Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine

NN 106/2013 (23.8.2013.), Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2381

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/13), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE POSEBNIH MJERA POMOĆI ZA SEKTOR PČELARSTVA U 2014. GODINI PREMA NACIONALNOM PČELARSKOM PROGRAMU ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju detaljni uvjeti, kriteriji i načini za ostvarivanje prava na novčanu potporu sektoru pčelarstva u 2014. godini predviđenu Nacionalnim pčelarskim programom za razdoblje od 2014. do 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Podnositelj zahtjeva – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika.

3. Evidencija pčelara i pčelinjaka – baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom propisu.

4. Testni pčelinjaci – pčelinjaci u vlasništvu Republike Hrvatske uspostavljeni temeljem Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2011. do 2013. godine namijenjeni za provedbu mjere primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

Članak 3.

Mjere koje se provode tijekom odvijanja/važenja Programa su:

1. kontrola i suzbijanje varooze;

2. kontrola kvalitete meda;

3. obnavljanje pčelinjeg fonda;

4. racionalizacija troškova selećeg pčelarenja;

5. tehnička pomoć pčelarima;

6. primijenjena istraživanja u pčelarstvu.

Članak 4.

(1) Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškove parničnog postupka,

– rabljene opreme,

– troškovi transporta,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci,

– plaćanja u naturi,

– svi troškovi održavanja, amortizacije i najma.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka za mjeru iz članka 3. točka 6. ovoga Pravilnika »Primijenjena istraživanja u pčelarstvu« dopušteni su troškovi iz stavka 1. alineja 1., 5. i 9. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) za mjere iz članka 3. stavka 1. točka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika:

– zaprima i obrađuje zahtjeve,

– vrši isplatu po zahtjevima,

– obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu.

(2) Agencija za plaćanja za mjeru iz članka 3. stavka 1. točka 6. ovoga Pravilnika:

– raspisuje i provodi javni natječaj,

– zaprima i obrađuje prijave,

– vrši isplatu,

– obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu.

II. PROVEDBA MJERA PUTEM ZAHTJEVA

Članak 6.

(1) Za mjere iz članka 3. točka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja.

(2) Podnositelj zahtjeva mora u Zahtjevu potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika,

– je pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva,

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti,

– će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor.

(3) Obrazac zahtjeva za:

– mjeru Kontrola i suzbijanje varooze nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

– mjeru Kontrola kvalitete meda nalazi se u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

– mjeru Obnavljanje pčelinjeg fonda nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika;

– mjeru Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja nalazi se u Prilogu IV. ovoga Pravilnika;

– mjeru Tehnička pomoć pčelarima nalazi se u Prilogu V. ovoga Pravilnika;

(4) Obrasci zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka šalju se isključivo u tiskanom obliku, zajedno s traženom dokumentacijom, putem pošte ili neposredno Agenciji za plaćanja.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru, smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

Mjera kontrola i suzbijanje varooze

Članak 7.

(1) Mjerom Kontrola i suzbijanje varooze sufinancira se suzbijanje varooze u 2014. godini na način da se financira nabava veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP) za jedno tretiranje protiv varooze u skladu s Programom kontrole i suzbijanja varooze u 2014. godini.

(2) Pravo na korištenje mjere iz stavka 1. ovoga članka imaju svi pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.

Članak 8.

(1) Pravo na sufinanciranje iz članka 7. ovoga Pravilnika pčelari ostvaruju prema broju pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciju pčelara i pčelinjaka.

(2) Jedinični iznos potpore po pčelinjoj zajednici podrazumijeva novčanu vrijednost kupljenog VMP-a (bez PDV-a) potrebnog za jedno tretiranje protiv varooze jedne pčelinje zajednice za koji je pčelar priložio pravovaljani račun.

(3) Maksimalni jedinični iznos potpore po pčelinjoj zajednici za provođenje mjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi:

– 25,00 kuna za konvencionalne pčelare;

– 50,00 kn za ekološke pčelare upisane u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji ekoloških proizvođača s važećom potvrdnicom (certifikat) za tekuću godinu.

