatnost i samooporezivanje

1.1. Služba za porez na dodanu vrijednost

1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

1.3. Služba za kontrolu samooporezivanja

1.4. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja

1.5. Služba za opći porezni zakon, porezni postupak, nekretnine i prekršaje

1.6. Služba za sustav servisa poreznim obveznicima

1.7. Služba za elektroničke servise i publikacije

1.8. Služba – Pozivni centar

1.9. Služba za igre na sreću

1.10. Služba za zabavne i nagradne igre

2. Sektor za poslovne procese utvrđivanja poreza i razvoj informacijskog sustava

2.1. Služba za utvrđivanje poreza

2.2. Služba za porezne evidencije

2.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

2.4. Služba za registre i druge opće podatke

2.5. Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja

2.6. Služba za održavanje i unaprjeđenje rada sustava

2.7. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja

2.8. Služba za uvođenje u rad i pomoć korisnicima

3. Sektor za nadzor

3.1. Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje

3.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost

3.3. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose

3.4. Služba za nadzor poreza na dobit i računovodstva

3.5. Služba za borbu protiv prijevara u PDV-u

3.6. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

4. Sektor za naplatu

4.1. Služba za naplatu

4.2. Služba za ovrhu

4.3. Služba za stečajeve i likvidacije

4.4. Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka

5. Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove

5.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

5.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

5.3. Služba za opće poslove

5.3.1. Odjel – Pisarnica

5.4. Služba za pravne poslove

5.5. Služba za računovodstvene poslove

5.6. Služba za javnu nabavu

6. Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju

6.1. Služba za europske poslove

6.2. Služba za međunarodnu razmjenu informacija

6.3. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

7. Sektor za strategiju i razvoj

7.1. Služba za strateško planiranje i organizaciju

7.2. Služba za upravljanje programima i promjenama

7.3. Služba za upravljanje rizicima

7.4. Služba za praćenje učinkovitosti

7.5. Služba za prethodnu kontrolu

7.6. Služba za naknadnu kontrolu.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. mijenjaju se i glase:

»1. SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I SAMOOPOREZIVANJE

Članak 30.

Sektor za normativnu djelatnost i samooporezivanje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa u svezi s porezom na dodanu vrijednost radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno prati primjene poreznih propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; predlaže promjene porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa u svezi s porezom na dobit, dohodak i doprinose radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; sustavno prati primjenu poreznih propisa i propisa o doprinosima; predlaže promjene propisa o osobnom identifikacijskom broju radi unaprjeđenja ukupnoga pravnog sustava temeljenog na korištenju osobnih identifikacijskih brojeva, sustavno prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; predlaže donošenje i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima vezanim uz osobni identifikacijski broj; obavlja poslove kontrole postupka utvrđivanja i naplate poreza svih vrsta; sudjeluje u izradi prijedloga i kreiranju novih ili izmjene i poboljšanja postojećih metoda rada u poreznim postupcima; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz domene fiskalizacije, lokalnih u ostalih javnih davanja; prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa te predlaže mjere sa ciljem unapređenja sustava oporezivanja navedenih domena; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, naputaka) iz područja Općeg poreznog zakona i Zakona o porezu na promet nekretnina; prati i analizira učinke primjene zakona i drugih propisa te predlaže mjere sa ciljem unapređenja sustava oporezivanja navedenih domena; izrađuje upute, smjernice, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju oporezivanje poreza na promet nekretnina; izrađuje odgovore na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom propisa; daje mišljenja, prijedloge i primjedbe na nacrte prijedloga zakona ministarstava odnosno drugih tijela državne uprave; prati i proučava inozemne porezne sustave radi usklađivanja sa sustavom Republike Hrvatske (komparativni porezi); obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; organiziranje sustava horizontalnog praćenja poreznih obveznika; etiku usluga – uvođenje normi ponašanja porezne uprave i poreznih obveznika: izradu i koordinaciju provođenja programa usluga poreznim obveznicima / program pomoći; koordinaciju područnih ureda i ispostava u pružanju servisa poreznim obveznicima; edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika; suradnju s poslovnim zajednicama (npr. strukovne komore); predlaže primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju elektroničkih servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava, koristeći elektroničku tehnologiju, pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava Internet/Intranet i predlaganje sadržaja te ažuriranje sadržaja za Internet/Intranet kao i ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izradu publikacija; priprema sadržaje za Pozivni centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informiranje i odgovaranje na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise; organiziranje i upravljanje radom Pozivnog centra – središnjeg dijela; organizira rad Pozivnog centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Pozivnom centru; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću radi unaprjeđenja područja igara na sreću i učinkovitijeg ubiranja naknada, sustavno prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa, izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa, pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave iz područja igara na sreću i zabavnih igara; provodi postupke i izrađuje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, vodi porezne evidencije o priređivačima igara na sreću, izrađuje statistike i analize, te vodi registar imatelja odobrenja o stručnoj osposobljenosti za rad u casinima; sudjeluje u radnoj skupini o igrama na sreću pri Europskoj Komisiji; obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija iz područja igara na sreću između država.

Za obavljanje poslova Sektora za normativnu djelatnost i samooporezivanje, ustrojavaju se sljedeće službe:

1.1. Služba za porez na dodanu vrijednost

Služba za porez na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja poreza na dodanu vrijednost i posebnih poreza; u vezi sa podzakonskim propisima izrađuje sve potrebne obrasce i prijave, sustavno prati primjenu propisa o porezu na dodanu vrijednost i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa, predlaže donošenje i izrađuje upute u vezi primjene propisa o porezu na dodanu vrijednost, pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave, kontinuirano daje mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima za potrebe područnih ureda Porezne uprave te poreznih obveznika, kontinuirano izrađuje odgovore za potrebe Ministarstva (glasnogovornika), drugih ministarstava odnosno drugih tijela državne uprave te državnih institucija, daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti PDV-a, daje očitovanja na Prijedloge odluka Vijeća EU kojom se pojedinim državama članicama dopušta odstupanje od odredbi Direktive 2006/112/EZ, daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na EU dokumente u području oporezivanja PDV-om, sudjeluje u twinning projektima u vezi PDV-a, sudjelovanje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u Vijeću EU, svakodnevno praćenje i proučavanje zakonodavnih propisa i stručne literature na području PDV-a u Europskoj uniji.

1.2. Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose

Služba za porez na dobit, dohodak i doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa, propisa o doprinosima i drugih propisa u svezi poreza na dobit, dohodak i doprinose radi unaprjeđenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i propisa o doprinosima, pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama i osiguravanje jedinstvenog postupanja Porezne uprave u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa i propisa o doprinosima; sudjelovanje na sastancima radnih grupa koji se održavaju u Vijeću EU, svakodnevno praćenje i proučavanje zakonodavnih propisa i stručne literature na području dobiti, dohotka i doprinosa u Europskoj uniji; daje očitovanja u vezi donošenja stajališta Porezne uprave koja se odnose na EU dokumente u području oporezivanja porezom na dobit, dohodak i doprinose.

1.3. Služba za kontrolu samooporezivanja

Služba za kontrolu samooporezivanja obavlja poslove kontrole i analitike koji obuhvaćaju stručno i dubinsko praćenje zakonskih i podzakonskih akata u cilju uočavanja potencijalnih rizika u poreznim predmetima i postupcima; predlaže rješenja za otklanjanje nepravilnosti i rizika; suradnju s nadležnim službama Porezne uprave u provođenju postupka utvrđivanja poreza svih vrsta kao i provedbi postupanja propisanih poreznim propisima; obavlja poslove koordiniranja i praćenja učinkovitog sustava oporezivanja poreznih obveznika; pruža radnje u cilju uspostave učinkovite porezne discipline; sudjeluje u izradi prijedloga i kreiranju novih ili izmjene i poboljšanja postojećih metoda rada u poreznim postupcima.

1.4. Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja

Služba za osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena propisa o osobnom identifikacijskom broju, fiskalizaciji, lokalnim porezima i ostalim javnim davanjima radi unaprjeđenja ukupnoga pravnog sustava; sustavno praćenje primjene propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; predlaganje donošenja i izrada nacrta naputaka u primjeni propisa o poslovima iz nadležnosti Službe; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima vezanim uz osobni identifikacijski broj, fiskalizaciju, lokalne poreze i ostala javna davanja; sudjeluje u radu vladinih stručnih tijela pri donošenju zakonskih i drugih akata iz domene Službe; davanje mišljenja o korištenju osobnih identifikacijskih brojeva u pojedinačnim predmetima; kontaktiranje s korisnicima osobnoga identifikacijskog broja, vođenje i organiziranje poslova oko razmjene podataka između korisnika osobnih identifikacijskih brojeva, praćenje i promicanje razmjene podataka o osobama i vlasništvu imovine s nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o osobama i vlasništvu imovine, davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na nacrte prijedloga zakona ministarstava odnosno drugih tijela državne uprave; praćenje i proučavanje inozemnih poreznih sustava radi usklađivanja sa sustavom Republike Hrvatske (komparativni porezi); utvrđivanje, evidencija i naplata drugih javnih davanja, što obuhvaća spomeničku rentu, komorski doprinos, turističku članarinu, što je u nadležnosti Porezne uprave te izdavanje rješenja za maloprodaju državnih biljega pravnim i fizičkim osobama; daje mišljenja i upute koje se odnose na upravne pristojbe, sudske pristojbe i javnobilježničke pristojbe koji su uređeni posebnim zakonima, a u kojima je uređeno postupanje Porezne uprave; daje mišljenje i upute ostalih propisa koji kroz zakonske odredbe traže postupanje Porezne uprave (primjerice Zakona o poljoprivrednom zemljištu); mišljenja i odgovore o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima za potrebe područnih ureda Porezne uprave te poreznih obveznika, kontinuirano izrađuje odgovore za potrebe Ministarstva (glasnogovornika), drugih ministarstava, daje očitovanja na zakone drugih tijela državne uprave u dijelu iz nadležnosti Službe.

1.5. Služba za opći porezni zakon, porezni postupak, nekretnine i prekršaje

Služba za opći porezni zakon, porezni postupak, nekretnine i prekršaje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa (pravilnika, naputaka) iz područja Općeg poreznog zakona, poreznog postupka, nekretnina i prekršaja; praćenje i analiziranje učinaka primjene zakona i drugih propisa te predlaganje mjera sa ciljem unapređenja sustava oporezivanja navedenih domena; izradu uputa, smjernica, izvješća, mišljenja i obrazloženja o primjeni propisa koji uređuju oporezivanje poreza na promet nekretnina, izradu odgovora na upite poreznih obveznika u vezi s primjenom propisa; suradnju s nadležnim tijela u provođenju poreznog i prekršajnog postupka; postupanje i poduzimanje te koordiniranje radnji o procjeni učinka propisa.

1.6. Služba za sustav servisa poreznim obveznicima

Služba za sustav servisa poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na integriranje i organiziranje sustava servisa poreznim obveznicima; organiziranje sustava horizontalnog praćenja poreznih obveznika; etiku usluga – uvođenje normi ponašanja porezne uprave i poreznih obveznika: izradu i koordinaciju provođenja programa usluga poreznim obveznicima / program pomoći; koordinaciju područnih ureda i ispostava u pružanju servisa poreznim obveznicima; edukaciju, obuku i informiranje poreznih obveznika; suradnju s poslovnim zajednicama (npr. strukovne komore).

1.7. Služba za elektroničke servise i publikacije

Služba za elektroničke servise i publikacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija i unaprjeđenje rada u razvoju elektroničkih servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna uprava koristeći elektroničku tehnologiju pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava Internet/Intranet i predlaganje sadržaja te ažuriranje sadržaja za Internet/Intranet kao i ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet; izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izradu publikacija.

1.8. Služba – Pozivni centar

Služba – Pozivni centar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremu sadržaja za Pozivni centar (pitanja, odgovori, upute i sl.); informiranje i odgovaranje na upite poreznih obveznika koristeći telefonske servise; organiziranje i upravljanje radom Pozivnog centra – središnjeg dijela; organizira rad Pozivnog centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Pozivnom centru.

1.9. Služba za igre na sreću

Služba za igre na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja igara na sreću radi unaprjeđenja područja igara na sreću i učinkovitijeg ubiranja naknada; sustavno prati primjenu propisa i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi zakona i podzakonskih propisa; izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; provodi postupke i izrađuje odobrenja u vezi s priređivanjem igara na sreću, vodi porezne evidencije o priređivačima igara na sreću, izrađuje statistike i analize, te vodi registar imatelja odobrenja o stručnoj osposobljenosti za rad u casinima; sudjeluje u radnoj skupini o igrama na sreću pri Europskoj Komisiji; obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija iz područja igara na sreću između država.

