Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva

NN 108/2013 (30.8.2013.), Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2416

Na temelju članka 22., stavak 6. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/2013), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

ODLUKU

O DIJELU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE KOJI SU DUŽNE POHAĐATI OSOBE KOJE IMAJU ZAVRŠENU 1., 2. ILI 3. RAZINU VISOKOG OBRAZOVANJA SMJERA: UČITELJSKI, PEDAGOŠKI, PSIHOLOŠKI, EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI STUDIJ, STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE, STUDIJ LOGOPEDIJE, STUDIJ SOCIJALNOG RADA I STUDIJ SESTRINSTVA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se dio Programa osposobljavanja za poslove dadilje (»Narodne novine«, broj 89/2013) koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-
-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva.

II.

Sastavni dio ove Odluke je dio Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije i studij logopedije.

III.

Sastavni dio ove Odluke je dio Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: studij socijalnog rada.

IV.

Sastavni dio ove Odluke je dio Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: studij sestrinstva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-07/13-03/00044
Urbroj: 533-21-13-0004
Zagreb, 19. srpnja 2013.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

DIO PROGRAMA
OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE ZA OSOBE KOJE IMAJU ZAVRŠENU 1., 2. ILI 3. RAZINU VISOKOG OBRAZOVANJA SMJERA: STUDIJ SESTRINSTVA

1.

OPĆI PODACI

NAZIV PROGRAMA


Dio Programa osposobljavanja za poslove dadilje za osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: studij sestrinstva.

OBRAZOVNI SEKTOR


Zdravstvo i socijalna skrb

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA


2

2.

TRAJANJE RAZLIKOVNOG PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA


Program razlike u trajanju od 72 sata realizirat će se redovitom ili konzultativnom-instruktivnom nastavom.

1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

1.1. NASTAVNI PLAN

Redovita nastava

R.B.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI


 

T.

VJ.

P.N.

UKUPNO

1.

ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ

10

 10


20

2.

ORGANIZACIJA RADA

13

9


22

3.

OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE

2020

4.

PRAKTIČNA NASTAVA

(Zaštita na radu)10

10

 

UKUPNO

43

19

10

72

T. = teorijska nastava, VJ. = vježbe, P.N. = praktična nastava.

Konzultativno-instruktivna nastava

R.B.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

 

 

S.K.

I.K.

VJ.

P.N.

UKUPNO

1.

ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ

7

3

10 

 

20

2.

ORGANIZACIJA RADA

9

4

9


22

3.

OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE

20
20

4.

PRAKTIČNA NASTAVA

(Zaštita na radu)
10

10


UKUPNO

36

7

19

10

72

S.K. = skupne konzultacije, I.K. = individualne konzultacije, VJ. = vježbe, P.N. = praktična nastava.

4.2. NASTAVNI PROGRAM

4.2.1. CJELINA: ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ (teorija: 10 sati, vježbe: 10 sati)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Zaštita na radu

Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju zaštitu na radu

Mjere zaštite na radu i postupci protupožarne zaštite

Različite vrste opasnosti u radnome prostoru

Ručni aparati za gašenje požara (voda, pjena, ugljični dioksid i haloni) te njihova primjena

Prijenosni aparati (voda, pjena, ugljični dioksid i haloni) te njihova primjena

Evakuacija, panika i spašavanje djece

1. Navesti odgovarajuće propise zaštite na radu

2. Opisati mjere zaštite na radu i postupke protupožarne zaštite

3. Razlikovati različite vrste opasnosti u radnome prostoru

4. Demonstrirati korištenje aparata za gašenje požara

5. Prikazati postupke evakuacije i spašavanja

T. = 4

VJ. = 5

Ukupno: 9

Sigurnost djeteta

Prostorni uvjeti i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti prema propisima

Održavanje prostora i opreme za obavljanje djelatnosti s ciljem sigurnosti djeteta i osoblja

