Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

NN 108/2013 (30.8.2013.), Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2414

Na temelju članka 40. stavka 9. i članka 41. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/13), ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O PROVOĐENJU OBVEZNOG OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE GOVEDA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način i postupak označavanja i registracije goveda, postupak registracije goveda unesenih iz država članica Europske unije, označavanje uvezenih goveda, registracija goveda u slučaju premještanja, oblik i sadržaj Registra goveda na gospodarstvu (u daljnjem tekstu: RGG), Jedinstvenog registra goveda (u daljnjem tekstu: JRG) i drugih evidencija te putnog lista za goveda (u daljnjem tekstu: Putni list) i drugih obrazaca, oblik, izgled i sadržaj ušne markice za goveda, narudžbu i dobavljanje ušnih markica, način postupanja s ušnom markicom u slučaju gubitka, uginuća ili klanja goveda, prava i obveze označavatelja i Hrvatske poljoprivredne agencije (u daljnjem tekstu: HPA) na području označavanja i registracije goveda, nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika i mjere u slučaju postupanja protivnog odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Ovaj Pravilnik utvrđuje zahtjeve za označavanjem i registracijom goveda, ne dovodeći u pitanje provedbu posebnih propisa donesenih u svrhu suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti goveda.

Svrha obveznog označavanja i registracije goveda

Članak 2.

(1) Radi provedbe mjera za zaštitu zdravlja životinja i ljudi od zaraznih i nametničkih bolesti, kontrole prometa domaćih životinja te praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla, uzgojno selekcijskog rada u govedarstvu, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka, sva goveda u Republici Hrvatskoj moraju se označiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Svako govedo u Republici Hrvatskoj mora biti označeno i upisano u JRG i RGG, a svako premještanje goveda i/ili promjena posjednika mora se evidentirati u JRG na način koji u svako doba omogućuje utvrđivanje identiteta goveda i gospodarstva na kojem je govedo oteljeno, kao i sve posjednike te gospodarstva i ostala mjesta na kojima je govedo u toku svog života boravilo.

Pojmovnik

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1. Dobavljači ušnih markica – pravne ili fizičke osobe, koje su upisane u Evidenciju dobavljača ušnih markica;

2. Evidencija dobavljača ušnih markica – popis svih dobavljača sredstava za označavanje goveda ovlaštenih od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: Uprava) koja vodi njihov popis u elektroničkom obliku;

3. Gospodarstvo – svaki objekt ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto smješteno unutar područja Republike Hrvatske na kojem domaće životinje povremeno ili trajno borave i/ili se uzgajaju i drže;

4. Govedo – svaka životinja vrste Bovine;

5. HPA – ovlaštena pravna osoba kojoj Uprava povjerava poslove vođenja Jedinstvenog registra domaćih životinja;

6. Identifikacijska kartica gospodarstva (u daljnjem tekstu: IKG) – dokument koji služi za identifikaciju posjednika i gospodarstva u okviru svih sustava u stočarstvu (Prilog IX. ovoga Pravilnika);

7. Identifikacijska kartica klaonice (u daljnjem tekstu: IKK) – dokument koji služi za identifikaciju klaonice, a sadrži njen odobreni broj;

8. Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) – broj koji za svako gospodarstvo upisano u Registar farmi dodjeljuje HPA. Jednom dodijeljeni JIBG je nepromjenjiv;

9. Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) – temeljna baza podataka o domaćim životinjama (goveda, kopitari, svinje ovce i koze), gospodarstvima i posjednicima u Republici Hrvatskoj koju vodi HPA u elektroničkom obliku;

10. JRG – temeljna baza podataka o svim označenim govedima u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ;

11. Jedinstveni životni broj (u daljnjem tekstu: JŽB) – trajni i nepromjenjljivi identifikacijski broj svake pojedine životinje dodijeljen kod prvog označavanja, a koji omogućuje njenu identifikaciju te je povezuje s JIBG-om na kojem je rođena, kao i svim gospodarstvima na kojima je tijekom svog života boravila do trenutka gubitka, uginuća, klanja, izvoza/iznosa;

12. Klaonica – objekt odobren za klanje životinja kojem je dodijeljen odobreni broj;

13. Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: MIBPG) – jedinstveni broj koji je dodijeljen za svako poljoprivredno gospodarstvo u Upisniku poljoprivrednih gospodarstva;

14. Ministarstvo – Ministarstvo poljoprivrede;

15. Obvezna dokumentacija – svi obrasci propisani ovim Pravilnikom;

16. Ovlaštena veterinarska organizacija – pravna osoba koja na temelju ovlasti Uprave provodi, organizira i kontrolira označavanje i registraciju označavanja te registraciju prometa životinja u JRDŽ u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a po potrebi tiska Putni list;

17. Označavatelj – pravna ili fizička osoba koja obavlja označavanje i registraciju goveda u skladu s odredbama ovog Pravilnika;

18. Označena životinja – govedo koje je označeno na način propisan ovim Pravilnikom;

19. Ponovno označavanje – postupak kojim se govedo u slučajevima gubitka, oštećenja ili nečitkosti ušne markice, ponovno označava na način propisan ovim Pravilnikom;

20. Posjednik – svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje;

21. Prijevoznik – svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz životinja prijevoznim sredstvima na temelju odobrenja za obavljanje prijevoza te je odgovorna za nju za vrijeme prijevoza u skladu s posebnim propisima;

22. Potvrda o označavanju – dokument koji posjednik goveda dobiva za označeno govedo prilikom prvog označavanja, a koji se izdaje jedanput za pojedinu životinju;

23. Promet – svako premještanje živih goveda;

24. Putni list – dokument koji se ispisuje iz JRG-a nakon označavanja i registracije goveda, a sadrži podatke o govedu, gospodarstvu rođenja ili prvom gospodarstvu u Republici Hrvatskoj nakon uvoza/unosa, drugim gospodarstvima na kojima je govedo boravilo, gospodarstvu na kojem govedo trenutno boravi te posjedniku, a prati životinju u prometu;

25. Registar farmi – temeljna baza podataka o svim gospodarstvima na kojima se drže domaće životinje u Republici Hrvatskoj i sastavni je dio JRDŽ;

26. Registracija goveda – upis označenog goveda u RGG i JRG;

27. Registracija premještanja goveda – upis o premještanju goveda (odlasku/dolasku) u RGG i JRG;

28. Premještanje – svako komercijalno ili nekomercijalno premještanje životinje iz gospodarstva iz kojeg potječe ili nekoga drugog mjesta na drugu lokaciju (odredišno mjesto);

29. Promjena posjednika – registracija promjene posjednika unutar istog JIBG-a;

30. Sabirni centar – svaki objekt i sabiralište u kojima se grupiraju životinje podrijetlom s različitih gospodarstava za pošiljke životinja koje se stavljaju u promet, a ima status gospodarstva u skladu s posebnim propisom;

31. Sajam – svako mjesto na koje se dovode životinje s različitih gospodarstava radi trgovine u unutarnjem prometu Republike Hrvatske i koje je registrirano od strane Uprave te ima status gospodarstva u skladu s posebnim propisom;

32. Treće zemlje – zemlje koje nisu članice Europske unije, odnosno s Europskom unijom nemaju sklopljen sporazum o Europskom gospodarskom prostoru;

33. Trgovac – svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje i prodaje životinje iz komercijalnih razloga, izravno ili neizravno te ima redovan promet životinjama i u roku od najviše 30 dana proda životinje koje kupi ili premjesti iz prvobitnog prostora u drugi prostor, koji nije u njegovom vlasništvu te ima status gospodarstva u skladu s posebnim propisom;

34. Uprava – ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za provedbu ovoga Pravilnika;

35. Uvoz – unošenje goveda iz treće zemlje na područje Republike Hrvatske;

36. Izvoz – iznošenje goveda u treće zemlje sa područja Republike Hrvatske;

37. Unošenje i iznošenje goveda – ulazak odnosno izlazak goveda preko granice Republike Hrvatske unutar prometa između zemalja članica na zajedničkom tržištu Eurospke unije;

38. Kontrolno tijelo – ovlaštena veterinarska organizacija akreditirana za obavljanje određenih poslova službenih kontrola.

II. OZNAČAVANJE GOVEDA

Odgovornost za označavanje goveda

Članak 4.

(1) Za pravilno i pravovremeno označavanje goveda odgovoran je posjednik goveda.

(2) Ako se životinja izgubi ili je ukradena, posjednik je dužan u roku od 3 dana izvijestiti ovlaštenog veterinara koji je dužan, bez odgode, navedenu činjenicu registrirati u JRG.

Ovlaštenje za označavanje goveda

Članak 5.

(1) Označavanje goveda u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu i ovog Pravilnika obavljaju pravne ili fizičke osobe i to:

1. posjednici goveda,

2. ovlaštene veterinarske organizacije,

3. veterinarske službe,

4. HPA.

(2) Označavateljima iz stavka 1. ovoga članka Uprava dodjeljuje šifru označavatelja.

(3) Posjednici mogu označavati goveda koja imaju u posjedu na vlastitom gospodarstvu, odnosno odgovorne osobe u pravnoj osobi u kojoj su zaposleni i to ako posjeduju potvrdu o osposobljenosti za označavanje i odobrenje od Uprave.

(4) Program osposobljavanja iz stavka 3. ovoga članka odobrava Uprava, a provodi ga HPA.

(5) Podaci o posjednicima iz stavka 3. ovoga članka sastavni su dio JRG-a.

Sustav označavanja i registracije goveda

Članak 6.

Sustav označavanja i registracije goveda sastoji se od:

1. ušne markice kojima se označava svako govedo,

2. Putnog lista,

3. Registra goveda na gospodarstvu,

4. računalne baze podataka JRG.

Vrijeme i način označavanja goveda

Članak 7.

(1) Govedo mora biti označeno najkasnije do 20. dana starosti odnosno prije otpreme s gospodarstva, ako se otprema prije 20. dana starosti.

(2) Goveda moraju biti označena ušnim markicama koja se mora staviti na oba uha.

(3) Obje ušne markice moraju imati isti JŽB koji omogućuje identifikaciju svake pojedine životinje i gospodarstva na kojem je rođena.

(4) JŽB goveda sastoji se od dvoslovne oznake za Republiku Hrvatsku (HR) i deseteroznamenkastog neponovljivog broja.

(5) Po označavanju goveda, označavatelj iz članka 5. ovoga Pravilnika ispunjava Potvrdu o označavanju na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(6) Zabranjeno je uklanjanje ili mijenjanje ušnih markica i oznaka na njima protivno odredbama ovoga Pravilnika.

Označavanje goveda uvezenih iz trećih zemalja

Članak 8.

(1) Sva goveda uvezena iz trećih zemalja i na kojima su obavljene kontrole utvrđene Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrole živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/08, 154/09, 28/10 i 50/11)[1] te ostaju na području Republike Hrvatske radi tova ili rasploda moraju se označiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika na odredišnom gospodarstvu u roku od 20 dana od dana uvoza, odnosno prije otpreme s gospodarstva ako se otpremaju prije navedenog roka.

(2) Označavanje goveda uvezenih iz trećih zemalja obavljaju ovlaštene veterinarske organizacije koje su dužne, najkasnije u roku od 7 dana od dana provedenog označavanja, odnosno prije otpreme iz karantenskog objekta na drugo mjesto, upisati podatke o uvezenim govedima u JRG u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(3) Ovlaštena veterinarska organizacija mora u JRG, a posjednik uvezenog goveda u RGG, upisati izvornu identifikacijsku oznaku države iz koje je govedo uvezeno te podatke iz prateće veterinarske dokumentacije u skladu s člankom 12. stavkom 7. točkom 1. podtočkama (a) do (f) ovoga Pravilnika i sljedeće podatke:

1. identifikacijsku oznaku gospodarstva ili ime/naziv gospodarstva s kojeg govedo dolazi,

2. datum uvoza u Republiku Hrvatsku i JŽB u skladu s člankom 7. stavkom 4. ovoga Pravilnika,

3. JŽB majke, a ako se u karantenskom objektu ili gospodarstvu dolaska utvrdi da uvezena životinja nema podatke o majci ista će odmah biti neškodljivo uklonjena na teret uvoznika.

Unošenje goveda bez potrebe ponovnog označavanja

Članak 9.

(1) Govedo koje je uneseno u Republiku Hrvatsku ne mora se ponovno označiti ako je:

1. namijenjeno klanju, te:

(a) uvezeno iz trećih zemalja, a odredišno gospodarstvo je klaonica na području Republike Hrvatske i životinja se zakolje u roku od 20 dana od dana uvoza ili u kraćem roku ako to zahtijeva poseban propis;

(b) uneseno iz druge države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) i otpremljeno u klaonicu, a prati ga Putni list države članice iz koje životinja potječe.

2. uneseno iz druge države članice pod sljedećim uvjetima:

(a) govedo je označeno na propisan način;

(b) govedo prati Putni list, izdan u državi iz koje govedo dolazi;

(c) iz prateće propisane veterinarske dokumentacije razvidan je datum dolaska goveda u Republiku Hrvatsku.

(2) Ovlaštena veterinarska organizacija zaprimljene putne listove unesenih i registriranih goveda iz drugih država članica, po upisu podataka u JRG, vraća nadležnom tijelu države članice, a troškove vraćanja putnog lista snosi uvoznik.

(3) Osim podataka iz članka 12. stavka 7. točke 1. podtočke (a) do (e) ovoga Pravilnika, u JRG se moraju upisati i sljedeći podaci:

1. identifikacijska oznaka gospodarstva odnosno ime i prezime/naziv posjednika te adresa gospodarstva s kojeg govedo dolazi,

2. datum dolaska goveda na odredišno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj.

(4) Svako govedo koje je uneseno iz druge države članice zadržava svoje izvorne ušne markice.

(5) Posjednik je dužan Putni list unesenog goveda dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji najkasnije u roku od 4 dana od dana dolaska goveda na gospodarstvo.

(6) Ovlaštena veterinarska organizacija je dužna podatke iz stavka 3. ovog članka upisati u JRG najkasnije u roku od 3 dana od primitka propisanih obrazaca.

Gubitak ušne markice

Članak 10.

(1) Ako se ušna markica izgubi, teže ošteti ili postane nečitljiva mora se zamijeniti zamjenskom ušnom markicom u roku od 28 dana od nastalog događaja. Posjednik mora najkasnije u roku od 4 dana naručiti zamjensku ušnu markicu kod ovlaštenog označavatelja.

(2) Ovlašteni označavatelj u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika upisuje podatke o narudžbi iz stavka 1. ovog članka na obrascu »Narudžba izgubljenih ušnih markica« iz Priloga IV. ovoga Pravilnika, koji se ispunjava u tri primjerka s upisanim datumom narudžbe i svim ostalim podacima. Jedan primjerak obrasca ostaje posjedniku, kao dokaz o narudžbi zamjenske ušne markice koji se čuva najmanje 3 godine.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako posjednik u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika samostalno označava i registrira goveda na svom gospodarstvu dužan je narudžbu zamjenskih ušnih markica proslijediti elektroničkim putem prema HPA te posjedovati ispis narudžbe.

