Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini

NN 103/2013 (9.8.2013.), Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

2318

Na temelju članka 21. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (»Narodne novine«, broj 139/12), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2013. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 2/13, 68/13) u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOGA PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.5. Pristojbe i naknade, iza brojčane oznake 5096 dodaje se:

5142

Naknada u cijeni goriva iz ranijih razdoblja

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava, iza brojčane oznake 4413 dodaje se:

4448

Prisilna naplata novčanih kazni za prekršaje, oduzete imovinske koristi i troškova postupka koje izriče Porezna uprava, a za koje se postupak ovrhe provodi na drugoj imovini

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.7. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava, u podtočki 1.7.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«, mijenja se tekst koji sada glasi: »Za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda od 4200 do 4448 obveznici uplate na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje te kao podatak drugi OIB, što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.«

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.9. Carina i posebne uvozne pristojbe, u podtočki 1.9.1. Računi carinarnica u nazivima korisnika u dijelu naziva Carinska uprava RH, briše se oznaka RH.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki, iza podtočke 1.9.3. Raspored sredstava dodaju se sljedeće podtočke:

1.9.4. Naplata dugovanja iz nadležnosti Carinske uprave

4707

Porezni i trošarinski dug iz nadležnosti Carinske uprave, koji je reprogramiran, a prihod je državnog proračuna

4715

Carinski dug iz nadležnosti Carinske uprave, koji je reprogramiran, a prihod je državnog proračuna.

1.9.5. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj odobrenja«

Za uplate s brojčanom oznakom vrste prihoda 4707 i 4715 obveznici uplate na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68«, a u polje »poziv na broj odobrenja« kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda (4 znamenke uključujući kontrolni broj), te kao podatak drugi OIB što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

U istoj glavi u točki 3. PRIHODI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.1. Brojčane oznake, u podtočki 3.1.4. Ostali prihodi gradskih i općinskih proračuna, iza brojčane oznake 7994 dodaje se:

9016

Jamčevni polozi gradova i općina

II.

U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama iza SALI dodaje se SALI, BOŽAVA:

Račun po IBAN konstrukciji

Račun

Grad/Općina

HR7610010051737927208

1001005-1737927208

SALI, BOŽAVA

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 1.2. Boravišna pristojba iza HLEBINA dodaje se HRAŠĆINA, iza METKOVIĆA dodaje se MIHOVLJAN, iza POKUPSKOG dodaje se POLIČNIK, iza SALI dodaje se SALI, BOŽAVA, iza TOUNJA dodaje se TOVARNIK:

Račun po IBAN konstrukciji

Račun

Grad/Općina

HR5310010051714604748

1001005-1714604748

HRAŠČINA

HR9410010051726504746

1001005-1726504746

MIHOVLJAN

HR8210010051734504746

1001005-1734504746

POLIČNIK

HR2510010051737947041

1001005-1737947041

SALI, BOŽAVA

HR6210010051745904740

1001005-1745904740

TOVARNIK

III.

U glavi VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda u podtočki 9.3. pod rednim brojem 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake 4413 dodaje se 4448, iza 7560 dodaje se 7986 a iza 8842 dodaje se 9792.

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 9.4., iza brojčane oznake 1171 dodaje se 4707 i 4715.

IV.

Mijenja se Prilog 1 – Popis računa proračuna (u XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA objavljujemo i ispravak pogrešno objavljenog računa proračuna). Mijenja se Prilog 3 – Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna).

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/611

Urbroj: 513-05-02/13-6

Zagreb, 2. kolovoza 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.

Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općine

Račun po IBAN konstrukciji

Broj računa

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Vukovaru)

OTOK (Vinkovci)

HR4224020061853500007

2402006-1853500007

535

VINKOVCI

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

(sjedište u Čakovcu)

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

HR7623400091800020004

2340009-1800020004

060


Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE

(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

4448

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

4707

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

4715

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

5142

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

C. Vlastiti prihodi gradskih i općinskih proračuna

9016

-

-

HR26

-

-

-

-

-

-

-

HR68

103 09.08.2013 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini