Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

NN 104/2013 (14.8.2013.), Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2338

Na temelju članaka 7., 8., 9., 10., 15., 29., 33., 34., 53. stavak 4., 54. stavak 2., 56. stavak 4., 57. stavak 5. i 64. stavka 3. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine« broj 80/2013), ministar nadležan za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O PROMETU ROBE VOJNE NAMJENE, OBRAMBENIH PROIZVODA I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

OBLIK I SADRŽAJ POJEDINAČNE DOZVOLE ZA IZVOZ ODNOSNO UVOZ ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA ZA KOMERCIJALNE SVRHE

Članak 1.

1) Oblik i sadržaj pojedinačne dozvole za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe propisan je obrascem MG-PDI, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Oblik i sadržaj pojedinačne dozvole za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe propisan je obrascem MG-PDU, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

3) Oblik i sadržaj pojedinačne dozvole za prijenos nevojnih ubojnih sredstava propisan je obrascem MG-PDP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.


OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA ZAHTJEVA ZA GLOBALNU IZVOZNU DOZVOLU I GLOBALNE IZVOZNE DOZVOLE ZA ROBU VOJNE NAMJENE IZ KATEGORIJE ML13

Članak 2.

1) Oblik i sadržaj globalne izvozne dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML13 propisan je obrascem MG-GID, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Zahtjev za globalnu izvoznu dozvolu za robu vojne namjene iz kategorije ML13 podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZGID, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
OBLIK I SADRŽAJ IZJAVE O KRAJNJEM KORISNIKU, POTVRDE O KRAJNJEM KORISNIKU I OBRASCA ZAHTJEVA ZA POTVRDU O KRAJNJEM KORISNIKU ZA UVOZ ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 3.

1) Oblik i sadržaj Izjave o krajnjem korisniku propisan je obrascem MG-EUS, koji je sastavni dio ovog Pravilnika

IZJAVA KRAJNJEG KORISNIKA
END-USER STATEMENT

1. Stranke / Parties                                                                                                                                                          MG-EUS

a) Izvoznik/Exporter

Naziv i adresa/Name and Address

Tel:/Phone:

Fax:/Fax:

E-mail:

b) Uvoznik/Consignee

Naziv i adresa/Name and Address

Tel:/Phone:

Fax:/Fax:

E-mail:

c) Krajnji korisnik/End-user

Naziv i adresa/Name and Address

Tel:/Phone:

Fax:/Fax:

E-mail:

d) Da li su oružane snage ili unutarnje snage sigurnosti krajnji korisnik?/Are the Armed Forces or Internal Security Forces end-user?

DA/NE – YES/NO

Određena lokacija na kojoj će roba biti korištena ili skladištena (ako je poznato i različito od (c)

Specific location where goods will be used or stored (if known and if different from (c)

2. Roba/Good

a) Količina robe/Quantity of goods

b) Vrijednost robe/Value of goods

c) Opis robe sukladno ugovoru, narudžbi ili pošiljci (odrediti prema tipu, prema potrošnosti robe, uključujući dužinu vremena očekivanog trajanja robe) /Description of the goods in compliance with the contract, order or shipment (identify by type, for consumable goods, include length of time supplies are expected to last)

3. Opis krajnje uporabe / End-use description

Molimo navedite namjenu robe/Please indicate the purpose of goods

Ovime se krajnji korisnik obvezuje sljedeće / Hereby the End-User undertakes to:

– da će gore navedenu robu uvesti po naznačenoj vrijednosti i količini / Import the above – mentioned goods at indicated value and amounts;

– da će robu koristiti samo za gore navedene namjene / Use the goods only for above mentioned purpose;

– da će za sve značajne promjene u činjenicama ili izjavljenim namjenama obavijestiti Ministarstvo gospodarstva / Notify the Ministry of the Economy of any substantial changes in the facts or declared intentions;

– da će izvozniku dostaviti dokaz o uvozu i primitku robe ako bi to tražio izvoznik ili njegova vlada / Submit to the Exporter the proof of import and receipt of goods if such a request is made by the exporter or its goverment;

– da neće ni pod kojim uvjetima reeksportirati, preusmjeriti ili pretovariti robu ili njezine dijelove na druge destinacije osim one dozvoljene od Ministarstva gospodarstva / Not under any circumstances re-export, divert or trans-ship the goods or its parts to another destination except the one allowed by the Ministry of the Economy;

– da će omogućiti nadležnim nadzornim tijelima naknadnu kontrolu robe i dokumenata po kojima je izvršen uvoz, bez prethodne obavijesti / Enable the rensposible inspection bodies post-shipment inspection of goods and documents according to which the import has been performed, without prior notification.

Ovime potvrđujemo da zahtjev, prema našim saznanjima, nema veze s oružjem za masovno uništenje ili s vozilima za dostavu takvog oružja / It is hereby certified that the application, to our knowledge, has no relation to weapons of mass destruction or vehicles for delivery of such weapons.

Pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci u ovoj Izjavi istiniti / Under the full criminal and financial responsibilty I declare that all inforamation in this Statement is true.

Ime i prezime odgovorne osobe (tiskanim slovima):

Name and Title of Authorised Person (in capitals): _____________________________

Vlastoručan potpis odgovorne osobe:

Signature of Authorised Person:                          ______________________________

Datum i pečat:

Date and stamp:                                                ______________________________

2) Izjava o krajnjem korisniku dostavlja se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-EUS.

Članak 4.

1) Oblik i sadržaj potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe propisan je obrascem MG-EUC, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Zahtjev za Potvrdu o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZEUC, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

3) Ministarstvo gospodarstva izdaje Potvrdu o krajnjem korisniku sa rokom važenja do jedne godine.
SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA IZVOZNIKA I UVOZNIKA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 5.

1) Upis u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava obavlja se na temelju pisanog zahtjeva, ovjerenog žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu.

2) Sadržaj Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka čini dokumentacija propisana člankom 11. stavkom 2. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 80/2013).

3) U slučaju da podnositelj zahtjeva ne dostavi valjani zahtjev odnosno propisanu dokumentaciju, dužan je u određenom roku otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti podnesak.

4) Obavijest o nedostacima iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo gospodarstva može dostaviti pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem, a o čemu će biti sačinjena službena bilješka.

5) Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne dopuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrati će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

6) U Očevidnik se upisuju sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– datum i godina upisa,

– naziv i sjedište pravne odnosno fizičke osobe – obrtnika,

– osobni identifikacijski broj,

– podaci o odgovornoj osobi,

– broj zaposlenih,

– naziv banke čiji je deponent.

7) Temeljem valjano podnesenog zahtjeva te dostavljene potrebne dokumentacije Ministarstvo gospodarstva donosi Rješenje o upisu u Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka.

OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ ODNOSNO UVOZ ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 6.

1) Zahtjev za pojedinačnu dozvolu za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZPDI, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Zahtjev za pojedinačnu dozvolu za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZPDU, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

3) Zahtjev za pojedinačnu dozvolu za prijenos nevojnih ubojnih sredstava podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZPDP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

4) Sve rubrike zahtjeva moraju biti pravilno i čitljivo ispunjene.

5) Podnositelj zahtjeva odgovoran je za točnost i istinitost podataka u zahtjevu.

Članak 7.

Uz zahtjev za pojedinačnu dozvolu za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

– specifikaciju gotovog streljiva i njegovih pojedinih komponenti (čahure, kapsule, barut i zrna), odnosno specifikaciju vatrenog oružja ukoliko se zahtjev odnosi na navedene vrste roba,

– presliku dokumenata koji navode kvalitetu i tehničke karakteristike robe za robu iz Popisa robe vojne namjene (kada se radi o kemikalijama formulu strukture tvari i registracijski broj servisa za kemijske sažetke CAS),

– predračun ili narudžbu,

– potvrdu kojom pravna ili fizička osoba-obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi posljednjih šest mjeseci,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi,

– ovisno o vrsti robe, krajnjem korisniku ili namjeni i ostalu potrebnu dokumentaciju (odgovarajuća specifikacija robe, potrebni podaci o krajnjoj namjeni i/ili slično).

Članak 8.

1) Podnositelj zahtjeva za pojedinačnu dozvolu za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava dužan je priložiti uvoznu dozvolu izdanu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi te izvorni primjerak potvrde o krajnjem korisniku izdanu ili ovjerenu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi.

2) Uvoznu dozvolu iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za pojedinačnu dozvolu za izvoz ukoliko nadležno tijelo države uvoza izda potvrdu da za predmetnu robu u državi uvoza nije potrebno ishoditi uvoznu dozvolu.

3) Potvrdu o krajnjem korisniku iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za pojedinačnu dozvolu za izvoz ukoliko se radi o privremenom izvozu za potrebe izložbe, seminara, obuke, testiranja, demonstracije ili popravka robe kod proizvođača, kao i povratu neispravne robe proizvođaču te izvozu uzoraka oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponenti iz kategorije ML13. Popisa robe vojne namjene.

Članak 9.

1) U slučaju nepotpuno podnesenog zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan u određenom roku otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti zahtjev.

2) Obavijest o nedostacima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo gospodarstva može dostaviti pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem, a o čemu će biti sačinjena službena bilješka.

3) Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne upotpuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 10.

Neiskorištenu pojedinačnu dozvolu za izvoz odnosno uvoz izvoznik odnosno uvoznik je dužan u roku 5 dana, od dana isteka dozvole, vratiti Ministarstvu gospodarstva uz pisano obrazloženje razloga neiskorištenosti dozvole.

Članak 11.

U slučaju gubitka pojedinačne izvozne odnosno uvozne dozvole izvoznik odnosno uvoznik je dužan o tome odmah obavijestiti Ministarstvo gospodarstva, koje će donijeti rješenje o prestanku važenja izdane dozvole s datumom podnesene obavijesti.

Članak 12.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje pojedinačne dozvole za izvoz odnosno uvoz sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA PRUŽATELJA USLUGA ZA ROBU VOJNE NAMJENE

Članak 13.

1) Upis u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene obavlja se na temelju pisanog zahtjeva, ovjerenog žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu.

2) Sadržaj Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka čini dokumentacija propisana člankom 30. stavkom 2. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 80/2013).

3) U slučaju da podnositelj zahtjeva ne dostavi valjani zahtjev odnosno propisanu dokumentaciju, dužan je u određenom roku otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti podnesak.

4) Obavijest o nedostacima iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo gospodarstva može dostaviti pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem, a o čemu će biti sačinjena službena bilješka.

5) Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne dopuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostake o kojima je obaviješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

6) U Očevidnik se upisuju sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– datum i godina upisa,

– naziv i sjedište pružatelja usluge,

– identifikacijski broj,

– podaci o odgovornoj osobi,

– podaci o osobi zaduženoj za pružanje brokerskih usluga,

– broj zaposlenih,

– naziv banke čiji je deponent.

7) Temeljem valjano podnesenog zahtjeva te dostavljene potrebne dokumentacije Ministarstvo gospodarstva dužno donosi Rješenje o upisu u Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka.

OBLIK I SADRŽAJ DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGE ZA ROBU VOJNE NAMJENE

Članak 14.

1) Oblik i sadržaj dozvole za pružanje usluge propisan je obrascem MG-DPU, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka nije prenosiva na drugu osobu.

OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGE ZA ROBU VOJNE NAMJENE

Članak 15.

1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZDPU, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Zahtjev mora precizno definirati o kakvoj vrsti usluge se radi te ostalim poslovnim aktivnostima koje se odnose na robu vojne namjene, uključujući brokerske usluge i tehničku pomoć.

3) Sve rubrike zahtjeva moraju biti pravilno i čitljivo ispunjene.

4) Podnositelj zahtjeva odgovoran je za točnost i istinitost podataka u zahtjevu.

Članak 16.

1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

– specifikaciju gotovog streljiva i njegovih pojedinih komponenti (čahure, kapsule, barut i zrna), odnosno specifikaciju oružja,

– presliku dokumenata koji navode kvalitetu i tehničke karakteristike robe za robu iz Popisa robe vojne namjene (kad se radi o kemikalijama formulu strukture tvari i registracijski broj servisa za kemijske sažetke CAS),

– ovjerenu presliku potvrde o krajnjem korisniku,

– ovjerenu presliku uvozne dozvole,

– potvrdu kojom pravna ili fizička osoba-obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi posljednjih šest mjeseci,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi te

– ovisno o vrsti robe odnosno vrsti usluge i ostalu potrebnu dokumentaciju.

2) Uvoznu dozvolu iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka nije potrebno priložiti, ukoliko nadležno državno tijelo zemlje u koju se roba izvozi, izda potvrdu da za predmetnu robu u državi uvoza nije potrebno ishoditi uvoznu dozvolu.

Članak 17.

Na zahtjev Ministarstva gospodarstva pružatelj usluge je dužan dostaviti potvrdu o primitku robe vojne namjene, izdanu od strane krajnjeg korisnika te ovjerenu od nadležnog tijela države krajnjeg korisnika

Članak 18.

1) U slučaju nepotpuno podnesenog zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan u određenom roku otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti zahtjev.

2) Obavijest o nedostacima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo gospodarstva može dostaviti pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem, a o čemu će biti sačinjena službena bilješka.

3) Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne upotpuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 19.

Neiskorištenu izvoznu odnosno uvoznu dozvolu izvoznik odnosno uvoznik je dužan u roku 5 dana, od dana isteka dozvole, vratiti Ministarstvu gospodarstva uz pisano obrazloženje razloga neiskorištenosti dozvole.

Članak 20.

U slučaju gubitka izvozne odnosno uvozne dozvole izvoznik odnosno uvoznik je dužan o tome odmah obavijestiti Ministarstvo gospodarstva, koje će donijeti rješenje o prestanku važenja izdane dozvole s datumom podnesene obavijesti.

Članak 21.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje izvozne odnosno uvozne dozvole sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača.

OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA ZAHTJEVA ZA GLOBALNU DOZVOLU ZA PRIJENOS OBRAMBENIH PROIZVODA I GLOBALNE DOZVOLE ZA PRIJENOS OBRAMBENIH PROIZVODA

Članak 22.

1) Oblik i sadržaj globalne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda propisan je obrascem MG-GDP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Zahtjev za globalnu dozvolu prijenos obrambenih proizvoda podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZGDP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

3) Uz zahtjev za izdavanje globalne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

– dokaz o uspostavljenom Programu unutarnje usklađenosti (PUU),

– dokaz o postojanju poslovnog odnosa s primateljem obrambenih proizvoda,

– specifikacija obrambenih proizvoda,

– tarifna oznaka / ML oznaka obrambenih proizvoda,

– potvrdu kojom pravna ili fizička osoba-obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi posljednjih šest mjeseci,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi te

– ovisno o vrsti robe odnosno vrsti usluge i ostalu potrebnu dokumentaciju.


OSNOVNI ELEMENTI PROGRAMA UNUTARNJE USKLAĐENOSTI

Članak 23.

1) Program unutarnje usklađenosti mora sadržavati sljedeće osnovne elemente:

1. Izjava o politici tvrtke u kontroli prijenosa obrambenih proizvoda odnosno izvoza/uvoza robe vojne namjene,

2. Imenovanje zaposlenika odgovornih za kontrolu prijenosa odnosno izvoza/uvoza,

3. Vođenje administrativne i transakcijske evidencije,

4. Obuka zaposlenika koji rade na poslovima prijenosa odnosno izvoza/uvoza

5. Unutarnja revizija postupanja u skladu s procedurama propisanim Programom unutarnje usklađenosti,

6. Obrada naloga u skladu sa Programom unutarnje usklađenosti

7. Obavješćivanje nadležnih državnih tijela u slučaju neovlaštenih ili upitnih aktivnosti,

8. Provjera strana sa ograničenim pravima (fizičke ili prave osobe)

9. Klasifikacija proizvoda i tehnologije radi utvrđivanja da li navedena roba podliježe kontroli odnosno da li se nalazi na Popisu kontrolirane robe,

10. Sustav provjere rizika skretanja robe sa odobrene destinacije.

2) U prilogu zahtjeva za verifikaciju Programa unutarnje usklađenosti podnositelj dostavlja dokument (Priručnik) koji opisuje unutarnju usklađenost tvrtke za obavljanje poslova prijenosa obrambenih proizvoda unutar Europske unije a sukladno sa deset gore navedenih osnovnih elemenata.

3) Prilikom izrade Programa unutarnje usklađenosti dobavljač/primatelj može koristiti obrasce i upute koje se nalaze na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za gospodarstvo (www.mingo.hr).

4) Verifikaciju Programa unutarnje usklađenosti obavlja Povjerenstvo za izdavanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, prijenos obrambenih proizvoda te pružanje usluga za robu vojne namjene temeljem pisanog zahtjeva dobavljača/primatelja obrambenih proizvoda.

5) U svom radu Povjerenstvo koristi Preporuku Komisije od 11. siječnja 2011. godine o certificiranju obrambenih tvrtki prema članku 9. Direktive Europskoga parlamenta i Vijeća 2009/43/EZ o pojednostavljivanju uvjeta za prijenos obrambenih proizvoda unutar Zajednice (SL L 11, 15. 1. 2011.).

6) U slučaju pozitivnog mišljenja Povjerenstva, ministar nadležan za gospodarstvo donosi rješenje da određena tvrtka (dobavljač/primatelj) ima uspostavljen sustav unutarnje usklađenosti.

7) Potvrda se izdaje na razdoblje od tri godine nakon čega ista može biti obnovljena na isti rok.

OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA ZAHTJEVA ZA POJEDINAČNU DOZVOLU ZA PRIJENOS OBRAMBENIH PROIZVODA I POJEDINAČNE DOZVOLE ZA PRIJENOS OBRAMBENIH PROIZVODA

Članak 24.

1) Oblik i sadržaj pojedinačne dozvole za prijenos obrambenih proizvoda propisan je obrascem MG-PDP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Zahtjev za pojedinačnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZPDP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

3) Uz zahtjev za pojedinačnu dozvolu za prijenos obrambenih proizvoda podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

– specifikaciju gotovog streljiva i njegovih pojedinih komponenti (čahure, kapsule, barut i zrna), odnosno specifikaciju vatrenog oružja ukoliko se zahtjev odnosi na navedene vrste roba,

– presliku dokumenata koji navode kvalitetu i tehničke karakteristike robe za robu iz Popisa obrambenih proizvoda (kada se radi o kemikalijama formulu strukture tvari i registracijski broj servisa za kemijske sažetke CAS),

– predračun ili narudžbu,

– potvrdu kojom pravna ili fizička osoba-obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi posljednjih šest mjeseci,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi,

– ovisno o vrsti robe, krajnjem korisniku ili namjeni i ostalu potrebnu dokumentaciju (odgovarajuća specifikacija robe, potrebni podaci o krajnjoj namjeni i/ili slično).

Članak 25.

1) Podnositelj zahtjeva za prijenos obrambenih proizvoda dužan je priložiti dozvolu za prijenos izdanu od nadležnog tijela države u koju se roba prenosi te izvorni primjerak potvrde o krajnjem korisniku izdanu ili ovjerenu od nadležnog tijela države u koju se roba prenosi.

2) Dozvolu i potvrdu o krajnjem korisniku iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za prijenos ukoliko to ne predviđa zakonska regulativa zemlje u koju se vrši prijenos ili ako se radi o prijenosu za potrebe izložbe, seminara, obuke, testiranja, demonstracije ili popravka robe kod proizvođača, kao i povratu neispravne robe proizvođaču te prijenosu uzoraka oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponenti iz kategorije ML13. Popisa obrambenih proizvoda.

Članak 26.

1) U slučaju nepotpuno podnesenog zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan u određenom roku otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti zahtjev.

2) Obavijest o nedostacima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo gospodarstva može dostaviti pisanim putem, putem elektroničke pošte ili usmenim putem, a o čemu će biti sačinjena službena bilješka.

3) Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne upotpuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 27.

Neiskorištenu dozvolu za prijenos primatelj/dobavljač je dužan u roku 5 dana, od dana isteka dozvole, vratiti Ministarstvu gospodarstva uz pisano obrazloženje razloga neiskorištenosti dozvole.

Članak 28.

U slučaju gubitka dozvole za prijenos primatelj/dobavljač je dužan o tome odmah obavijestiti Ministarstvo gospodarstva, koje će donijeti rješenje o prestanku važenja izdane dozvole s datumom podnesene obavijesti.

Članak 29.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za prijenos sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
OBLIK I SADRŽAJ IZJAVE O KRAJNJEM KORISNIKU, POTVRDE O KRAJNJEM KORISNIKU I OBRASCA ZAHTJEVA ZA POTVRDU O KRAJNJEM KORISNIKU ZA PRIJENOS OBRAMBENIH PROIZVODA

Članak 30.

1) Oblik i sadržaj Izjave o krajnjem korisniku propisan je obrascem MG-EUSP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

IZJAVA KRAJNJEG KORISNIKA
END-USER STATEMENT

1. Stranke / Parties                                                                                                                                            MG-EUSP

a) Primatelj/Recipient

Naziv i adresa/Name and Address

Tel:/Phone:

Fax:/Fax:

E-mail:

b) Dobavljač/Supplier

Naziv i adresa/Name and Address

Tel:/Phone:

Fax:/Fax:

E-mail:

c) Krajnji korisnik/End-user

Naziv i adresa/Name and Address

Tel:/Phone:

Fax:/Fax:

E-mail:

d) Da li su oružane snage ili unutarnje snage sigurnosti krajnji korisnik?/Are the Armed Forces or Internal Security Forces end-users?

DA/NE -YES/NO

Određena lokacija na kojoj će roba biti korištena ili skladištena (ako je poznato i različito od (c)

Specific location where goods will be used or stored (if known and if different from (c)

2. Roba/Good

a) Količina robe/Quantity of goods

b) Vrijednost robe/Value of goods

c) Opis robe sukladno ugovoru, narudžbi ili pošiljci (odrediti prema tipu, prema potrošnosti robe, uključujući dužinu vremena očekivanog trajanja robe) /Description of the goods in compliance with the contract, order or shipment (identify by type, for consumable goods, include length of time supplies are expected to last)

3. Opis krajnje uporabe / End-use description

Molimo navedite namjenu robe/Please indicate the purpose of goods

Ovime se krajnji korisnik obvezuje sljedeće / Hereby the End-User undertakes to:

– da će za gore navedenu robu izvršiti prijenos po naznačenoj vrijednosti i količini / transfer the above – mentioned goods at indicated value and amounts;

– da će robu koristiti samo za gore navedene namjene / Use the goods only for above mentioned purpose;

– da će za sve značajne promjene u činjenicama ili izjavljenim namjenama obavijestiti Ministarstvo gospodarstva / Notify the Ministry of the Economy of any substantial changes in the facts or declared intentions;

– da će dobavljaču dostaviti dokaz o izvršenom prijenosu i primitku robe ako bi to tražio dobavljač ili njegova vlada / Submit to the Supplier the proof of transfer and receipt of goods if such a request is made by the Supplier or its goverment;

– da neće ni pod kojim uvjetima reeksportirati, preusmjeriti ili pretovariti robu ili njezine dijelove na druge destinacije osim one dozvoljene od Ministarstva gospodarstva / Not under any circumstances re-export, divert or trans-ship the goods or its parts to another destination except the one allowed by the Ministry of the Economy;

– da će omogućiti nadležnim nadzornim tijelima naknadnu kontrolu robe i dokumenata po kojima je izvršen prijenos, bez prethodne obavijesti / Enable the rensposible inspection bodies post-shipment inspection of goods and documents according to which the transfer has been performed, without prior notification.

Ovime potvrđujemo da zahtjev, prema našim saznanjima, nema veze s oružjem za masovno uništenje ili s vozilima za dostavu takvog oružja / It is hereby certified that the application, to our knowledge, has no relation to weapons of mass destruction or vehicles for delivery of such weapons.

Pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci u ovoj Izjavi istiniti / Under the full criminal and financial responsibilty I declare that all inforamtion in this Statement is true.

Ime i prezime odgovorne osobe (tiskanim slovima):

Name and Title of Authorised Person (in capitals): _____________________________

Vlastoručan potpis odgovorne osobe:

Signature of Authorised Person:                          ______________________________

Datum i pečat:

Date and stamp:                                                 ______________________________

2) Izjava o krajnjem korisniku dostavlja se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-EUSP.

Članak 31.

1) Oblik i sadržaj potvrde o krajnjem korisniku za prijenos obrambenih proizvoda propisan je obrascem MG-EUCP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Zahtjev za Potvrdu o krajnjem korisniku za prijenos obrambenih proizvoda podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZEUCP, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

3) Ministarstvo gospodarstva izdaje Potvrdu o krajnjem korisniku sa rokom važenja do jedne godine.
OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA I CERTIFIKATA ZA PRAVNE ILI FIZIČKE OSOBE – OBRTNIKE KOJI SE BAVE PROIZVODNJOM OBRAMBENIH PROIZVODA

Članak 32.

1) Oblik i sadržaj certifikata za pravne ili fizičke osobe – obrtnike koje se bave proizvodnjom obrambenih proizvoda propisan je obrascem MG-CERT, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

2) Ministarstvo gospodarstva izdaje certifikat za pravne ili fizičke osobe – obrtnike koje se bave proizvodnjom obrambenih proizvoda na hrvatskom jeziku te presliku istog na engleskom jeziku, za potrebe obveznog izvješćivanja Europske komisije sukladno članku 70. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj: 80/2013).
3) Zahtjev za izdavanje certifikata za primanje obrambenih proizvoda podnosi se Ministarstvu gospodarstva na propisanom obrascu MG-ZCERT, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 33.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnici:

– Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 1/2009 i 26/2013),

– Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluga (»Narodne novine«, broj 1/2009 i 26/2013),

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 1/2009 i 26/2013),

– Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva i opće dozvole za izvoz robe vojne namjene iz kategorije ML13 (»Narodne novine«, broj 1/2009 i 26/2013),

– Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za pružanje usluge za robe vojne namjene (»Narodne novine«, broj 1/2009 i 26/2013),

– Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe (»Narodne novine«, broj 1/2009 i 26/2013),

– Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe (»Narodne novine«, broj 1/2009 i 26/2013),

– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene (»Narodne novine«, broj 1/2009 i 26/2013).

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/222
Urbroj: 526-04-01-01-02/1-13-7
Zagreb, 31. srpnja 2013.

Ministar gospodarstva
Ivan Vrdoljak, v. r.

104 14.08.2013 Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava 104 14.08.2013 Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava 104 14.08.2013 Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava 104 14.08.2013 Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava 104 14.08.2013 Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava 104 14.08.2013 Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava 104 14.08.2013 Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava