Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

NN 108/2013 (30.8.2013.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2408

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, klase: 021-04/13-01/3, urbroja: 2170/1-01-01/4-13-58, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici, održanoj 9. travnja 2013. godine, a koja se odnosi na izmjenu granica luka otvorenih za javni promet lokalnog značaja Klenovica i Punat.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/217

Urbroj: 50301-05/20-13-5

Zagreb, 29. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.