(4) Narudžba iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavlja se u HPA elektroničkim putem najkasnije u roku od 3 dana od dana narudžbe, a HPA narudžbu odmah prosljeđuje dobavljaču.

(5) Dobavljač ušnih markica mora zamjensku ušnu markicu dostaviti HPA-u, koji je dostavlja označavatelju najkasnije u roku od 14 dana od narudžbe o čemu HPA vodi posebnu evidenciju.

(6) Zamjenskom ušnom markicom označavatelj je dužan označiti govedo najkasnije u roku od sedam dana od primitka zamjenske ušne markice od HPA.

(7) Zamjenske ušne markice moraju biti izrađene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, a JŽB na njima mora biti nepromijenjen. Na vrhu zamjenske ušne markice mora biti oznaka rimskog broja koja pokazuje koliko je puta zamjenska ušna markica izdana.

(8) Zamjenska ušna markica za govedo rođeno u drugoj državi članici nosi isti identifikacijski broj goveda dodijeljen govedu u državi članici, a umjesto skraćenog naziva nadležnog tijela države članice nalazi se skraćeni naziv Ministarstva.

(9) Narudžba zamjenskih ušnih markica mora biti evidentirana u JRG.

Gubitak ušne markice na putu do klaonice, izložbe, sabirnog centra ili sajma

Članak 11.

(1) Ako govedo, na putu do klaonice izgubi ušnu markicu, veterinarski inspektor u klaonici neće dopustiti njegovo klanje dok posjednik ne dokaže identitet životinje, najkasnije u roku od dva dana.

(2) Ako posjednik u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dokaže identitet goveda, veterinarski inspektor određuje usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje navedene životinje.

(3) Ako govedo izgubi ušnu markicu na izložbi, sabirnom centru, sajmu ili na putu do navedenih mjesta, govedo se mora vratiti na gospodarstvo s kojeg je otpremljeno s Putnim listom.

Jedinstveni registar goveda (JRG)

Članak 12.

(1) JRG je ažurno, računalno vođena evidencija goveda iz koje su vidljivi sljedeći podaci o:

1. rođenju, provedenom označavanju, uvozu, izvozu, premještanju, unošenju i iznošenju, klanju, uginuću, usmrćivanju/neškodljivom uklanjanju goveda;

2. izdanim ušnim markicama, putnim listovima, zamjenskim ušnim markicama i zamjenskim putnim listovima;

3. posjednicima goveda, gospodarstvima i lokacijama na kojima se goveda nalaze;

4. traženim novčanim potporama za pojedino govedo;

5. zabrani prometa goveda na gospodarstvu;

6. provedenom inspekcijskom nadzoru;

7. subjektima uključenim u sustav označavanja i registracije goveda i to:

(a) ovlaštenim označavateljima,

(b) dobavljačima ušnih markica;

8. osobama koje imaju pristup podacima iz JRG;

9. svim ostalim podacima na zahtjev Uprave.

(2) Obavljanje poslova vođenja JRG povjerava se HPA u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu.

(3) Podaci koji se unose u JRG mogu biti preuzeti iz drugih računalnih aplikacija JRDŽ-a ili biti upisani od strane:

1. ovlaštene veterinarske organizacije;

2. HPA;

3. ovlaštenog veterinara//kontrolnog tijela u klaonici i sabirnom centru odnosno osobe pod njegovim nadzorom;

4. posjednika koji sami označavaju goveda na vlastitom gospodarstvu odnosno gospodarstvu pravne osobe gdje su zaposleni.

(4) Pristup JRG-u radi pregleda podataka imaju:

1. Ministarstvo;

2. ovlaštene veterinarske organizacije;

3. veterinarske službe;

4. HPA;

5. posjednici iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika;

6. druge osobe kojima na temelju podnesenog zahtjeva Uprava može odobriti pristup podacima, uz uvjet da su tajnost i zaštita osobnih podataka osigurani u skladu s posebnim propisima.

(5) Svi podaci evidentirani u JRG trajno su dostupni.

(6) JRG vodi i za upravljanje njime odgovorna je Uprava.

(7) JRG sadrži sljedeće podatke:

1. za svaku životinju:

(a) JŽB,

(b) datum rođenja,

(c) spol,

(d) pasminu,

(e) JŽB majke, a u slučaju embrio transfera JŽB biološke majke i JŽB nositeljice embrija,

(f) u slučaju uvoza goveda iz treće zemlje, JŽB koji je životinji dodijeljen nakon provedenih karantenskih mjera u karanteni i izvorni identifikacijski broj iz države podrijetla,

(g) JIBG i IKG na kojem je životinja rođena,

(h) JIBG i IKG na kojima je životinja boravila i datum svakog premještanja,

(i) datum uginuća, klanja, prisilnog klanja, usmrćivanja te prispijeća u objekt za preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: objekti za preradu nusproizvoda);

2. za svako gospodarstvo:

(a) JIBG/IKG,

(b) ime i prezime/naziv i adresa posjednika.

(8) Iz JRG moraju u svako doba biti vidljivi sljedeći podaci:

1. JŽB svakoga pojedinog goveda na gospodarstvu;

2. sva gospodarstava na kojima je pojedina životinja boravila, gospodarstvo rođenja, ili gospodarstvo uvoza/unosa.

3. serijski brojevi izdanih Putnih listova od HPA ili ovlaštene veterinarske organizacije.

Potvrda o označavanju i registracija goveda

Članak 13.

(1) Prilikom označavanja goveda oteljenih u Republici Hrvatskoj označavatelj iz članka 5. ovoga Pravilnika dužan je obaviti njihovu registraciju. U tu svrhu mora ispuniti Potvrdu o označavanju propisanu člankom 7. stavkom 5. ovoga Pravilnika, u skladu s Prilogom II. ovoga Pravilnika i na temelju ispunjene Potvrde o označavanju dostaviti podatke o provedenom označavanju goveda u JRG u skladu s člankom 14. ovoga Pravilnika.

(2) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. serijski broj;

2. JŽB;

3. spol goveda;

4. pasminu goveda;

5. datum rođenja goveda;

6. JŽB majke, a u slučaju embrio transfera JŽB biološke majke i nositeljice embrija;

7. identifikacijski broj oca, ako je poznat;

8. JIBG / IKG ime i prezime/naziv i adresu posjednika;

9. ime i prezime označavatelja;

10. potpis označavatelja;

11. datum označavanja;

12. potpis posjednika goveda;

13. podatak o rođenju živog teleta odnosno mrtvorođenju teleta.

(3) Potvrda o označavanju ispunjava se u tri primjerka od kojih prvi primjerak ostaje označavatelju te se koristi za prijavu podataka u JRG, drugi se primjerak šalje HPA, a treći primjerak ostaje posjedniku.

(4) Označavatelji su dužni podatke o obavljenom označavanju u skladu s Potvrdom o označavanju prijaviti u JRG u skladu s rokom iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) Govedo je registrirano kada su podaci iz stavka 2. ovoga članka upisani u JRG.

(6) Ako su govedo označili djelatnici ovlaštene veterinarske organizacije ili HPA, dužni su posjedniku u roku od 7 dana od dana označavanja izdati Putni list.

(7) Ako je označavatelj posjednik životinja, isti je dužan ispisati Potvrdu o označavanju te podatke iz iste upisati u JRG, a Putni list dužan je pribaviti od ovlaštene veterinarske organizacije ili HPA u roku 7 dana od dana upisa.

(8) Uvjet za premještanje i/ili promjenu posjednika goveda je registracija goveda u JRG-u.

Načini dostave podataka u JRG

Članak 14.

(1) Posjednik goveda može u JRG neposredno dostaviti podatke uključujući podatke o premještanju goveda (osim uginuća, klanja, prisilnog klanja, migracije na sabirnim centrima i sajmovima, uvoza i izvoza, unosa i iznosa) propisane rokom određenog člankom 15. stavkom 1. ovoga Pravilnika, uz uvjet da mu je dodijeljeno odobrenje za označavanje goveda na vlastitom gospodarstvu ili da ima veterinarsku službu.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka posjedniku goveda dodjeljuje Uprava na temelju zahtjeva uz koji se mora priložiti dokaz o osposobljenosti za označavanje u skladu s programom iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka se odbija ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, odnosno ako je inspekcijskim nadzorom u posljednjih godinu dana utvrđena nesukladnost s odredbama ovoga Pravilnika za koju je zapriječena mjera zabrane prometa goveda ili smanjenja iznosa novčanih potpora u skladu s posebnim propisom o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

(4) Nakon dodjele odobrenja, HPA posjednika upisuje u posebnu evidenciju, koja se vodi u elektroničkom obliku, te je posjednik ovlašten za upis vlastitih podataka u JRG.

(5) Ako se inspekcijskim nadzorom gospodarstva na kojemu posjednik posjeduje odobrenje nadležnog tijela za samostalan unos podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi bilo koja od nesukladnosti iz stavka 3. ovoga članka, nadležno tijelo može uskratiti odobrenje iz stavka 2. ovoga članka na rok od 6 mjeseci računajući taj rok od dana zaprimljenog inspekcijskog izvješća.

(6) Ako goveda označavaju ovlaštene veterinarske organizacije, veterinarske službe ili HPA, iste su dužne upisati podatke o označenim govedima u JRG u skladu s rokovima iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(7) Podatke o premještanjima goveda iz članka 19. do 25. ovoga Pravilnika upisuju ovlaštene veterinarske organizacije i posjednici osposobljeni za označavanje goveda na vlastitom gospodarstvu u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, s time da podatke o govedima na sabirnim centrima i sajmovima te o zaklanim, uginulim i prisilno zaklanim govedima upisuju isključivo ovlaštene veterinarske organizacije/kontrolna tijela.

(8) Podatke o uvozu u slučaju provođenja karantenskih mjera i izvozu goveda u JRG upisuje ovlaštena veterinarska organizacija ili veterinarski inspektor/kontrolno tijelo.

(9) Podatke o uginulim govedima u JRG upisuje ovlaštena veterinarska organizacija/veterinarski inspektor/kontrolno tijelo, a odgovorna osoba u objektu za preradu nusproizvoda registrira u JRG datum prispijeća lešine u objekt za preradu nusproizvoda na temelju komercijalnog dokumenta koji prati lešinu u roku od 7 dana od datuma prispijeća lešine, u skladu s posebnim propisom i/ili procedurom.

(10) Ako nadležno tijelo donese takvu odluku, odgovorna osoba u službenom laboratoriju upisuje datum pregleda uzorka uginulih goveda na GSE u JRG u skladu s posebnim propisom.

(11) Podaci o govedima u provozu preko Republike Hrvatske ne dostavljaju se u JRG.

Rokovi za dostavu podataka

Članak 15.

(1) Rok za dostavu i upis podataka u JRG je sedam dana od dana nastale promjene.

(2) Posjednik je dužan u roku od četiri dana od dana nastale promjene podatke dostaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Ovlaštena veterinarska organizacija je dužna podatke upisati u JRG najkasnije u roku od sljedeća tri dana.

(3) HPA, ovlaštena veterinarska organizacija i posjednik koji samostalno označava goveda dužni su podatke o označavanju goveda upisati u JRG u roku od tri dana.

Putni list

Članak 16.

(1) Putni list se izdaje na temelju registracije goveda u JRG, a izdaju ga ovlaštene veterinarske organizacije i HPA u roku sedam dana od dana registracije goveda.

(2) Putni list može izdati ovlaštena veterinarska organizacija u roku sedam dana od dana registracije goveda ako je ista bila označavatelj goveda za koje posjednik traži putni list.

(3) Ako nadležna ovlaštena veterinarska organizacija iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti izdati Putni list u propisanom roku, dužna je o tome bez odgode izvijestiti posjednika koji će zatražiti izdavanje putnog lista u HPA.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ako nadležna ovlaštena veterinarska organizacija nije ispisala putni list u roku sedam dana, HPA će izdati putni list u roku sedam dana od dana registracije goveda u JRG.

(5) U slučaju goveda unesenih iz drugih država članica, Putni list, koji prati životinju posjednik je obvezan u roku od četiri dana od dana unosa predati ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, koja podatke iz Putnog lista upisuje u JRG u skladu s člankom 15. stavkom 2. ovoga Pravilnika te posjedniku najkasnije u roku od sedam dana od dana upisa izdaje Putne listove ili postupa u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.

(6) U slučaju goveda uvezenih iz trećih zemlje, Putni list izdaje ovlaštena veterinarska organizacija ili HPA odmah po registraciji goveda u JRG-u, najkasnije u roku sedam dana od datuma registracije, a nakon provedenog ponovnog označavanja i svakako prije raspuštanja karantene ako je ista propisana.

(7) Putni list, iz stavka 1. ovoga članka posjednik mora čuvati na gospodarstvu na kojem se govedo nalazi.

(8) Putni list u skladu s Prilogom V. ovoga Pravilnika mora pratiti govedo pri svakom premještanju.

(9) Putni list mora sadržavati sljedeće podatke:

1. mjesto izdavanja i datum te logo Ministarstva;

2. serijski broj Putnog lista, JŽB goveda i barkode;

3. podatke o govedu: JŽB, datum rođenja, spol, pasminu, status premije za muško govedo (I. i II. dobna kategorija) JŽB majke (u slučaju embrio transfera upisuje se JŽB biološke majke i nositeljice embrija), identifikacijski broj (ID) majke u slučaju uvoza/unosa te oca, ako je poznat;

4. podatke o gospodarstvu: JIBG/serijski broj IKG ime i prezime /naziv i adresu posjednika, te ime i prezime/naziv, adresu, JIBG/serijski broj IKG i potpis svih posjednika te datum premještanja;

5. JIBG/IKG serijski broj IKG na kojem je govedo rođeno, a u slučaju uvoza/unosa, državu izvoznicu ili državu članicu iz koje je govedo uneseno, te u slučaju uvoza iz trećih zemalja i broj ušne markice zemlje izvoznice ili države članice u koju se govedo izvozi;

6. podatke o prethodnim posjednicima.

(10) Duplikate putnih listova izdaje isključivo HPA o trošku posjednika, a o izdanim duplikatima Putnih listova HPA vodi posebnu evidenciju.

Arhiviranje Putnog lista

Članak 17.

Putni list u slučajevima uginuća, prisilnog klanja, klanja, usmrćivanja, krađe/gubitka, arhivira ovlaštena veterinarska organizacija/kontrolno tijelo ili ispostava veterinarskog ureda koja je registrirala zadnje premještanje i to najmanje tri godine.

Premještanje goveda

Članak 18.

(1) Premještanje goveda dopušteno je jedino ako je govedo označeno i registrirano u skladu s odredbama članka 7., 8., 9. i 13. ovoga Pravilnika te ako je za govedo izdan Putni list u skladu s člankom 16. ovoga Pravilnika.

(2) Svaki put kada se životinja premješta mora je pratiti Putni list.