Opasnosti i rizici u prostoru u kojem dijete boravi

Tjelesna sigurnost i prevencija ozljeda u djeteta

Zapreke disanja u dišnim putovima djeteta

1. Objasniti propise vezane uz prostorne uvjete i opremanje prostora

2. Prepoznati rizike i opasnosti u prostoru u kojem dijete boravi

3. Navesti mjere zaštite sigurnosti djeteta i prevencije ozljeda

4. Opisati moguće uzroke zapreke disanja u dišnim putovima djeteta

T. = 2

VJ. = 0

Ukupno: 2

Hitna stanja

Oprema za pružanje prve pomoći u skladu s propisom

Osnovni postupci pružanja prve pomoći

Postupci pomoći pri uganuću i prijelomu ekstremiteta

Postupci pomoći pri opeklinama i smrzotinama

Postupci pomoći pri krvarenju

Postupci pomoći pri ubodu i ugrizu

Položaji tijela i tehnike oživljavanja

1. Navesti vrste i dijelove opreme za pružanje prve pomoći u skladu s propisom

2. Opisati osnovne postupke pružanja prve pomoći pri različitim vrstama povreda i ozljeda

3. Prikazati bočni položaj i tehnike oživljavanja

5. Demonstrirati zaustavljanje krvarenja

T. = 4

VJ. = 5

Ukupno: 9

Metode rada:

Verbalne, vizualne i prakseološke.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene i oprema u skladu sa sadržajem.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. ing./mag. zaštite na radu i dr. medicine, viša medicinska sestra/bacc. med. techn., medicinski tehničar.

Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju zaštitu na radu,

Bolf I., Zaštita na radu, Školske novine, Zagreb, 2006.,

Zaštita na radu, ZIRS, Zagreb,

Zaštita na radu, Školske novine, Zagreb,

Grupa autora: Vatrogasni priručnik, Zagreb, 2009.,

Carević, M. i drugi autori: Tehnički priručnik za zaštitu od požara,

Čukljek, Osnove zdravstvene njege, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2005.,

Stručni časopisi i publikacije i

korisni linkovi.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike

Ustanova će izraditi pomoćne materijale/priručnike prema navedenoj literaturi.

4.2.2. CJELINA: ORGANIZACIJA RADA (teorija: 13 sati, vježbe: 9 sati)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA IZ KVALIFIKACIJE

BROJ SATI

Osnivanje obrta

Osnivanje obrta

Zasnivanje i prestanak radnoga odnosa, godišnji odmori, evidencija radnika, plaća

Osnovni pojmovi u knjigovodstvu i platnom prometu

Vođenje financijske dokumentacije obrtnika

Osnove računovodstva za obrtnike (internetsko bankarstvo, bilanca, račun dobiti i gubitka, poslovne knjige poduzetnika, obvezni financijski izvještaj)

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

1. Izreći postupak vezan uz otvaranje i obavljanje obrta

2. Demonstrirati osnove vođenja knjigovodstva i računovodstva

3. Prezentirati vođenje financijske dokumentacije

4. Koristiti računalo pri vođenju dokumentacije

T. = 6

VJ. = 5

Ukupno: 11

Propisi i dokumentacija

Propisi povezani s obavljanjem djelatnosti dadilje (Zakon o dadiljama i odgovarajući podzakonski akti)

Poslovna dokumentacija (adresar za svako pojedino dijete, zbirke podataka, informativne kartice za hitne slučajeve)

Mjere za osiguranje povjerljivosti podataka

1. Izreći propise povezane s obavljanjem djelatnosti dadilje i njihovu primjenu

2. Opisati vrste dokumentacije za obavljanje poslova dadilje te njihovu ulogu

3. Iskazati mjere za osiguranje povjerljivosti podataka

T. = 2

VJ. = 0

Ukupno: 2

Organizacija rada za obavljanje poslova dadilje

Planiranje rada dadilje

Godišnji plan rada s djecom

Mjesečni plan rada s djecom

Tjedni i dnevni plan rada s djecom

1. Opisati planiranje rada dadilje

2. Objasniti način izrade godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog plana rada s djecom

3. Demonstrirati izradu godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog plan rada u skladu s dobi i potrebama djeteta

T. = 5

VJ. = 4

Ukupno: 9

Metode rada:

Verbalne, vizualne i prakseološke.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene u skladu sa sadržajem.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. oecc./mag. ekonomije

Stručni prvostupnik predškolskog odgoja s minimalno 5 godina radnog iskustva

Diplomirani pedagog/profesor pedagogije/mag. paed.