1.10. Služba za zabavne i nagradne igre

Služba za zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara; izrađuje tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; pruža stručnu pomoć područnim uredima radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; izdaje nadzorne markice za označavanje zabavnih automata; vodi evidencije i izrađuje statistike o izdanim i utrošenim nadzornim markicama, te daje odobrenja za priređivanje nagradnih igara.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 31. i članak 31. mijenjaju se i glase:

»2. SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE UTVRĐIVANJA POREZA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Članak 31.

Sektor za poslovne procese utvrđivanja poreza i razvoj informacijskog sustava, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona bitnih za rad Sektora; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte poslovnih procesa utvrđivanja poreza i izrađuje aplikacije ISPU za unos podataka i utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja te koordinira provedbu navedenih projekata s APIS-IT; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacija; prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te daje prijedloge za unaprjeđenje; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u obavljanju poslova vezanih za primjenu poslovnih procesa aplikativnih rješenja za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja: organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja javnih prihoda; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje obveza i uplata poreza, doprinosa za obvezna osiguranja i drugih javnih davanja kao i obračun kamata; izrađuje upute i mišljenja vezano za evidencije obveza i uplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata u cilju jedinstvenog postupanja i kvalitetnijeg rada ispostava; koordinira, nadzire rad i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezano za unos podataka za utvrđivanje obveza te evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima za obvezna osiguranja i drugim javnim davanjima; definira i izrađuje razna statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i države te po djelatnostima; nadzire rad ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja statističko praćenje navedenih podataka i izvješćivanje; izvješćuje po posebnim zahtjevima i daje nadležnim službama odgovore na upite novinara; obavlja razmjenu podataka s ostalim državnim tijelima; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za izradu aplikacija ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za aplikativna rješenja ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde, uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika i pomoćnim registrima; daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacije ISPU; prati i analizira podatke u ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između aplikacija ISPU; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima; izrađuje upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju registri i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT; izrađuje i kreira pojedina statistička izvješća iz registra poreznih obveznika, evidencije PK obrazaca te uredskog poslovanja; razmjenjuje podatke s drugim državnim tijelima; definira podatke i rokove razmjene te kreira slogove za razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre i druge opće podatke; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona u svezi OIB-a; definira projekte i izrađuje aplikacije ili predlaže daljnji razvoj OIB sustava i sustava fiskalizacije;obavlja poslove dodjele i dostave korištenja i poništavanja osobnih identifikacijskih brojeva osobama; izdaje potvrde o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima; izrađuje analize i izvješća iz djelokruga osobnoga identifikacijskog broja, fiskalizacije i postupaka prema članku 63. Zakona o porezu na dohodak; obavlja poslove koordinacije i izvještavanje područnih ureda o postojećim i novim aplikacijama na Portalu – fiskalizacija, kao i sudjelovanje u izgradnji postojećeg sustava izvješćivanja u vezi fiskalizacije (u Cognos-u i na Portalu) uz koordinaciju s APIS –IT; obavlja poslove upućivanja i koordinacije područnih ureda vezano za ovjeru knjiga računa, kao i komunikacije sa izdavačima knjiga računa; prati i izvješćuje o radu sustava fiskalizacije u suradnji s APIS IT, koje se odnose na nove pojavnosti u fiskalizaciji; postupa po upitima obveznika fiskalizacije i proizvođača programskih rješenja vezano za pitanja poslovne prirode, kao i određene specifične situacije; prati i izvješćuje o greškama na podacima o računima i poslovnim prostorima koji se zaprimaju u fiskalizaciji, sustavno koordinira s područnim uredima u smislu objedinjavanja izvještaja i analiziranja pojavnosti određenih potencijalnih grešaka; provodi kontrolu rada ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; koordinira provođenje kontrole rada i pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka iz djelokruga službe; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacije; obavlja poslove razmjene podataka s drugim državnim tijelima; obavlja poslove u svezi IT sigurnosti, IT revizije, upravljanja Disaster Recovery centrom, koordinaciju strateškog planiranja, koordinaciju upravljanja i nadzora ugovora, novih tehnologija i istraživanja, infrastrukturnih i aplikacijskih standarda, održavanja mrežne opreme te nadzora rada mrežnih servisa i propusnica; poslovne i sistemske analize, vođenja projekata, servisa projektima, definiranja procesa i pravila, pregleda tehničke dokumentacije, testova opterećenje, upravljanja sustavima za razmjenu informacija s EU, podrške tehničkom dijelu raspisivanja prijedloga projekata i nadmetanja; korisnička računala, podrške help desk, Sistem monitoring, instalacije opreme i održavanja opreme na lokacijama, upravljanja korisničkim računalima, pružanja tehničke pomoći pri organizaciji sastanaka, edukacije i kolegija; obavlja poslove održavanja i unaprjeđivanja komunikacijskog sustava, osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za komunikacijski sustav, daje prijedloge za unapređenja tehničke i informatičke podrške; temeljem spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanja s tim sustavima, upravlja centrom za oporavak poslije nesreća, koordinira, upravlja i nadzire ugovore vanjskih partnera; implementira nove tehnologije sukladno infrastrukturnim standardima, održava mrežnu opremu, nadzire rad mrežnih servisa i propusnica, unapređuje rad u razvoju elektroničkih servisa; kontrolira i nadzire pristup Internetu za službenike Porezne uprave i udaljeni pristup mreži Porezne uprave; rješava kritične incidente na IT sustavima; upravlja dozvolama za pristup portalima SharePointa prema zahtjevima korisnika i kreira nove portale prema zahtjevima; programira skripte za automatizaciju informatičkih procesa; obavlja stručne poslove koji se odnose na proučavanja funkcijskih i tehničkih specifikacija, raspisivanja i vođenja projekata, sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i modeliranju poslovnih procesa te implementaciji i puštanju u rad programskih rješenja, obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama, upravlja i osigurava kvalitetu rada EU sustava, nadzire i održava EU sustav i njegovo unapređivanje, surađuje sa ugovornim partnerima u području održavanja EU sustava, osiguravanje ispunjenja svih obveza proizašlih iz SLA (Service Level Agreements) u svrhu izbjegavanja sankcija, nadzire zahtjeve i rokove iz SLA ugovora, koordinira, implementira i testira poboljšanje i nove funkcionalnosti EU sustava, komunicira i razmjenjuje informacije, koordinira sa nadležnim ustrojstvenim jedinicama unutar Porezne uprave (skupljanje i prosljeđivanje informacija), sudjelovanje u komunikaciji sa ITSM tehničkim centrom (testiranje, upravljanje problemima, Service Desk), sudjeluje u pripremi stručnih sadržaja pri izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa vezanih na područje razmjene podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave sa zemljama članicama Europske unije, izrađuje upute, smjernice, izviješća, mišljenja i obrazloženja u svezi sa sustavom za razmjenu podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave sa zemljama članicama Europske unije, a radi pružanja kvalitetne podrške i osiguravanja neometanog funkcioniranja sustava; osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe računalne opreme i pri uporabi novorazvijenih programskih rješenja, pruža tehničku podršku korisnicima PU putem help deska. Instalira informatičku opremu i održava opremu na svim lokacijama, upravlja i nadzire korisničkim računima; pruža tehničku podršku pri organizaciji sastanaka, edukacija, kolegija, informira, educira i upućuje službenike putem telefonskih i elektroničkih servisa; prati promjene informatičke opreme po lokacijama, organizira raspodjelu dotrajale informatičke opreme (donacije), vodi evidenciju i predlaže plan raspodjele nove informatičke opreme na terenu.

Za obavljanje poslova Sektora za poslovne procese utvrđivanja poreza i razvoj informacijskog sustava, ustrojavaju se sljedeće službe:

2.1. Služba za utvrđivanje poreza

Služba za utvrđivanje poreza prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte poslovnih procesa utvrđivanja poreza vezano za izradu aplikacija i izrađuje aplikacije ISPU za unos podataka i utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja te koordinira provedbu navedenih projekata sa APIS-IT; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacija; prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te daje prijedloge za unaprjeđenje; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u obavljanju poslova vezanih uz primjenu poslovnih procesa za utvrđivanje poreza, doprinosa i drugih javnih davanja.

2.2. Služba za porezne evidencije

Služba za porezne evidencije prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja javnih prihoda; definira i izrađuje poslovne procese projekata za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje obveza i uplata poreza, doprinosa za obvezna osiguranja i drugih javnih davanja kao i obračun kamata; izrađuje upute i mišljenja vezanih za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata u cilju jedinstvenog postupanja i kvalitetnijeg rada ispostava; koordinira, obavlja kontrolu rada i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezano za unos podataka za utvrđivanje obveza te evidencije obveza i uplata poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata.

2.3. Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje

Služba za poreznu statistiku i izvješćivanje prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira i izrađuje projekte poslovnih procesa za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima za obvezna osiguranja i drugim javnim davanjima; definira i izrađuje razna statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i države te po djelatnostima; obavlja kontrolu rada ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja statističko praćenje navedenih podataka i izvješćivanje; izvješćuje po posebnim zahtjevima i daje odgovore na upite novinara; razmjenjuje podatke s ostalim državnim tijelima.

2.4. Služba za registre i druge opće podatke

Služba za registre i druge opće podatke prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona, bitne za rad Službe; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira i izrađuje poslovne procese projekata za aplikativna rješenja ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; definira i izrađuje poslovne procese projekata za aplikativna rješenja ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde, uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS-IT; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika i pomoćnim registrima; daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacije ISPU; prati i analizira podatke u ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između aplikacija ISPU; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima; izrađuje upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju registri i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT; izrađuje i kreira pojedina statistička izvješća iz registra poreznih obveznika, evidencije PK obrazaca te uredskog poslovanja, razmjenjuje podatke s drugim državnim tijelima; definira podatke i rokove razmjene te kreira slogove za razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za registre i druge opće podatke.

2.5. Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnog identifikacijskog broja

Služba za postupke, evidencije i statistike sustava osobnoga identifikacijskog broja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona u svezi OIB-a; definira projekte i izrađuje aplikacije ili predlaže daljnji razvoj OIB sustava i sustava fiskalizacije; obavlja poslove dodjele i dostave korištenja i poništavanja osobnih identifikacijskih brojeva osobama; izdaje potvrde o određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima; izrađuje analize i izvješća iz djelokruga osobnoga identifikacijskog broja, fiskalizacije i postupaka prema članku 63. Zakona o porezu na dohodak; obavlja poslove koordinacije i izvještavanje Područnih ureda o postojećim i novim aplikacijama na Portalu – fiskalizacija, kao i sudjelovanje u izgradnji postojećeg sustava izvješćivanja u vezi fiskalizacije (u Cognos-u i na Portalu) uz koordinaciju s APIS – IT; obavlja poslove upućivanja i koordinacije Područnih ureda vezano za ovjeru knjiga računa, kao i komunikacije sa izdavačima knjiga računa; prati i izvješćuje o radu sustava fiskalizacije u suradnji s APIS – IT, koje se odnose na nove pojavnosti u fiskalizaciji; postupa po upitima obveznika fiskalizacije i proizvođača programskih rješenja vezano za pitanja poslovne prirode, kao i određene specifične situacije; prati i izvješćuje o greškama na podacima o računima i poslovnim prostorima koji se zaprimaju u fiskalizaciji, kao i sustavna koordinacija s područnim uredima u smislu objedinjavanja izvještaja i analiziranja pojavnosti određenih potencijalnih grešaka; provodi kontrolu rada ispostava vezano za unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća, koordinira provođenje kontrole rada i pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka iz djelokruga službe; izrađuje upute o radu aplikacija i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te kontrolu rada aplikacije; obavlja poslove razmjene podataka s drugim državnim tijelima.

2.6. Služba za održavanje i unaprjeđenje rada sustava

Služba za održavanje i unapređenje rada sustava obavlja poslove održavanja i unaprjeđivanja komunikacijskog sustava, osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za komunikacijski sustav, daje prijedloge za unapređenja tehničke i informatičke podrške. Temeljem spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanja s tim sustavima, upravlja centrom za oporavak poslije nesreća, koordinira, upravlja i nadzire ugovore vanjskih partnera. Implementira nove tehnologije sukladno infrastrukturnim standardima, održava mrežnu opremu, nadzire rada mrežnih servisa i propusnica, unapređuje rad u razvoju elektroničkih servisa. Kontrolira i nadzire pristup Internetu za službenike PU i udaljeni pristup mreži PU. Rješava kritične incidente na IT sustavima. Upravlja dozvolama za pristup portalima SharePointa prema zahtjevima korisnika i kreira nove portale prema zahtjevima. Programira skripte za automatizaciju informatičkih procesa.

