Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

NN 104/2013 (14.8.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2343

Na temelju članka 138. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13) te članka 5. stavaka 2. i 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 32/10, 50/11, 145/11 i 85/12), u članku 2. stavak 1. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. – 17. postaju točke 6. – 16.

Članak 2.

Članak 12. briše se.

Članak 3.

U članku 14. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»5) Iznimno od stavka 2. ovog članka upisnica u prvi razred srednje škole sadrži:

1. Podatke o učeniku: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB); datum, mjesto i država rođenja; državljanstvo i nacionalnost, prebivalište,

2. Podatke o učenikovim roditeljima/skrbniku: ime i prezime oca, ime, prezime i djevojačko prezime majke, zanimanja roditelja/skrbnika i njihova adresa

3. Podatke o stanovanju učenika: ime i prezime, adresa stanodavca

4. Naziv i sjedište školske ustanove u koju se učenik upisuje

5. Obrazovni program/zanimanje u koji se učenik upisuje

6. Strane jezike koje učenik želi učiti

7. Izborne predmete koje učenik želi učiti

8. Podatke o školi koju je učenik prethodno završio

9. Mjesto i datum potpisivanja upisnice te vlastoručni potpis učenika i roditelja/skrbnika.

6) Upisnica u prvi razred srednje škole ispisuje se iz Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/13-01/00809

Urbroj: 533-21-13-0001

Zagreb, 13. kolovoza 2013.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.