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Odgovarajuća literatura po izboru nastavnika.

Korisni linkovi.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Interna skripta sastavljena prema nastavnome planu i programu.

4.2.5. CJELINA: OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE (teorija: 20 sati)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Metode i oblici rada s djecom

Briga i skrb za dijete rane, predškolske i školske dobi

Metode i oblici rada s djecom rane, predškolske i školske dobi

Posebnosti rada dadilje s djecom različitih životnih dobi i iz različitih sredina

1. Objasniti postupanje dadilje u radu s djecom rane, predškolske i školske dobi

2. Razlikovati metode i oblike rada s djecom u odnosu na razvoj i potrebe djeteta

T. = 10

Specijalna pedagogija

Značenje pojma »dijete s teškoćama u razvoju«

Teškoće u učenju i ponašanju djece

Metode i oblici rada dadilje u odnosu na individualne potrebe djeteta s teškoćama

Cilj i zadaci odgoja djeteta s teškoćama

Značenje pojma darovito dijete

Darovitost i kreativnost djece

1. Definirati pojam »dijete s teškoćama u razvoju«

2. Objasniti postupanje dadilje u odnosu na individualne potrebe djeteta s teškoćama

3. Prepoznati najčešće teškoće u učenju i ponašanju djece

4. Definirati pojam »darovitost« te prepoznavanje i poticanje darovitosti/kreativnosti u djeteta

T. = 10

Metode rada:

Verbalne i vizualne.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed.,

Dipl. socijalni pedagog/mag. soc. ped., dipl. logoped/mag. logopedije, dipl. defektolog i

Dipl. psiholog/prof. psihologije/mag. psych.

Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Galić-Jušić, I., Djeca s teškoćama u učenju, Ostvarenje, Lekenik, 2004. i

Marjorie J. Kostelnik, Djeca s posebnim potrebama, Zagreb, 2004.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Ustanova će izraditi materijale sukladno navedenoj literaturi.

4.2.8. CJELINA: PRAKTIČNA NASTAVA (10 sati)

TEMA

SADRŽAJ

ISHODI UČENJA

BR. SATI – PN

Zaštita na radu

Zaštitna sredstva i opasnosti

Rizici i opasnosti prostora u kojem dijete boravi

1. Primijeniti zaštitnu odjeću i obuću (kuta, rukavice...)

2. Ukloniti rizike i opasnosti u prostoru u kojem dijete boravi

10

Metode rada:

Prakseološke metode.

Materijalni uvjeti:

Ustanova će osigurati izvođenje praktične nastave zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s ustanovama socijalne skrbi (domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centrima za odgoj i obrazovanje), zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama i obrtima dadilje. Dio praktične nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama obavljat će se stručnim posjetima, a u zdravstvenim ustanovama u dječjim odjelima.

Tijekom pohađanja praktične nastave polaznici vode dnevnik rada. U dnevnik rada polaznici zapisuju mjesto i trajanje rada, detaljan sadržaj i opis rada, te druga zapažanja u vezi sa sadržajem rada. Potpisuje ga nastavnik ili mentor, a nakon što ustanova potpiše dnevnik rada koji treba ovjeriti, ostvaren je uvjet za pristupanje završnoj provjeri.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed. i stručni prvostupnik odgajatelj s pet (5) godina radnog iskustva

Dipl. medicinska sestra/mag. med. techn.

Viša medicinska sestra/bacc. med. techn. s tri (3) godine iskustva

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Odgovarajuća literatura po izboru nastavnika.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Ustanova će izraditi materijale prema sadržaju.

2. ZAVRŠNA PROVJERA STEČENOG ZNANJA I VJEŠTINA

Završna provjera programa osposobljavanja za poslove dadilje obuhvaća pismenu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema

planiranim ishodima učenja, potrebnima za pravilno obavljanje poslova dadilje te praktičnu provjeru.

Praktična provjera obuhvaća:

Primjenu sredstva zaštite na radu

Primjenu opreme, materijala i sredstva za obavljanje poslova dadilje

Demonstriranje poslova iz djelokruga rada dadilje.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik, a provodi ga tročlano povjerenstvo.

108 30.08.2013 Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva 108 30.08.2013 Odluka o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva