Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičnih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 103/2013 (9.8.2013.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičnih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2330

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11. i 18/13.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 41. sjednici održanoj 24. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07. 130/07., 54/08., 85/08., 133/08., 2/09., 10/09., 17/09., 110/10., 49/13. i 65/13., u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:

– iza šifre 34499 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/13-01/267

Urbroj: 338-01-01-13-1

Zagreb, 24. srpnja 2013.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

103 09.08.2013 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičnih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi