Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura

NN 108/2013 (30.8.2013.), Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura

108 30.08.2013 Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2411

Na temelju članka 5. Zakona o kritičnim infrastrukturama (»Narodne novine«, broj 56/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. godine donijela

ODLUKU

O ODREĐIVANJU SEKTORA IZ KOJIH SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE IDENTIFICIRAJU NACIONALNE KRITIČNE INFRASTRUKTURE TE LISTE REDOSLIJEDA SEKTORA KRITIČNIH INFRASTRUKTURA

I.

Ovom Odlukom određuju se sektori iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju pojedine nacionalne kritične infrastrukture te lista redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura, u cilju osiguranja cjelovitog djelovanja na zaštiti i smanjenju negativnih učinaka u slučaju ugroze kritičnih infrastruktura zbog njihovog značenja za opće funkcioniranje zemlje (rangiranje sektora kritičnih infrastruktura zbog njihove kritičnosti) i zaštitu kritičnih infrastruktura na državnoj razini.

II.

Nacionalne kritične infrastrukture određuju se u sljedećim sektorima iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju pojedine nacionalne kritične infrastrukture te se određuje lista redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura:

Redni broj

S E K T O R

1.

Energetika

– električna energija

– plin (prirodni, UNP, bioplin)

– nafta i naftni proizvodi

– toplinska energija

– proizvodnja, uključivo akumulacije i brane, prijenos, transport energije i energenata, skladištenje, distribucija

– plinovodi s mjerno-redukcijskim stanicama,

– naftovodi – prihvatno-otpremni terminali

– pumpne i mjerne stanice

2.

Komunikacijska i informacijska tehnologija

– elektroničke komunikacije

– prijenos podataka

– informacijski sustavi

– pružanje audio i audio- vizualnih             medijskih usluga

– elektroničke komunikacijske mreže, infrastruktura i povezana oprema

– informatička infrastruktura

– sustavi zemaljske radiodifuzije

3.     

Promet                                   

– cestovni

– željeznički

– zračni

– pomorski

– promet unutarnjim plovnim putovima

– autoceste                                                                               

– državne ceste

– željeznička infrastruktura

– mostovi

– nadvožnjaci

– tuneli

– kolodvori, ranžirni kolodvori

– zračne luke

– kontrole zračnog prometa

– morski plovni putovi

– morske i riječne luke

– granični prijelazi

4.

Zdravstvena zaštita

– primarna razina djelatnosti

– sekundarna razina djelatnosti

– tercijarna razina djelatnosti

– bolnice

– domovi zdravlja

– zavodi za hitnu medicinu

– zavodi za javno zdravstvo

– kontrola lijekova i medicinskih proizvoda

– zaštita od zaraznih bolesti

– prikupljanje krvi

– transfuzijska medicina

– toksikologija

– sanitarna ispekcija

– ljekarnička djelatnost

5.

Vodno gospodarstvo

– komunalne, regulacijske i zaštitne vodne građevine

6.

Hrana

– poljoprivreda

– stočarstvo

– peradarstvo

– ribarstvo

– robne zalihe

– proizvodnja i opskrba hranom

– skladišta hrane

– sustav sigurnosti hrane

7.

Financije

– bankarstvo

– burze

– investicije

– sustavi osiguranja i plaćanja

8.

Proizvodnja, skladištenje

i prijevoz opasnih tvari

– kemijske tvari

– biološki materijali

– radiološki materijali

– nuklearni materijali

9.

Javni sektor

– tijela državne uprave

– žurne/hitne službe

– policija

– hitna medicinska pomoć

– vatrogasci

– traganje i spašavanje na moru

10.

Nacionalni spomenici

i vrijednosti

– materijalna kulturna baština

– prirodna baština

11.

Znanost i obrazovanje

– instituti

– sveučilišta

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/314

Urbroj: 50301-09/09-13-6

Zagreb, 29. kolovoza 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

108 30.08.2013 Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora kritičnih infrastruktura