(3) Premještanje se prijavljuje na Obrascu za prijavu premještanja (u daljnjem tekstu: Obrazac) iz Priloga III. ovog Pravilnika koji svaki posjednik mora imati na gospodarstvu, a koji se piše u tri primjerka.

(4) Obrazac popunjava posjednik koji premješta goveda sa svog gospodarstva. Prva dva primjerka su »Odlazak«, a treći primjerak je »Dolazak«.

(5) Posjednik koji otprema životinje zadržava prva dva primjerka, a novi posjednik nakon što potpiše sva tri obrasca dobiva treći primjerak i Putni list.

(6) Posjednik s gospodarstva odlaska predaje ovlaštenom veterinaru/veterinarskom inspektoru prva dva primjerka, veterinar upisuje datum primitka obrasca i potpisuje obrazac, prvi primjerak daje posjedniku.

(7) Posjednik je dužan čuvati Obrazac na gospodarstvu najmanje tri godine od dana premještanja.

(8) Ovlaštena veterinarska organizacija na temelju drugog primjerka podatke o odlasku upisuje u JRG, a obrazac arhivira najmanje tri godine.

(9) Dolazni posjednik u roku navedenom u članku 15. stavku 2. ovoga Pravilnika svoj primjerak obrasca predaje nadležnom ovlaštenom veterinaru/veterinarskom inspektoru koji po preuzimanju obrasca upisuje na Putni list podatak o novom, dolaznom posjedniku nakon čega se Putni list vraća posjedniku, a podatke s Obrasca koji se čuva najmanje tri godine upisuje u JRG.

(10) Promjena posjednika unutar istog gospodarstva mora se evidentirati u JRG najkasnije u roku sedam dana od nastale promjene.

(11) Ako posjednik posjeduje RGG u elektroničkom obliku, isti može napraviti ispis jedinstvenih životnih brojeva goveda koje premješta (do 100 komada) uz naznaku serijskog broja Obrasca za premještanje goveda te priložiti odgovarajući broj Obrazaca za premještanje goveda s upisanim podacima o odlaznom i dolaznom gospodarstvu.

(12) HPA će u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika omogućiti zainteresiranim posjednicima i ovlaštenim veterinarima/veterinarskim inspektorima koji unose podatke o premještanju goveda elektronički unos jedinstvenih životnih brojeva goveda u premještanju sa i na Obrazac o premještanju goveda ili ispisa goveda iz stavka 11. ovoga članka u odnosu na JRG ili JRDŽ, a u skladu posebnim procedurama.

(13) U slučajevima navedenima u stavku 12. ovoga članka, obrasci koji se ispisuju moraju imati sve sastavne dijelove obrazaca iz priloga ovog Pravilnika.

Premještanje goveda – odlazak

Članak 19.

(1) Posjednik goveda odgovoran je za sljedivost goveda te je dužan podatke o odlasku goveda sa svog gospodarstva, ovjerene vlastoručnim potpisom dostaviti u ovlaštenu veterinarsku organizaciju u skladu s odredbama članka 14. i 15. ovoga Pravilnika.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati:

1. JŽB;

2. JIBG/IKG – serijski broj kartice;

3. datum odlaska goveda s gospodarstva;

4. razlog odlaska (premještanje/promjena posjednika, klanje, prisilno klanje, izvoz/iznos, krađa/gubitak, uginuće, usmrćivanje);

5. JIBG/IKG – serijski broj kartice gospodarstva na koje se govedo otprema, odnosno odobreni broj klaonice u slučaju otpreme goveda na klanje;

6. broj odobrenja za obavljanje prijevoza odobrenog prijevoznika ako je isti registriran, te obavezno, registracijsku oznaku vozila kojim se otprema govedo i potpis vozača;

7. IKK/odobreni broj klaonice kod otpreme goveda na klanje ili prisilno klanje.

(3) Posjednik gospodarstva otpreme dužan je prilikom otpreme goveda upisati podatke iz stavka 2. ovoga članka na obrasce o premještanju goveda sa IKG ili IKK, ovisno kamo se govedo upućuje.

Premještanje goveda – dolazak

Članak 20.

(1) Posjednik goveda može na gospodarstvo primiti samo označeno govedo koje prati valjani Putni list.

(2) Posjednik gospodarstva dopreme goveda, dužan je po dolasku goveda na gospodarstvo dostaviti podatke u JRG u skladu s odredbama članka 14. i 15. ovoga Pravilnika.

(3) Novi posjednik dužan je dostaviti sljedeće podatke:

(a) JŽB;

(b) JIBG/ IKG serijski broj;

(c) datum dolaska goveda na gospodarstvo;

(d) JIBG/IKG serijski broj s kojeg je govedo otpremljeno;

(e) broj odobrenja prijevoznika ako je isti registriran, te obavezno, registracijsku oznaku vozila i potpis vozača.

(4) Posjednik podatke iz stavka 3. ovoga članka dostavlja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji na obrascu o premještanju goveda i potpisom potvrđuje točnost upisanih podataka.

(5) Ovlaštena veterinarska organizacija upisuje podatke o novom posjedniku s obrasca o premještanju goveda u JRG i na Putni list, uz vlastoručni potpis i pečat.

(6) U JRG upisuje se broj odobrenog prijevoznika.

(7) Putni list je pravovaljan kada je potpisan od strane novog posjednika.

(8) Ako certificiranje goveda za izvoz/iznos na sabirnim centrima obavlja kontrolno tijelo, isto je dužno registrirati odlazak i dolazak na sabirni centar.

Izvoz goveda

Članak 21.

Izvoz goveda obavlja se na sljedeći način:

1. Izvoz goveda neposredno od posjednika:

(a) Posjednik prilikom izvoza predaje Putni list s ispunjenim obrascem o premještanju goveda veterinarskom inspektoru/kontrolnom tijelu;

(b) Na obrascu o premještanju goveda posjednik potvrđuje izvoz i upisuje naziv zemlje uvoznice;

(c) Veterinarski inspektor ili ovlašteni veterinar kontrolnog tijela kojem je Uprava povjerila posao certificiranja (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za certificiranje) na mjestu otpreme provjerava sukladnost ušnih markica i putnih listova;

(d) Podatke s obrasca o premještanju goveda osoba ovlaštena za certificiranje/kontrolno tijelo upisuje u JRG najkasnije u roku od 7 dana od dana izvoza pri čemu kao razlog odlaska navodi izvoz, a kopiju Putnog lista zajedno s obrascima o premještanju goveda čuva najmanje 3 godine od ostvarenog izvoza.

2. Izvoz goveda preko sabirnog centra:

(a) Premještanje goveda s gospodarstva do sabirnog centra provodi se u skladu s odredbama članka 19. i 20. ovoga Pravilnika;

(b) Ovlaštena veterinarska organizacija po registraciji dolaska u JRG upisuje na Putni list sabirni centar kao zadnjeg posjednika;

(c) Izvoz iz podtočke (a), točke 2, ovog članka može se obaviti tek kada odgovornoj osobi u sabirnom centru budu dostavljeni Putni listovi u kojima je dotični sabirni centar naveden kao posjednik goveda;

(d) Ispunjeni obrazac o premještanju goveda sa svim podacima sukladno članku 19. ovoga Pravilnika, a gdje se kao razlog promjene posjednika navodi i upisuje izvoz/iznos upisuje u JRG veterinarski inspektor/kontrolno tijelo i to JŽB; JIBG/IKG s kojeg govedo odlazi; datum odlaska s gospodarstva; državu u koju se životinja otprema te podatke o odredišnom gospodarstvu uključujući identifikacijski broj gospodarstva države članice u koju se govedo iznosi.

Premještanje goveda iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu

Članak 22.

(1) U slučaju premještanja goveda iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu posjednik pri premještanju predaje Putni list s ispunjenim obrascem o premještanju goveda osobi ovlaštenoj za certificiranje.

(2) Osoba ovlaštena za certificiranje na mjestu otpreme provjerava sukladnost ušnih markica i Putnih listova.

(3) Osoba ovlaštena za certificiranje izdaje certifikat za premještanja goveda unutar Europske unije.

(4) Osoba ovlaštena za certificiranje upisuje podatke s obrasca za premještanje goveda u JRG u skladu s člankom 21. točkom 1. ovoga Pravilnika.

(5) Putni list prati govedo do odredišnog gospodarstva države članice u koju se životinje iznose iz Republike Hrvatske.

(6) Ispunjeni obrazac o premještanju goveda mora se čuvati najmanje tri godine od dana premještanja.

Premještanje goveda na sajam, prodaja na sajmu te povratak na gospodarstvo ako govedo nije prodano

Članak 23.

(1) Sajam se smatra odredišnim gospodarstvom koji ima svoj JIBG i IKG na koji dolaze samo goveda koja uvijek prati Putni list koji glasi na posjednika koji dovozi govedo na sajam.

(2) Prilikom dolaska na sajam obrascem o premještanju goveda posjednik prijavljuje prispijeće goveda te nadležna ovlaštena veterinarska organizacija/kontrolno tijelo ili veterinarski inspektor unosi podatak u JRG.

(3) Za govedo prodano novom posjedniku, na sajmu će se u prisutnosti posjednika gospodarstva otpreme ispisati novi obrazac o premještanju goveda, a registracija dolaska za novog posjednika obavlja se sukladno članku 20. ovoga Pravilnika (JIBG, IKG, broj odobrenja prijevoznika).

(4) Ako govedo nije prodano na sajmu, podaci o odlasku/dolasku ispunjavaju se i unose u JRG na starog posjednika koji govedo vraća natrag na gospodarstvo s kojeg je govedo otpremljeno na sajam.

(5) Ovlašteni veterinar/kontrolno tijelo ili veterinarski inspektor na sajmu sukladno odredbama ovoga Pravilnika registrira dolaske i odlaske goveda.

Evidencija zaklanih goveda

Članak 24.

(1) Klaonica može na klanje primiti samo označeno govedo koje prati Putni list s ispunjenim obrascem o premještanju goveda.

(2) Veterinarski inspektor/kontrolno tijelo uspoređuje podatke na ušnim markicama goveda koje je dopremljeno na klaonicu s podacima iz Putnog lista i ostalih podataka na ispunjenom obrascu o premještanju goveda koji prati govedo.

(3) Ako su podaci navedeni u obrascu o premještanju goveda sukladni, govedo se može zaklati.

(4) Ako je nakon pregleda goveda te podataka s ušne markice, Putnog lista i drugih podataka na ispunjenom obrascu o premještanju goveda utvrđena nesukladnost koja dovodi u pitanje identitet goveda, veterinarski inspektor/kontrolno tijelo poziva posjednika goveda da dokaže identitet goveda dopremljenog na klanje.

(5) Ako posjednik životinje iz stavka 4. ovoga članka ne može u roku od dva radna dana dokazati identitet, sljedivost i podrijetlo životinje, ona se neškodljivo uništava, bez odgode, pod nadzorom veterinarskog inspektora i bez prava na naknadu, u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 911/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ušnih markica, putnih listova i registara gospodarstava (SL L 163, 30. 4. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 911/2004) i Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 (SL L 204, 11. 8. 2000., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1760/2000).

(6) Za sva goveda dopremljena na klanje veterinarski inspektor/kontrolno tijelo na klaonici upisuje podatke u JRDŽ ili se isti preuzimaju iz drugih računalnih aplikacija Uprave u kojima su dostupni u roku od najkasnije 1 dan od dana klanja odnosno prije nego što je meso stavljeno u promet.

(7) Putni list i obrazac prijave premještanja moraju se čuvati na klaonici najmanje 3 godine.

(8) Odgovorna osoba na klaonici odgovorna je da se ušne markice skinu prilikom klanja te da se nakon upisa podataka o klanju u JRG zajedno s obrascem »Evidencija zaklanih i uginulih goveda« iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika dostavljaju u skladište HPA do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(9) Očišćene i oprane ušne markice zaklanih goveda moraju se grupirati i pakirati po partijama klanja.

(10) U JRG ili u druge aplikacije JRDŽ-a iz kojih će JRG preuzeti podatke upisuju se slijedeći podaci:

1. odobreni broj klaonice;

2. datum dolaska u klaonicu;

3. datum klanja;

4. JŽB zaklanog goveda;

5. JIBG/IKG gospodarstva s kojeg govedo dolazi.

(11) U slučaju uvoza goveda namijenjenog klanju, a koja se kolju u roku od 20 dana ili u kraćem roku, ako je to propisano drugim posebnim propisima, ili ako govedo dolazi neposredno iz druge države članice, a prije klanja nije registrirano u JRG, ovlašteni veterinar/kontrolno tijelo/veterinarski inspektor u klaonici mora upisati sljedeće stavke u JRG ili u druge aplikacije JRDŽ-a iz kojih će JRG preuzeti podatke:

1. identifikacijski broj životinje;

2. datum rođenja goveda;

3. državu izvoznicu/državu članicu iz koje je govedo izneseno;

4. identifikacijsku oznaku gospodarstva (ID) odnosno naziv gospodarstva s kojeg govedo dolazi;

5. spol goveda;

6. pasminu goveda, ako je poznata;

7. identifikacijski broj majke;

8. odobreni broj klaonice;

9. datum dopreme u klaonicu;

10. datum klanja.

Uginuće goveda

Članak 25.

(1) U slučaju uginuća životinje, posjednik je dužan odmah obavijestiti ovlaštenog veterinara i postupiti po uputi veterinara.

(2) Ovlašteni veterinar posjedniku ovjerava otisnutim imenom i prezimenom te potpisom datuma primitka obrasca o premještanju goveda u nazočnosti posjednika.

(3) Ovlašteni veterinar podatke koje je posjednik upisao na obrazac o premještanju goveda o uginuću upisuje u JRG najkasnije u roku od sedam dana od dana uginuća.

(4) Originalni ispunjeni obrazac o premještanju goveda ostavlja posjedniku gospodarstva uginuća goveda, a ovlašteni veterinar ostavlja sebi po posjedniku ovjerenu kopiju (datum i potpis).

(5) Ovlaštena veterinarska organizacija mora čuvati Putni list zajedno s obrascima o premještanju goveda (ovjerena kopija) najmanje tri godine.

(6) Ovjereni obrazac »Odlazak« za uginulo govedo posjednik čuva na svom gospodarstvu najmanje tri godine.

(7) S trupom uginule životinje postupa se u skladu s posebnim propisima, a zbog potrebe sljedivosti trupa uginule životinje, ušne markice moraju se ostaviti na životinji.

(8) O postupanju sa trupovima životinja u svim slučajevima uginuća goveda koje nije bilo označeno, a trebalo je biti sukladno odredbama ovoga Pravilnika, kao i u slučajevima mrtvorođenja, uginuća teleta prije 20. dana starosti, Uprava donosi posebne procedure koje su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i drugim posebnim propisima.

(9) Očišćene i upakirane ušne markice iz stavka 7. ovog članka odgovorna osoba u objektu za preradu nusproizvoda šalje u HPA do 10. u mjesecu za prethodni mjesec ili ih zbrinjava na drugi prikladan način sukladno posebnim procedurama.

(10) Kod mrtvorođenja teladi i uginuća goveda koja prije toga nisu označena postupa se u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a registracija u JRG se obavlja putem Potvrde o označavanju gdje serijski broj potvrde o označavanju postaje JŽB.

(11) U slučaju sumnje i/ili potvrđenog slučaja zarazne bolesti postupak odjave životinje iz JRG jednak je kao i kod uginule životinje s time da se obje ušne markice ostavljaju na uginuloj životinji o čemu veterinarski inspektor sastavlja zapisnik koji potpisuje posjednik te se dalje s tim markicama postupa na isti način kao s uginulom životinjom u skladu s posebnim propisima.

Točnost podataka

Članak 26.

(1) Ako posjednik goveda sazna da podaci o govedima na njegovom gospodarstvu upisani u JRG nisu točni, može zahtijevati njihov ispravak preko ovlaštenog označavatelja ili nadležnog veterinarskog inspektora.

(2) Veterinarski inspektor nakon zaprimljenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, nadzorom utvrđuje točnost navedenih podataka te o nepravilnostima obavještava Upravu radi daljnjeg postupanja.

Registar goveda na gospodarstvu

Članak 27.

(1) Svi posjednici goveda, osim prijevoznika, na gospodarstvu moraju voditi ažuran RGG u pisanom ili elektroničkom obliku, koji se nabavlja od ovlaštene veterinarske organizacije odnosno HPA, putem zahtjeva.

(2) Ako posjednici goveda vode RGG u elektroničkom obliku, podaci iz RGG-a moraju se jednom mjesečno ispisati na elektroničkom mediju koji onemogućuje naknadno prepravljanje podataka.

(3) RGG mora biti odobren od Ministarstva.

(4) Sve promjene o govedu moraju se ažurno i kronološki odnosno najkasnije tri dana od nastale promjene upisati u RGG.

(5) RGG, ako se vodi u pisanom obliku, izdaje HPA.

(6) RGG sadrži sljedeće podatke:

1. o gospodarstvu:

(a) JIBG/ IKG serijski broj;

(b) ime i prezime odnosno naziv posjednika;

(c) adresu posjednika;

2. o svakom govedu na gospodarstvu:

(a) JŽB, datum rođenja, pasminu i spol;

(b) JŽB majke (u slučaju embrio transfera, broj biološke majke i nositeljice embrija);

(c) JŽB oca, ako je poznat;

(d) datum dolaska goveda na gospodarstvo;

(e) JIBG/ IKG serijski broj gospodarstva s kojeg dolazi te ime i prezime odnosno naziv i adresa prethodnog posjednika, odnosno podatke o gospodarstvu posjednika iz države uvoza ili države članice iz koje se govedo unosi;

(f) datum odlaska goveda s gospodarstva te JIBG/IKG serijski broj gospodarstva na koje odlazi ili ime i prezime odnosno naziv i adresa novog posjednika ili odobreni broj klaonice;

(g) datum uginuća / usmrćivanja odnosno datum prisilnog klanja na gospodarstvu;

3. o inspekcijskom nadzoru:

(a) ime i potpis veterinarskog inspektora koji je obavio nadzor;

(b) datum nadzora.

(7) RGG se mora čuvati na lokaciji na kojoj se nalaze životinje.

(8) Svi ispunjeni RGG se moraju čuvati najmanje tri godine od dana kada je posljednje govedo napustilo gospodarstvo.

III. OVLAŠTENE ORGANIZACIJE

Ovlaštene veterinarske organizacije

Članak 28.

Ovlaštene veterinarske organizacije imaju sljedeća prava i obveze:

1. provoditi, organizirati i kontrolirati označavanje te registraciju životinja;

2. provjeravati, pripremati, tiskati i izdavati dokumentaciju po usklađenju podataka u JRG propisanu odredbama ovoga Pravilnika;

3. voditi evidenciju o izdanim putnim listovima u računalnoj bazi JRG-a;

4. postupati u odnosu na izgubljene ušne markice i Putne listove u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;

5. arhivirati dokumente u skladu s odredbama ovoga Pravilnika u razdoblju od najmanje tri godine;

6. davati podatke iz JRG na zahtjev posjednika goveda;

7. dostavljati propisane dokumente u HPA;

8. postupati u skladu s odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka;

9. koristiti podatke kojima imaju pristup u skladu s odredbama ovoga Pravilnika isključivo u svrhu provođenja ovoga Pravilnika;

10. primjenjivati »Upute o označavanju i registraciji goveda« koje izdaje HPA po odobrenju Uprave;

11. upozoravati posjednike goveda na nepravilnosti i pružati pomoć pri njihovom otklanjanju;

12. voditi propisanu evidenciju u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Ovlaštena pravna osoba – HPA

Članak 29.

HPA ima sljedeća prava i obveze:

1. voditi ažurne evidencije označavatelja;

2. pripremati, tiskati, izdavati i distribuirati dokumentaciju propisanu odredbama ovoga Pravilnika;

3. distribuirati ušne markice naručiteljima;

4. brinuti o narudžbi ušnih markica za dobavljače ušnih markica;

5. voditi evidenciju o izdanim, upotrijebljenim, uništenim te izgubljenim ušnim markicama i putnim listovima;

6. na internet stranicama objavljivati »Upute o označavanju i registraciji goveda«, u kojima su opisane pojedinosti radi provođenja odredbi ovoga Pravilnika, uključujući način dostave podataka, uz prethodno odobrenje Uprave;

7. pratiti evidenciju podataka te o svim uočenim nepravilnostima, obavljenim pregledima i utvrđenim činjenicama izvještavati Upravu u skladu s ugovorenim obvezama.

Financiranje

Članak 30.

Troškove koji nastanu provođenjem označavanja i registracije goveda u skladu s odredbama ovoga Pravilnika snose posjednici goveda, vlasnici/korisnici sajmova i sabirnih centara, klaoničari i prijevoznici osim ako nije određeno da navedene troškove podmiruje Ministarstvo.

IV. DOBAVLJANJE I NARUČIVANJE UŠNIH MARKICA

Ušna markica za označavanje goveda

Članak 31.

(1) Izgled i oblik ušne markice za označavanje goveda propisan je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Ušna markica za označavanje goveda žute je boje, u donjem dijelu pravokutnog oblika, s izduženim gornjim dijelom. Na vrhu (šiljku) ušne markice istaknuta je oznaka Ministarstva poljoprivrede (MP). U drugom retku vidljiva je oznaka Republike Hrvatske (HR) i jedinstveni životni broj (JŽB) koji se sastoji od deset znamenki. U donjem retku vidno su istaknute zadnje četiri znamenke JŽB-a. Na licu (a) ušne markice nalazi se bar kod veličine 8 – 10 mm, dok se na licu (b) ne nalazi bar kod nego uvećane četiri znamenke JŽB-a, a na dnu ušne markice nalazi se prazan prostor na kojem se može upisati ime goveda. Na oba naličja (a) i (b) ušne markice nalazi se isti bar kod koji omogućuje elektroničko očitavanje JŽB-a.

(3) Označavanje goveda u skladu s odredbama ovoga Pravilnika obavlja se isključivo ušnom markicom na kojoj je otisnut prethodno odobren JŽB i sadržaj u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Ušna markica odobrena za označavanje goveda oteljenih na području Republike Hrvatske ili u nju uvezenih, sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1760/2000, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. biti plastična, bez oštrih rubova i grubih površina, koji mogu dovesti do podražaja kože;

2. biti izrađena od neškodljivog materijala, otpornog na starenje, vremenske i farmske uvjete;

3. biti postojane boje i čvrstog spoja koji mora biti trajan najmanje 8 godina odnosno tijekom cijeloga životnog razdoblja životinje;

4. biti metalnog vrha ili drugog materijala, koji je oštar i primjerene tvrdoće (ako se radi o plastici, minimalna tvrdoća vrha mora iznositi 75 Shore D tako da lako probode uho, a vrh mora biti čvrsto usađen u muški dio markice);

5. materijal vrha ne smije biti korozivan radi onemogućavanja upale na mjestu uboda uha uz optimalne uvjete za zacjeljenje rane na uhu;

6. spoj lica i naličja markice mora osigurati da se jednom stavljena markica ne može više skinuti a da se ne pokida spoj odnosno tako ošteti da je markicu nemoguće ponovo upotrijebiti;

7. tisak mora biti laserski odnosno takav da je čitljiv i postojan najmanje 8 godina odnosno tijekom cijeloga životnog razdoblja životinje, te ga nije moguće odstraniti struganjem ili uporabom kemijskih sredstava (otapala);

8. biti takva da je označavatelj može lako staviti u uho, a za spajanje lica i naličja dovoljna je uobičajena sila koja osigurava da se dijelovi mogu spojiti. Nakon primjene, ušna markica se mora lako ispustiti iz kliješta.

Upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica

Članak 32.

(1) Pravna ili fizička osoba koja namjerava dobavljati ušne markice, po objavljenom javnom pozivu za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica, dostavlja Ministarstvu ponudu.

(2) Po dostavljenoj ponudi, s ponuditeljima koji se obvezuju dobavljati ušne markice u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, Uprava sklapa ugovor te ih upisuje u Evidenciju dobavljača ušnih markica.

Dobavljači ušnih markica

Članak 33.

(1) Svi dobavljači ušnih markica moraju osigurati dobavljanje ušnih markica, zamjenskih ušnih markica te kliješta i igala za stavljanje ušnih markica.

(2) Dobavljač ušnih markica mora se odazvati na svaku narudžbu neovisno o količini i vrsti robe.

(3) Dobavljač mora voditi evidenciju o ušnim markicama koju je dužan čuvati najmanje tri godine te na zahtjev Uprave predočiti.

(4) Uprava kontrolira kvalitetu rada dobavljača ušnih markica.

Brisanje iz Evidencije dobavljača ušnih markica

Članak 34.

(1) Uprava može otkazati ugovor i prije isteka roka na koji je sklopljen, ako utvrdi da dobavljač obavlja povjerene poslove protivno ugovornim odredbama.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka dobavljač se briše iz Evidencije dobavljača ušnih markica.

Objava podataka o dobavljaču ušnih markica

Članak 35.

HPA u glasilima i na web-stranicama objavljuje podatke o dobavljačima ušnih markica, a posebice:

1. ime/naziv i adresu dobavljača;

2. podatke o ušnoj markici;

3. cijenu i rokove isporuke;

4. podatke o brisanju iz evidencije.

Naručitelji ušnih markica

Članak 36.

(1) Posjednik, koji sam označava životinje, na vlastitom gospodarstvu, mora naručiti ušne markice putem obrasca »Narudžba ušnih markica za označavanje goveda« iz Priloga VI. ovoga Pravilnika, a koji se može nabaviti u HPA ili ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Ispunjeni obrazac posjednik osobno ili putem ovlaštene veterinarske organizacije poštom ili faksom ili u elektroničkom obliku mora dostaviti HPA, koji ga nakon provjere, dostavlja dobavljaču, kojeg odabere posjednik.

(2) Označavatelji iz članka 5. stavka 1. točke 2. do 4. ovoga Pravilnika moraju ušne markice naručiti putem obrasca iz stavka 1. ovoga članka poštom ili faksom ili u elektroničkom obliku od HPA-a,
uz naznaku odabranog dobavljača, koji nakon provjere, naručuje ušne markice od navedenog dobavljača. Označavatelji iz ovoga stavka uz navedeni obrazac moraju dostaviti narudžbenicu.

(3) Dobavljač mora naručene ušne markice iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti HPA, koja ušne markice dostavlja označavateljima, koji su naručili ušne markice.

(4) Naručitelj ušnih markica odgovoran je za pravilnu pohranu zaprimljenih ušnih markica i evidentiranje njihove upotrebe, a zalihe neiskorištenih ušnih markica dužan je vratiti HPA.

(5) Odgovorna osoba odobrene klaonice, sukladno odredbama članka 21. ovoga Pravilnika dužna je osigurati preuzimanje IKK iz Priloga VII. ovoga Pravilnika koja će po podmirenju zavisnih troškova izdavanja iste, biti izdana od HPA.

(6) Svi trgovci životinjama registrirani za trgovanje životinjama dužni su osigurati preuzimanje IKG iz Priloga IX. ovoga Pravilnika na kojoj će biti naznačeno da se radi o trgovcu, a po podmirenju zavisnih troškova izdavanja iste, izdat će je HPA.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka obveza ishođenja IKK ne odnosi se na:

1. klaonice registrirane isključivo za klanje peradi, kunića i kopitara;

2. posjednike koji svoje životinje dopremaju direktno na klaonicu;

3. uvoz/unos životinja direktno na klanje;

4. otpremu životinja na klanje sa objekta za tov ako je isti u posjedu klaonice.

V. NADZOR I MJERE

Obavljanje nadzora

Članak 37.

(1) Nadzor nad provođenjem ovoga Pravilnika obavljaju veterinarska inspekcija u skladu s ovlastima određenima Zakonom o veterinarstvu.

(2) Nadzor se obavlja na gospodarstvima koja drže goveda, kod posjednika goveda, vlasnika sajmova i sabirnih centara, klaoničara i prijevoznika te ovlaštenih veterinarskih organizacija, kontrolnih tijela, HPA i dobavljača ušnih markica, koji moraju nadležnom inspektoru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora.

(3) Veterinarski inspektori ažurno upisuju rezultate nadzora u odgovarajuće aplikacije JRDŽ-a u svrhu izvješćivanja Europske komisije.

Mjere

Članak 38.

Ako veterinarski inspektor utvrdi da posjednik ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, može:

1. odrediti označavanje neoznačenih odnosno nečitko označenih goveda te privremeno zabraniti promet goveda, a po potrebi i drugih vrsta domaćih životinja na tome gospodarstvu, dok posjednik ne otkloni utvrđene nepravilnosti u skladu s posebnim propisima;

2. ako posjednik ne dostavlja podatke o prometu goveda u JRG, privremeno, do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, zabraniti promet svim životinjama;

3. odrediti usmrćivanje i neškodljivo uništavanje životinje ako posjednik ne može dokazati njeno podrijetlo u roku od 2 radna dana;

4. odrediti vođenje obvezne evidencije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;

5. odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u odnosu na provođenje odredaba ovoga Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Putni listovi za goveda izdani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika važeći su do prijave prvog premještanja uz popunjene obrasce prijave »Odlaska« i »Dolaska« sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Prilozi I. do IX. tiskani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 41.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, broj 81/11 i 101/11).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/23
Urbroj: 525-10/0568-13-7
Zagreb, 13. kolovoza 2013.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

UŠNA MARKICA ZA OZNAČAVANJE GOVEDA


PRILOG II. – PRILOG IX.[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. kojom se utvrđuju načela organizacije veterinarskih pregleda životinja pri ulasku u Zajednicu iz trećih zemalja, te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (SL L 268, 24.9.1991.).

108 30.08.2013 Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda 108 30.08.2013 Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda