Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake

NN 107/2013 (28.8.2013.), Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2392

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POČETNOJ ZAKUPNINI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAKUP I ZAKUP ZA RIBNJAKE TE NAKNADI ZA VODU ZA RIBNJAKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način utvrđivanja početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: poljoprivredno zemljište) za zakup, zakup za ribnjake, te naknade za vodu za ribnjake.

Članak 2.

(1) Početna zakupnina za zakup utvrđuje se prema površini i kulturi katastarske čestice, te jediničnoj zakupnini navedenoj u tablicama koje se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(2) Jedinične zakupnine za zakup prikazane su po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama.

(3) Početna zakupnina za zakup izračunava se na temelju formule:

PZ = JZ × p

gdje je:

PZ – početna zakupnina u kunama,

JZ – jedinična zakupnina/ha u kunama,

p – površina u ha.

(4) Katastarske kulture poljoprivrednog zemljišta za utvrđivanje početne zakupnine su:

– oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i maslinici,

– livade,

– pašnjaci,

– trstici, močvare i neplodno.

Članak 3.

Početna zakupnina iz članka 2. ovoga Pravilnika uvećava se za 20% ako su katastarske čestice obuhvaćene sustavom za navodnjavanje.

Članak 4.

Jedinična zakupnina za ribnjake određena je kao jedinstvena na području Republike Hrvatske i iznosi 100,00 kn/ha.

Članak 5.

Naknada za vodu za ribnjake, radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj, obračunava se:

– za toplovodna ribogojilišta i ostala uzgajališta vodenih organizama, na jednokratnu zapunjenost ribnjaka odnosno uzgajališta i iznosi 1,00 kn/m3 koja se množi sa koeficijentom 0,006,

– za hladnovodna ribogojilišta, na 14.600-kratnu zapunjenost ribnjaka, odnosno uzgajališta i iznosi 1,00 kn/m3 koja se množi sa koeficijentom 0,0001.

Članak 6.

Ako pojedine katastarske općine nisu navedene u tablicama iz članka 2. ovoga Pravilnika, jedinična zakupnina utvrđuje se prema jediničnoj zakupnini za susjednu katastarsku općinu koja ima najvišu jediničnu zakupninu.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (»Narodne novine«, broj 52/2011).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/67

Urbroj: 525-07/0363-13-6

Zagreb, 8. kolovoza 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

Tablica 1. Utvrđivanje početne zakupnine za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Jedinična zakupnina za zakup (kn/ha)

katastarska općina

oranice

livade

pašnjaci

 

vrtovi

trstici

voćnjaci

močvare

vinogradi

neplodno

maslinici

 

 

 

 

 

 

GRAD ZAGREB

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Zagreb

Centar

457

358

303

138

Črnomerec

457

358

303

138

Čučerje

457

358

303

138

Dubrava

457

358

303

138

Gračani

457

358

303

138

Granešina

457

358

303

138

Maksimir

457

358

303

138

Markuševec

457

358

303

138

Mikulići

457

358

303

138

Peščenica

457

358

303

138

Remete

457

358

303

138

Resnik

457

358

303

138

Rudeš

457

358

303

138

Šestine

457

358

303

138

Trešnjevka

457

358

303

138

Trnje

457

358

303

138

Žitnjak

457

358

303

138

Zagreb (Dubrava)

 

 

 

 

Zagreb (Novi Zagreb)

 

 

 

 

Blato

446

336

248

138

Brezovica

446

336

248

138

Demerje

446

336

248

138

Stupnik

446

336

248

138

Kupinečki Kraljevec

429

319

264

138

Horvati

429

319

264

138

Čehi

451

336

248

138

Dragonožec

451

336

248

138

Jakuševec

451

336

248

138

Klara

451

336

248

138

Odra

451

336

248

138

Odranski Obrež

451

336

248

138

Otok Zaprudski

451

336

248

138

Starjak

451

336

248

138

Trpuci

451

336

248

138

Zagreb (Sesvete)

 

 

 

 

Adamovec

435

336

253

138

Blaguša

435

336

253

138

Đurđekovec

435

336

253

138

Glavnica

435

336

253

138

Goranec

435

336

253

138

Kašina

435

336

253

138

Kraljevec Sesvetski

435

336

253

138

Lužan

435

336

253

138

Planina

435

336

253

138

Sesvete

435

336

253

138

Šašinovec

435

336

253

138

Vugrovec

435

336

253

138

Vurnovec

435

336

253

138

Zagreb (Susedgrad)

 

 

 

 

Gornje Vrapče

451

336

248

138

Gornji Stenjevec

451

336

248

 

Podsused

451

336

248

 

Stenjevec

451

336

248

 

Vrapče

451

336

248

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Bjelovar

 

 

 

 

Križevački Kraljevec

494

281

118

118

Rovišće

494

256

118

 

Dautan

362

318

118

 

Drljanovac

362

318

118

 

Kozarevac Račanski

362

318

118

 

Međurača

362

318

118

 

Nevinac

362

318

118

 

Nova Rača

362

318

118

 

Orlovac

362

318

118

 

Sasovac

362

318

118

 

Slovinska Kovačica

362

318

118

 

Bačkovica

365

336

118

 

Bedenička

365

336

118

 

Bedenik

365

336

118

 

Bjelovar

365

336

118

 

Bjelovar Sredice

365

336

118

 

Bjelovar-Hrgovljani-Nove P

365

336

118

 

Brezovac

365

336

118

 

Ciglena

365

336

118

 

Čađavac

365

336

118

 

Diklenica

365

336

118

 

Galovac

365

336

118

 

Gornje Plavnice

365

336

118

 

Gornje Sredice

365

336

118

 

Gornji Križ

365

336

118

 

Gudovac

365

336

118

 

Gudovački Draganić

365

336

118

 

Kakinac

365

336

118

 

Kapela

365

336

118

 

Klokočevac

365

336

118

 

Kobasičari

365

336

118

 

Korenovo

365

336

118

 

Lasovac

365

336

118

 

Malo Trojstvo

365

336

118

 

Markovac Trojstveni

365

336

118

 

Mosti

365

336

118

 

Obrovnica

365

336

118

 

Orovac

365

336

118

 

Pavlin Kloštar

365

336

118

 

Podgorci

365

336

118

 

Predavac

365

336

118

 

Prespa

365

336

118

 

Prgomelje

365

336

118

 

Pupelica

365

336

118

 

Rajić Gudovački

365

336

118

 

Ravneš

365

336

118

 

Ribnjačka

365

336

118

 

Severin

365

336

118

 

Stare Plavnice

365

336

118

 

Šandrovac

365

336

118

 

Tomaš

365

336

118

 

Velika Pisanica

365

336

118

 

Veliko Trojstvo

365

336

118

 

Višnjevac

365

336

118

 

Zdelice

365

336

118

 

Zrinski Topolovac

365

336

118

 

Žabjak

365

336

118

 

Ždralovi

365

336

118

 

Ispostava Čazma

 

 

 

 

Bojana

345

224

118

118

Bosiljevo

345

224

118

 

Cerina

345

224

118

 

Čazma

345

224

118

 

Dapci

345

224

118

 

Daskatica

345

224

118

 

Dereza

345

224

118

 

Draganec

345

224

118

 

Lipovčani

345

224

118

 

Miklouš

345

224

118

 

Pobjenik

345

224

118

 

Siščani

345

224

118

 

Vagovina

345

224

118

 

Vrtlinska

345

224

118

 

Blatnica

380

251

118

 

Đurđic

380

251

118

 

Ivanska

380

251

118

 

Križic

380

251

118

 

Laminac

380

251

118

 

Martinac

380

251

118

 

Narta

380

251

118

 

Petrička

380

251

118

 

Samarica

380

251

118

 

Sredska

380

251

118

 

Stara Plošćica

380

251

118

 

Štefanje

380

251

118

 

Šušnjara

380

251

118

 

Ispostava Daruvar

 

 

 

 

Krivaja

313

286

118

118

Bijela

347

291

118

 

Blagorodovac

347

291

118

 

Borki

347

291

118

 

Brđani Bastajski

347

291

118

 

Brestovac

347

291

118

 

Cjepidlake

347

291

118

 

Daruvar

347

291

118

 

Dežanovac

347

291

118

 

Dobra Kuća

347

291

118

 

Doljani

347

291

118

 

Donji Daruvar

347

291

118

 

Donji Sređani

347

291

118

 

Đulovac

347

291

118

 

Golubinjak

347

291

118

 

Gornji Daruvar

347

291

118

 

Gornji Sređani

347

291

118

 

Goveđe Polje

347

291

118

 

Imsovac

347

291

118

 

Kip

347

291

118

 

Klisa

347

291

118

 

Končanica

347

291

118

 

Koreničani

347

291

118

 

Kreštelovac

347

291

118

 

Mali Bastaji

347

291

118

 

Markovac

347

291

118

 

Maslenjača

347

291

118

 

Miljanovac

347

291

118

 

Pakrani

347

291

118

 

Potočani

347

291

118

 

Puklica

347

291

118

 

Removac

347

291

118

 

Sirač

347

291

118

 

Sokolovac

347

291

118

 

Šibovac

347

291

118

 

Trojeglava

347

291

118

 

Uljanik

347

291

118

 

Veliki Bastaji

347

291

118

 

Vrbovac

347

291

118

 

Vrijeska

347

291

118

 

Vukovje

347

291

118

 

Zaile

347

291

118

 

Ispostava Garešnica

 

 

 

 

Hrastovac

373

210

118

118

Berek

374

185

118

 

Bršljanica

374

185

118

 

Ciglenica

374

185

118

 

Dišnik

374

185

118

 

Garešnica

374

185

118

 

Gornja Garešnica

374

185

118

 

Hercegovac

374

185

118

 

Ilovski Klokočevac

374

185

118

 

Kajgana

374

185

118

 

Kaniška Iva

374

185

118

 

Kapelica

374

185

118

 

Kostanjevac

374

185

118

 

Ladislav

374

185

118

 

Mlinska

374

185

118

 

Nova Ploščica

374

185

118

 

Palešnik

374

185

118

 

Pašijan

374

185

118

 

Prokop

374

185

118

 

Ruškovac

374

185

118

 

Šimljana

374

185

118

 

Šimljanik

374

185

118

 

Tomašica

374

185

118

 

Trnovitica

374

185

118

 

Trnovitički Popovac

374

185

118

 

Velika Trnava

374

185

118

 

Vukovje

374

185

118

 

Ispostava Grubišno Polje

 

 

 

 

Brzaja

419

252

118

118

Cremušina

419

252

118

 

Dapčevica

419

252

118

 

Donja Kovačica

419

252

118

 

Dražica

419

252

118

 

Gornja Kovačica

419

252

118

 

Grbavac

419

252

118

 

Grubišno Polje

419

252

118

 

Mala Barna

419

252

118

 

Mala Jasenovača

419

252

118

 

Mala Peratovica

419

252

118

 

Mala Pisanica

419

252

118

 

Mali Grđevac

419

252

118

 

Mali Zdenci

419

252

118

 

Pavlovac

419

252

118

 

Rašenica

419

252

118

 

Sibenik

419

252

118

 

Topolovica

419

252

118

 

Turčević Polje

419

252

118

 

Velika Barna

419

252

118

 

Velika Peratovica

419

252

118

 

Veliki Grđevac

419

252

118

 

Veliki Zdenci

419

252

118

 

Zrinska

419

252

118

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

 

 

 

 

 

Ispostava Nova Gradiška

 

 

 

 

Baćin Dol

227

182

126

126

Banićevac

227

182

126

 

Cernik

227

182

126

 

Drežnik

227

182

126

 

Giletinci

227

182

126

 

Golobrdac

227

182

126

 

Opatovac

227

182

126

 

Podvrško

227

182

126

 

Šagovina Cernička

227

182

126

 

Šumetlica

227

182

126

 

Batrina

235

188

126

 

Bili Brig

235

188

126

 

Donji Lipovac

235

188

126

 

Dragovci

235

188

126

 

Gornji Lipovac

235

188

126

 

Komarnica

235

188

126

 

Magić Mala

235

188

126

 

Nova Kapela

235

188

126

 

Seoce

235

188

126

 

Siče

235

188

126

 

Srednji Lipovac

235

188

126

 

Stara Kapela

235

188

126

 

Adžamovci

337

258

126

 

Benkovac

337

258

126

 

Bijela Stijena

337

258

126

 

Bobare

337

258

126

 

Bodegraj

337

258

126

 

Bodovaljci

337

258

126

 

Brđani

337

258

126

 

Cage

337

258

126

 

Crnogovci

337

258

126

 

Čaprginci

337

258

126

 

Čovac

337

258

126

 

Davor

337

258

126

 

Dolina

337

258

126

 

Donji Bogićevci

337

258

126

 

Donji Varoš

337

258

126

 

Dragalić

337

258

126

 

Dubovac

337

258

126

 

Godinjak

337

258

126

 

Gorice

337

258

126

 

Gornji Bogićevci

337

258

126

 

Gornji Varoš

337

258

126

 

Gređani

337

258

126

 

Gunjavci

337

258

126

 

Kosovac

337

258

126

 

Kovačevac

337

258

126

 

Lađevac

337

258

126

 

Laze

337

258

126

 

Lještani

337

258

126

 

Ljupina

337

258

126

 

Mačkovac

337

258

126

 

Mašić

337

258

126

 

Medari

337

258

126

 

Nova Gradiška

337

258

126

 

Novi Varoš

337

258

126

 

Okučani

337

258

126

 

Orubica

337

258

126

 

Oštri Vrh

337

258

126

 

Poljane

337

258

126

 

Prvča

337

258

126

 

Ratkovac

337

258

126

 

Rešetari

337

258

126

 

Rogolji

337

258

126

 

Sičice

337

258

126

 

Smrtić

337

258

126

 

Staro Petrovo Selo

337

258

126

 

Šagovina Mašićka

337

258

126

 

Širinci

337

258

126

 

Štivica

337

258

126

 

Tisovac

337

258

126

 

Trnakovac

337

258

126

 

Trnava

337

258

126

 

Uskoci

337

258

126

 

Vrbje

337

258

126

 

Vrbova

337

258

126

 

Vrbovljani

337

258

126

 

Žuberkovac

337

258

126

 

Područni ured za katastar Slavonski Brod

 

 

 

 

Gundinci

337

245

126

126

Jaruge

337

245

126

 

Kruševica

337

245

126

 

Sikirevci

337

245

126

 

Šamac Slavonski

337

245

126

 

Banovci

351

201

126

 

Bebrina

351

201

126

 

Bečić

351

201

126

 

Beravci

351

201

126

 

Bicko Selo

351

201

126

 

Brodski Stupnik

351

201

126

 

Brodski Varoš

351

201

126

 

Brodsko Vinogorje

351

201

126

 

Bukovlje Brodsko

351

201

126

 

Ciglenik Lužanski

351

201

126

 

Crni Potok Brodski

351

201

126

 

Čajkovci

351

201

126

 

Divoševci

351

201

126

 

Donja Bebrina

351

201

126

 

Donji Andrijevci

351

201

126

 

Dubočac

351

201

126

 

Dubovik

351

201

126

 

Garčin

351

201

126

 

Glogovica

351

201

126

 

Gornja Bebrina

351

201

126

 

Gornji Andrijevci

351

201

126

 

Grabarje Brodsko

351

201

126

 

Gromačnik

351

201

126

 

Ježevik

351

201

126

 

Kaniža

351

201

126

 

Kindrovo

351

201

126

 

Klakar

351

201

126

 

Klokočevik

351

201

126

 

Korduševci

351

201

126

 

Kujnik

351

201

126

 

Kupina

351

201

126

 

Kuti Stupnički

351

201

126

 

Kuti Trnjanski

351

201

126

 

Lovčić

351

201

126

 

Lužani

351

201

126

 

Mala Kopanica

351

201

126

 

Malino

351

201

126

 

Matković Mala

351

201

126

 

Novi Grad na Savi

351

201

126

 

Novo Topolje

351

201

126

 

Odvorci

351

201

126

 

Oprisavci

351

201

126

 

Oriovac

351

201

126

 

Oriovčić

351

201

126

 

Podcrkavlje

351

201

126

 

Podvinje

351

201

126

 

Poljanci

351

201

126

 

Pričac

351

201

126

 

Prnjavor Slavonski

351

201

126

 

Radovanje

351

201

126

 

Rastušje

351

201

126

 

Ruščica

351

201

126

 

Sapci

351

201

126

 

Selna

351

201

126

 

Sibinj

351

201

126

 

Slatinik Mali

351

201

126

 

Slavonski Brod

351

201

126

 

Slavonski Kobaš

351

201

126

 

Slobodnica

351

201

126

 

Sredanci

351

201

126

 

Stari Perkovci

351

201

126

 

Stari Slatinik

351

201

126

 

Staro Topolje

351

201

126

 

Stružani

351

201

126

 

Svilaj

351

201

126

 

Šumeće

351

201

126

 

Šušnjevci

351

201

126

 

Tomica

351

201

126

 

Trnjani

351

201

126

 

Velika Kopanica

351

201

126

 

Vranovci

351

201

126

 

Vrba

351

201

126

 

Vrhovina

351

201

126

 

Vrpolje

351

201

126

 

Zadubravlje

351

201

126

 

Zbjeg

351

201

126

 

Zdenci Brodski

351

201

126

 

Zoljani

351

201

126

 

Živike

351

201

126

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Dubrovnik

 

 

 

 

Brijesta

427

327

201

157

Janjina

427

327

201

 

Žuljana

427

327

201

 

Babino Polje

434

333

226

 

Banići

434

333

226

 

Blato

434

333

226

 

Boljenovići

434

333

226

 

Brašina

434

333

226

 

Broce

434

333

226

 

Brsečine

434

333

226

 

Buići

434

333

226

 

Cavtat

434

333

226

 

Čajkovica

434

333

226

 

Čelopeci

434

333

226

 

Česvinica

434

333

226

 

Čibača

434

333

226

 

Čilipi

434

333

226

 

Dančanje

434

333

226

 

Doli

434

333

226

 

Donji Brgat

434

333

226

 

Donji Majkovi

434

333

226

 

Drvenik

434

333

226

 

Duba Stonska

434

333

226

 

Dubravica

434

333

226

 

Dubravka

434

333

226

 

Dubrovnik

434

333

226

 

Dunave

434

333

226

 

Đonta Doli

434

333

226

 

Đurinići

434

333

226

 

Gabrili

434

333

226

 

Gornji Brgat

434

333

226

 

Gornji Majkovi

434

333

226

 

Goveđari

434

333

226

 

Grbavac

434

333

226

 

Gromača

434

333

226

 

Gruda

434

333

226

 

Hodilje

434

333

226

 

Knežica

434

333

226

 

Koločep

434

333

226

 

Komaji

434

333

226

 

Komolac

434

333

226

 

Korita

434

333

226

 

Lopud

434

333

226

 

Lovorno

434

333

226

 

Ljubač

434

333

226

 

Ljuta

434

333

226

 

Makoše

434

333

226

 

Maranovići

434

333

226

 

Martinovići

434

333

226

 

Mihanići

434

333

226

 

Močići

434

333

226

 

Mokošica

434

333

226

 

Obod

434

333

226

 

Obuljeno

434

333

226

 

Orašac

434

333

226

 

Palje Brdo

434

333

226

 

Petrača

434

333

226

 

Petrovo Selo

434

333

226

 

Plat

434

333

226

 

Pločice

434

333

226

 

Poljice

434

333

226

 

Popovići

434

333

226

 

Pridvorje

434

333

226

 

Prijevor

434

333

226

 

Prožura

434

333

226

 

Radovčići

434

333

226

 

Rožat

434

333

226

 

Slano

434

333

226

 

Soline

434

333

226

 

Sparagovići

434

333

226

 

Ston

434

333

226

 

Suđurađ

434

333

226

 

Sustjepan

434

333

226

 

Šipanska Luka

434

333

226

 

Šumet

434

333

226

 

Tomislavovac

434

333

226

 

Trsteno

434

333

226

 

Uskoplje

434

333

226

 

Vitaljina

434

333

226

 

Vodovađa

434

333

226

 

Zabrđe

434

333

226

 

Zastolje

434

333

226

 

Zaton

434

333

226

 

Zaton Doli

434

333

226

 

Zavrelje

434

333

226

 

Brotnice

371

321

201

 

Čepikuće

371

321

201

 

Duba Konavoska

371

321

201

 

Imotica

371

321

201

 

Jasenice

371

321

201

 

Kliševo

371

321

201

 

Kuna Konavoska

371

321

201

 

Lisac

371

321

201

 

Mravinjac

371

321

201

 

Mravinjica

371

321

201

 

Mrčevo

371

321

201

 

Osobjava

371

321

201

 

Osojnik

371

321

201

 

Ošlje

371

321

201

 

Podimoč

371

321

201

 

Popova Luka

371

321

201

 

Putniković

371

321

201

 

Smokovljani

371

321

201

 

Sreser

371

321

201

 

Stravča

371

321

201

 

Stupa

371

321

201

 

Šilješki

371

321

201

 

Točionik

371

321

201

 

Topolo

371

321

201

 

Trnova

371

321

201

 

Trnovica

371

321

201

 

Visočani

371

321

201

 

Ispostava Blato

 

 

 

 

Lastovo

446

0

207

157

Blato

446

0

207

 

Smokvica

446

0

207

 

Vela Luka

446

0

207

 

Ispostava Korčula

 

 

 

 

Čara

446

0

214

157

Korčula

446

0

214

 

Lumbarda

446

0

214

 

Pupnat

446

0

214

 

Račišće

446

0

214

 

Žrnovo

446

0

214

 

Ispostava Metković

 

 

 

 

Borovci

509

0

226

157

Desne

509

0

226

157

Dobranje

509

0

226

157

Metković

509

0

226

157

Opuzen

890

0

396

275

Slivno

890

0

396

275

Struge

509

0

226

157

Vid

509

0

226

157

Vidonje

509

0

226

157

Ispostava Ploče

 

 

 

 

Baćina

802

0

374

275

Brist

459

0

214

157

Gradac

459

0

214

157

Podaca

459

0

214

157

Komin

802

0

374

275

Pasičina

802

0

374

275

Plina

802

0

374

275

Ploče

802

0

374

275

Ispostava Korčula (Orebić)

 

 

 

 

Donja Vručica

409

321

207

157

Duba Pelješka

409

321

207

 

Gornja Vručica

409

321

207

 

Kuna Pelješka

409

321

207

 

Kućište

427

0

214

 

Nakovanj

427

0

214

 

Orebić

427

0

214

 

Podgorje

427

0

214

 

Stanković

427

0

214

 

Viganj

427

0

214

 

Oskorušno

409

321

207

 

Pijavičino

409

321

207

 

Podobuće

409

321

207

 

Potomje

409

321

207

 

Prizdrina

409

321

207

 

Trpanj

409

321

207

 

Trstenik

409

321

207

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA ISTARSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Pazin

 

 

 

 

Brkač

469

363

284

165

Kaldir

469

363

284

 

Karojba

469

363

284

 

Motovun

469

363

284

 

Muntrilj

469

363

284

 

Novaki Motovunski

469

363

284

 

Rakotule

469

363

284

 

Zumesk

469

363

284

 

Belaj

469

363

284

 

Beram

469

363

284

 

Boljun

469

363

284

 

Borut

469

363

284

 

Brest pod Učkom

469

363

284

 

Butoniga

469

363

284

 

Cerovlje

469

363

284

 

Dolenja Vas

469

363

284

 

Draguć

469

363

284

 

Gologorica

469

363

284

 

Gorenja Vas

469

363

284

 

Gračišće

469

363

284

 

Gradinje

469

363

284

 

Grdoselo

469

363

284

 

Grimalda

469

363

284

 

Kašćerga

469

363

284

 

Kringa

469

363

284

 

Kršikla

469

363

284

 

Lesišćina

469

363

284

 

Lindar

469

363

284

 

Novaki Pazinski

469

363

284

 

Paz

469

363

284

 

Pazin

469

363

284

 

Petar u Šumi

469

363

284

 

Previž

469

363

284

 

Semić

469

363

284

 

Skopljak

469

363

284

 

Tibole

469

363

284

 

Tinjan

469

363

284

 

Trviž

469

363

284

 

Vranja

469

363

284

 

Zabrežani

469

363

284

 

Zamask

469

363

284

 

Zarečje

469

363

284

 

Ispostava Buje

 

 

 

 

Gradinje

482

337

277

165

Livade

482

337

277

 

Brdo

462

350

284

 

Brtonigla

462

350

284

 

Buje

462

350

284

 

Čepić

462

350

284

 

Donja Mirna

462

350

284

 

Grožnjan

462

350

284

 

Kaštel

462

350

284

 

Kostanjevica

462

350

284

 

Krasica

462

350

284

 

Kršete

462

350

284

 

Kuberton

462

350

284

 

Kućibreg

462

350

284

 

Lovrečica

462

350

284

 

Materada

462

350

284

 

Merišće

462

350

284

 

Momjan

462

350

284

 

Nova Vas

462

350

284

 

Novigrad

462

350

284

 

Oprtalj

462

350

284

 

Petrovija

462

350

284

 

Savudrija

462

350

284

 

Šterna

462

350

284

 

Triban

462

350

284

 

Umag

462

350

284

 

Završje

462

350

284

 

Zrenj

462

350

284

 

Ispostava Buzet

 

 

 

 

Sovišćina

508

337

277

165

Brgudac

508

337

277

 

Buzet

508

337

277

 

Buzet-Stari grad

508

337

277

 

Črnica

508

337

277

 

Dane

508

337

277

 

Hum

508

337

277

 

Jelovica

508

337

277

 

Lanišće

508

337

277

 

Marčenigla

508

337

277

 

Račice

508

337

277

 

Roč

508

337

277

 

Salež

508

337

277

 

Senj

508

337

277

 

Slum

508

337

277

 

Sovinjak

508

337

277

 

Svi Sveti

508

337

277

 

Trstenik

508

337

277

 

Vodice

508

337

277

 

Vrh

508

337

277

 

Ispostava Labin

 

 

 

 

Brdo

429

330

257

165

Cere

429

330

257

 

Čepić

429

330

257

 

Diminići

429

330

257

 

Grobnik

429

330

257

 

Jesenovik

429

330

257

 

Kožljak

429

330

257

 

Krbune

429

330

257

 

Kršan

429

330

257

 

Kunj

429

330

257

 

Labin

429

330

257

 

Letaj

429

330

257

 

Mala Kraska

429

330

257

 

Martinski

429

330

257

 

Most Raša

429

330

257

 

Nedešćina

429

330

257

 

Nova Vas

429

330

257

 

Novi Labin

429

330

257

 

Pićan

429

330

257

 

Plomin

429

330

257

 

Prkušnica

429

330

257

 

Rabac

429

330

257

 

Ripenda

429

330

257

 

Santalezi

429

330

257

 

Skitača

429

330

257

 

Šumber

429

330

257

 

Šušnjevica

429

330

257

 

Trget

429

330

257

 

Tupljak

429

330

257

 

Ispostava Poreč

 

 

 

 

Bačva

521

396

284

165

Baderna

521

396

284

 

Dračevac

521

396

284

 

Frata

521

396

284

 

Funtana

521

396

284

 

Fuškulin

521

396

284

 

Gradina

521

396

284

 

Kaštelir

521

396

284

 

Labinci

521

396

284

 

Lim

521

396

284

 

Lovreč

521

396

284

 

Mugeba

521

396

284

 

Mušalež

521

396

284

 

Nova Vas

521

396

284

 

Poreč

521

396

284

 

Sveti Ivan

521

396

284

 

Sveti Vital

521

396

284

 

Tar

521

396

284

 

Vabriga

521

396

284

 

Višnjan

521

396

284

 

Vižinada

521

396

284

 

Vrsar

521

396

284

 

Vrvari

521

396

284

 

Žbandaj

521

396

284

 

Ispostava Pula

 

 

 

 

Sutivanac

508

403

271

165

Barban

508

403

271

 

Bokordići

508

403

271

 

Brioni

508

403

271

 

Fažana

508

403

271

 

Filipana

508

403

271

 

Galižana

508

403

271

 

Gočan

508

403

271

 

Juršići

508

403

271

 

Kavran

508

403

271

 

Krnica

508

403

271

 

Ližnjan

508

403

271

 

Loborika

508

403

271

 

Marčana

508

403

271

 

Medulin

508

403

271

 

Muntić

508

403

271

 

Peroj

508

403

271

 

Pomer

508

403

271

 

Premantura

508

403

271

 

Prnjani

508

403

271

 

Pula

508

403

271

 

Rakalj

508

403

271

 

Smoljanci

508

403

271

 

Svetvinčenat

508

403

271

 

Šajini

508

403

271

 

Šišan

508

403

271

 

Štinjan

508

403

271

 

Štokovci

508

403

271

 

Valtura

508

403

271

 

Vodnjan

508

403

271

 

Bale

502

389

271

 

Kanfanar

502

389

271

 

Krajcarbreg

502

389

271

 

Mrgani

502

389

271

 

Rovinj

502

389

271

 

Rovinjsko Selo

502

389

271

 

Sošići

502

389

271

 

Žminj

502

389

271

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Karlovac

 

 

 

 

Blatnica Pokupska

302

203

132

118

Donje Mekušje

302

203

132

 

Donje Pokupje

302

203

132

 

Draganići

302

203

132

 

Karlovac I

302

203

132

 

Karlovac II

302

203

132

 

Luka Pokupska

302

203

132

 

Mahično

302

203

132

 

Rečica

302

203

132

 

Velika Jelsa

302

203

132

 

Zagrad

302

203

132

 

Banska Selnica

297

198

127

 

Banski Kovačevac

297

198

127

 

Banski Moravci

297

198

127

 

Donji Sjeničak

297

198

127

 

Gornji Sjeničak

297

198

127

 

Sjeničak Lasinjski

297

198

127

 

Šišljavić

321

193

127

 

Gornji Skrad

316

174

127

 

Velika Crkvina

316

174

127

 

Gornje Stative

316

189

132

 

Zadobarje

316

189

132

 

Budačka Rijeka

311

193

123

 

Burić Selo

311

193

123

 

Cerovac Vukmanički

311

193

123

 

Donji Budački

311

193

123

 

Gornje Mekušje

311

193

123

 

Gornji Budački

311

193

123

 

Kamensko

311

193

123

 

Krnjak

311

193

123

 

Mala Švarča

311

193

123

 

Poljana Vojnička

311

193

123

 

Popović Brdo

311

193

123

 

Skakavac

311

193

123

 

Trebinja

311

193

123

 

Turanj

311

193

123

 

Tušilović

311

193

123

 

Utinja

311

193

123

 

Vukmanić

311

193

123

 

Zagorje

311

193

123

 

Zimić

311

193

123

 

Desni Štefanki

288

165

118

 

Desno Sredičko

288

165

118

 

Lasinja

288

165

118

 

Ispostava Duga Resa

 

 

 

 

Barilović

283

165

127

118

Belaj

283

165

127

 

Bukovlje

283

165

127

 

Cerovac Barilovački

283

165

127

 

Donji Skrad

283

165

127

 

Donji Zvečaj

283

165

127

 

Duga Resa

283

165

127

 

Gornji Zvečaj

283

165

127

 

Gršćaki

283

165

127

 

Kosijersko Selo

283

165

127

 

Mrežnički Novaki

283

165

127

 

Mrežničko Mrzlo Polje

283

165

127

 

Erdelj

288

160

127

 

Generalski Stol

288

160

127

 

Koransko Selo

288

160

127

 

Mateško Selo

288

160

127

 

Mrežnica

288

160

127

 

Perjasica

288

160

127

 

Poloj

288

160

127

 

Svoić

288

160

127

 

Bosiljevo

292

160

123

 

Brajak Brdo

292

160

123

 

Glavica

292

160

123

 

Gornje Prilišće

292

160

123

 

Grabrk

292

160

123

 

Hrsina

292

160

123

 

Jarče Polje

292

160

123

 

Korenić Brdo

292

160

123

 

Kozalj Vrh

292

160

123

 

Ladešići

292

160

123

 

Lašće

292

160

123

 

Lipa

292

160

123

 

Lišnica

292

160

123

 

Maletići

292

160

123

 

Modruš Potok

292

160

123

 

Mračin

292

160

123

 

Mrzljaki

292

160

123

 

Novo Selo Bosiljevsko

292

160

123

 

Otok na Dobri

292

160

123

 

Pišćetke

292

160

123

 

Podrebar

292

160

123

 

Potok Bosiljevski

292

160

123

 

Pribanjci

292

160

123

 

Radočaji

292

160

123

 

Rosopajnik

292

160

123

 

Umol

292

160

123

 

Vinski Vrh

292

160

123

 

Vodena Draga

292

160

123

 

Vukova Gorica

292

160

123

 

Zagradci

292

160

123

 

Žubrinci

292

160

123

 

Ispostava Ogulin

 

 

 

 

Blata

270

165

123

118

Carevo Polje

270

165

123

 

Cerovnik

270

165

123

 

Čorkova Uvala

270

165

123

 

Donje Dubrave

270

165

123

 

Drežnica

278

160

127

 

Gornje Dubrave

302

165

123

 

Hreljin Ogulinski

302

165

123

 

Janja Gora

302

165

123

 

Jasenak

302

165

123

 

Jezero

302

165

123

 

Josipdol

302

165

123

 

Kunić

279

165

127

 

Latin

279

165

127

 

Lička Jesenica

279

165

127

 

Međeđak

279

165

127

 

Modruš

279

165

127

 

Musulinski Potok

279

165

127

 

Ogulin

279

165

127

 

Oštarije

279

165

127

 

Otok Oštarijski

279

165

127

 

Petar Ogulinski

279

165

127

 

Plaški

279

165

127

 

Ponikve

279

165

127

 

Popovo Selo

279

165

127

 

Pothum

279

165

127

 

Saborsko

279

165

127

 

Skradnik

279

165

127

 

Tounj

279

165

127

 

Trojvrh

279

165

127

 

Tržić Tounjski

279

165

127

 

Vajin Vrh

279

165

127

 

Vitunj

279

165

127

 

Zagorje

279

165

127

 

Zdenac

279

165

127

 

Ispostava Ozalj

 

 

 

 

Brašljevica

325

179

123

118

Malinci

325

179

123

 

Sekulići

325

179

123

 

Pokupje

321

203

123

 

Donji Lović

325

198

123

 

Dvorište Vivodinsko

325

198

123

 

Ferenci

325

198

123

 

Podbrežje

325

198

123

 

Vivodina

325

198

123

 

Vrhovac

325

198

123

 

Zajačko Selo

325

198

123

 

Zaluka

325

198

123

 

Bratovanci

316

203

127

 

Breznik

316

203

127

 

Brlog Ozaljski

316

203

127

 

Bubnjarci

316

203

127

 

Griče

316

203

127

 

Ilovac

316

203

127

 

Jaškovo

316

203

127

 

Jurovo

316

203

127

 

Lipnik

316

203

127

 

Lović Prekriški

316

203

127

 

Martinski Vrh

316

203

127

 

Novaki Ozaljski

316

203

127

 

Ozalj

316

203

127

 

Ozaljski Oštri Vrh

316

203

127

 

Police Pirišće

316

203

127

 

Pravutina

316

203

127

 

Ribnik

316

203

127

 

Slapno

316

203

127

 

Sračak

316

203

127

 

Svetice

316

203

127

 

Svetičko Hrašće

316

203

127

 

Tomašnica

316

203

127

 

Trg

316

203

127

 

Zorkovac

316

203

127

 

Žakanje

316

203

127

 

Ispostava Slunj

 

 

 

 

Blagaj

231

156

127

118

Bogovolja

231

156

127

 

Bročanac

231

156

127

 

Cetinski Varoš

231

156

127

 

Cvijanović Brdo

231

156

127

 

Cvitović

231

156

127

 

Donje Primišlje

231

156

127

 

Donji Lađevac

231

156

127

 

Furjan

231

156

127

 

Gnojnice

231

156

127

 

Gornje Primišlje

231

156

127

 

Gornji Lađevac

231

156

127

 

Kremen

231

156

127

 

Kruškovača

231

156

127

 

Močila

231

156

127

 

Nikšić

231

156

127

 

Popovac

231

156

127

 

Slunj

231

156

127

 

Tobolić

231

156

127

 

Tržić Primišljanski

231

156

127

 

Zbjeg Močilski

231

156

127

 

Cetin-grad

222

160

123

 

Glinice

222

160

123

 

Gojkovac

222

160

123

 

Maljevac

222

160

123

 

Ponor

222

160

123

 

Radovica

222

160

123

 

Točak

222

160

123

 

Drežnik-grad

226

156

82

 

Kuzma Perjasička

226

156

82

 

Mašvina

226

156

82

 

Nova Kršlja

226

156

82

 

Rakovica

226

156

82

 

Sadilovac

226

156

82

 

Šljivnjak

226

156

82

 

Veljun

226

156

82

 

Ispostava Vojnić

 

 

 

 

Bukovica Utinjska

245

160

82

118

Kestenovac

245

160

82

 

Klokoč

245

160

82

 

Kolarić

245

160

82

 

Krstinja

245

160

82

 

Kuplensko

245

160

82

 

Miholjsko

245

160

82

 

Radonja

245

160

82

 

Selakova Poljana

245

160

82

 

Svinica Krstinjska

245

160

82

 

Široka Rijeka

245

160

82

 

Utinja Vrelo

245

160

82

 

Vojnić

245

160

82

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Koprivnica

 

 

 

 

Botinovac

377

245

170

118

Botovo

377

245

170

 

Bregi Koprivnički

377

245

170

 

Delovi

377

245

170

 

Drnje

377

245

170

 

Duga Rijeka

377

245

170

 

Đelekovec

377

245

170

 

Glogovac

377

245

170

 

Gola

377

245

170

 

Gorica

377

245

170

 

Gotalovo

377

245

170

 

Herešin

377

245

170

 

Hlebine

377

245

170

 

Imbriovec

377

245

170

 

Jagnjedovac

377

245

170

 

Javorovac

377

245

170

 

Koledinec

377

245

170

 

Koprivnica

377

245

170

 

Koprivnički Ivanec

377

245

170

 

Kunovec

377

245

170

 

Kutnjak

377

245

170

 

Kuzminec

377

245

170

 

Legrad

377

245

170

 

Lepavina

377

245

170

 

Mala Mučna

377

245

170

 

Novačka

377

245

170

 

Novigrad Podravski

377

245

170

 

Peteranec

377

245

170

 

Plavšinac

377

245

170

 

Prkos

377

245

170

 

Rasinja

377

245

170

 

Reka

377

245

170

 

Selnica Podravska

377

245

170

 

Sigetec

377

245

170

 

Sokolovac

377

245

170

 

Srijem

377

245

170

 

Subotica Podravska

377

245

170

 

Torčec

377

245

170

 

Velika Mučna

377

245

170

 

Veliki Grabičani

377

245

170

 

Veliki Otok

377

245

170

 

Veliki Poganac

377

245

170

 

Zablatje

377

245

170

 

Branjska

372

240

193

 

Hudovljani

382

259

184

 

Ždala

363

212

198

 

Ispostava Đurđevac

 

 

 

 

Ana

363

212

198

118

Hampovica

363

212

198

 

Miholjanec

363

212

198

 

Molve

363

212

198

 

Novo Virje

363

212

198

 

Šemovci

363

212

198

 

Virje

363

212

198

 

Budančevica

372

226

207

 

Budrovac

372

226

207

 

Čepelovac

372

226

207

 

Đurđevac I

372

226

207

 

Đurđevac II

372

226

207

 

Ferdinandovac

372

226

207

 

Kalinovac

372

226

207

 

Kloštar

372

226

207

 

Kozarevac

372

226

207

 

Lijepa Greda

372

226

207

 

Mičetinac

372

226

207

 

Podravske Sesvete

372

226

207

 

Prugovac

372

226

207

 

Severovci

372

226

207

 

Sirova Katalena

372

226

207

 

Suha Katalena

372

226

207

 

Ispostava Križevci

 

 

 

 

Apatovec

344

278

165

118

Bočkovec

344

278

165

 

Bojnikovec

344

278

165

 

Borje

344

278

165

 

Carevdar

344

278

165

 

Cirkvena

344

278

165

 

Cubinec

344

278

165

 

Čvrstec

344

278

165

 

Dijankovec

344

278

165

 

Donja Brckovčina

344

278

165

 

Dubovec

344

278

165

 

Đurđic

344

278

165

 

Erdovec

344

278

165

 

Finčevec

344

278

165

 

Fodrovec

344

278

165

 

Glogovnica

344

278

165

 

Gornja Rijeka

344

278

165

 

Gregurovec

344

278

165

 

Gušćerovec

344

278

165

 

Helena

344

278

165

 

Hrsovo

344

278

165

 

Kalnik

344

278

165

 

Kamešnica

344

278

165

 

Kloštar Vojakovački

344

278

165

 

Križevci

344

278

165

 

Lemeš

344

278

165

 

Lukačevec

344

278

165

 

Majurec

344

278

165

 

Marinovec

344

278

165

 

Međa

344

278

165

 

Miholec

344

278

165

 

Mikovec

344

278

165

 

Novi Glog

344

278

165

 

Orehovec

344

278

165

 

Osijek Vojakovački

344

278

165

 

Podvinje Miholečko

344

278

165

 

Pofuki

344

278

165

 

Potočec

344

278

165

 

Potok Kalnički

344

278

165

 

Rašćani

344

278

165

 

Raven

344

278

165

 

Špiranec

344

278

165

 

Štrigovec

344

278

165

 

Trema

344

278

165

 

Vojakovac

344

278

165

 

Vojakovačke Sesvete

344

278

165

 

Vojnovec Kalnički

344

278

165

 

Zaistovec

344

278

165

 

Žabno

344

278

165

 

Ruševac

354

283

160

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Krapina

 

 

 

 

Đurmanec

316

245

170

118

Gornja Pačetina

316

245

170

 

Hlevnica

316

245

170

 

Jesenje

316

245

170

 

Krapina

316

245

170

 

Krapina-grad

316

245

170

 

Petrovsko

316

245

170

 

Putkovec

316

245

170

 

Svedruža

316

245

170

 

Šakiričevo

316

245

170

 

Radoboj

311

240

160

 

Šemnica

311

240

160

 

Velika Ves

311

240

160

 

Ispostava Donja Stubica

 

 

 

 

Andraševec

292

226

151

118

Donja Stubica

292

226

151

 

Dubovec

292

226

151

 

Globočec

292

226

151

 

Gornja Stubica

292

226

151

 

Gusakovec

292

226

151

 

Hum Stubički

292

226

151

 

Kraljev Vrh

292

226

151

 

Laz Bistrički

292

226

151

 

Lepa Ves

292

226

151

 

Marija Bistrica

292

226

151

 

Modrovec

292

226

151

 

Mokrice

292

226

151

 

Oroslavlje

292

226

151

 

Poljanica Bistrička

292

226

151

 

Pustodol

292

226

151

 

Selnica

292

226

151

 

Slani Potok

292

226

151

 

Strmec Stubički

292

226

151

 

Stubička Slatina

292

226

151

 

Stubički Matej

292

226

151

 

Stubičko Podgorje

292

226

151

 

Jakovlje

292

212

156

 

Ispostava Klanjec

 

 

 

 

Črešnjevec

283

231

160

118

Gornji Čemehovec

283

231

160

 

Klanjec

283

231

160

 

Kraljevec na Sutli

283

231

160

 

Križ

283

231

160

 

Miljana

283

231

160

 

Novi Dvori Klanječki

283

231

160

 

Poljana Sutlanska

283

231

160

 

Radakovo

283

231

160

 

Ravno Brezje

283

231

160

 

Razvor

283

231

160

 

Tomaševec

283

231

160

 

Tuhelj

283

231

160

 

Zagorska Sela

283

231

160

 

Ispostava Pregrada

 

 

 

 

Brezno

278

212

165

118

Cigrovec

278

212

165

 

Desinić

278

212

165

 

Druškovec Humski

278

212

165

 

Gorjakovo

278

212

165

 

Hum na Sutli

278

212

165

 

Jelenjak

278

212

165

 

Kostel

278

212

165

 

Košnica

278

212

165

 

Lupinjak

278

212

165

 

Plemenšćina

278

212

165

 

Pregrada

278

212

165

 

Prišlin

278

212

165

 

Sopot

278

212

165

 

Velika Horvatska

278

212

165

 

Vinagora

278

212

165

 

Vrbanec

278

212

165

 

Ispostava Zabok

 

 

 

 

Čret

273

226

156

118

Donja Pačetina

273

226

156

 

Dubrovčan

273

226

156

 

Gubaševo

273

226

156

 

Jezero Klanječko

273

226

156

 

Klokovec

273

226

156

 

Krapinske Toplice

273

226

156

 

Mala Erpenja

273

226

156

 

Mirkovec

273

226

156

 

Pustodol

273

226

156

 

Selno

273

226

156

 

Strmec

273

226

156

 

Špičkovina

273

226

156

 

Velika Erpenja

273

226

156

 

Veliko Trgovišće

273

226

156

 

Vrtnjakovec

273

226

156

 

Zabok

273

226

156

 

Začretje

273

226

156

 

Bedekovčina

278

231

156

 

Komor

278

231

156

 

Poznanovec

278

231

156

 

Švaljkovec

278

231

156

 

Ispostava Zlatar

 

 

 

 

Belec

292

222

151

118

Budinščina

292

222

151

 

Donja Batina

292

222

151

 

Gotalovec

292

222

151

 

Hrašćina

292

222

151

 

Hrašćinski Kraljevec

292

222

151

 

Jertovec

292

222

151

 

Konjščina

292

222

151

 

Lovrečan

292

222

151

 

Mače

292

222

151

 

Martinci Zlatarski

292

222

151

 

Mihovljan

292

222

151

 

Oštrc

292

222

151

 

Peršaves

292

222

151

 

Pešćeno

292

222

151

 

Petrova Gora

292

222

151

 

Podgrađe Bistričko

292

222

151

 

Purga

292

222

151

 

Sušobreg

292

222

151

 

Tugonica

292

222

151

 

Veleškovec

292

222

151

 

Veternica

292

222

151

 

Vojnovec Loborski

292

222

151

 

Zajezda

292

222

151

 

Zlatar

292

222

151

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Gospić

 

 

 

 

Donje Pazarište

261

196

255

126

Donji Kosinj

261

196

255

 

Gornje Pazarište

261

196

255

 

Gornji Kosinj

261

196

255

 

Kaluđerovac

261

196

255

 

Klanac

261

196

255

 

Konjsko Brdo

261

196

255

 

Kruščica

261

196

255

 

Kvarte

261

196

255

 

Lipovo Polje

261

196

255

 

Mlakva

261

196

255

 

Perušić

261

196

255

 

Studenci

261

196

255

 

Barlete

261

196

255

 

Baške Oštarije

261

196

255

 

Bilaj

261

196

255

 

Brezik

261

196

255

 

Brušane

261

196

255

 

Bužim

261

196

255

 

Cesarica

261

196

255

 

Debelo Brdo

261

196

255

 

Divoselo

261

196

255

 

Drenovac Radučki

261

196

255

 

Gospić

261

196

255

 

Karlobag

261

196

255

 

Kruškovac

261

196

255

 

Kukljić

261

196

255

 

Lički Čitluk

261

196

255

 

Lički Novi

261

196

255

 

Lički Osik

261

196

255

 

Lički Ribnik

261

196

255

 

Lipe

261

196

255

 

Lukovo Šugarje

261

196

255

 

Medak

261

196

255

 

Mogorić

261

196

255

 

Mušaluk

261

196

255

 

Ostrvica

261

196

255

 

Pavlovac Vrebački

261

196

255

 

Počitelj

261

196

255

 

Smiljan

261

196

255

 

Široka Kula

261

196

255

 

Trnovac

261

196

255

 

Vrebac

261

196

255

 

Ispostava Donji Lapac

 

 

 

 

Begluci

228

186

141

126

Boričevac

228

186

141

 

Brotnja

228

186

141

 

Bušević

228

186

141

 

Dabašnica

228

186

141

 

Dnopolje

228

186

141

 

Dobroselo

228

186

141

 

Doljani

228

186

141

 

Donji Lapac

228

186

141

 

Drenovac Lički

228

186

141

 

Dugopolje

228

186

141

 

Gornji Lapac

228

186

141

 

Kaldrma

228

186

141

 

Kestenovac

228

186

141

 

Kupirovo

228

186

141

 

Neteka

228

186

141

 

Oraovac

228

186

141

 

Osredci

228

186

141

 

Seoce

228

186

141

 

Srb

228

186

141

 

Suvaja

228

186

141

 

Štrbci

228

186

141

 

Tiškovac

228

186

141

 

Zaklopac

228

186

141

 

Kruge

231

191

146

 

Melinovac

231

191

146

 

Nebljusi

231

191

146

 

Ispostava Korenica

 

 

 

 

Jošan

256

196

151

126

Komić

256

196

151

 

Krbava

256

196

151

 

Kurjak

256

196

151

 

Mekinjar

256

196

151

 

Mutilić

256

196

151

 

Podlapača

256

196

151

 

Srednja Gora

256

196

151

 

Svračkovo Selo

256

196

151

 

Udbina

256

196

151

 

Visuć

256

196

151

 

Bjelopolje

267

206

141

 

Bunić

267

206

141

 

Čanak

267

206

141

 

Debelo Brdo

267

206

141

 

Kozjan

267

206

141

 

Krbavica

267

206

141

 

Ličko Petrovo Selo

267

206

141

 

Plitvička Jezera

267

206

141

 

Prijeboj

267

206

141

 

Šalamunić

267

206

141

 

Titova Korenica

267

206

141

 

Trnavac

267

206

141

 

Smoljanac

256

196

146

 

Vaganac

256

196

146

 

Ispostava Lovinac

 

 

 

 

Cerje

261

186

136

126

Kik

261

186

136

 

Lovinac

261

186

136

 

Ploča

261

186

136

 

Raduč

261

186

136

 

Ričice

261

186

136

 

Smokrić

261

186

136

 

Sveti Rok

261

186

136

 

Štikada

261

186

136

 

Vranik

261

186

136

 

Ispostava Novalja

 

 

 

 

Barbati

267

191

146

126

Lun

267

191

146

 

Novalja

267

191

146

 

Ispostava Otočac

 

 

 

 

Babin Potok

261

186

141

126

Brinje

261

186

141

 

Brlog

261

186

141

 

Brloška Dubrava

261

186

141

 

Čovići

261

186

141

 

Dabar

261

186

141

 

Doljani

261

186

141

 

Hrvatsko Polje

261

186

141

 

Jezerane

261

186

141

 

Kompolje

261

186

141

 

Križpolje

261

186

141

 

Kuterevo

261

186

141

 

Letinac

261

186

141

 

Ličko Lešće

261

186

141

 

Lipice

261

186

141

 

Otočac

261

186

141

 

Prokike

261

186

141

 

Prozor

261

186

141

 

Ramljani

261

186

141

 

Rudopolje

261

186

141

 

Sinac

261

186

141

 

Stajnica

261

186

141

 

Škare

261

186

141

 

Švica

261

186

141

 

Turjanski

261

186

141

 

Vodoteč

261

186

141

 

Vojvoduša

261

186

141

 

Vrhovine

261

186

141

 

Zalužnica

261

186

141

 

Ispostava Senj

 

 

 

 

Jablanac

272

206

146

126

Klada

272

206

146

 

Krasno Polje

272

206

146

 

Krivi Put

272

206

146

 

Melnice

272

206

146

 

Prizna

272

206

146

 

Senj

272

206

146

 

Starigrad

272

206

146

 

Stinica

272

206

146

 

Sveti Juraj

272

206

146

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Čakovec

 

 

 

 

Badličan

390

272

198

134

Bogdanovec

390

272

198

 

Črečan

390

272

198

 

Dragoslavec

390

272

198

 

Gornja Dubrava

390

272

198

 

Gornji Hraščan

390

272

198

 

Gornji Mihaljevec

390

272

198

 

Gradiščak

390

272

198

 

Lopatinec

390

272

198

 

Macinec

390

272

198

 

Martinuševec

390

272

198

 

Preseka

390

272

198

 

Pretetinec

390

272

198

 

Prhovec

390

272

198

 

Robadje

390

272

198

 

Selnica

390

272

198

 

Slakovec

390

272

198

 

Stanetinec

390

272

198

 

Štrigova

390

272

198

 

Trnovec

390

272

198

 

Vukanovec

390

272

198

 

Zasadbreg

390

272

198

 

Zebanec

390

272

198

 

Željezna Gora

390

272

198

 

Benkovec

422

294

203

 

Čakovec

422

294

203

 

Držimurec

422

294

203

 

Gornji Pustakovec

422

294

203

 

Gornji Vidovec

422

294

203

 

Ivanovec

422

294

203

 

Jurčevec

422

294

203

 

Kuršanec

422

294

203

 

Mala Subotica

422

294

203

 

Nedelišće

422

294

203

 

Orehovica

422

294

203

 

Palovec

422

294

203

 

Podbrest

422

294

203

 

Pribislavec

422

294

203

 

Savska Ves

422

294

203

 

Strahoninec

422

294

203

 

Strelec

422

294

203

 

Šenkovec

422

294

203

 

Štefanec

422

294

203

 

Totovec

422

294

203

 

Turčišće

422

294

203

 

Vularija

422

294

203

 

Šandorovec

406

305

219

 

Belica

342

315

208

 

Dekanovec

342

315

208

 

Domašinec

342

315

208

 

Ferketinec

342

315

208

 

Gardinovec

342

315

208

 

Gornji Kraljevec

342

315

208

 

Hlapičina

342

315

208

 

Krištanovec

342

315

208

 

Križovec

342

315

208

 

Mačkovec

342

315

208

 

Mihovljan

342

315

208

 

Mursko Središće

342

315

208

 

Novakovec

342

315

208

 

Novo Selo Rok

342

315

208

 

Peklenica

342

315

208

 

Podturen

342

315

208

 

Sivica

342

315

208

 

Sveti Martin na Muri

342

315

208

 

Sveti Urban

342

315

208

 

Štrukovec

342

315

208

 

Vratišinec

342

315

208

 

Žiškovec

342

315

208

 

Čakovec (Prelog)

 

 

 

 

Cirkovljan

422

289

203

134

Čehovec

422

289

203

 

Čukovec

422

289

203

 

Donja Dubrava

422

289

203

 

Donji Hrašćan

422

289

203

 

Donji Kraljevec

422

289

203

 

Donji Mihaljevec

422

289

203

 

Donji Pustakovec

422

289

203

 

Donji Vidovec

422

289

203

 

Draškovec

422

289

203

 

Goričan

422

289

203

 

Hemuševec

422

289

203

 

Hodošan

422

289

203

 

Kotoriba

422

289

203

 

Oporovec

422

289

203

 

Palinovec

422

289

203

 

Prelog

422

289

203

 

Sveta Marija

422

289

203

 

Sveti Juraj u Trnju

422

289

203

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Osijek

 

 

 

 

Ada

467

189

134

134

Aljmaš

467

189

134

 

Antunovac

467

189

134

 

Bijelo Brdo

467

189

134

 

Briješće

467

189

134

 

Čepin

467

189

134

 

Dalj

467

189

134

 

Dopsin

467

189

134

 

Erdut

467

189

134

 

Ernestinovo

467

189

134

 

Hrastin

467

189

134

 

Ivanovac

467

189

134

 

Josipovac

467

189

134

 

Klisa

467

189

134

 

Koprivna

467

189

134

 

Laslovo

467

189

134

 

Orlovnjak

467

189

134

 

Osijek

467

189

134

 

Palača

467

189

134

 

Paulin Dvor

467

189

134

 

Sarvaš

467

189

134

 

Šodolovci

467

189

134

 

Tenja

467

189

134

 

Vladislavci

467

189

134

 

Beketinci

463

170

134

 

Vuka

463

170

134

 

Čokadinci

471

217

134

 

Martinci Čepinski

471

217

134

 

Tvrđavica Podravlje

486

200

134

 

Ispostava Beli Manastir

 

 

 

 

Baranjsko Petrovo Selo

485

262

134

134

Batina

485

262

134

 

Bilje

485

262

134

 

Bolman

485

262

134

 

Darda

485

262

134

 

Draž

485

262

134

 

Gajić

485

262

134

 

Jagodnjak

485

262

134

 

Kneževi Vinogradi

485

262

134

 

Kopačevo

485

262

134

 

Luč

485

262

134

 

Lug

485

262

134

 

Petlovac

485

262

134

 

Suza

485

262

134

 

Šumarina

485

262

134

 

Torjanci

485

262

134

 

Vardarac

485

262

134

 

Zmajevac I

485

262

134

 

Zmajevac II

485

262

134

 

Beli Manastir

499

228

172

 

Branjin Vrh

499

228

172

 

Branjina

499

228

172

 

Čeminac

499

228

172

 

Duboševica

499

228

172

 

Grabovac

499

228

172

 

Kamenac

499

228

172

 

Karanac

499

228

172

 

Kotlina

499

228

172

 

Kozarac

499

228

172

 

Podolje

499

228

172

 

Popovac

499

228

172

 

Topolje

499

228

172

 

Donji Miholjac

 

 

 

 

Beničanci

393

313

134

134

Bočkinci

393

313

134

 

Čamagajevci

393

313

134

 

Črnkovci

393

313

134

 

Donji Miholjac

393

313

134

 

Golinci

393

313

134

 

Kapelna

393

313

134

 

Kućanci

393

313

134

 

