Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

NN 106/2013 (23.8.2013.), Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2380

Na temelju članka 71. stavka 4., članka 104. stavka 2. i članka 135. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I SPALJIVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA KOJI NISU ZA PREHRANU LJUDI

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuje visina naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi) kategorije 1 (u daljnjem tekstu: K1) i kategorije 2 (u daljnjem tekstu: K2).

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje se za nastale troškove sakupljanja, prerade i spaljivanja nusproizvoda K1 i K2 ako je sakupljanje, prerada i spaljivanje obavljeno u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. kojom se utvrđuju zdravstvena pravila o nusproizvodima životinjskog podrijetla i njihovim izvedenim proizvodima, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi, te kojom se ukida Uredba (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1069/2009) i Uredbom 142/2011 Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju zdravstvena pravila o nusproizvodima životinjskog podrijetla i njihovim izvedenim proizvodima, koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih pošiljaka i stvari izuzetih od veterinarskog pregleda na granici pod tom Direktivom (SL L 54, 26. 2. 2011., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 142/2011).

Pojmovnik

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Koncesionar – gospodarski subjekt s kojim je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sklopilo ugovor o koncesiji;

2. Nusproizvodi K1 – nusproizvodi kategorije 1, kako je utvrđeno člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1069/2009;

3. Nusproizvodi K2 – nusproizvodi kategorije 2, kako je utvrđeno člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1069/2009, osim stajskog gnoja, sadržaja probavnog trakta i mlijeka;

4. Proizvođači nusproizvoda – svaka pravna ili fizička osoba koja zbog obavljanja svoje djelatnosti uzrokuje nastanak nusproizvoda;

5. Farma – farma papkara i kopitara s manje od 1000 uvjetnih grla, te farma peradi s manje od 300 uvjetnih grla.

Obveznici naknade za nusproizvode K1 i K2

Članak 3.

(1) Proizvođači nusproizvoda obvezni su za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda K1 i K2 platiti koncesionaru naknadu u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.

(2) Osim proizvođača nusproizvoda u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, naknadu za sakupljanje, preradu i spaljivanje lešina životinja kao nusproizvoda K1 ili K2, koncesionaru podmiruje Ministarstvo iz državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: proračun) u sljedećim slučajevima:

1. ako su lešine životinja sakupljene, prerađene i spaljene tijekom provođenja naređenih mjera za suzbijanje zaraznih ili nametničkih bolesti,

2. ako lešine životinja koje su sakupljene i prerađene potječu s farme papkara, kopitara ili peradi.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, troškovi sakupljanja, prerade i spaljivanja lešina životinja ne podmiruju se iz proračuna, već ih snosi proizvođač nusproizvoda u sljedećim slučajevima:

– ako životinje potječu s farme papkara i kopitara s više od 1000 uvjetnih grla ili s farme peradi s više od 300 uvjetnih grla,

– ako proizvođač nusproizvoda nije poduzeo propisane ili naređene mjere za sprječavanje i suzbijanje zarazne ili nametničke bolesti,

– u slučaju iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, ako lešine životinja kao nusproizvodi K1 ili K2 nisu pripremljeni, kategorizirani, identificirani i do preuzimanja privremeno uskladišteni u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i Uredbe (EU) br. 142/2011, na način koji onemogućava njihovo truljenje i gnjiljenje, te od čijeg nastanka nije proteklo više od 24 sata, a u ljetnim mjesecima 12 sati.

Visina naknade u skladu s člankom 3. stavkom 1. ovoga Pravilnika

Članak 4.

Visina naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda K1 i K2 koju plaća proizvođač nusproizvoda u skladu s člankom 3. stavkom 1. ovoga Pravilnika iznosi 1,45 kn po kilogramu nusproizvoda.

Visina naknade u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika

Članak 5.

Visina naknade koja se podmiruje iz proračuna u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovoga Pravilnika za:

1. sakupljanje lešina životinja iznosi 1,40 kn po kilogramu nusproizvoda,

2. preradu i spaljivanje lešina životinja iznosi 1,25 kn po kilogramu nusproizvoda.

Uvećanje naknade za nusproizvode K1 i K2

Članak 6.

(1) Ako koncesionar odnosno pravna ili fizička osoba iz članka 101. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13.) s kojom koncesionar ima sklopljen podugovor o sakupljanju nusproizvoda K1 i K2 tijekom sakupljanja nusproizvoda K1 i K2 utvrde da su nusproizvodi promijenjeni zbog raspadanja ili kvarenja, zbog neodgovarajućeg skladištenja i postupanja s nusproizvodima prije sakupljanja, proizvođač nusproizvoda je obvezan platiti naknadu iz članka 4. ovoga Pravilnika uvećanu za 50%.

(2) Promjene na nusproizvodima iz stavka 1. ovoga članka evidentira koncesionar odnosno pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga Pravilnika u komercijalnom dokumentu i računalnoj aplikaciji iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(3) Naknada iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika uvećava se za 20% ako se sakupljanje, prerada i spaljivanje nusproizvoda obavlja nedjeljom i u dane državnih blagdana na zahtjev proizvođača nusproizvoda ili Ministarstva.

Računalna aplikacija

Članak 7.

(1) Koncesionar odnosno pravna ili fizička osoba iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezni su putem računalne aplikacije Ministarstva, najkasnije u roku od 24 sata po obavljenom sakupljanju, preradi i spaljivanju, evidentirati podatke o količini i kakvoći sakupljenih, prerađenih i spaljenih nusproizvoda K1 i nusproizvoda K2.

(2) Koncesionar odnosno pravna ili fizička osoba iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika ako ne postupe u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ne ostvaruju pravo na naknadu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Osobne pošiljke

Članak 8.

(1) Naknada za sakupljanje, preradu i spaljivanje, odnosno uništavanje oduzetih osobnih pošiljaka kao nusproizvoda K2 iznosi 2,65 kn po kg nusproizvoda.

(2) Naknada za sakupljanje, preradu i spaljivanje, odnosno uništavanje oduzetih osobnih pošiljaka kao nusproizvoda K2, od 1. siječnja 2014. godine iznosi 7,00 kn po kg nusproizvoda.

(3) Fizičke i pravne osobe koje su unijele pošiljke iz stavka 2. ovoga članka na područje Republike Hrvatske snose troškove uništavanja pošiljke u iznosu od 7,00 kn po kg nusproizvoda.

Račun za obavljeno sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda K1 i K2

Članak 9.

(1) Koncesionar najkasnije do 10. dana u mjesecu za protekli mjesec dostavlja Ministarstvu:

– račun za obavljene poslove sakupljanja, prerade i spaljivanja nusproizvoda K1 i K2, kojem mora biti priloženo izvješće iz računalne aplikacije u skladu s člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika,

– račun za uništavanje oduzetih osobnih pošiljaka u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika.

(2) Ako je poslove sakupljanja obavila pravna ili fizička osoba iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, račun iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati podatak o svakoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je obavila sakupljanje i količini sakupljenih nusproizvoda K1 i K2, a računu se mora priložiti izvješće iz računalne aplikacije o nusproizvodima K1 i K2 koje je sakupila pojedina pravna ili fizička osoba.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb

Članak 10.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb utvrđuju visinu nak-

nade za sakupljanje, preradu i spaljivanje lešina životinja s javnih površina u skladu s člankom 102. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13.).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini naknade za sakupljanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, broj 99/08.).

Članak 12.

Članak 8. stavak 1. ovoga Pravilnika prestaje važiti 1. siječnja 2014. godine.

Članak 13.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članak 8. stavci 2. i 3. ovoga Pravilnika stupaju na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 011-02/13-01/60

Urbroj: 525-10/0490-13-8

Zagreb, 31. srpnja 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.