(4) Ukupni iznos potpore po pčelaru za provođenje mjere iz članka 7. ovoga Pravilnika ne može biti veći od iznosa koji je jednak umnošku broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka i jediničnog iznosa potpore.

(5) Ako je pčelar priloženim računima opravdao manji iznos od moguće maksimalne potpore iz stavka 3. ovoga članka pripada mu potpora u tom manjem iznosu.

(6) Pčelar je dužan provoditi tretiranje pčelinjih zajednica u skladu s Programom kontrole i suzbijanja varooze u 2014. godini.

Članak 9.

(1) Zahtjev za mjeru iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. svibnja 2014. godine uz koji se prilaže:

– račune o kupljenom VMP-u izdane u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 31. svibnja 2014. godine iz kojih je razvidno za koliko pčelinjih zajednica je preuzeo VMP,

– punomoć u slučaju kada pčelar pravnoj osobi prenosi svoje pravo na podnošenje Zahtjeva i kojom opunomoćeniku prenosi svoje pravo na korištenje pomoći prema mjeri Kontrola i suzbijanje varooze.

(2) Obrazac punomoći iz stavka 1. alineja 2. ovoga članka nalazi se u Prilogu I. dio B ovoga Pravilnika.

(3) Ako opunomoćenik podnosi Zahtjev za veći broj pčelara, dužan je priložiti objedinjenu specifikaciju svih zahtjeva, koja mora sadržavati sve podatke koji se nalaze na obrascu zahtjeva.

Mjera kontrola kvalitete meda

Članak 10.

(1) Mjerom Kontrola kvalitete meda sufinancira se ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla meda sukladno kriterijima utvrđenim Programom, i to do tri uzorka po pčelaru u jednom od laboratorija odobrenih od Agencije za plaćanja za provođenje ispitivanja za potrebe ove mjere.

(2) Laboratoriji iz stavka 1. ovoga članka podnose Agenciji za plaćanja zahtjev za odobravanje na obrascu iz Priloga II. dio A ovoga Pravilnika do 31. listopada 2013. godine uz koji prilažu dokumente iz Priloga II. dio B ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za plaćanja na temelju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka donosi Odluku o odobravanju laboratorija do 15. studenoga 2013. godine popis kojih objavljuje na web-stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr). Uz naziv svakog laboratorija naznačit će se novčana vrijednost ispitivanja jednog uzorka te maksimalan broj uzoraka koje laboratorij može prihvatiti na ispitivanja.

(4) Odobreni laboratorij iz stavka 3. ovoga članka preuzima obvezu obaviti sva ispitivanja dostavljenih uzoraka meda pčelara s popisa iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Ako odobreni laboratorij ne ispuni preuzetu obvezu dužan je osigurati obavljanje analiza dostavljenih uzoraka u jednom od odobrenih laboratorija iz stavka 3. ovoga članka o vlastitom trošku u punom iznosu bez prava na povrat sredstava temeljem Nacionalnog pčelarskog programa.

(6) Pravo na korištenje mjere iz stavka 1. ovoga članka imaju pčelari upisani u:

– Evidenciju pčelara i pčelinjaka,

– Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(7) Pčelari svoje pravo ostvaruju na način da ispitivanje kvalitete meda obavljaju u razdoblju od 1. ožujka 2014. do 15. kolovoza 2014. godine u laboratorijima iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka ispitivanje jednog uzorka sufinancira se iznosom u vrijednosti od 90%, ali ne više od 500,00 kuna iznosa ispitivanja jednog uzorka navedenog na popisu laboratorija iz stavka 3. ovoga članka, a preostali iznos od minimalno 10% vrijednosti ispitivanja jednog uzorka snosi pčelar.

(9) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom iz stavka 1. ovoga članka premaši Programom predviđena novčana sredstva za ovu mjeru, proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 11.

(1) Pčelar podnosi zahtjev za mjeru iz članka 10. stavka 1. – 31. prosinca 2013. godine na obrascu iz Priloga II. dio C ovoga Pravilnika na kojem navodi broj uzoraka i naziv laboratorija u kojem želi izvršiti ispitivanje kvalitete meda.

(2) Agencija za plaćanja na temelju svih zaprimljenih zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i ukupnog iznosa sredstava namijenjenih za provedbu ove mjere izračunava pripadajući iznos sufinanciranja za svakog pčelara.

(3) Agencija za plaćanja svakom odobrenom laboratoriju iz članka 10. stavka 3. dostavlja do 15. veljače 2014. godine popis pčelara koji su podnijeli zahtjev iz stavka 1. ovoga članka i broj uzoraka po pčelaru za koji su pčelari iskazali interes te utvrđeni jedinični iznos sufinanciranja iz stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

(1) Laboratorij iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika podnosi najkasnije do 31. kolovoza 2014. godine Agenciji za plaćanja Zahtjev za sufinanciranje troškova ispitivanja kvalitete meda na obrascu iz Priloga II. dio D ovoga Pravilnika sukladno ovom Pravilniku i Programu za ispitivanja obavljena u razdoblju od 1. ožujka 2014. godine do 15. kolovoza 2014. godine za pčelare s popisa koji im je dostavila Agencija za plaćanja.

(2) Uz Zahtjev iz stavka 1. ovog članka potrebno je priložiti preslike izdanih računa za obavljena ispitivanja kvalitete meda iz kojih je razvidan:

– MIBPG (matični broj poljoprivrednog gospodarstva),

– broj obavljenih analiza,

– ime i prezime pčelara,

– evidencijski broj pčelara,

– datum obavljanja analize.

Mjera obnavljanje pčelinjeg fonda

Članak 13.

(1) Mjerom Obnavljanje pčelinjeg fonda sufinancira se trženje selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica.

(2) Pravo na korištenje mjere iz stavka 1. ovoga članka imaju uzgajivači pčelinjih matica koji su:

– registrirani u Upisniku uzgajivača selekcioniranih matica pčela,

– upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva te

– dostavili potpunu uzgojnu dokumentaciju i provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu.

Članak 14.

(1) Zahtjev za mjeru iz članka 13. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. kolovoza 2014. godine na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika uz koji se prilažu:

– preslike računa ovjerene žigom ili/i potpisom ili u slučaju da uzgajivač nije u sustavu poreza na dohodak otkupnih blokova, izdanih u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 15. kolovoza 2014. godine, iz kojih je razvidan broj prodanih selekcioniranih matica pčela,

– potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije da uzgajivač provodi testiranja matica,

– uzgojnu knjigu ovjerenu od Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela.

(2) Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 50,00 kuna.

(3) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva za potporom iz stavka 1. ovoga članka premaši Programom predviđena novčana sredstva za ovu mjeru, proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja iz stavka 2. ovoga članka.

Mjera racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

Članak 15.

(1) Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja sufinancira se kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica i to kroz kupnju novih priključnih vozila, mehaničkih i/ili hidrauličnih dizalica, utovarnih rampi i kontejnera.

(2) Pravo na korištenje mjere iz stavka 1. ovoga članka imaju pčelari upisani u:

– Evidenciju pčelara i pčelinjaka kao seleći pčelari,

– Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Članak 16.

(1) Zahtjev za mjeru iz članka 15. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. svibnja 2014. godine na obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika uz koji se prilažu:

– originalni računi (R1 ili R2) za nova priključna vozila, mehaničke i/ili hidraulične dizalice, utovarne rampe i kontejnere, izdani u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 31. svibnja 2014. godine.

(2) Zahtjev se sufinanciranje može se podnijeti za nabavu nove opreme koja se koristi za selidbu pčela, i to:

– priključna vozila,

– mehaničke i/ili hidraulične dizalice,

– utovarne rampe i

– kontejneri.

Članak 17.

(1) Korisnik mjere iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika, te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinancirane opreme u razdoblju od pet godina od datuma Odluke o isplati uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

(2) Mjerom iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućava se korisnicima sredstava, povrat do 60% investicije sukladno Programu.

(3) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja.

(4) Minimalni iznos sufinanciranja po korisniku prije mogućeg umanjenja iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos sufinanciranja iznosi 50.000,00 kuna.

Mjera tehnička pomoć pčelarima

Članak 18.

(1) Mjerom Tehnička pomoć pčelarima sufinancira se:

a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu,

b) edukacija pčelara.

(2) Pravo na korištenje sredstava za mjeru iz stavka 1. točke a) ovoga članka imaju pčelari upisani u:

– Evidenciju pčelara i pčelinjaka i

– Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(3) Pravo na korištenje sredstava za mjeru iz stavka 1. točke b) ovoga članka imaju registrirane pčelarske udruge i Hrvatski pčelarski savez.

Članak 19.

(1) Zahtjev za sufinanciranje nabave novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu iz članka 18. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika podnose pčelari iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga V. dio A ovoga Pravilnika do 31. svibnja 2014. godine uz koji prilažu:

– originalne račune (R1 ili R2) za nabavu novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, izdane u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 31. svibnja 2014. godine.

(2) Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Korisnik mjere iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinancirane opreme pet godina od datuma Odluke o isplati uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

(2) Mjerom iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućava se korisnicima sredstava, povrat do 60% investicije sukladno Programu.

(3) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja.

(4) Minimalni iznos sufinanciranja po korisniku prije mogućeg umanjenja iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos sufinanciranja iznosi 20.000,00 kuna.

Članak 21.

(1) Edukacije iz članka 18. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika mogu biti:

– predavanja organizirana u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 15. kolovoza 2014. godine od strane pčelarskih udruga i/ili Hrvatskog pčelarskog saveza u sklopu specijaliziranih pčelarskih sajmova koji traju minimalno dva dana i međunarodnog su karaktera. Edukacijom moraju biti obrađene najmanje tri teme iz različitih područja pčelarstva,

– edukacije pčelara za senzorske analitičare organizirane u razdoblju od 1. rujna 2013. godine do 15. kolovoza 2014. godine od strane Hrvatskog pčelarskog saveza i Županijskih pčelarskih saveza (savez udruga na razini županije) za najmanje deset polaznika.

(2) Organizatori edukacije iz stavka 1. ovoga članka podnose zahtjev za sufinanciranje edukacije pčelara Agenciji za plaćanja do 15. studenoga 2013. godine na obrascu iz Priloga V. dio B ovoga Pravilnika uz koji prilažu:

– program s temama i sažetak predavanja,

– popis predavača,

– specifikaciju planiranih troškova,

– za edukaciju pčelara za senzorske analitičare potvrdu Hrvatskog pčelarskog saveza da je planirani Program edukacije u skladu s Programom edukacije senzorskih analitičara Hrvatskoga pčelarskog saveza.

(3) Agencija za plaćanja na temelju svih zaprimljenih zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima ovoga Pravilnika donosi do 1. prosinca 2013. godine Odluku o raspodijeli sredstava organizatorima edukacije te o tome obavještava podnositelja zahtjeva.

(4) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja.

Članak 22.

(1) Organizatori edukacije iz članka 21. stavka 1. dužni su u roku od četrnaest dana od dana završetka edukacije dostaviti Agenciji za plaćanja zahtjev na obrascu iz Priloga V. dio C za isplatu sredstava za sufinanciranje organizacije edukacije pčelara, uz koji prilažu:

– originale računa,

– vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti pčelara na predavanju (popisna lista s čitljivim imenima i prezimenima, adresom te kontakt s tel. brojevima pčelara),

– Ugovor s izvoditeljem stručne edukacije.

(2) Agencija za plaćanja donosi Odluku o isplati sredstava organizatorima edukacije iz stavka 1. ovoga članka ako su opravdali sredstva.

III. PROVEDBA MJERE PUTEM JAVNOG NATJEČAJA

Članak 23.

(1) Za mjeru iz članka 3. stavka 1. točka 6. ovoga Pravilnika podnosi se Prijava na temelju Javnog natječaja, koji će raspisati Agencija za plaćanja.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Javni natječaj određuje sljedeće:

– naziv i svrhu mjere,

– rokove i uvjete za podnošenje Prijava,

– uvjete koje podnositelji Prijave moraju zadovoljavati,

– prihvatljive i ostale neprihvatljive troškove.

Članak 24.

(1) Podnositelj čija Prijava ne udovoljava uvjetima javnog natječaja bit će o tome obaviješten pisanim putem u roku od 30 radnih dana od dana završetka javnog natječaja.

(2) Ne udovoljavanje uvjetima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva:

– neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanim ovim Pravilnikom i javnim natječajem,

– namjerno davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja.

Članak 25.

(1) Prijave pristigle po objavljenom javnom natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom obrade Prijave utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Javnim natječajem.

(3) Nepravovremene i nepotpune prijave, kao i one koje ne udovoljavaju kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i javnim natječajem neće se razmatrati.

Mjera primijenjena istraživanja u pčelarstvu

Članak 26.

(1) Mjerom Primijenjena istraživanja u pčelarstvu sufinanciraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

(2) Mjerom primijenjena istraživanja u pčelarstvu sufinancira se maksimalno 90% vrijednosti odobrenog projekta istraživanja.

(3) Agencija za plaćanja raspisuje javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja najkasnije do 1. studenoga 2013. godine.

(4) Na natječaj se mogu prijaviti znanstveno-istraživačke institucije, dok će prednost na natječaju imati one znanstveno-istraživačke institucije čiji će projekti primijenjenih istraživanja biti vezani uz testne pčelinjake.

(5) Agencija za plaćanja imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta i provedbu natječaja za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu kojeg čine predstavnici:

– Ministarstva poljoprivrede (1 član),

– Agencije za plaćanja (1 član koji je predsjednik Povjerenstva),

– akademske zajednice s područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti (3 člana),

– Hrvatske poljoprivredne agencije (1 član),

– Hrvatskog pčelarskog saveza (1 član).

(6) Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka radi i djeluje na osnovi donesenog Poslovnika o radu.

Članak 27.

(1) Mjerom Primijenjena istraživanja u pčelarstvu financiraju se i uspostavljeni testni pčelinjaci namijenjeni za provedbu primijenjenih istraživanja u pčelarstvu u godišnjem iznosu od 150.000,00 kuna.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka bit će korištena u skladu s odredbama Ugovora o održavanju testnih pčelinjaka koje Ministarstvo poljoprivrede ima sklopljene s pčelarima.

(3) Isplatu sredstava iz stavka 1. ovoga članka provest će Agencija za plaćanja u skladu s odredbama Ugovora o održavanju testnih pčelinjaka koje Ministarstvo poljoprivrede ima sklopljene s pčelarima, a po nalogu Ministarstva poljoprivrede.

IV. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 28.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva prije donošenja Odluke o odabiru laboratorija za ispitivanje kvalitete meda i Odluke o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili ili djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja donosi:

– Odluku o odabiru ili odbijanju laboratorija za ispitivanje kvalitete meda,

– Odluku o odobrenju organizatora edukacije pčelara,

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili ili djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika,

– Obavijesti o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na novčanu potporu ili smanjenju prava na isplatu podnositeljima zahtjeva koji su djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika.

(3) Na temelju Odluka o odobrenju isplate, Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika, podnositelja zahtjeva.

Članak 29.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu podnesenih ponuda/zahtjeva za mjere iz Programa.

(2) Kontrolom na terenu iz stavka 1. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5% ponuda/zahtjeva svake od mjera iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika. Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih ponuda/zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.

Članak 30.

(1) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako:

– se utvrdi administrativna pogreška,

– kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi mjere,

– je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 15 dana od primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Prilozi I., II., III., IV., V., i VI., tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/29

Urbroj: 525-07/1186-13-11

Zagreb, 6. kolovoza 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG I. – PRILOG V.


PRILOG VI.

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje:

– košnice

– dijelovi košnica

– podnice, hranilice, krovovi, bježalice, snelgrove daske, matične rešetke, vratašca, spojka, ručka za košnice, satne osnove

– ometač pčela s okvira

– sakupljač cvjetnog praha

– čistač cvjetnog praha

– mlin za cvjetni prah

– sušionik za cvjetni prah

– vrcaljka

– odgovarajuća posuda za skladištenje i punjenje meda, matične mliječi, cvjetnog praha, propolisa, pčelinjeg voska i pčelinjeg otrova (staklena ambalaža (staklenke za med različitog volumena i staklene bočice raznog volumena), inox kante (posude) i bačve, plastične kante (posude) i bačve)

– posuda za cijeđenje

– separator meda, voska i matične mliječi

– dekristalizator

– elektronske vage i njihova oprema

– agregat

– posuda (korito) za otklapanje saća

– otklapač saća

– parni topionik voska

– preša

– sunčani topionik voska

– posuda za pročišćavanje voska

– posuda za zagrijavanje i raskuživanje voska

– kalup za lijevanje satnih osnova

– inkubator za proizvodnju matica

– pribor za uzgoj i označavanje matica

– matičnjak (PVC)

– igle za presađivanje ličinki (inox, PVC)

– pribor za obilježavanje matica (opalitne pločice – brojevi, ljepilo, tuljak – mrežica za označavanje, flomasteri – boje za označavanje)

– transportni i kavezi za dodavanje matica (PVC, drveni)

– kavez za matičnjak (za leženje matica)

– inkubator za matice

– oplodnjaci

– setovi za uzgoj matica – jenter, nicot

– izolator

– uređaj za umjetnu insiminaciju (oplodnju) matica

– hvatač matice – staklena lulica

– lupa za presađivanje

– kalupi za izradu matične osnove

– mlin za šećer

– miješalica za pogače

– dlijeta

– žica za žičenje okvira

– vilice za otklapanje saća

– nož za otklapanje sača

– stol za otklapanje saća

– razmaci okvira za AŽ košnicu

– kopče i stege za selidbu

– pčelarske košulje i kombinezoni

– pčelarske rukavice

– dimilice

– cjedila za med

– okviri

– nukleusi

– pčelarska četka

– kliješta za vađenje okvira

– sipaonik za pčele

– stalak (i taca) za okvire prilikom pregleda

– transformatori za utapanje satne osnove

– grijači za med

– kutija za paketne rojeve (multiboks)

– ručni viličar

– nastavci

– rešetke za pelud (PVC skidač peluda)

– elektro motor i/ili elektro upravljačka jedinica za vrcaljke

– ventilacijske mreže

– mrežice za skupljanje propolisa.

– refraktometar

– pojilica

– pipa za med (slavina)

– dijelovi vrcaljke (koš, kazete)

– mjeh za dimilicu

– skidač roja (hvatač roja)

– zatvarač leta (metalni češljevi)

– zbjeg

– brojevi za košnice

– stalak za sita

– američki koturić

– zatezač žice (španer)

– sakupljač otrova

– bušilica za okvire (s jednom i više bušećih glava)

– kalup za izradu satih osnova

– posuda za sterilizaciju voska

– APILIFT (dizalica za nastavke)

– automatski aplikator (dozator) za liječenje pčela

– usisavač za matičnu mliječ

– pneumatske klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica)

– zračni kompresori za pogon klamerica (mogu biti raznog volumena)

– pumpe za med

– električni pastir

– poklopna daska.

106 23.08.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine 106 23.08.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine 106 23.08.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine 106 23.08.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine 106 23.08.2013 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. od 2016. godine