Kunišinci

393

313

134

 

Lacići

393

313

134

 

Marijanci

393

313

134

 

Miholjački Poreč

393

313

134

 

Moslavina Podravska

393

313

134

 

Podgajci Podravski

393

313

134

 

Radikovci

393

313

134

 

Rakitovica

393

313

134

 

Sveti Đurađ

393

313

134

 

Šljivoševci

393

313

134

 

Viljevo

393

313

134

 

Ispostava Đakovo

 

 

 

 

Bračevci

389

275

134

134

Breznica Đakovačka

389

275

134

 

Bučje

389

275

134

 

Budrovci

389

275

134

 

Čenkovo

389

275

134

 

Dragotin

389

275

134

 

Drenje

389

275

134

 

Đakovo

389

275

134

 

Đurđanci

389

275

134

 

Forkuševci

389

275

134

 

Gašinci

389

275

134

 

Gorjani

389

275

134

 

Hrkanovci Đakovački

389

275

134

 

Ivanovci Gorjanski

389

275

134

 

Kešinci

389

275

134

 

Kondrić

389

275

134

 

Koritna

389

275

134

 

Krndija

389

275

134

 

Lapovci

389

275

134

 

Levanjska Varoš

389

275

134

 

Majar

389

275

134

 

Mrzović

389

275

134

 

Musić

389

275

134

 

Nabrđe

389

275

134

 

Novi Perkovci

389

275

134

 

Paučje

389

275

134

 

Piškorevci

389

275

134

 

Podgorje Bračevačko

389

275

134

 

Potnjani

389

275

134

 

Preslatinci

389

275

134

 

Pridvorje

389

275

134

 

Punitovci

389

275

134

 

Satnica Đakovačka

389

275

134

 

Selci Đakovački

389

275

134

 

Semeljci

389

275

134

 

Slatinik Drenjski

389

275

134

 

Slobodna Vlast

389

275

134

 

Strizivojna

389

275

134

 

Svetoblažje

389

275

134

 

Široko Polje

389

275

134

 

Tomašanci

389

275

134

 

Trnava

389

275

134

 

Viškovci

389

275

134

 

Vrbica

389

275

134

 

Vučevci

389

275

134

 

Mandićevac

389

275

134

 

Merolino Sikirevačko

389

275

134

 

Ispostava Našice

 

 

 

 

Beljevina

367

178

134

134

Bokšić

367

178

134

 

Breznica Našička

367

178

134

 

Ceremošnjak

367

178

134

 

Donja Motičina

367

178

134

 

Đurđenovac

367

178

134

 

Feričanci

367

178

134

 

Gazije

367

178

134

 

Gornja Motičina

367

178

134

 

Gradac Našički

367

178

134

 

Klokočevci

367

178

134

 

Kršinci

367

178

134

 

Martin

367

178

134

 

Našice

367

178

134

 

Ostrošinci

367

178

134

 

Podgorač I

367

178

134

 

Podgorač II

367

178

134

 

Pribiševci

367

178

134

 

Razbojište

367

178

134

 

Seona

367

178

134

 

Stipanovci

367

178

134

 

Sušine

367

178

134

 

Šaptinovci

367

178

134

 

Vukojevci

367

178

134

 

Zoljan

367

178

134

 

Budimci

405

246

134

 

Koška

405

246

134

 

Lug Subotički

405

246

134

 

Niza

405

246

134

 

Poganovci

405

246

134

 

Granice

397

250

134

 

Londžica

397

250

134

 

Normanci

397

250

134

 

Topoline

397

250

134

 

Ispostava Valpovo

 

 

 

 

Belišće

457

165

134

134

Bistrinci

457

165

134

 

Bizovac

457

165

134

 

Bocanjevci

457

165

134

 

Brođanci

457

165

134

 

Gat

457

165

134

 

Habjanovci

457

165

134

 

Harkanovci

457

165

134

 

Ivanovci

457

165

134

 

Marjančaci

457

165

134

 

Nard

457

165

134

 

Šag

457

165

134

 

Tiborjanci

457

165

134

 

Valpovo

457

165

134

 

Veliškovci

457

165

134

 

Vinogradci

457

165

134

 

Zelčin

457

165

134

 

Ladimirevci

471

217

134

 

Petrijevci

471

217

134

 

Satnica

471

217

134

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Požega

 

 

 

 

Brodski Drenovac

361

169

118

118

Bučje Brodsko

361

169

118

 

Ratkovica

361

169

118

 

Zagrađe

361

169

118

 

Mijači

342

198

118

 

Sažije

342

198

118

 

Alilovci

391

200

118

 

Ašikovci

391

200

118

 

Bektež

391

200

118

 

Bertelovci

391

200

118

 

Blacko

391

200

118

 

Bolomače

391

200

118

 

Bratuljevci

391

200

118

 

Brestovac Požeški

391

200

118

 

Buk

391

200

118

 

Busnovi

391

200

118

 

Cerovac Jakšički

391

200

118

 

Ciglenik

391

200

118

 

Čaglin

391

200

118

 

Češljakovci

391

200

118

 

Daranovci

391

200

118

 

Dervišaga

391

200

118

 

Deževci

391

200

118

 

Djedina Rijeka

391

200

118

 

Doljanovci

391

200

118

 

Donji Emovci

391

200

118

 

Draga Požeška

391

200

118

 

Drškovci

391

200

118

 

Duboka

391

200

118

 

Eminovci

391

200

118

 

Frkljevci

391

200

118

 

Gornji Gučani

391

200

118

 

Gornji Vrhovci

391

200

118

 

Grabarje

391

200

118

 

Gradac Požeški

391

200

118

 

Gradište Bekteško

391

200

118

 

Imbrijevci

391

200

118

 

Ivandol

391

200

118

 

Jaguplije

391

200

118

 

Jakšić

391

200

118

 

Jurkovac

391

200

118

 

Kalenić

391

200

118

 

Kaptol

391

200

118

 

Komorica

391

200

118

 

Komušina

391

200

118

 

Koprivna Požeška

391

200

118

 

Koprivnica Požeška

391

200

118

 

Kujnik Požeški

391

200

118

 

Kula

367

222

118

 

Kutjevo

367

222

118

 

Kuzmica

367

222

118

 

Lakušije

367

222

118

 

Latinovac

367

222

118

 

Laze Ćosine

367

222

118

 

Lukač Požeški

367

222

118

 

Migalovci

367

222

118

 

Mihaljevci

367

222

118

 

Mitrovac

367

222

118

 

Novo Selo Požeško

367

222

118

 

Novo Zvečevo

367

222

118

 

Nurkovac

367

222

118

 

Oljasi

367

222

118

 

Orljavac

367

222

118

 

Paka

367

222

118

 

Perenci

367

222

118

 

Pleternica

367

222

118

 

Podgorje Požeško

367

222

118

 

Podsreće

367

222

118

 

Poljanska

367

222

118

 

Poreč

367

222

118

 

Radovanci

367

222

118

 

Ruševo

367

222

118

 

Sapna

367

222

118

 

Seoci

367

222

118

 

Sesvete Požeške

367

222

118

 

Slavonska Požega

367

222

118

 

Sloboština

367

222

118

 

Sovski Dol

367

222

118

 

Stara Lipa

367

222

118

 

Stražeman

367

222

118

 

Sulkovci

367

222

118

 

Šeovci

367

222

118

 

Šibokovac

367

222

118

 

Škrabutnik

367

222

118

 

Šnjegavić

367

222

118

 

Štitnjak

367

222

118

 

Tominovac

367

222

118

 

Toranj Požeški

367

222

118

 

Trapari

367

222

118

 

Trenkovo

367

222

118

 

Treštanovci

367

222

118

 

Tulnik

367

222

118

 

Ugarci

367

222

118

 

Velika

367

222

118

 

Veliki Bilač

367

222

118

 

Venje

367

222

118

 

Vetovo

367

222

118

 

Vidovci

367

222

118

 

Vilić Selo

367

222

118

 

Vranić

367

222

118

 

Vrhovci Gradski

367

222

118

 

Vučjak Čečavački

367

222

118

 

Zakorenje

367

222

118

 

Zarilac

367

222

118

 

Ispostava Pakrac

 

 

 

 

Bjelanovac

250

222

118

118

Brezine

250

222

118

 

Bujavica

250

222

118

 

Bukovčani

250

222

118

 

Čaglić

250

222

118

 

Jagma

250

222

118

 

Korita

250

222

118

 

Kovačevac

250

222

118

 

Kukunjevac

250

222

118

 

Livađani

250

222

118

 

Skenderovci

250

222

118

 

Subocka

250

222

118

 

Antunovac

272

260

118

 

Badljevina

272

260

118

 

Banovac

272

260

118

 

Batinjani

272

260

118

 

Bjelajci

272

260

118

 

Branešci

272

260

118

 

Brekinska

272

260

118

 

Budići

272

260

118

 

Cikote

272

260

118

 

Dereza

272

260

118

 

Dobrovac

272

260

118

 

Donja Obrijež

272

260

118

 

Dragović

272

260

118

 

Filipovac

272

260

118

 

Gaj

272

260

118

 

Gornja Obrijež

272

260

118

 

Grahovljani

272

260

118

 

Grđevica

272

260

118

 

Kapetanovo Polje

272

260

118

 

Klisa

272

260

118

 

Kraguj

272

260

118

 

Kričke

272

260

118

 

Kusonje

272

260

118

 

Lipik

272

260

118

 

Lipovac

272

260

118

 

Marino Selo

272

260

118

 

Omanovac

272

260

118

 

Ožegovci

272

260

118

 

Pakrac

272

260

118

 

Ploštine

272

260

118

 

Poljana

272

260

118

 

Prekopakra

272

260

118

 

Prgomelje

272

260

118

 

Rogulje

272

260

118

 

Strižičevac

272

260

118

 

Šeovica

272

260

118

 

Španovica

272

260

118

 

Šumetlica

272

260

118

 

Tisovac

272

260

118

 

Toranj

272

260

118

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Rijeka

 

 

 

 

Bakar

292

207

132

118

Bakarac

292

207

132

 

Cernik – Čavle

292

207

132

 

Draga

292

207

132

 

Dražice

292

207

132

 

Drenova

292

207

132

 

Grobnik

292

207

132

 

Hreljin

292

207

132

 

Jelenje

292

207

132

 

Kostrena Barbara

292

207

132

 

Kostrena Lucija

292

207

132

 

Kraljevica

292

207

132

 

Krasica

292

207

132

 

Kukuljanovo

292

207

132

 

Marinići

292

207

132

 

Pašac

292

207

132

 

Podhum

292

207

132

 

Podrvanj

292

207

132

 

Praputnjak

292

207

132

 

Ružić Selo

292

207

132

 

Stari Grad

292

207

132

 

Sušak

292

207

132

 

Škrljevo

292

207

132

 

Šmrika

292

207

132

 

Veli Dol

292

207

132

 

Viškovo

292

207

132

 

Zlobin

292

207

132

 

Jelenje Lepenice

302

212

132

 

Breza

288

207

132

 

Kastav

288

207

132

 

Klana

288

207

132

 

Lisac

288

207

132

 

Marčelji

288

207

132

 

Rečina

288

207

132

 

Srdoči

288

207

132

 

Studena

288

207

132

 

Škalnica

288

207

132

 

Zamet

288

207

132

 

Ispostava Cres

 

 

 

 

Beli

292

203

137

118

Cres

292

203

137

 

Cres – grad

292

203

137

 

Dragozetići

292

203

137

 

Lubenice

292

203

137

 

Martinščica

292

203

137

 

Orlec

292

203

137

 

Pernat

292

203

137

 

Podol

292

203

137

 

Predošćica

292

203

137

 

Stivan

292

203

137

 

Valun

292

203

137

 

Vrana

292

203

137

 

Ispostava Crikvenica

 

 

 

 

Belgrad

288

207

137

118

Bribir

288

207

137

 

Crikvenica

288

207

137

 

Dramalj

288

207

137

 

Drivenik

288

207

137

 

Grižane

288

207

137

 

Jadranovo

288

207

137

 

Krmpote

288

207

127

 

Ledenice

288

207

127

 

Novi

288

212

137

 

Selce

288

212

137

 

Ispostava Čabar

 

 

 

 

Čabar

288

203

132

118

Gerovo

288

203

132

 

Gorači

288

203

132

 

Hrib

288

203

132

 

Plešce

288

203

132

 

Prezid

288

203

132

 

Ispostava Delnice

 

 

 

 

Begovo Razdolje

288

198

127

118

Belo

292

198

127

 

Brod Moravice

292

198

127

 

Brod na Kupi

292

198

127

 

Bukov Vrh

292

198

127

 

Crni Lug

292

198

127

 

Delnice

292

198

127

 

Divjake

292

198

127

 

Fužine

292

198

127

 

Grbajel

292

198

127

 

Lič

292

198

127

 

Lokve

292

198

127

 

Mrkopalj

292

198

127

 

Mrzla Vodica

292

198

127

 

Ravna Gora

292

198

127

 

Razloge

292

198

127

 

Stara Sušica

292

198

127

 

Stari Laz

292

198

127

 

Sunger

292

198

127

 

Turke

292

198

127

 

Vrata

292

198

127

 

Završje

292

198

127

 

Razdrto

288

193

127

 

Ispostava Krk

 

 

 

 

Baška

297

203

132

118

Batomalj

297

203

132

 

Bogović

297

203

132

 

Dobrinj

297

203

132

 

Draga Baška

297

203

132

 

Garica

297

203

132

 

Kornić

297

203

132

 

Krk

297

203

132

 

Krk-grad

297

203

132

 

Linardići

297

203

132

 

Miholjice

297

203

132

 

Omišalj

297

203

132

 

Poljica

292

198

132

 

Punat

292

198

132

 

Skrbčići

292

198

132

 

Soline

292

198

132

 

Stara Baška

292

198

132

 

Sužan

292

198

132

 

Sveti Anton

292

198

132

 

Vrbnik

292

198

132

 

Vrh

292

198

132

 

Ispostava Mali Lošinj

 

 

 

 

Belej

297

203

137

118

Ćunski

297

203

137

 

Mali Lošinj

297

203

137

 

Mali Lošinj – grad

297

203

137

 

Nerezine

297

203

137

 

Osor

297

203

137

 

Punta Križa

297

203

137

 

Susak

297

203

137

 

Sveti Jakov

297

203

137

 

Unije

297

203

137

 

Ustrine

297

203

137

 

Veli Lošinj

297

203

137

 

Ispostava Opatija

 

 

 

 

Brce

335

217

137

118

Bregi

335

217

137

 

Brgud

335

217

137

 

Brseč

335

217

137

 

Jurdani

335

217

137

 

Jušići

335

217

137

 

Kalac

335

217

137

 

Kraj

335

217

137

 

Kućeli

335

217

137

 

Lipa

335

217

137

 

Lovran

335

217

137

 

Martina

335

217

137

 

Matulji

335

217

137

 

Mošćenice

335

217

137

 

Mošćenička Draga

335

217

137

 

Mune

335

217

137

 

Opatija

335

217

137

 

Oprić

335

217

137

 

Pasjak

335

217

137

 

Perenići

335

217

137

 

Pobri

335

217

137

 

Poljane

335

217

137

 

Puharska

335

217

137

 

Puži

335

217

137

 

Rukavac Donji

335

217

137

 

Rukavac Gornji

335

217

137

 

Rupa

335

217

137

 

Šapjane

335

217

137

 

Tuliševica

335

217

137

 

Vasanska

335

217

137

 

Veprinac

335

217

137

 

Volosko

335

217

137

 

Zvoneća

335

217

137

 

Žejane

335

212

137

 

Ispostava Rab

 

 

 

 

Banjol

292

207

132

118

Barbat na Rabu

292

207

132

 

Kampor

292

207

132

 

Lopar

292

207

132

 

Rab – Mundanije

292

207

132

 

Supetarska Draga

292

207

132

 

Ispostava Vrbovsko

 

 

 

 

Blaževci

292

193

123

118

Draga Lukovdolska

292

193

123

 

Klanac

292

193

123

 

Lukovdol

292

193

123

 

Mali Jadrč

292

193

123

 

Osojnik

292

193

123

 

Plemenitaš

292

193

123

 

Rim

292

193

123

 

Severin na Kupi

292

193

123

 

Veliki Jadrč

292

193

123

 

Gomirje

292

198

123

 

Gomirsko Vrbovsko

292

198

123

 

Moravice

292

189

123

 

Vrbovsko

292

189

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Sisak

 

 

 

 

Brkiševina

315

172

118

118

Šišinec

315

172

118

 

Cerje Letovaničko

245

164

118

 

Dužica

245

164

118

 

Farkašić

245

164

118

 

Greda

245

164

118

 

Jazvenik

245

164

118

 

Lekenik

245

164

118

 

Letovanić

245

164

118

 

Odra Sisačka

245

164

118

 

Pešćenica

245

164

118

 

Poljana Lekenička

245

164

118

 

Sela

245

164

118

 

Stara Drenčina

245

164

118

 

Stupno

245

164

118

 

Turopoljski Lekenik

245

164

118

 

Vukojevac

245

164

118

 

Žažina

245

164

118

 

Jezero Posavsko

329

170

118

 

Bok Palanječki

271

170

118

 

Budaševo – Topolovac

271

170

118

 

Čigoč

271

170

118

 

Desno Trebarjevo

271

170

118

 

Desno Željezno

271

170

118

 

Erdetsko Galdovo

271

170

118

 

Gušće

271

170

118

 

Hrastelnica

271

170

118

 

Kratečko

271

170

118

 

Lijeva Luka

271

170

118

 

Mahovo

271

170

118

 

Martinska Ves

271

170

118

 

Martinska Ves Lijeva

271

170

118

 

Mužilovčica

271

170

118

 

Novi Sisak

271

170

118

 

Palanjek

271

170

118

 

Preloščica

271

170

118

 

Setuš

271

170

118

 

Stari Sisak

271

170

118

 

Svinjičko

271

170

118

 

Tišina Erdetska

271

170

118

 

Bestrma

219

158

118

 

Bistrač

219

158

118

 

Blinjski Kut

219

158

118

 

Bobovac

219

158

118

 

Brđani

219

158

118

 

Crkveni Bok

219

158

118

 

Crnac

219

158

118

 

Čapljani

219

158

118

 

Donje Komarevo

219

158

118

 

Donji Hrastovac

219

158

118

 

Drljača

219

158

118

 

Gornje Komarevo

219

158

118

 

Gradusa Posavska

219

158

118

 

Greda Sunjska

219

158

118

 

Ivanjski Bok

219

158

118

 

Jasenovčani

219

158

118

 

Kinjačka

219

158

118

 

Kostreši Šaški

219

158

118

 

Krivaj Sunjski

219

158

118

 

Letina

219

158

118

 

Lonja

219

158

118

 

Mala Gradusa

219

158

118

 

Mala Paukova

219

158

118

 

Novo Selo

219

158

118

 

Novoselci

219

158

118

 

Papići

219

158

118

 

Petrinjci

219

158

118

 

Pobrđani

219

158

118

 

Pračno

219

158

118

 

Radonja Luka

219

158

118

 

Selišće

219

158

118

 

Sjeverovac

219

158

118

 

Slovinci

219

158

118

 

Staro Selo

219

158

118

 

Staza

219

158

118

 

Strmen

219

158

118

 

Sunja

219

158

118

 

Šaš

219

158

118

 

Timarci

219

158

118

 

Vedro Polje

219

158

118

 

Velika Gradusa

219

158

118

 

Vukoševac

219

158

118

 

Žirčica

219

158

118

 

Žreme

219

158

118

 

Ispostava Dvor

 

 

 

 

Čavlovica

245

118

118

118

Kobiljak

245

118

118

 

Žirovac

245

118

118

 

Brđani

218

118

118

 

Bujinja

218

118

118

 

Ćore

218

118

118

 

Divuša

218

118

118

 

Dobretin

218

118

118

 

Draga

218

118

118

 

Draškovac

218

118

118

 

Dvor

218

118

118

 

Gage

218

118

118

 

Glavičani

218

118

118

 

Golubovac

218

118

118

 

Gorička

218

118

118

 

Grabovica

218

118

118

 

Grmušani

218

118

118

 

Gvozdansko

218

118

118

 

Javnica

218

118

118

 

Javoranj

218

118

118

 

Javornik

218

118

118

 

Komora

218

118

118

 

Kosna

218

118

118

 

Kozibrod

218

118

118

 

Kuljani

218

118

118

 

Lotine

218

118

118

 

Ljeskovac

218

118

118

 

Ljubina

218

118

118

 

Majdan

218

118

118

 

Matijevići

218

118

118

 

Oraovica

218

118

118

 

Pedalj

218

118

118

 

Rogulje

218

118

118

 

Rujevac

218

118

118

 

Sočanica

218

118

118

 

Stanić-Polje

218

118

118

 

Struga

218

118

118

 

Stupnica

218

118

118

 

Šakanlije

218

118

118

 

Šegestin

218

118

118

 

Švrakarica

218

118

118

 

Udetin

218

118

118

 

Unčani

218

118

118

 

Volinja

218

118

118

 

Vrpolje

218

118

118

 

Zakopa

218

118

118

 

Zamlača

218

118

118

 

Zrin

218

118

118

 

Zut

218

118

118

 

Ispostava Glina

 

 

 

 

Balinac

258

118

118

118

Bijele Vode

258

118

118

 

Bišćanovo

258

118

118

 

Bojna

258

118

118

 

Borovita

258

118

118

 

Boturi

258

118

118

 

Brestik

258

118

118

 

Brezovo Polje

258

118

118

 

Brnjeuška

258

118

118

 

Brubno

258

118

118

 

Bučica

258

118

118

 

Buzeta

258

118

118

 

Dabrina

258

118

118

 

Desni Degoj

258

118

118

 

Dolnjaci

258

118

118

 

Donja Trstenica

258

118

118

 

Donje Selište

258

118

118

 

Donji Selkovac

258

118

118

 

Dragotina

258

118

118

 

Drenovac Banski

258

118

118

 

Dvorište

258

118

118

 

Glina

258

118

118

 

Gornje Selište

258

118

118

 

Gornji Selkovac

258

118

118

 

Gračenica Šišenečka

258

118

118

 

Hađer

241

118

118

 

Hajtić

241

118

118

 

Ilovačak

241

118

118

 

Jame

241

118

118

 

Joševica

241

118

118

 

Kihalac

241

118

118

 

Klasnić

241

118

118

 

Kozaperovica

241

118

118

 

Maja

241

118

118

 

Majske Poljane

241

118

118

 

Majski Trtnik

241

118

118

 

Mala Solina

241

118

118

 

Mali Gradac

241

118

118

 

Marinbrod

241

118

118

 

Martinovići

241

118

118

 

Novo Selo Glinsko

241

118

118

 

Obljaj

241

118

118

 

Pokupska Slatina

241

118

118

 

Prekopa

241

118

118

 

Prijeka

241

118

118

 

Ravno Rašće

241

118

118

 

Roviška

241

118

118

 

Skela

241

118

118

 

Stankovac

241

118

118

 

Svračica

241

118

118

 

Šaševa

241

118

118

 

Šatornja

241

118

118

 

Šibine

241

118

118

 

Taborište

241

118

118

 

Trtnik Glinski

241

118

118

 

Turčenica

241

118

118

 

Velika Solina

241

118

118

 

Veliki Gradac

241

118

118

 

Viduševac

241

118

118

 

Vlahović

241

118

118

 

Zaloj

241

118

118

 

Ispostava Hrvatska Kostajnica

 

 

 

 

Babina Rijeka

241

118

118

118

Bačin

241

118

118

 

Bjelovac

241

118

118

 

Borojevići

241

118

118

 

Cerovljani

241

118

118

 

Čukur

241

118

118

 

Donja Velešnja

241

118

118

 

Dubica

241

118

118

 

Gornja Velešnja

241

118

118

 

Gornji Hrastovac

241

118

118

 

Graboštani

241

118

118

 

Knezovljani

241

118

118

 

Komogovina

241

118

118

 

Kostajnica

241

118

118

 

Kostajnički Majur

241

118

118

 

Krčevo

241

118

118

 

Kukuruzari

241

118

118

 

Lovča

241

118

118

 

Mečenčani

241

118

118

 

Meminska

241

118

118

 

Mračaj

241

118

118

 

Panjani

241

118

118

 

Prevršac

241

118

118

 

Rausovac

241

118

118

 

Selište Kostajničko

241

118

118

 

Slabinja

241

118

118

 

Stubalj

241

118

118

 

Svinica

241

118

118

 

Umetić

241

118

118

 

Utolica

241

118

118

 

Živaja

241

118

118

 

Ispostava Kutina

 

 

 

 

Banova Jaruga

312

212

118

118

Jamarica

312

212

118

 

Janja Lipa

312

212

118

 

Međurić

312

212

118

 

Gornja Jelenska

338

199

118

 

Grabrov Potok

338

199

118

 

Katoličko Selišće

338

199

118

 

Ludina

338

199

118

 

Okoli

338

199

118

 

Potok

338

199

118

 

Ruškovica

338

199

118

 

Stružec

338

199

118

 

Vidrenjak

338

199

118

 

Batina

347

176

118

 

Gračenica

347

176

118

 

Husain

347

176

118

 

Ilova

347

176

118

 

Kutina

347

176

118

 

Mikleuška

347

176

118

 

Osekovo

347

176

118

 

Popovača

347

176

118

 

Repušnica

347

176

118

 

Selište

347

176

118

 

Šartovac

347

176

118

 

Voloder

347

176

118

 

Zbjegovača

347

176

118

 

Čaire

332

197

118

 

Kutinica

332

197

118

 

Stupovača

332

197

118

 

Ispostava Novska

 

 

 

 

Drenov Bok

256

205

118

118

Jasenovac

256

205

118

 

Krapje

256

205

118

 

Puska

256

205

118

 

Uštica

256

205

118

 

Borovac

299

230

118

 

Brestača

299

230

118

 

Bročice

299

230

118

 

Donji Rajić

299

230

118

 

Goleši

299

230

118

 

Gornji Rajić

299

230

118

 

Jablanac Jasenovački

299

230

118

 

Jazavica

299

230

118

 

Košutarica

299

230

118

 

Kozarice

299

230

118

 

Kričke

299

230

118

 

Krivaj

299

230

118

 

Lipovljani

299

230

118

 

Lovska

299

230

118

 

Mlaka

299

230

118

 

Novi Grabovac

299

230

118

 

Novska

299

230

118

 

Paklenica

299

230

118

 

Piljenice

299

230

118

 

Plesmo

299

230

118

 

Roždanik

299

230

118

 

Stari Grabovac

299

230

118

 

Subocka

299

230

118

 

Subocki Grad

299

230

118

 

Velika Kraljeva

299

230

118

 

Vočarica

299

230

118

 

Ispostava Petrinja

 

 

 

 

Brest Pokupski

233

118

118

118

Bačuga

236

118

118

 

Dolčani

236

118

118

 

Dragotinci

236

118

118

 

Glinska Poljana

236

118

118

 

Gora

236

118

118

 

Gorske Mokrice

236

118

118

 

Graberje

236

118

118

 

Grabovac Banski

236

118

118

 

Kraljevčani

236

118

118

 

Križ Hrastovički

236

118

118

 

Lušćani

236

118

118

 

Međurače

236

118

118

 

Novo Selište

236

118

118

 

Pecki

236

118

118

 

Prnjavor Čuntički

236

118

118

 

Sibić

236

118

118

 

Slana

236

118

118

 

Strašnik

236

118

118

 

Veliki Šušnjar

236

118

118

 

Vratečko

236

118

118

 

Begovići

215

118

118

 

Bijelnik

215

118

118

 

Blinja

215

118

118

 

Budičina

215

118

118

 

Cepeliš

215

118

118

 

Čuntić

215

118

118

 

Deanovići

215

118

118

 

Hrastovica

215

118

118

 

Jabukovac

215

118

118

 

Jošavica

215

118

118

 

Klinac

215

118

118

 

Letovanci

215

118

118

 

Mačkovo Selo

215

118

118

 

Mađari

215

118

118

 

Mlinoga

215

118

118

 

Mošćenica

215

118

118

 

Moštanica

215

118

118

 

Nova Drenčina

215

118

118

 

Pastuša

215

118

118

 

Petkovac

215

118

118

 

Petrinja

215

118

118

 

Stražbenica

215

118

118

 

Taborište

215

118

118

 

Tremušnjak

215

118

118

 

Ispostava Topusko

 

 

 

 

Batinova Kosa

291

118

118

118

Blatuša

291

118

118

 

Bović

291

118

118

 

Brnjavac

291

118

118

 

Bukovica

291

118

118

 

Cremušnica

291

118

118

 

Crni Potok

291

118

118

 

Čemernica

291

118

118

 

Dugo Selo

291

118

118

 

Golinja

291

118

118

 

Gornja Trstenica

291

118

118

 

Gređani

291

118

118

 

Hrvatsko Selo

291

118

118

 

Katinovac

291

118

118

 

Kirin

291

118

118

 

Kozarac

291

118

118

 

Mala Vranovina

291

118

118

 

Malička

291

118

118

 

Ostrožin

291

118

118

 

Pecka

291

118

118

 

Perna

291

118

118

 

Pješčanica

291

118

118

 

Podgorje

291

118

118

 

Ponikvari

291

118

118

 

Slavsko Polje

291

118

118

 

Staro Selo

291

118

118

 

Stipan

291

118

118

 

Šljivovac

291

118

118

 

Topusko

291

118

118

 

Trepča

291

118

118

 

Velika Vranovina

291

118

118

 

Vorkapić

291

118

118

 

Vrginmost

291

118

118

 

 

 

 

 

 

ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

 

 

 

 

 

Područni ured za katastar Split

 

 

 

 

Donje Selo

208

0

134

134

Gornje Selo

208

0

134

 

Grohote

208

0

134

 

Srednje Selo

208

0

134

 

Sitno Gornje

256

0

134

 

Srinjine

256

0

134

 

Donja Podstrana

238

0

134

 

Gornja Podstrana

238

0

134

 

Kamen

238

0

134

 

Slatine

238

0

134

 

Split

238

0

134

 

Stobreč

238

0

134

 

Žrnovnica

238

0

134

 

Ispostava Hvar

 

 

 

 

Brusje

272

0

134

134

Grablje

272

 

134

 

Hvar

272

 

134

 

Ispostava Imotski

 

 

 

 

Opanci

208

264

134

134

Aržano

256

264

134

 

Biorine

256

 

134

 

Cista Provo

256

 

134

 

Dobranje

256

 

134

 

Glavina Gornja

256

 

134

 

Imotski-Glavina

256

 

134

 

Krastatice

256

 

134

 

Lokvičić

256

 

134

 

Lovreć

256

 

134

 

Medovdolac

256

 

134

 

Podbablje

256

 

134

 

Poljica

256

 

134

 

Postranje

256

 

134

 

Proložac

256

 

134

 

Ričice

256

 

134

 

Runović

256

 

134

 

Slivno

256

 

134

 

Studenci

256

 

134

 

Svib

256

 

134

 

Vinjani

256

 

134

 

Zagvozd

256

 

134

 

Župa

256

 

134

 

Ispostava Kaštela

 

 

 

 

Kaštel Gomilica

278

0

134

134

Kaštel Kambelovac

278

0

134

 

Kaštel Lukšić

278

0

134

 

Kaštel Novi

278

0

134

 

Kaštel Stari

278

0

134

 

Kaštel Sućurac

278

0

134

 

Kaštel Štafilić

278

0

134

 

Bogdanovići

272

0

134

 

Divojevići

248

0

134

 

Kladnjice

248

0

134

 

Labin

248

0

134

 

Lećevica

248

0

134

 

Prgomet

248

0

134

 

Primorski Dolac

248

0

134

 

Radošić

248

0

134

 

Trolokve

248

0

134

 

Sitno

248

0

134

 

Ispostava Makarska

 

 

 

 

Bast-Baška Voda

347

0

192

134

Brela

347

0

192

 

Drašnice

347

0

192

 

Drvenik

347

0

192

 

Igrane

347

0

192

 

Kotišina

347

0

192

 

Makarska-Makar

347

0

192

 

Podgora

347

0

192

 

Tučepi

347

0

192

 

Veliko Brdo

347

0

192

 

Zaostrog

347

0

192

 

Živogošće

347

0

192

 

Ispostava Omiš

 

 

 

 

Duće

347

230

155

134

Jesenice

347

230

155

 

Omiš

347

230

155

 

Rogoznica

347

230

155

 

Donji Dolac

347

230

155

 

Gornji Dolac

347

230

155

 

Srijane

347

230

155

 

Trnbusi

347

230

155

 

Grabovac

347

230

155

 

Blato na Cetini

347

230

155

 

Čisla

347

230

155

 

Dubrava

347

230

155

 

Gata

347

230

155

 

Katuni

347

230

155

 

Kostanje

347

230

155

 

Kreševo

347

230

155

 

Kučiće

347

230

155

 

Nova Sela

347

230

155

 

Podgrađe

347

230

155

 

Slime

347

230

155

 

Svinišće

347

230

155

 

Tugare

347

230

155

 

Zakučac

347

230

155

 

Zvečanje

347

230

155

 

Žeževica

347

230

155

 

Ispostava Sinj

 

 

 

 

Bajagić

240

176

139

134

Bisko

240

176

139

 

Brnaze

240

176

139

 

Budimir

240

176

139

 

Čaporice

240

176

139

 

Dabar

240

176

139

 

Donji Bitelić

240

176

139

 

Ercegovci

240

176

139

 

Gala

240

176

139

 

Garjak

240

176

139

 

Glavice

240

176

139

 

Gljev

240

176

139

 

Gornji Bitelić

240

176

139

 

Grab

240

176

139

 

Hrvace

240

176

139

 

Ježević

240

176

139

 

Kamensko

240

176

139

 

Karakašica

240

176

139

 

Koljane

240

176

139

 

Kosore

240

176

139

 

Košute

240

176

139

 

Kraj

240

176

139

 

Krušvar

240

176

139

 

Lučane

240

176

139

 

Maovice

240

176

139

 

Obrovac Sinjski

240

176

139

 

Otišić

240

176

139

 

Otok

240

176

139

 

Podosoje

240

176

139

 

Potravlje

240

176

139

 

Prisoje

240

176

139

 

Radošić

240

176

139

 

Ruda

240

176

139

 

Satrić

240

176

139

 

Sićane

240

176

139

 

Sinj

240

176

139

 

Strizirep

240

176

139

 

Sušci

240

176

139

 

Tijarica

240

176

139

 

Turjaci

240

176

139

 

Udovičić

240

176

139