Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN 111/2013 (4.9.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

2421

Na temelju članka 35. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 90/2013) u članku 8. stavku 4. riječi: »proizvođača i trgovaca motornih vozila« zamjenjuju se riječima: »poreznih obveznika«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. iza riječi: »Prilogu 2« dodaju se riječi: »i Prilogu 2a«.

Članak 3.

U Pravilniku o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 90/2013) Obrasci MI-K i MI-BAP iz Priloga 2 zamjenjuju se novim obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Iza Priloga 2 dodaju se Obrasci MI-K i MI-BAP iz Priloga 2a koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/61
Urbroj: 513-02-1710/1-13-1
Zagreb, 22. kolovoza 2013.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.


PRILOG 2


Obrazac MI-K

Obrazac MI-BAP


PRILOG 2a

Obrazac MI-K

Obrazac MI-BAP111 04.09.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 111 04.09.2013 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića