Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva

NN 104/2013 (14.8.2013.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2337

Na temelju članka 34. stavka 1. podstavka 1. Zakona o privatnim detektivima (»Narodne novine« br. 24/09), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU I PROGRAMU OBAVLJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA TE POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA PRIVATNOG DETEKTIVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (»Narodne novine« br. 37/10) u članku 11. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Predsjednik i članovi Povjerenstva moraju imati:

1. Za programsku cjelinu »Detektivska djelatnost«

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) i dvije godine radnog iskustva na poslovima službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor nad detektivskom djelatnošću.

2. Za programsku cjelinu »Kriminalistika«

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dvije godine radnog iskustva.

3. Za programsku cjelinu »Osnove kaznenog prava i kaznenog postupka«

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dvije godine radnog iskustva.

4. Za programsku cjelinu »Odredbe pojedinih propisa koji su povezani s obavljanjem detektivske djelatnosti«

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i dvije godine radnog iskustva na poslovima službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor nad detektivskom djelatnošću«.

Članak 2.

U Programu polaganja stručnog ispita, koji se nalazi u Prilogu 3. Pravilnika o uvjetima, načinu i programu obavljanja vježbeničkog staža te polaganja stručnog ispita za privatnog detektiva (»Narodne novine« br. 37/10), u III. ispitnoj cjelini Osnove kaznenog prava i kaznenog postupka, točka III.2. Posebni dio kaznenog materijalnog prava mijenja se i glasi:

III.2.

Posebni dio kaznenog materijalnog prava

III.2.1.

Kaznena djela protiv života i tijela

III.2.2.

Kaznena djela protiv osobne slobode

III.2.3.

Kaznena djela protiv privatnosti

III.2.4.

Kaznena djela protiv časti i ugleda

III.2.5.

Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece

III.2.6.

Kaznena djela protiv imovine

III.2.7.

Kaznena djela protiv gospodarstva

III.2.8.

Kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka

III.2.9.

Kaznena djela krivotvorenja

III.2.10.

Kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva

III.2.11.

Kaznena djela protiv službene dužnosti

III.2.12.

Kaznena djela protiv Republike Hrvatske

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-53409-2013

Zagreb, 7. kolovoza 2013.

Potpredsjednik

Vlade Republike Hrvatske

i ministar unutarnjih poslova

Ranko Ostojić, v. r.