Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj

NN 105/2013 (21.8.2013.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2371

Na temelju članka 149. stavka 3., članka 177. stavka 3. i članka 252. stavka 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 16/2013, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. kolovoza 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA NUĐENJE UDJELA AIF-ova MALIM ULAGATELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

a) postupak izdavanja odobrenja UAIF-u za nuđenje udjela AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj,

b) postupak izdavanja odobrenja UAIF-u za nuđenje udjela AIF-a osnovanog u trećoj državi malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) UAIF koji namjerava malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj nuditi udjele AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici, mora dobiti prethodno odobrenje Agencije u skladu s člancima 3. – 5. ovoga Pravilnika.

(2) UAIF koji namjerava malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj nuditi udjele AIF-a osnovanog u trećoj državi, mora dobiti prethodno odobrenje Agencije u skladu s člancima 6. – 8. ovoga Pravilnika.

UAIF KOJI NAMJERAVA MALIM ULAGATELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NUDITI UDJELE AIF-a OSNOVANOG U REPUBLICI HRVATSKOJ ILI U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela

Članak 3.

Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika za nuđenje udjela AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici prilažu se:

a) prospekt AIF-a,

b) pravila AIF-a,

c) ključni podaci za ulagatelje,

d) detaljan opis planiranih aktivnosti trgovanja udjelima AIF-a, koji obuhvaća sve usluge i aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela AIF-a od UAIF-a do ulagatelja, uključujući i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela AIF-a,

e) za AIF iz druge države članice, potvrda nadležnog tijela da se udjeli AIF-a smiju nuditi malim ulagateljima u toj državi članici i posljednji revidirani godišnji izvještaji za AIF, kada je primjenjivo,

f) kada je primjenjivo, izjava o tome da su postojeći ulagatelji AIF-a upoznati s namjerom nuđenja udjela malim ulagateljima,

g) druga dokumentacija na zahtjev Agencije.

Članak 4.

Kada se udjeli AIF-a osnovanog u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici nude malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju istog, a vezano za izradu i objavu prospekta i pravila, dostavljanje prospekta i pravila ulagatelju, nuđenje udjela i oglašavanje, te izradu, objavu i dostavu svih informacija, izvještaja i podataka, koji se trebaju učiniti dostupnima ulagateljima.

Dodatni uvjeti za nuđenje udjela AIF-a osnovanog u drugoj državi članici

Članak 5.

(1) UAIF koji u Republici Hrvatskoj namjerava malim ulagateljima nuditi udjele AIF-a osnovanog u drugoj državi članici, mora u Republici Hrvatskoj osigurati sve raspoložive uvjete potrebne za neometano:

a) osiguranje plaćanja ulagateljima u AIF-u,

b) provođenje izdavanja i otkupa udjela u AIF-u,

c) osiguranje objave dokumentacije i informacija vezanih uz AIF te dostavu dokumenata i informacija ulagateljima koji su udjele kupili u Republici Hrvatskoj te

d) rješavanje pritužbi ulagatelja.

(2) UAIF će dokumentaciju iz članka 3. ovoga Pravilnika i sve njene promjene, za potrebe nuđenja udjela u Republici Hrvatskoj prevesti na hrvatski jezik.

(3) UAIF odgovara za vjerodostojnost i točnost prijevoda iz stavka 3. ovoga članka.

UAIF KOJI NAMJERAVA MALIM ULAGATELJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ NUDITI UDJELE AIF-a OSNOVANOG U TREĆOJ DRŽAVI

Uvjeti za nuđenje udjela

Članak 6.

(1) UAIF koji u Republici Hrvatskoj namjerava malim ulagateljima nuditi udjele AIF-a osnovanog u trećoj državi mora u Republici Hrvatskoj osigurati sve raspoložive uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) UAIF može u Republici Hrvatskoj nuditi udjele samo onog AIF-a iz treće države čiji ulagatelji imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u AIF-ove s javnom ponudom iz Republike Hrvatske koji posluju u skladu s pravilnikom iz članka 7. stavka 8. Zakona.

(3) Pri procjeni razine zaštite iz stavka 2. ovoga članka Agencija može uzeti u obzir propise treće države koji reguliraju:

a) obvezu postupanja u najboljem interesu ulagatelja,

b) postojanje nezavisnog depozitara sa sličnim dužnostima i odgovornostima u odnosu na pohranu i nadzor,

c) odvojenost imovine,

d) dostupnost informacija o cijenama udjela i obvezu izvještavanja ulagatelja,

e) mogućnost i učestalost otkupa udjela,

f) ograničenja vezana uz trgovanje s povezanim osobama,

g) zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela

Članak 7.

(1) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika za nuđenje udjela AIF-a osnovanog u trećoj državi prilažu se:

a) prospekt AIF-a,

b) pravila AIF-a,

c) revidirani godišnji financijski izvještaji UAIF-a, revidirani godišnji izvještaji AIF-a za posljednje 2 poslovne godine,

d) ključni podaci za ulagatelje,

e) prema potrebi, dokaz o deponiranju novčanih sredstava u skladu s odredbama članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika,

f) detaljan opis planiranih aktivnosti trgovanja udjelima AIF-a, koji obuhvaća sve usluge i aktivnosti na bilo koji način povezane s distribucijom udjela AIF-a od društva za upravljanje do ulagatelja, uključujući i aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđem udjela AIF-a, te druge podatke iz kojih je razvidno da UAIF ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika za nuđenje udjela AIF-a iz treće države u Republici Hrvatskoj,

g) podatke o poslovima koji su delegirani na treću osobu, kao i identitet treće osobe,

h) drugu dokumentaciju koju odredi Agencija, iz koje se može utvrditi da ulagatelji u AIF osnovan u trećoj državi na koji se zahtjev odnosi, imaju barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju istoga, sukladno članku 6. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija će izdati odobrenje za nuđenje udjela AIF-a iz treće države malim ulagateljima, ako na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev utvrdi da:

a) će ulagatelji u AIF iz treće države imati barem jednaku razinu zaštite kao ulagatelji u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju istoga,

b) na udjele AIF-a iz treće države ne primjenjuje se zabrana nuđenja udjela u državi u kojoj je taj AIF osnovan,

c) kada je UAIF iz treće države, ne postoji vjerojatnost da bi bilo otežano obavljanje nadzora nad podružnicom u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju istoga,

d) UAIF-ovi iz Republike Hrvatske mogu obavljati djelatnost osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima u toj trećoj državi.

(3) Pri procjeni okolnosti iz stavka 2. točke c) ovoga članka, Agencija će uzeti u obzir:

a) eventualne sporazume o razumijevanju, kao i članstvo u međunarodnim organizacijama regulatora,

b) jesu li UAIF, pravila AIF-a i depozitar odobreni od strane nadležnog tijela treće države,

c) ima li UAIF odobrenje za rad države članice Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

(4) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova iz treće države malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, ako utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Kada se udjeli AIF-a osnovanog u trećoj državi nude malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona koji uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i propisa donesenih na temelju istog, a vezano uz izradu i objavu prospekta i pravila, dostavljanje prospekta i pravila ulagatelju, nuđenje udjela i oglašavanje, te izradu, objavu i dostavu svih informacija, izvještaja i podataka, koji se trebaju učiniti dostupnima ulagateljima.

DODATNI UVJETI ZA UAIF IZ TREĆE DRŽAVE KOJI NAMJERAVA NUDITI UDJELE AIF-a NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 8.

(1) UAIF iz treće države može tražiti odobrenje za nuđenje udjela AIF-a na području Republike Hrvatske malim ulagateljima samo pod uvjetom da ima Europsku putovnicu, u skladu s člankom 169. Zakona.

(2) Na UAIF iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 6. i 7. ovoga Pravilnika.

(3) Kao uvjet za izdavanje odobrenja za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj, Agencija od UAIF-a iz treće države može zatražiti da kod kreditne institucije, odnosno štedne banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj deponira iznos od najmanje 1.000.000,00 kuna u svrhu osiguranja isplata imatelja udjela AIF-a kojim UAIF iz treće države upravlja i čije udjele namjerava nuditi u Republici Hrvatskoj.

(4) Nakon dobivanja odobrenja za nuđenje udjela malim ulagateljima na području Republike Hrvatske, UAIF iz treće države je dužan održavati iznos na posebnom računu iz stavka 1. ovoga članka kroz cijelo vrijeme nuđenja udjela u Republici Hrvatskoj te ga povećavati na odgovarajući način primjenom odredbi iz članka 18. stavka 1. Zakona.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Odobrenje za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima za AIF-e koji su osnovani prije stupanja na snagu Zakona, moguće je dobiti tek nakon izdavanja odobrenja za rad UAIF-a i AIF-ova kojima upravlja iz članka 323. Zakona.

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/44

Urbroj: 326-440-13-1

Zagreb, 9. kolovoza 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.