2.7. Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja

Služba za razvoj i implementaciju poslovnih rješenja obavlja stručne poslove koji se odnose na proučavanja funkcijskih i tehničkih specifikacija, raspisivanja i vođenja projekata, sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i modeliranju poslovnih procesa te implementaciji i puštanju u rad programskih rješenja, obavlja poslove normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama, upravlja i osigurava kvalitetu rada EU sustava, nadzire i održava EU sustava i njegovog unapređivanja, surađuje sa ugovornim partnerima u području održavanja EU sustava, osiguravanje ispunjenja svih obveza proizašlih iz SLA (Service Level Agreements) u svrhu izbjegavanja sankcija, nadzire zahtjeve i rokove iz SLA ugovora, koordinira, implementira i testira poboljšanje i nove funkcionalnosti EU sustava, komunicira i razmjenjuje informacije, koordinira sa nadležnim ustrojstvenim jedinicama unutar Porezne uprave (skupljanje i prosljeđivanje informacija), sudjelovanje u komunikaciji sa ITSM tehničkim centrom (testiranje, upravljanje problemima, Service Desk), sudjeluje u pripremi stručnih sadržaja pri izradi nacrta prijedloga zakona, prijedloga drugih propisa vezanih na područje razmjene podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave sa zemljama članicama Europske unije, izrađuje upute, smjernice, izviješća, mišljenja i obrazloženja u svezi sa sustavom za razmjenu podataka i informacija iz nadležnosti Porezne uprave sa zemljama članicama Europske unije, a radi pružanja kvalitetne podrške i osiguravanja neometanog funkcioniranja sustava.

2.8. Služba za uvođenje u rad i pomoć korisnicima

Služba za uvođenje u rad i pomoć korisnicima osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe računalne opreme i pri uporabi novorazvijenih programskih rješenja, pruža tehničku podršku korisnicima Porezne uprave putem help deska. Instalira informatičku opremu i održava opremu na svim lokacijama, upravlja i nadzire korisničkim računima. Pruža tehničku podršku pri organizaciji sastanaka, edukacija, kolegija, informira, educira i upućuje službenike putem telefonskih i elektroničkih servisa. Prati promjene informatičke opreme po lokacijama, organizira raspodjelu dotrajale informatičke opreme (donacije), vodi evidenciju i predlaže plan raspodjele nove informatičke opreme na terenu.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 32. i članak 32. mijenjaju se i glase:

»3. SEKTOR ZA NADZOR

Članak 32.

Sektor za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na identificiranje, analizu i obradu rizika pri odabiru poreznih obveznika za nadzor; procjenu poreznog jaza; izradu godišnjeg plana nadzora; razvoj suvremenih metoda i tehnika u pripremi i provođenju nadzora; razvoj i praćenje rezultata nadzora; koordinira provođenje i provodi porezni nadzor te izradu svih oblika izvješća; koordinira službama za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvještavanje u nižim ustrojstvenim jedinicama; koordinira provođenje i provodi porezni nadzor poreza na dodanu vrijednost, kao i izradu i ažuriranje smjernica i priručnika za nadzor poreza na dodanu vrijednost; analizu statističkih podataka, praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; koordinira službama za nadzor poreza na dodanu vrijednost u nižim ustrojstvenim jedinicama; koordinira provođenje i provodi porezni nadzor poreza na dohodak i doprinosa, kao i izradu i ažuriranje smjernica za nadzor poreza na dohodak i doprinosa; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; koordinira službama za nadzor poreza na dohodak i doprinosa u nižim ustrojstvenim jedinicama; koordinira provođenje i provodi porezni nadzor poreza na dobit, kao i izradu i ažuriranje smjernica za nadzor poreza na dobit; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika; koordinira službama za nadzor poreza na dobit i u nižim ustrojstvenim jedinicama; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području PDV prijevara, koordinira provođenje i provodi porezni nadzor; pokretanje istraga na području PDV prijevara, te međunarodnu suradnju i suradnju s drugim sektorima u cilju sprečavanja prijevara na području PDV-a; koordinira službama za borbu protiv prijevara u PDV-u nižim ustrojstvenim jedinicama; koordinira i poduzima mjere i radnje u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima; obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem porezno kaznenih djela, te koordinira službama za otkrivanje porezno kaznenih djela u nižim ustrojstvenim jedinicama.

Za obavljanje poslova Sektora za nadzor, ustrojavaju se sljedeće službe:

3.1. Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje

Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na identificiranje, analizu i obradu rizika pri odabiru poreznih obveznika za nadzor; procjenu poreznog jaza; izradu godišnjeg plana nadzora; razvoj suvremenih metoda i tehnika u pripremi i provođenju nadzora; razvoj i praćenje rezultata nadzora; koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora te izradu svih oblika izvješća. Služba za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje koordinira službama za razvoj, analizu rizika, planiranje i izvješćivanje u nižim ustrojstvenim jedinicama.

3.2. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost

Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dodanu vrijednost, kao i izradu i ažuriranje smjernica i priručnika za nadzor poreza na dodanu vrijednost; analizu statističkih podataka, praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika. Služba za nadzor poreza na dodanu vrijednost koordinira službama za nadzor poreza na dodanu vrijednost u nižim ustrojstvenim jedinicama.

3.3. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose

Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dohodak i doprinosa, kao i izradu i ažuriranje smjernica za nadzor poreza na dohodak i doprinosa; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika. Služba za nadzor poreza na dohodak i doprinosa koordinira službama za nadzor poreza na dohodak i doprinose u nižim ustrojstvenim jedinicama.

3.4. Služba za nadzor poreza na dobit i računovodstva

Služba za nadzor poreza na dobit i računovodstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora poreza na dobit i nadzor primjene Zakona o računovodstvu, kao i izradu i ažuriranje smjernica za nadzor poreza na dobit i nadzor Zakona o računovodstvu; analizu statističkih podataka; praćenje trendova i kreiranje vlastitih baza podataka na temelju iskustava iz nadzora prema kategorijama i regionalnoj pripadnosti poreznih obveznika. Služba za nadzor poreza na dobit i računovodstva koordinira službama za nadzor poreza na dobit i računovodstva u nižim ustrojstvenim jedinicama.

3.5. Služba za borbu protiv prijevara u PDV-u

Služba za borbu protiv prijevara u PDV-u obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prepoznavanje signala za postojanje rizika na području PDV-e prijevara, koordiniranje provođenja i provođenje poreznog nadzora; pokretanje istraga na području PDV prijevara, te međunarodnu suradnju i suradnju s drugim sektorima u cilju sprečavanja prijevara na području PDV-a. Služba za borbu protiv prijevara u PDV-u koordinira službama za borbu protiv prijevara u PDV-u nižim ustrojstvenim jedinicama.

3.6. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela

Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje i poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno kaznenih djela; suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima pri vođenju postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem porezno kaznenih djela, te koordinira službama za otkrivanje porezno kaznenih djela u nižim ustrojstvenim jedinicama.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 33. i članak 33. mijenjaju se i glase:

»4. SEKTOR ZA NAPLATU

Članak 33.

Sektor za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu uputa i odgovora na pisane upite iz djelokruga naplate javnih prihoda; rješavanje po zahtjevima za odgodu, odnosno obročnu otplatu duga; koordiniranje provođenja ovršnog postupka; izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu; suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima; koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak; odlučivanje o prihvaćanju planova financijskog restrukturiranja u postupcima predstečajnih nagodbi.

Za obavljanje poslova Sektora za naplatu, ustrojavaju se sljedeće službe:

4.1. Služba za naplatu

Služba za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima, danim oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga naplate javnih prihoda; rješavanje po zahtjevima za odgodu, odnosno obročnu otplatu duga; rješavanje po zahtjevima za sklapanje sporazuma u skraćenim postupcima predstečajnih nagodbi; obrada predmeta redovnih postupaka predstečajne nagodbe te izrada rješenja u predmetima predstečajne nagodbe.

4.2. Služba za ovrhu

Služba za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja ovršnog postupka te na izradu uputa i odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu i Ovršnom zakonu; razvijanje aplikativnog sustava ovršnog postupka.

4.3. Služba za stečajeve i likvidacije

Služba za stečajeve i likvidacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima te na koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski postupak.

4.4. Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka

Služba za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka obavlja stručne poslove vezane uz kontrolu poduzimanja ovršnih mjera od strane poreznih službenika na razini područnih ureda Porezne uprave zajedno s pripadajućim ispostavama u svrhu bolje i učinkovitije naplate poreza i doprinosa i smanjenja poreznog duga te radi kontrole rada poreznih službenika i njihova postupanja u radu sukladno poreznim propisima.«.

Članak 6.

Naslov iznad članka 34. i članak 34. mijenjaju se i glase:

»5. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE

Članak 34.

Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radno-pravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Sektora; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radno-pravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Sektora za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i Porezne uprave i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva i Porezne uprave te drugih propisa i općih akata; obavlja za potrebe Porezne uprave i stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica te stjecanja znanja i vještina iz područja organizacijskog razvoja; analizu strukture i kompetencija državnih službenika; procjenu potreba za izobrazbom državnih službenika; izradu godišnjih planova izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; obavlja poslove u svezi s provedbom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem izobrazbe i prati izvršenje obveza; izrađuje godišnje izvješće o radu i plan rada Ministarstva i Porezne uprave; predlaže i provodi mjere usklađivanja planova osobnog razvoja službenika s utvrđenim organizacijskim i radnim ciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Sektora; obavlja poslove objedinjavanja i analize podataka i planova iz djelokruga Sektora za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Sektora, obavlja nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; obavlja poslove nabave sukladno zakonskim propisima; nabavljanja robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i područnih ureda Porezne uprave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; vođenja brige da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; kontinuirana suradnja s tijelom koje je nadležno za sustav javne nabave; dostava podataka tijelima nadležnim za središnju javnu nabavu o potrebama prema nabavnim kategorijama, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja godišnji popis imovine; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja knjigovodstveno-financijske poslove; obavlja stručne poslove vezane uz koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica u svrhu jedinstvenog postupanja ustrojstvenih jedinica Porezne uprave; obavlja poslove stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu i izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara; surađuje sa stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave uređaja i osobnih zaštitnih sredstava; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga Sektora, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinskopravne odnose; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima i zastupanja na sudu; izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; disciplinskog sudovanja; pružanja stručne pravne pomoći; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća, obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; koordinacije izrade prijedloga proračuna Porezne uprave; unošenja prijedloga proračuna u Sustav državne riznice; izrade financijskih planova po mjesecima za cijelu proračunsku godinu sukladno planiranim dospijećima obaveza; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije u svrhu evidentiranja nastalih poslovnih događaja; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna; vođenja računovodstvenih knjiga i pomoćne evidencije; knjigovodstva osnovnih sredstava i sitnog inventara; koordinacija godišnjeg popisa imovine; rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; poslovi područne riznice; poslovi prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unos istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranje rezervacije za plaćanje; kreiranje zahtjeva za plaćanje povezivanjem za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđivanje istih kroz integrirani sustav za upravljanje financijama u sustav Državne riznice na plaćanje; preuzimanje podataka iz Državne riznice o izvršenom plaćanju putem integriranog sustava za upravljanje financijama; analiziranje trošenja proračunskih sredstava; izrade izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima po pojedinom dokumentu rezervacije te izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; mjesečni obračuni, obrada i isplata plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuni i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja; izrada i dostava nadležnim institucijama propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanje potvrda u svezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka; vođenje blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanje i pripremanje naloga za službeni put i obračun putnih troškova; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; obavlja poslove koordinacije s Državnim odvjetništvom, Agencijom za upravljanje državnom imovinom i Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, brine o valjanosti i roku trajanja ugovora o zakupu ili ugovora o najmu, izrađuje i upućuje zahtjeve za novim prostorima sukladno prijedlozima i potrebama svakog Područnog ureda, sudjeluje u izradi proračuna Porezne uprave za poziciju rashoda najma ili zakupa, prati usklađenost računa o najmu ili zakupu s ugovorima, vrši uplatu sukladno ugovorenim rokovima; surađuje s područnim uredima u svezi s poslovima iz nadležnosti Sektora; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije, rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama, vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poreznu upravu, objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom i izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Poreznu upravu. Obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija i očevidnika nekretnina i očevidnika pokretnina (prijevoznih sredstava), provode se aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vode se evidencije vezane uz zakup poslovnih prostora, aktivnosti vezano uz davanje suglasnosti iz područja održavanja i uređenja objekata.

Za obavljanje poslova Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, financije i pravne poslove ustrojavaju se sljedeće službe:

5.1. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima

Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima izrađuje prijedlog plana prijma u državnu službu u Poreznu upravu; provodi postupke javnih natječaja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspoređivanjem, ocjenjivanjem, unaprjeđenjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjem drugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radno-pravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o radnopravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi druge evidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obrade podataka iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i Porezne uprave i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva i Porezne uprave te drugih propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

5.2. Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala

Služba za razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala obavlja za potrebe Porezne uprave stručne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbu planova i mjera za unaprjeđenje razvoja ljudskih potencijala; praćenje i unaprjeđenje organizacijske klime ustrojstvenih jedinica te stjecanja znanja i vještina iz područja organizacijskog razvoja; analizu strukture i kompetencija državnih službenika; procjenu potreba za izobrazbom državnih službenika; izradu godišnjih planova izobrazbe; surađuje i koordinira aktivnosti izobrazbe s domaćim i inozemnim institucijama i tijelima koja provode izobrazbu državnih službenika i namještenika; izrađuje i organizira provedbu posebnog dijela vježbeničkog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; obavlja poslove u svezi s provedbom stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; izrađuje akte o pravima i obvezama državnih službenika u svezi s pohađanjem izobrazbe i prati izvršenje obveza; izrađuje godišnje izvješće o radu i plan rada Ministarstva i Porezne uprave; predlaže i provodi mjere usklađivanja planova osobnog razvoja službenika s utvrđenim organizacijskim i radnim ciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; surađuje sa središnjim tijelom nadležnim za službeničke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe, obavlja poslove objedinjavanja i analize podataka i planova iz djelokruga Službe za Poreznu upravu; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

5.3. Služba za opće poslove

Služba za opće poslove obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna, analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; provođenje javnog nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave; obavlja poslove u svezi s nekretninama, opremom i prijevoznim sredstvima te ostalom imovinom; obavlja godišnji popis imovine; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi s zaštitom na radu i zaštitom od požara. Služba obavlja poslove stručne pomoći poslodavcu i ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu i izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara; surađuje s stručnim službama poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad, nabave uređaja i osobnih zaštitnih sredstava.

U Službi za opće poslove, ustrojava se:

5.3.1. Odjel – Pisarnica

Odjel – Pisarnica obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme pošte za potrebe Porezne uprave.

5.4. Služba za pravne poslove

Služba za pravne poslove obavlja za potrebe Porezne uprave upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga Sektora, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; nadzire izvršenje ugovornih obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinskopravne odnose; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima; obrade predmeta u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima i zastupanja na sudu; izrade prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; disciplinskog sudovanja; pružanja stručne pravne pomoći; evidencija i postupanja s pečatima; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; obavlja poslove kojima se osigurava pravo na pristup informacijama sukladno propisima o javnom informiranju, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama priprema informacije i dokumentaciju za davanje ovlaštenicima prava na informacije, rješava o pojedinačnim zahtjevima za pristup informacijama, vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Poreznu upravu, objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana posebnim zakonom ili drugim općim aktom i izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Poreznu upravu.

5.5. Služba za računovodstvene poslove

Služba za računovodstvene poslove obavlja poslove razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica u razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom, obradom, tijekom i pohranom financijskih dokumenata u svim segmentima poslovanja; obavlja poslove financijske i računovodstvene kontrole te praćenja i analiziranja trošenja proračunskih sredstava sukladno odobrenim proračunskim sredstvima; koordinacije izrade prijedloga proračuna Porezne uprave; unošenja prijedloga proračuna u Sustav državne riznice; izrade financijskih planova po mjesecima za cijelu proračunsku godinu sukladno planiranim dospijećima obaveza; izrade prijedloga izmjene i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna; kontiranja i knjiženja poslovne dokumentacije u svrhu evidentiranja nastalih poslovnih događaja; knjigovodstvenog praćenja izvršenja svih prihoda i rashoda po pozicijama državnog proračuna; vođenja računovodstvenih knjiga i pomoćne evidencije; knjigovodstva osnovnih sredstava i sitnog inventara; koordinacija godišnjeg popisa imovine; rashoda osnovnih sredstava i sitnog inventara; poslovi područne riznice; poslovi prethodne kontrole dostavljenih dokumenata prije isplate te unos istih u knjigu ulaznih dokumenata; kreiranje rezervacije za plaćanje; kreiranje zahtjeva za plaćanje povezivanjem za isplatu odobrenih naloga za plaćanje i računa s evidentiranim rezervacijama i prosljeđivanje istih kroz integrirani sustav za upravljanje financijama u sustav Državne riznice na plaćanje; preuzimanje podataka iz Državne riznice o izvršenom plaćanju putem integriranog sustava za upravljanje financijama; analiziranje trošenja proračunskih sredstava; izrade izvješća o utrošenim proračunskim sredstvima po pojedinom dokumentu rezervacije te izvješća o evidentiranim obvezama i izvršenim plaćanjima; mjesečnih obračuna, obrada i isplata plaća putem centralnog obračuna plaća te ostalih rashoda za zaposlene; obračuna i isplate po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te drugim dohocima na temelju odluke ili rješenja; izrada i dostava nadležnim institucijama propisanih izvješća o isplatama svih vrsta dohodaka te obveznih doprinosa, poreza i prireza; izdavanje potvrda u svezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale naknade i ostale vrste dohotka; vođenje blagajničkog poslovanja kunske i devizne blagajne; izdavanje i pripremanje naloga za službeni put i obračun putnih troškova; suradnje s nadležnim tijelima državne uprave; obavlja poslove koordinacije s Državnim odvjetništvom, Agencijom za upravljanje državnom imovinom i Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, brine o valjanosti i roku trajanja ugovora o zakupu ili ugovora o najmu, izrađuje i upućuje zahtjeve za novim prostorima sukladno prijedlozima i potrebama svakog Područnog ureda, sudjeluje u izradi proračuna Porezne uprave za poziciju rashoda najma ili zakupa, prati usklađenost računa o najmu ili zakupu s ugovorima, vrši uplatu sukladno ugovorenim rokovima; obavlja poslove vezane uz vođenje evidencija i očevidnika nekretnina i očevidnik pokretnina (prijevoznih sredstava), provode se aktivnosti vezane za usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama, vode se evidencije vezane uz zakup poslovnih prostora, aktivnosti vezano uz davanje suglasnosti iz područja održavanja i uređenja objekata.

5.6. Služba za javnu nabavu

Služba za javnu nabavu obavlja poslove nabave sukladno zakonskim propisima; nabavljanja robe, usluga i radova putem postupaka javne nabave; izrade plana nabave i izmjena istog za tekuću kalendarsku godinu na temelju dostavljenih prijedloga planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica i područnih ureda Porezne uprave; definiranja načina, procedura i predmeta nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi; provođenja postupaka javnog oglašavanja postupaka nabave; pripremanja dokumentacije za nadmetanje na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih ustrojstvenih jedinica koje su nadležne za određeni predmet nabave; vođenja brige da se nabava odvija sukladno planu proračuna i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove namjene; definiranja obvezno-pravnih odnosa i pripremanja ugovora i praćenja izvršenja ugovora iz područja nabave; vođenja svih evidencija o postupcima nabave; kontinuirana suradnja s tijelom koje je nadležno za sustav javne nabave; dostava podataka tijelima nadležnim za središnju javnu nabavu o potrebama prema nabavnim kategorijama, putem Ministarstva kao pojedinačnog naručitelja; pripremanja obrazloženja u odgovoru na žalbe i davanja očitovanja o činjeničnim navodima te o žalbenim zahtjevima za potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; prikupljanja ponuda za nabavu roba, radova i usluga, naručivanje, zaprimanje i raspodjela nabavljene robe; sudjelovanja u izradi periodičkih planova i izvješća; surađuje s područnim uredima Porezne uprave u svezi s poslovima iz nadležnosti Službe.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 35. i članak 35. mijenjaju se i glase:

»6. SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

Članak 35.

Sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na dnevni kontakt sa Europskom komisijom i Vijećem Europske unije, predstavlja operativnu kontakt točku Porezne uprave za davanje pravovremenog nacionalnog očitovanja Komisiji i Vijeću; sudjeluje na radnim sastancima Komisije i Vijeća, te izrađuje izvješća; zadužena za izgradnju komunikacijske mreže sa predstavnicima država članica kao i za suradnju s međunarodnim institucijama. Obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih potraživanja. Zadužen je za promicanje suradnje s državama, integracijama i regionalnim inicijativama. U okviru Sektora nalazi se Jedinica za provedbu projekta Porezne uprave. Ona predstavlja dio operativne strukture za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz EU programa, obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavlja radnje predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenjuje obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; daje stručna mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupa u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu.

Za obavljanje poslova Sektora za europske poslove i međunarodnu suradnju, ustrojavaju se sljedeće službe:

6.1. Služba za europske poslove

Služba za europske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na dnevni kontakt sa Europskom komisijom i Vijećem Europske unije, predstavlja operativnu kontakt točku Porezne uprave za davanje pravovremenog nacionalnog očitovanja Komisiji i Vijeću; sudjeluje na radnim sastancima Komisije i Vijeća, te izrađuje izvješća. Zadužena je za izgradnju komunikacijske mreže s predstavnicima država članica kao i za suradnju sa međunarodnim institucijama. Zadužena je za promicanje suradnje s državama, integracijama i regionalnim inicijativama.

6.2. Služba za međunarodnu razmjenu informacija

Služba za međunarodnu razmjenu informacija obavlja poslove administrativne suradnje i razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost i ostalim porezima između država članica te o uzajamnoj pomoći pri naplati stranih potraživanja. Služba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vođenje i održavanje sustava VIES te razmjenu podataka s drugim zemljama Europske unije te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga. U okviru Službe nalazi se Jedinica za provedbu projekta Porezne uprave. Ona predstavlja dio operativne strukture za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz EU programa.

6.3. Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Služba za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavlja radnje predviđene Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenjuje obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; daje stručna mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupa u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 36. i članak 36. mijenjaju se i glase:

»7. SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ

Članak 36.

Sektor za strategiju i razvoj obavlja poslove u svezi strateškog planiranja vezano za unapređenje rada Porezne uprave; predlaže nove i izmjenu postojećih propisa te podzakonskih općih akata; daje stručna mišljenja na složena pravna pitanja te izrađuje ugovore i druge pravne akte za potrebe Porezne uprave; izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i održavanje strategije unapređenja naplate poreznih obveza po segmentima poreznih obveznika; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja ustrojstva Porezne uprave; predlaže izmjenu postojećih organizacijskih i operativnih rješenja te funkcionalno upravlja ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; radi na jedinstvenom postupanju u provedbi radnih postupaka; daje prijedloge i mjere za ažuriranje evidencija, postupaka i metodologija radi boljeg i bržeg funkcioniranja sustava; daje prijedloge za unapređenje tehničke i informatičke podrške; izrađuje strateške planove i kontrolira njihovu provedbu; procjenjuje postojeće sposobnosti i resurse Porezne uprave za provedbu propisa i metodologija; izrađuje izvješća za tijela Europske unije, državna tijela Republike Hrvatske i međunarodne institucije; surađuje sa međunarodnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije boljih rješenja; prati i analizira postojeće podatke te prezentira trendove u kretanju; kreira statistička izvješća i pokazatelje kao signale koji upućuju na poduzimanje potrebnih mjera; koordinira i kontrolira rad službenika vezano za unose podataka te pomaže područnim uredima u svrhu jedinstvenog unosa; kreira izvješća o financijskim pokazateljima i učincima pojedinih zakona; prikuplja usporedive podatke od zemalja europske unije (bilteni, internet, mediji) te ih analizira i uspoređuje radi postizanja pozitivnih financijskih efekata (smanjenje poreznog jaza); izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za unapređenje učinkovitosti rada Porezne uprave; sustavno prati primjenu i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi donesenih uputa, naputaka i smjernica; obavlja poslove u svezi razvoja i unapređivanja sustava procjene rizika izvršenja poreznih obveza; formira strategiju unutrašnje komunikacije; utvrđuje kodeks ponašanja u odnosu prema poreznim obveznicima; procjenjuje opasnosti i planira postupke kao moguće posljedice negativnih efekata uvođenja novih zakonskih regulativa ili sankcija; izrađuje krizni plan koji obuhvaća pripremu službenika i organizacije za suočavanje s utvrđenim rizicima; sudjeluje u izradi projekata analize i upravljanja rizicima; planira operativne aktivnosti vezane za utvrđene rizike; utvrđuje i procjenjuje strategije i politike za utvrđivanje prioriteta najvećih rizika porezne discipline; priprema izvješća o unapređenju sustava procjene rizika; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola te na organizacijsku strukturu, metode i postupke s ciljem zakonitoga, ekonomičnog i učinkovitog korištenja sredstava; obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na učinkovitost prikupljanja državnih prihoda, učinkovitost i ekonomičnost financiranja državne potrošnje; upravljanje financijskom imovinom države; uspostavljanje sustava odgovornosti; postupak javne nabave; smanjenje rizika u postizanju ciljeva; usklađenost sa zakonima i propisima; naknadne kontrole u svrhu potvrđivanja zakonitosti, točnosti i učinkovitosti radnji nakon što se radnje provedu, tj. provjerava se usklađenost radnji s postojećim pravilima neposredno nakon što se radnje poduzmu; utvrđivanje i sankcioniranje nepravilnosti ili prijevara; provođenje inspekcija ili istraga na temelju pritužbi ili sumnji.

Za obavljanje poslova Sektora za strategiju i razvoj ustrojavaju se sljedeće službe:

7.1. Služba za strateško planiranje i organizaciju

Služba za strateško planiranje i organizaciju obavlja poslove u svezi strateškog planiranja vezano za unapređenje rada Porezne uprave; predlaže nove i izmjenu postojećih propisa te podzakonskih općih akata; daje stručna mišljenja na složena pravna pitanja te izrađuje ugovore i druge pravne akte za potrebe Porezne uprave; izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za razvoj i održavanje strategije unapređenja naplate poreznih obveza po segmentima poreznih obveznika; izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja ustrojstva Porezne uprave; predlaže izmjenu postojećih organizacijskih i operativnih rješenja te funkcionalno upravlja ustrojstvenim jedinicama Porezne uprave; radi na jedinstvenom postupanju u provedbi radnih postupaka; daje prijedloge i mjere za ažuriranje evidencija, postupaka i metodologija radi boljeg i bržeg funkcioniranja sustava; daje prijedloge za unapređenje tehničke i informatičke podrške; izrađuje strateške planove i kontrolira njihovu provedbu; procjenjuje postojeće sposobnosti i resurse Porezne uprave za provedbu propisa i metodologija; izrađuje izvješća za tijela Europske unije, državna tijela Republike Hrvatske i međunarodne institucije; surađuje sa međunarodnim poreznim upravama i međunarodnim organizacijama radi usporedbe i implementacije boljih rješenja.

7.2. Služba za upravljanje programima i promjenama

Služba za upravljanje programima i promjenama obavlja poslove u svezi utvrđivanja osnovnih mjerenja ključnih pokazatelja uspješnosti (engl. KPI – Key Performance Indicators) koji će se mjeriti radi kontrole kvalitete izvedbe u različitim područjima poslovanja Porezne uprave; upravljanja i osiguravanja kvalitete i poboljšavanja kvalitete proizvoda i usluga koje Porezna uprava pruža poreznim obveznicima; utvrđivanja i održavanja standardnih postupka upravljanja kvalitetom rada i poslovnim procesima Porezne uprave; redovito praćenje i izvješćivanje o učinku (odstupanju) u odnosu na postavljene strategije i planove rada te davanje preporuka o korektivnim radnjama. Obavlja administrativne poslove za vijeća za potporu upravljanja u Poreznoj upravi.

7.3. Služba za upravljanje rizicima

Služba za upravljanje rizicima obavlja poslove u vezi razvoja i unapređivanja sustava procjene izvršenja poreznih obveza; formira strategiju unutarnje komunikacije; utvrđuje kodeks ponašanja u odnosu prema poreznim obveznicima; izrađuje krizni plan koji obuhvaća pripremu službenika i organizacije za suočavanje s utvrđenim rizicima; sudjeluje u izradi projekata analize i upravljanja rizicima; planira operativne aktivnosti vezane za utvrđene rizike; utvrđuje i procjenjuje strategije i politike za utvrđivanje prioriteta najvećih rizika porezne discipline; priprema izvješća o unapređenju sustava procjene rizika.

7.4. Služba za praćenje učinkovitosti

Služba prati i analizira postojeće podatke te prezentira trendove u kretanju; kreira statistička izvješća i pokazatelje kao signale koji upućuju na poduzimanje potrebnih mjera; koordinira i kontrolira rad službenika vezano za unose podataka te pomaže područnim uredima u svrhu jedinstvenog unosa; kreira izvješća o financijskim pokazateljima i učincima pojedinih zakona; prikuplja usporedive podatke od zemalja Europske unije (bilteni, Internet, mediji) te ih analizira i uspoređuje radi postizanja pozitivnih financijskih efekata (smanjenje poreznog jaza); izrađuje i priprema upute, naputke i smjernice za unapređenje rada Porezne uprave; sustavno prati primjenu i osigurava jedinstveno postupanje u provedbi donesenih uputa, naputaka i smjernica.

7.5. Služba za prethodnu kontrolu

Služba za prethodnu kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola te na organizacijsku strukturu, metode i postupke s ciljem zakonitoga, ekonomičnog i učinkovitog korištenja sredstava.

7.6. Služba za naknadnu kontrolu

Služba za naknadnu kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na učinkovitost prikupljanja državnih prihoda, učinkovitost i ekonomičnost financiranja državne potrošnje; upravljanje financijskom imovinom države; uspostavljanje sustava odgovornosti; postupak javne nabave; smanjenje rizika u postizanju ciljeva; usklađenost sa zakonima i propisima; naknadne kontrole u svrhu potvrđivanja zakonitosti, točnosti i učinkovitosti radnji nakon što se radnje provedu, tj. provjerava se usklađenost radnji s postojećim pravilima neposredno nakon što se radnje poduzmu; utvrđivanje i sankcioniranje nepravilnosti ili prijevara; provođenje inspekcija ili istraga na temelju pritužbi ili sumnji.«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 37. i članak 37. brišu se.

Članak 10.

Naslov iznad članka 38. i članak 38. brišu se.

Članak 11.

Naslov iznad članka 38.a i članak 38.a brišu se.

Članak 12.

Naslov iznad članka 38.b i članak 38.b brišu se.

Članak 13.

Naslov iznad članka 38.c i članak 38.c brišu se.

Članak 14.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio Uredbe.

Članak 15.

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/89

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 1. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA

Redni broj

Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice

Broj službenika i namještenika

1.

KABINET MINISTRA

15

2.

GLAVNO TAJNIŠTVO

1


neposredno u glavnom tajništvu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE I PRAVNE POSLOVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

8

2.1.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

8

2.1.3.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

8

2.2.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

1

2.2.1.

ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

5

2.2.1.1.

PODODSJEK PISARNICA

12

2.2.2.

ODJEL ZA SIGURNOSNE, OBRAMBENE I TEHNIČKE POSLOVE

6

2.2.2.1.

PODODSJEK ZA TEHNIČKE I POMOĆNE POSLOVE

27

2.3.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-PLANSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1

2.3.1.

ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

12

2.3.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE

5

2.4.

SEKTOR ZA INFORMATIKU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

2.4.1.

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

8

2.4.2.

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

8

2.5.

SLUŽBA ZA INFORMIRANJE

1

2.5.1.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE UŽEG DIJELA MINISTARSTVA

5

2.5.2.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE POREZNE UPRAVE

5

2.5.3.

ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE CARINSKE UPRAVE

5

GLAVNO TAJNIŠTVO – ukupno

132

3.

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV, EUROPSKU UNIJU I MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSEneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE

1


neposredno u zavodu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.1.

SLUŽBA ZA FISKALNA ISTRAŽIVANJA I PLANIRANJE

1

3.1.1.1.

ODJEL FISKALNIH ANALIZA I PROJEKCIJA

5

3.1.1.2.

ODJEL ZA KOORDINACIJU I UPRAVLJANJE VLASTITIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

5

3.1.2.

SLUŽBA ZA MAKROEKONOMSKA ISTRAŽIVANJA I STATISTIKU

1

3.1.2.1.

ODJEL MAKROEKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA I PROGNOZA

5

3.1.2.2.

ODJEL FISKALNE STATISTIKE

5


ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PLANIRANJE – UKUPNO

25

3.2.

SEKTOR ZA GOSPODARSTVO

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.2.1.

SLUŽBA ZA KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

1

3.2.1.1.

ODJEL ZA REGISTAR KONCESIJA

6

3.2.1.2.

ODJEL ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

6

3.2.2.

SLUŽBA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA, DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

1

3.2.2.1.

ODJEL ZA ANALIZU POSLOVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU I RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

5

3.2.2.2.

ODJEL ZA DRŽAVNE POTPORE I ELEMENTARNE NEPOGODE

8


SEKTOR ZA GOSPODARSTVO – ukupno

29

3.3.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.3.1.

SLUŽBA ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE, PLATNE SUSTAVE, FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE I REVIZIJU

1

3.3.1.1.

ODJEL ZA BANKARSTVO I PLATNE SUSTAVE

5

3.3.1.2.

ODJEL ZA OSIGURANJE

5

3.3.1.3.

ODJEL ZA FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, RAČUNOVODSTVO I REVIZIJU

5

3.3.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA, FONDOVE, USLUGE I INSTRUMENTE

1

3.3.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKA TRŽIŠTA

5

3.3.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE USLUGE, FONDOVE I INSTRUMENTE

5

3.3.3.

SLUŽBA ZA POTROŠAČE I FINANCIJSKU PISMENOST, LICENCIRANJE I NADZOR

1

3.3.3.1.

ODJEL ZA POTROŠAČE I FINANCIJSKU PISMENOST

5

3.3.3.2.

ODJEL ZA LICENCIRANJE I NADZOR

5


SEKTOR ZA FINANCIJSKI SUSTAV – ukupno

40

3.4.

SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.4.1.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU POSLOVA S EUROPSKOM UNIJOM

8

3.4.2.

SLUŽBA ZA SURADNJU S INSTITUCIJAMA I USTANOVAMA EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA FINANCIJA

8


SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU – ukupno

18

3.5.

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.5.1.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

8

3.5.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE OBAVEZA PREMA MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

8


SEKTOR ZA MEĐUNARODNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE – ukupno

18

UPRAVA ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE, GOSPODARSTVO, FINANCIJSKI SUSTAV I EUROPSKU UNIJU – ukupno

131

4.

DRŽAVNA RIZNICAneposredno u državnoj riznici izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I IZRADU PRORAČUNA DRŽAVE I PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

1

4.1.1.1.

ODJEL ZA PRIPREMU I IZRADU DRŽAVNOG PRORAČUNA

11

4.1.1.2.

ODJEL ZA PRIPREMU FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA I KONSOLIDACIJU PRORAČUNA

5

4.1.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKE ANALIZE I OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

1

4.1.2.1.

ODJEL ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA I PRORAČUNSKE ANALIZE

5

4.1.2.2.

ODJEL ZA OCJENU KAPITALNIH PROJEKATA

5

4.1.3.

SLUŽBA ZA FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

4.1.3.1.

ODJEL ZA SUSTAV EVIDENCIJA I FISKALNO IZRAVNANJE

5

4.1.3.2.

ODJEL ZA ANALIZE FISKALNOG KAPACITETA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5


SEKTOR ZA PRIPREMU PRORAČUNA DRŽAVE I FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – ukupno

41

4.2.

SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.2.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU DRŽAVNOG PRORAČUNA I FINANCIJSKE ANALIZE

1

4.2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TOKOVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.1.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠAVANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

4.2.2.

SLUŽBA ZA PLATNI PROMET

1

4.2.2.1.

ODJEL ZA KUNSKI PLATNI PROMET

6

4.2.2.2.

ODJEL ZA DEVIZNI PLATNI PROMET

5

4.2.3.

SLUŽBA ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1

4.2.3.1.

ODJEL ZA UREĐENJE RAČUNOVODSTVENOG SUSTAVA PRORAČUNA I ANALIZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

5

4.2.3.2.

ODJEL ZA DRŽAVNO KNJIGOVODSTVO

5

4.2.3.3.

ODJEL ZA NEPROFITNO RAČUNOVODSTVO

5


SEKTOR ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA – ukupno

41

4.3.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1


NEPOSREDNO U SEKTORU IZVAN SASTAVA NIŽIH USTROJSTVENIH JEDINICA

1

4.3.1.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

1

4.3.1.1.

ODJEL ZA ZADUŽIVANJA

4

4.3.1.2.

ODJEL ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM I RIZICIMA

3

4.3.1.3.

ODJEL ZA EVIDENCIJU JAVNOG DUGA

5

4.3.2.

SLUŽBA ZA DRŽAVNA JAMSTVA, FINANCIJSKE OBVEZE I POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU

1

4.3.2.1.

ODJEL ZA IZDAVANJE I EVIDENCIJU DRŽAVNIH JAMSTAVA

5

4.3.2.2.

ODJEL ZA NAPLATU DRŽAVNIH JAMSTAVA, POTRAŽIVANJA PO JAVNOM DUGU I OVRHU

5


SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM – ukupno

26

4.4.

SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.4.1.

SLUŽBA ZA NORMATIVNO-PRAVNE POSLOVE

1

4.4.1.1.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE

5

4.4.1.2.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

5

4.4.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I PODRŠKU POSLOVNO-INFORMACIJSKOM SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

1

4.4.2.1.

ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

6

4.4.2.2.

ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU SUSTAVU DRŽAVNE RIZNICE

7


SEKTOR ZA PODRŠKU DRŽAVNOJ RIZNICI – ukupno

27

4.5.

SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.5.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE

6

4.5.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE KONTROLE

6

4.5.3.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I PRAĆENJE SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA PRETPRISTUPNIM PROGRAMIMA

6


SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA – ukupno

20

DRŽAVNA RIZNICA – ukupno

156

5.

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZORneposredno u upravi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

FINANCIJSKI INSPEKTORAT

1

5.1.1.

SLUŽBA ZA KREDITNE INSTITUCIJE I PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

1

5.1.1.1.

ODJEL ZA KREDITNE INSTITUCIJE

5

5.1.1.2.

ODJEL ZA PRUŽATELJE PLATNIH USLUGA

5

5.1.2.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE I FINANCIJSKO POSREDOVANJE

1

5.1.2.1.

ODJEL ZA OVLAŠTENE MJENJAČE

5

5.1.2.2.

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSREDOVANJE

5

5.1.3.

SLUŽBA ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

1

5.1.3.1.

ODJEL ZA NEFINANCIJSKE SUBJEKTE

5

5.1.3.2.

ODJEL ZA SAMOSTALNE PROFESIJE

5

5.1.4.

SLUŽBA ZA PROCJENU RIZIKA I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

5.1.4.1.

ODJEL ZA PROCJENU RIZIKA I IZVJEŠĆIVANJE

6

5.1.4.2.

ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I POMOĆ OBVEZNICIMA

5

5.1.5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK I

8

5.1.6.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK II

8

5.1.7.

SLUŽBA ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

1

5.1.7.1.

ODJEL ZA DEVIZNI NADZOR

5

5.1.7.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

5


FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno

73

5.2.

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

1

5.2.1.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU

1

5.2.1.1.

ODJEL ZA SUMNJIVE TRANSAKCIJE

12

5.2.1.2.

ODJEL ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI SUSTAV

7

5.2.2.

SLUŽBA ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA

1

5.2.2.1.

ODJEL ZA FINANCIJSKE I NEFINANCIJSKE INSTITUCIJE

8

5.2.2.2.

ODJEL ZA MEĐUINSTITUCIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

6


URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno

36

5.3.

SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.3.1.

SLUŽBA ZA METODOLOGIJU I STANDARDE

9

5.3.2.

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU IZOBRAZBE I PROVJERU KVALITETE

8

5.3.3.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

8


SEKTOR ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE KONTROLE – ukupno

27

5.4.

SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.4.1.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

1

5.4.1.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

5

5.4.1.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR PRAVNIH OSOBA KOJE SU PRORAČUNSKI KORISNICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

5

5.4.2.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA, JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

5.4.2.1.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

5

5.4.2.2.

ODJEL ZA PRORAČUNSKI NADZOR JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

5

5.4.3.

SLUŽBA ZA PRORAČUNSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA TE FIZIČKIH OSOBA KOJIMA SU DOZNAČENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

8

5.4.4.

SLUŽBA ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

1

5.4.4.1.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

6

5.4.4.2.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA RIJEKA

6

5.4.4.3.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA ZADAR

7

5.4.4.4.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA SPLIT

6

5.4.4.5.

ODJEL ZA NADZOR KONCESIJA, DRUGIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA I TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – PODRUČNA JEDINICA OSIJEK

6

5.4.5.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI NADZOR TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU DRŽAVE I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGINALNE) SAMOUPRAVE TE PRAVNIH OSOBA S JAVNIM OVLASTIMA

8

5.4.6.

SLUŽBA ZA FINANCIJSKI NADZOR ROKOVA ISPUNJENJA NOVČANIH OBVEZA KOD PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA I NADZOR NAD POKRETANJEM POSTUPKA I FINANCIJSKIM POSLOVANJEM TIJEKOM POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

8


SEKTOR ZA FINANCIJSKI I PRORAČUNSKI NADZOR – ukupno

80

5.5.

SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.5.1.

SLUŽBA ZA PRIPREMU I PROJEKTIRANJE

8

5.5.2.

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE

8


SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA – ukupno

18

5.6.

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1


neposredno u službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.6.1.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

5

5.6.2.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU CARINSKOG SUSTAVA

4

5.6.3.

ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU POREZNOG SUSTAVA

4


SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU – ukupno

15

5.7.

SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR

8

5.8.

SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

1

5.8.1.

ODJEL ZA PRIKUPLJANJE I ANALIZU PODATAKA I IZVJEŠTAVANJE O NEPRAVILNOSTIMA

3

5.8.2.

ODJEL ZA PRAĆENJE POSTUPANJA PO PRIJAVLJENIM NEPRAVILNOSTIMA I KOORDINACIJU S NADLEŽNIM TIJELIMA

3

5.8.3.

ODJEL ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE RIZICIMA

3


SLUŽBA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA – ukupno

10

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR – ukupno

268

6.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI POREZNI POSTUPAK

1

6.1.1.

ODJEL ZA POREZE OD DJELATNOSTI I OVRHU

6

6.1.2.

ODJEL ZA IMOVINSKE I LOKALNE POREZE

6

6.2.

SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI CARINSKI POSTUPAK

1

6.2.1.

ODJEL ZA TROŠARINSKI SUSTAV

5

6.2.2.

ODJEL ZA CARINSKI POSTUPAK

5

6.3.

SLUŽBA ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

1

6.3.1.

POREZNI ODJEL ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

12

6.3.2.

CARINSKI ODJEL ZA UPRAVNI NADZOR I ZASTUPANJE

3

6.3.3.

PODRUČNA JEDINICA RIJEKA – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

6.3.4.

PODRUČNA JEDINICA SPLIT – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

5

6.3.5.

PODRUČNA JEDINICA OSIJEK – SAMOSTALNI IZVRŠITELJI

3

SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK – ukupno

53

MINISTARSTVO FINANCIJA (UŽI DIO) – ukupno

755


POREZNA UPRAVASREDIŠNJI URED

1


neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

7

1.

SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I SAMOOPOREZIVANJE

1


neposredno u sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

SLUŽBA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

11

1.2.

SLUŽBA ZA POREZ NA DOBIT, DOHODAK I DOPRINOSE

12

1.3.

SLUŽBA ZA KONTROLU SAMOOPOREZIVANJA

8

1.4.

SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ, FISKALIZACIJU, LOKALNE POREZE I OSTALA JAVNA DAVANJA

8

1.5.

SLUŽBA ZA OPĆI POREZNI ZAKON, POREZNI POSTUPAK, NEKRETNINE I PREKRŠAJE

9

1.6.

SLUŽBA ZA SUSTAV SERVISA POREZNIM OBVEZNICIMA

8

1.7.

SLUŽBA ZA ELEKTRONIČKE SERVISE I PUBLIKACIJE

11

1.8.

SLUŽBA – POZIVNI CENTAR

11

1.9.

SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU

12

1.10.

SLUŽBA ZA ZABAVNE I NAGRADNE IGRE

9


SEKTOR ZA NORMATIVNU DJELATNOST I SAMOOPOREZIVANJEukupno

101

2.

SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE UTVRĐIVANJA POREZA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA

11

2.2.

SLUŽBA ZA POREZNE EVIDENCIJE

9

2.3.

SLUŽBA ZA POREZNU STATISTIKU I IZVJEŠĆIVANJE

9

2.4.

SLUŽBA ZA REGISTRE I DRUGE OPĆE PODATKE

9

2.5.

SLUŽBA ZA POSTUPKE, EVIDENCIJE I STATISTIKE SUSTAVA OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

8

2.6.

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I UNAPRJEĐENJE RADA SUSTAVA

8

2.7.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU POSLOVNIH RJEŠENJA

8

2.8.

SLUŽBA ZA UVOĐENJE U RAD I POMOĆ KORISNICIMA

8

 

SEKTOR ZA POSLOVNE PROCESE UTVRĐIVANJA POREZA I RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA – ukupno

72

3.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

SLUŽBA ZA RAZVOJ, ANALIZU RIZIKA, PLANIRANJE I IZVJEŠĆIVANJE

8

3.2.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

8

3.3.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOHODAK I DOPRINOSE

8

3.4.

SLUŽBA ZA NADZOR POREZA NA DOBIT I RAČUNOVODSTVA

8

3.5.

SLUŽBA ZA BORBU PROTIV PRIJEVARA U PDV-u

8

3.6.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

8

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

50

4.

SEKTOR ZA NAPLATU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

SLUŽBA ZA NAPLATU

11

4.2.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.3.

SLUŽBA ZA STEČAJEVE I LIKVIDACIJE

8

4.4.

SLUŽBA ZA USKLAĐIVANJE I UJEDNAČAVANJE RADA OVRŠNOG POSTUPKA

10

 

SEKTOR ZA NAPLATU – ukupno

42

5.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

15

5.2.

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA

10

5.3.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

9

5.3.1.

Odjel – Pisarnica

13

5.4.

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE

8

5.5.

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

17

5.6.

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

8

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA, FINANCIJE I PRAVNE POSLOVE – ukupno

82

6.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

SLUŽBA ZA EUROPSKE POSLOVE

8

6.2.

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU INFORMACIJA

8

6.3.

SLUŽBA ZA IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

8

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno

26

7.

SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ

1


neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I ORGANIZACIJU

8

7.2.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA I PROMJENAMA

8

7.3.

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

8

7.4.

SLUŽBA ZA PRAĆENJE UČINKOVITOSTI

8

7.5.

SLUŽBA ZA PRETHODNU KONTROLU

9

7.6.

SLUŽBA ZA NAKNADNU KONTROLU

12


SEKTOR ZA STRATEGIJU I RAZVOJ-ukupno

55

 

UKUPNO SREDIŠNJI URED

436

 

PODRUČNI URED ZAGREB

1

 

neposredno u područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

1.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

1

1.1.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

17

1.1.2.

ODJEL ZA POREZNE EVIDENCIJE

9

1.2.

SLUŽBA ZA REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA, OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ I PBZO

14

1.3.

SLUŽBA ZA POVRAT PDV-a INOZEMNIM PODUZETNICIMA

14

 

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA – ukupno

56

2.

SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.1.

SLUŽBA ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZE NADZORA

1

2.1.1.

ODJEL ZA PLANIRANJE I PRIPREMU NADZORA

11

2.1.2.

ODJEL ZA ANALIZE NADZORA

12

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.2.1.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA I

15

2.2.2.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA II

15

2.2.3.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA III

14

2.2.4.

ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH OBVEZNIKA IV

13

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA

1

2.3.1.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA I

13

2.3.2.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA II

12

2.3.3.

ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA III

11

2.3.4.

ODJEL ZA NADZOR IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA

12

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR PDV-a

1

2.4.1.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a I

12

2.4.2.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a II

13

2.4.3.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a III

12

2.4.4.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a IV

11

2.4.5.

ODJEL ZA NADZOR PDV-a V

10

 

SEKTOR ZA NADZOR POREZNIH OBVEZNIKA – ukupno

191

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

1

3.1.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA I

7

3.2.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA II

7

3.3.

ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA III

8

3.4.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE

7

 

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA – ukupno

30

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

1

4.1.

ODJEL ZA POKRETNINE I

19

4.2.

ODJEL ZA POKRETNINE II

18

4.3.

ODJEL ZA STEČAJEVE, LIKVIDACIJE I NEKRETNINE

22

 

SLUŽBA ZA OVRHU – ukupno

60

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

33

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

25

7.

ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

15

7.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

15

7.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR – ukupno

55

8.

ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

8.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

19

8.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK – ukupno

48

9.

ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

9.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

14

9.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE III

13

9.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

15

9.5.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

13

9.6.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

9

 

ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA – ukupno

83

10.

ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA PRAVNE OSOBE

17

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

10.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE – ukupno

45

11.

ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

14

11.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

13

11.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

15

11.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA – ukupno

52

12.

ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

12.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR – ukupno

47

13.

ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

13.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

13

13.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

13

13.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

13.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD – ukupno

48

14.

ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

15

14.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

6

 

ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC – ukupno

40

15.

ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

15.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

15

15.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

17

15.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

17

15.4.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

7

 

ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB – ukupno

60

16.

ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠČENICA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

16.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

14

16.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

13

16.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

5

 

ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠČENICA – ukupno

36

17.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

17.1.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA I

20

17.2.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA II

20

17.3.

ODJEL ZA POREZE GRAĐANA III

20

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA – ukupno

65

18.

ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

18.1.

ODJEL ZA NEKRETNINE I

16

18.2.

ODJEL ZA NEKRETNINE II

16

18.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE III

16

 

ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE – ukupno

54

19.

ISPOSTAVA DUGO SELO

22

20.

ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD

22

21.

ISPOSTAVA JASTREBARSKO

22

22.

ISPOSTAVA SAMOBOR

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

22.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

22.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

20

22.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA SAMOBOR – ukupno

42

23.

ISPOSTAVA SESVETE

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

23.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

23.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

20

23.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA SESVETE – ukupno

45

24.

ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA

18

25.

ISPOSTAVA VELIKA GORICA

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

25.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

25.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

25.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA VELIKA GORICA – ukupno

40

26.

ISPOSTAVA VRBOVEC

18

27.

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ

1

 

neposredno u ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

27.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

14

27.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

27.3.

ODJEL ZA PDV, KONTROLU I ANALIZE POREZNIH OBVEZNIKA

3

 

ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ – ukupno

34

 

UKUPNO PODRUČNI URED ZAGREB

1293


 

PODRUČNI URED SPLIT

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

10

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

18

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

18

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

18

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

19

2.5.

SLUŽBA ZA NADZOR V

18

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

92

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

21

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

28

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

11

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

14

7.

ISPOSTAVA HVAR

11

8.

ISPOSTAVA IMOTSKI

16

9.

ISPOSTAVA KAŠTELA

17

10.

ISPOSTAVA MAKARSKA

18

11.

ISPOSTAVA OMIŠ

16

12.

ISPOSTAVA SINJ

17

13.

ISPOSTAVA SOLIN

14

14.

ISPOSTAVA SPLIT

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

42

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

22

14.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

19

14.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

20

14.5.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

7

 

ISPOSTAVA SPLIT – ukupno

114

15.

ISPOSTAVA SUPETAR

11

16.

ISPOSTAVA TROGIR

16

17.

ISPOSTAVA VIS

6

18.

ISPOSTAVA VRGORAC

7

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU SPLIT

442


 

PODRUČNI URED RIJEKA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

8

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

17

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

17

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

17

2.5.

SLUŽBA ZA NADZOR V

17

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

86

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

17

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

27

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

8

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

13

7.

ISPOSTAVA CRIKVENICA

20

8.

ISPOSTAVA ČABAR

5

9.

ISPOSTAVA DELNICE

9

10.

ISPOSTAVA KRK

20

11.

ISPOSTAVA MALI LOŠINJ

11

12.

ISPOSTAVA OPATIJA

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

11

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

 

ISPOSTAVA OPATIJA – ukupno

24

13.

ISPOSTAVA RAB

10

14.

ISPOSTAVA RIJEKA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

14.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE I

27

14.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE II

27

14.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

24

14.4.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

21

14.5.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

8

 

ISPOSTAVA RIJEKA – ukupno

112

15.

ISPOSTAVA VRBOVSKO

6

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU RIJEKA

379


 

PODRUČNI URED OSIJEK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

17

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

35

3.

SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA

11

4.

SLUŽBA ZA OVRHU

17

5.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

10

6.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

7

7.

ISPOSTAVA BELI MANASTIR

12

8.

ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC

9

9.

ISPOSTAVA ĐAKOVO

20

10.

ISPOSTAVA NAŠICE

12

11.

ISPOSTAVA OSIJEK

1

11.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

23

11.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE I

26

11.3.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE II

17

 

ISPOSTAVA OSIJEK-UKUPNO

67

12.

ISPOSTAVA VALPOVO

12

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU OSIJEK

221


 

PODRUČNI URED PAZIN

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

2.

SEKTOR ZA NADZOR

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR I

14

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR II

14

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR III

12

2.4.

SLUŽBA ZA NADZOR IV

14

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

55

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

19

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

6

5.

SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE

10

6.

ISPOSTAVA BUZET

10

7.

ISPOSTAVA LABIN

17

8.

ISPOSTAVA PAZIN

13

9.

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

9.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

13

9.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA POREČ – PARENZO – ukupno

29

10.

ISPOSTAVA PULA – POLA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

10.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

20

 

ISPOSTAVA PULA – POLA – ukupno

58

11.

ISPOSTAVA ROVINJ – ROVIGNO

18

12.

ISPOSTAVA UMAG – UMAGO

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

12

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

12

 

ISPOSTAVA UMAG – UMAGO – ukupno

26

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU PAZIN

273


 

PODRUČNI URED KRAPINA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

12

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

25

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DONJA STUBICA

14

6.

ISPOSTAVA KLANJEC

9

7.

ISPOSTAVA KRAPINA

15

8.

ISPOSTAVA PREGRADA

10

9.

ISPOSTAVA ZABOK

17

10.

ISPOSTAVA ZLATAR

13

 

UKUPNO PODRUČNI URED KRAPINA

134

 

 

PODRUČNI URED SISAK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

15

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

31

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

15

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DVOR

4

6.

ISPOSTAVA GLINA

6

7.

ISPOSTAVA GVOZD

4

8.

ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA

5

9.

ISPOSTAVA KUTINA

19

10.

ISPOSTAVA NOVSKA

11

11.

ISPOSTAVA PETRINJA

12

12.

ISPOSTAVA SISAK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

12.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

12.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA SISAK – ukupno

32

 

UKUPNO PODRUČNI URED SISAK

155

 

 

PODRUČNI URED KARLOVAC

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

14

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

13

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

28

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA DUGA RESA

11

6.

ISPOSTAVA KARLOVAC

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

18

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

14

 

ISPOSTAVA KARLOVAC – ukupno

35

7.

ISPOSTAVA OGULIN

11

8.

ISPOSTAVA OZALJ

8

9.

ISPOSTAVA SLUNJ

6

10.

ISPOSTAVA VOJNIĆ

4

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU KARLOVAC

134

 

 

PODRUČNI URED VARAŽDIN

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

11

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

15

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

31

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA IVANEC

12

6.

ISPOSTAVA LUDBREG

10

7.

ISPOSTAVA NOVI MAROF

11

8.

ISPOSTAVA VARAŽDIN

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

8.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

25

8.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

23

 

ISPOSTAVA VARAŽDIN – ukupno

50

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VARAŽDIN

146


 

PODRUČNI URED KOPRIVNICA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

11

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA ĐURĐEVAC

12

6.

ISPOSTAVA KOPRIVNICA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

10

 

ISPOSTAVA KOPRIVNICA – ukupno

27

7.

ISPOSTAVA KRIŽEVCI

14

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU KOPRIVNICA

104

 

 

PODRUČNI URED BJELOVAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

22

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

12

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA BJELOVAR

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

20

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

10

 

ISPOSTAVA BJELOVAR – ukupno

33

6.

ISPOSTAVA ČAZMA

7

7.

ISPOSTAVA DARUVAR

12

8.

ISPOSTAVA GAREŠNICA

9

9.

ISPOSTAVA GRUBIŠNO POLJE

6

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU BJELOVAR

117

 

 

PODRUČNI URED GOSPIĆ

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

9

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

9

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA DONJI LAPAC

2

6.

ISPOSTAVA GOSPIĆ

15

7.

ISPOSTAVA KORENICA

4

8.

ISPOSTAVA OTOČAC

7

9.

ISPOSTAVA SENJ

7

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU GOSPIĆ

69

 

 

PODRUČNI URED VIROVITICA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

5

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

14

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA ORAHOVICA

8

6.

ISPOSTAVA SLATINA

12

7.

ISPOSTAVA VIROVITICA

1

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

15

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

11

 

ISPOSTAVA VIROVITICA – ukupno

27

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VIROVITICA

86

 

 

PODRUČNI URED POŽEGA

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

5

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

12

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

11

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA PAKRAC

8

6.

ISPOSTAVA POŽEGA

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

19

6.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

11

 

ISPOSTAVA POŽEGA – ukupno

33

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU POŽEGA

79

 

 

PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

15

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

28

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA

16

6.

ISPOSTAVA OKUČANI

5

7.

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

23

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

21

 

ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD – ukupno

47

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU SLAVONSKI BROD

126

 

 

PODRUČNI URED ZADAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

16

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

16

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

33

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

5

5.

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU

11

6.

ISPOSTAVA BENKOVAC

6

7.

ISPOSTAVA GRAČAC

4

8.

ISPOSTAVA OBROVAC

6

9.

ISPOSTAVA PAG

6

10.

ISPOSTAVA ZADAR

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

10.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

10.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

25

10.3.

ODJEL ZA NEKRETNINE I IMOVINSKE POREZE

15

 

ISPOSTAVA ZADAR – ukupno

60

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ZADAR

159


 

PODRUČNI URED ŠIBENIK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

6

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

10

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

21

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DRNIŠ

8

6.

ISPOSTAVA KNIN

7

7.

ISPOSTAVA ŠIBENIK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

7.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

20

7.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

21

 

ISPOSTAVA ŠIBENIK – ukupno

43

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ŠIBENIK

107

 

 

PODRUČNI URED VUKOVAR

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

9

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

13

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

26

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA VINKOVCI

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

16

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

 

ISPOSTAVA VINKOVCI – ukupno

35

6.

ISPOSTAVA VUKOVAR

18

7.

ISPOSTAVA ŽUPANJA

18

8.

ISPOSTAVA ILOK

5

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU VUKOVAR

136

 

 

PODRUČNI URED DUBROVNIK

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

11

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

24

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

13

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

3

5.

ISPOSTAVA DUBROVNIK

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

22

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

18

 

ISPOSTAVA DUBROVNIK – ukupno

42

6.

ISPOSTAVA KORČULA

15

7.

ISPOSTAVA LASTOVO

3

8.

ISPOSTAVA METKOVIĆ

12

9.

ISPOSTAVA PLOČE

8

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU DUBROVNIK

134

 

 

PODRUČNI URED ČAKOVEC

1

 

neposredno u Područnom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

7

2.

SLUŽBA ZA NADZOR

1

2.1.

ODJEL ZA NADZOR I

10

2.2.

ODJEL ZA NADZOR II

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.

SLUŽBA ZA OVRHU

14

4.

SLUŽBA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

4

5.

ISPOSTAVA ČAKOVEC

1

 

neposredno u Ispostavi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA PRAVNE OSOBE

25

5.2.

ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA ZA FIZIČKE OSOBE

16

 

ISPOSTAVA ČAKOVEC – ukupno

44

6.

ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE

7

7.

ISPOSTAVA PRELOG

14

 

UKUPNO U PODRUČNOM UREDU ČAKOVEC

118URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

 

neposredno u Uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.

SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

1

1.1.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE I

13

1.2.

SLUŽBA ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE II

11

1.3.

SLUŽBA ZA OVRHU VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

5


SEKTOR ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA I DOPRINOSA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – UKUPNO

30

2.

SEKTOR ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

1

2.1.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA I

17

2.2.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA II

16

2.3.

SLUŽBA ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA III

15


SEKTOR ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA – UKUPNO

49

3.

SLUŽBA ZA PODRŠKU POSLOVANJU

6

4.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE OSIJEK

15

5.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE RIJEKA

15

6.

ISPOSTAVA ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE SPLIT

17

 

URED ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE – ukupno

134POREZNA UPRAVA – ukupno

4982CARINSKA UPRAVA


 

SREDIŠNJI URED

1

 

neposredno u Središnjem uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za statističko izvješćivanje, strateško planiranje i zajedničke poslove

8

1.2.

Služba za operativnu komunikaciju i podršku

30

1.3.

Služba za INTRASTAT

1

 

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

1.3.1.

Odjel za prikupljanje podataka

46

1.3.2.

Odjel za podršku korisnicima

6

1.3.3.

Odjel za nadzor izvještajnih jedinica

10

 

SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE – ukupno

107

2.

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za europske poslove

8

2.2.

Služba za međunarodnu suradnju

8

 

SEKTOR ZA EUROPSKE POSLOVE I MEĐUNARODNU SURADNJU – ukupno

18

3.

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.

Služba za unutarnju kontrolu Zagreb

8

3.2.

Služba za unutarnju kontrolu Split

8

3.3.

Služba za unutarnju kontrolu Rijeka

8

3.4.

Služba za unutarnju kontrolu Osijek

8

3.5.

Služba za unutarnji nadzor

8

 

SEKTOR ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU – ukupno

43

4.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

4.1.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

25

4.1.1.

Odjel – pisarnica

9

4.2.

Služba za pravne poslove

9

4.3.

Služba za stručno usavršavanje – Carinski centar za obuku

8

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE POSLOVE – ukupno

53

5.

SEKTOR ZA FINANCIJE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

5.1.

Služba za obvezna davanja

1

5.1.1.

Odjel za carinska davanja i tradicionalna vlastita sredstva

6

5.1.2.

Odjel za trošarinska i porezna davanja

5

5.1.3.

Odjel za osiguranje duga

5

5.2.

Služba za računovodstvo

15

5.3.

Služba za nabavu i upravljanje imovinom

1

5.3.1.

Odjel za nabavu

10

5.3.2.

Odjel za upravljanje imovinom

9

 

SEKTOR ZA FINANCIJE – ukupno

55

6.

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Služba za carinski sustav

1

6.1.1.

Odjel za carinsko-porezni sustav

5

6.1.2.

Odjel za carinsko-sigurnosni sustav

5

6.2.

Služba za carinske procedure

1

6.2.1.

Odjel za provedbu carinskih procedura

5

6.2.2.

Odjel za pojednostavnjenja

5

6.2.3.

Odjel za carinsko upravni i prekršajni postupak

5

6.3.

Služba za provozni postupak i granične procedure

1

6.3.1.

Odjel za provozni postupak i granične procedure

5

6.3.2.

Odjel za potrage i zaključenje postupaka

14

 

SEKTOR ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE – ukupno

50

7.

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

Služba za duhanske prerađevine i alkohol

1

7.1.1.

Odjel za duhanske prerađevine

5

7.1.2.

Odjel za alkohol

5

7.2.

Služba za energente i električnu energiju

1

7.2.1.

Odjel za energente

5

7.2.2.

Odjel za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva

5

7.3.

Služba – Trošarinski ured za vezu

8

7.4.

Služba za posebne poreze

8

 

SEKTOR ZA TROŠARINE I POSEBNE POREZE – ukupno

41

8.

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

8.1.

Služba za carinsku tarifu

1

8.1.1.

Odjel za carinsku tarifu

9

8.1.2.

Odjel za TARIC i kvote

13

8.1.3.

Odjel za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku

8

8.2.

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

1

8.2.1.

Odjel za carinsku vrijednost

6

8.2.2.

Odjel za podrijetlo robe

9

 

SEKTOR ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO – ukupno

50

9.

SEKTOR ZA NADZOR

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

9.1.

Služba za upravljanje rizicima

12

9.2.

Služba za carinske istrage

1

9.2.1.

Odjel za istrage carinskih prijevara

7

9.2.2.

Odjel za kontrolu robe s ograničenjima

9

9.3.

Služba za mobilne jedinice

1

 

neposredno u Službi izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

9.3.1.

Odjel za mobilne jedinice Zagreb

54

9.3.2.

Odjel za mobilne jedinice Rijeka

54

9.3.3.

Odjel za mobilne jedinice Osijek

50

9.3.4.

Odjel za mobilne jedinice Split

45

9.3.5.

Odjel za mobilne jedinice Ploče

35

9.3.6.

Odjel za mobilne jedinice Zadar

30

9.3.7.

Odjel za mobilne jedinice Varaždin

30

9.4.

Služba za inspekcijski nadzor i provjere

8

 

SEKTOR ZA NADZOR – ukupno

346

10.

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

10.1.

Služba za informacijske tehnologije

1

10.1.1.

Odjel za informacijske tehnologije i planiranje informacijskog sustava

6

10.1.2.

Odjel za standardizaciju i informacijsku sigurnost

6

10.2.

Služba za aplikativna rješenja, carinske i trošarinske evidencije i statistike

1

10.2.1.

Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

7

10.2.2.

Odjel za carinske i trošarinske evidencije i statistike

6

 

SEKTOR ZA INFORMACIJSKI SUSTAV – ukupno

29

11.

SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ

1

 

neposredno u Sektoru izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

11.1.

Služba za poljoprivredne i prehrambene proizvode

8

11.2.

Služba za vino, alkohol, alkoholna i bezalkoholna pića

8

11.3.

Služba za naftne derivate i ugljikovodike

8

11.4.

Služba za industrijske proizvode

8

 

SEKTOR ZA CARINSKI LABORATORIJ –ukupno

36

 

UKUPNO – SREDIŠNJI URED

833
1.

PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

1.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

13

1.1.2.

Odjel za prodaju robe

6

 

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK – ukupno

20

1.2.

Služba za nadzor

1

1.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

35

1.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

20

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

56

1.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

17

1.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

1.4.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

26

1.4.2.

Odjel za obvezna davanja

25

1.4.3.

Odjel za računovodstvo

14

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

66

1.5.

Služba za provedbu tarifnih mjera

17

1.6.

Služba – Operativno komunikacijski centar Zagreb

11

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Zagreb I

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

1.1.

Služba za nadzor

31

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

15

1.3.

Služba za robno-granične procedure Jankomir i Slobodna zona

23

1.4.

Služba za robno-granične procedure Zapadni kolodvor

13

 

CARINSKI URED ZAGREB I – ukupno

86

2.

Carinski ured Zagreb II

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

2.1.

Služba za nadzor

31

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

15

2.3.

Služba za robno-granične procedure Žitnjak

23

2.4.

Služba za robno-granične procedure Zračna luka

73

2.5.

Služba za robno-granične procedure Pošta

25

 

CARINSKI URED ZAGREB II – ukupno

171

3.

Carinski ured Krapina

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

3.1.

Služba za nadzor

16

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno-granične procedure Krapina i Slobodna zona

11

 

CARINSKI URED KRAPINA – ukupno

38

4.

Carinski ured Varaždin

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

9

4.1.

Služba za nadzor

41

4.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

17

4.3.

Služba za robno-granične poslove Varaždin i Slobodna zona

15

4.4.

Služba za robno-granične poslove Goričan

10

 

CARINSKI URED VARAŽDIN –ukupno

93

5.

Carinski ured Koprivnica

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

6

5.1.

Služba za nadzor

27

5.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

5.3.

Služba za robno-granične procedure Koprivnica

11

5.4.

Služba za robno-granične procedure Bjelovar

9

 

CARINSKI URED KOPRIVNICA –ukupno

65

6.

Carinski ured Sisak

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

6.1.

Služba za nadzor

14

6.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

6.3.

Služba za robno-granične procedure Sisak

11

 

CARINSKI URED SISAK – ukupno

36

7.

Carinski ured Karlovac

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

2

7.1.

Služba za nadzor

17

7.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

7.3.

Služba za robno-granične procedure Karlovac

11

 

CARINSKI URED KARLOVAC – ukupno

39

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Jasenovac

83

 

UKUPNO PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB

804
2.

PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

2.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

2.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

5

2.1.2.

Odjel za prodaju robe

5

 

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK – ukupno

11

2.2.

Služba za nadzor

1

2.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

10

2.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

12

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

2.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

2.4.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

16

2.4.2.

Odjel za obvezna davanja

11

2.4.3.

Odjel za računovodstvo

9

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

37

2.5.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

2.6.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Rijeka

11

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Rijeka

1

 

Neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

1.1.

Služba za nadzor

27

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

1.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Rijeka

96

1.4.

Služba za robno-granične procedure Škrljevo

14

 

CARINSKI URED RIJEKA – ukupno

154

2.

Carinski ured Pula

1

 

Neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

11

2.1.

Služba za nadzor

37

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

2.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Pula-Pola

25

2.4.

Služba za robno-granične procedure Pazin

16

 

CARINSKI URED PULA – ukupno

101

3.

Carinski ured Gospić

1

 

Neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

3.1.

Služba za nadzor

10

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno-granične procedure Gospić

8

 

CARINSKI URED GOSPIĆ – ukupno

30

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Ličko Petrovo Selo

123

 

GRANIČNI CARINSKI URED LIČKO PETROVO SELO – ukupno

123

 

UKUPNO PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA

511
3.

PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

3.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

3.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

9

3.1.2.

Odjel za prodaju robe

5

 

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK – ukupno

15

3.2.

Služba za nadzor

1

3.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

11

3.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

11

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

23

3.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

10

3.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

3.4.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

18

3.4.2.

Odjel za obvezna davanja

9

3.4.3.

Odjel za računovodstvo

7

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA FINANCIJE – ukupno

35

3.5.

Služba za provedbu tarifnih mjera

8

3.6.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Osijek

9

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Osijek

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za nadzor

19

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

12

1.3.

Služba za robno-granične procedure Osijek i Slobodna zona

16

1.4.

Služba za robno-granične procedure Vinkovci

12

 

CARINSKI URED OSIJEK – ukupno

61

2.

Carinski ured Slavonski Brod

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

2.1.

Služba za nadzor

10

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.3.

Služba za robno-granične procedure Slavonski Brod i Slobodna zona

16

 

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD – ukupno

36

3.

Carinski ured Virovitica

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

3.1.

Služba za nadzor

20

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

3.3.

Služba za robno-granične procedure Virovitica

9

 

CARINSKI URED VIROVITICA – ukupno

39

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Bajakovo

157

2.

Granični carinski ured Vukovar

99

3.

Granični carinski ured Županja

93

4.

Granični carinski ured Stara Gradiška

93

 

UKUPNO PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK

683
4.

PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

1

 

neposredno u Područnom carinskom uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

5

4.1.

Služba za carinsko-prekršajni postupak

1

4.1.1.

Odjel za carinsko-prekršajni postupak

15

4.1.2.

Odjel za prodaju robe

6

 

SLUŽBA ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK – ukupno

22

4.2.

Služba za nadzor

1

4.2.1.

Odjel za nadzor i upravni postupak

26

4.2.2.

Odjel za istrage i upravljanje rizikom

14

 

SLUŽBA ZA NADZOR – ukupno

41

4.3.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

4.4.

Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i financije

1

4.4.1.

Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

26

4.4.2.

Odjel za obvezna davanja

10

4.4.3.

Odjel za računovodstvo

7

 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I FINANCIJE – ukupno

44

4.5.

Služba za provedbu tarifnih mjera

10

4.6.

Služba – Operativno-komunikacijski centar Split

10

A.

CARINSKI UREDI

 

1.

Carinski ured Split

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

1

1.1.

Služba za nadzor

13

1.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

14

1.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Split

27

1.4.

Služba za robno-granične procedure Zračna luka Split

11

 

CARINSKI URED SPLIT – ukupno

67

2.

Carinski ured Šibenik

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

2.1.

Služba za nadzor

8

2.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

2.3.

Služba za robno granične procedure Luka Šibenik

13

 

CARINSKI URED ŠIBENIK – ukupno

34

3.

Carinski ured Zadar

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

4

3.1.

Služba za nadzor

14

3.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

11

3.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Zadar

24

3.4.

Služba za robno-granične procedure Zračna luka Zadar

9

 

CARINSKI URED ZADAR – ukupno

63

4.

Carinski ured Ploče

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

4.1.

Služba za nadzor

9

4.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

4.3.

Služba za robno-granične procedure Luka Ploče

39

 

CARINSKI URED PLOČE – ukupno

60

5.

Carinski ured Dubrovnik

1

 

neposredno u uredu izvan sastava nižih ustrojstvenih jedinica

3

5.1.

Služba za nadzor

11

5.2.

Služba za trošarine i posebne poreze

8

5.3.

Služba za robno-granične procedure Dubrovnik

12

5.4.

Služba za robno-granične procedure Korčula

10

5.5.

Služba za robno-granične procedure Zračna luka Dubrovnik

11

 

CARINSKI URED DUBROVNIK – ukupno

56

B.

GRANIČNI CARINSKI UREDI

 

1.

Granični carinski ured Kamensko

57

2.

Granični carinski ured Vinjani Donji

53

3.

Granični carinski ured Metković

123

4.

Granični carinski ured Karasovići

82

 

UKUPNO PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT

739

CARINSKA UPRAVA – ukupno

3570

MINISTARSTVO FINANCIJA – ukupno

9307

102 07.08.2013 Uredba o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija