Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01, urbroj: 580-09-01/43-2013-84 od 25. travnja 2013.

NN 111/2013 (4.9.2013.), Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01, urbroj: 580-09-01/43-2013-84 od 25. travnja 2013.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

2441

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja temeljem članka 7. i članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11) i članka 79. stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), u upravnom postupku povrata državnih potpora dodijeljenih poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., sa sjedištem u Osijeku, od strane Ministarstva gospodarstva i Agencije za upravljanje državnom imovinom bez prethodnog odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, pokrenutom po službenoj dužnosti, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: mr. sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, mag. iur. Mladen Cerovac, zamjenik predsjednice Vijeća, te članova Vijeća Milivoj Maršić, dipl. oec., Vesna Patrlj, dipl. iur. i dr. sc. Mirna Pavletić Župić, sa 136. sjednice, održane 25. travnja 2013., donosi sljedeće

RJEŠENJE

I. Utvrđuje se da sljedeće državne potpore, dodijeljene poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., sa sjedištem u Osijeku, Vinkovačka 68, bez odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, predstavljaju nezakonitu državnu potporu:

1. Subvencije dodijeljene od strane nekadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva temeljem Mjera za poticanje razvoja i poboljšanja stanja u tekstilnoj industriji i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske, koje se odnose na:

1.1. iznos od 783.300,00 kune dodijeljene poduzetniku tijekom 2006.,

1.2. iznos od 510.000,00 kuna, dodijeljenom poduzetniku tijekom 2007.

2. Zajmovi poduzetniku u teškoćama, sadržani u sljedećim ugovorima zaključenim između nekadašnjeg Hrvatskog fonda za privatizaciju i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d.:

2.1. Ugovor o zajmu i Sporazum broj 7-2006-V od 28. ožujka 2006., u iznosu od 3.303.000,00 kuna, I Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 7-2006-V od 7. kolovoza 2007., II. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 7-2006-V od 21. travnja 2009., III. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 7-2006-V od 30. ožujka 2011., IV. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 7-2006-V od 20. prosinca 2012.,

2.2. Ugovor o zajmu i Sporazum broj 13-2007-K od 7. kolovoza 2007., u iznosu od 5.000.000,00 kuna, I. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 13-2007-K od 21. travnja 2009., II. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 13-2007-K od 30. ožujka 2011., III. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 13-2007-K od 20. prosinca 2012.,

2.3. Ugovor o zajmu broj 18-2008-K od 26. rujna 2008., u iznosu od 1.500.000,00 kuna, I. Dodatak Ugovora broj 18-2008-K od 30.03.2011., II. Dodatak Ugovora broj 18-2008-K od 20. prosinca 2012.,

2.4. Ugovor o zajmu broj 6-2009-K od 21. travnja 2009., u iznosu od 2.580.000,00 kuna i Sporazum broj 29-2009-K od 10. prosinca 2009., I. Dodatak Ugovoru broj 6-2009-K od 30. ožujka.2011., II. Dodatak Ugovora broj 6-2009-K od 20. prosinca 2012.,

2.5. Ugovor o zajmu i Sporazum broj 28-2009-K od 10. prosinca 2009., u iznosu od 2.580.000,00 kuna, I. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 28-2009-K od 30. ožujka 2011., II. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 28-2009-K od 20. prosinca 2012.,

2.6. Ugovor o zajmu i Sporazum broj 9-2010-K od 1. travnja 2010., u iznosu od 3.640.000,00 kuna, I. Dodatak Ugovoru i Sporazumu broj 9-2010-K od 30. ožujka 2011., i II. Dodatak Ugovoru i Sporazumu broj 9-2010-K od 20. prosinca 2012.

3. Zajmovima poduzetniku u teškoćama, sadržanim u sljedećim ugovorima zaključenim između Agencije za upravljanje državnom imovinom i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d.:

3.1. Ugovor o zajmu i Sporazum broj 12-2011-K od 30. ožujka 2011., u iznosu od 2.040.000,00 kuna, I. Dodatak Ugovora i Sporazumu broj 12-2011-K od 20. prosinca 2012.,

3.2. Ugovor o zajmu i Sporazum broj 16-2011-K od 7. studenog 2011., u iznosu od 4.900.000,00 kuna,

3.3. Ugovor o zajmu i Sporazum broj 18-2012-K od 31. listopada 2012., u iznosu od 1.900.000,00 kuna,

3.4. Ugovor o zajmu i Sporazum broj 21-2012-K od 12. prosinca 2012., u iznosu od 800.000,00 kuna.

4. Pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., sadržano u rješenju nekadašnjeg Hrvatskog fonda za privatizaciju, klase: UP/I-943-01/06-03/91, urbroja: 563-03-0202/01-2007-5, od 6. veljače 2007., u iznosu od 2.581.208,00 kuna.

5. Pretvaranje potraživanje Republike Hrvatske u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika, sadržano u Ugovoru o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital društva Slavonija modna konfekcija d.d., zaključenog između Ministarstva financija i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., 10. veljače 2006., odnosno Aneksa broj I. navedenog Ugovora, zaključenog 5. srpnja 2007., u iznosu od 3.323.811,45 kuna.

II. Nalaže se izvršenje povrata iznosa državnih potpora iz točke I. izreke ovog rješenja, od poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., uvećanih za iznos osnovne referentne stope, uvećane za 100 baznih bodova, koji se za svaku pojedinu državnu potporu iz točke I. izreke ovog rješenja obračunava od dana početka njezina korištenja, pa do dana povrata svakog pojedinačnog iznosa državne potpore, na način kao što slijedi:

1. Ministarstvo gospodarstva u obvezi je izvršiti državnih povrat potpora iz točke I. 1. i 5. izreke ovog rješenja,

2. Agencija za upravljanje državnom imovinom u obvezi je izvršiti povrat potpora iz točke I. 2.,3. i 4. izreke ovog rješenja.

III. Ministarstvo gospodarstva i Agencija za upravljanje državnom imovinom, u obvezi su dostaviti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja dokaze o izvršenom povratu državne potpore iz točke I. i II. izreke ovog rješenja, a koji moraju sadržavati:

a) točan datum kada je izvršen povrat,

b) ukupan iznos izvršenog povrata za svaku državnu potporu.

Rok: najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci, od dostave ovog rješenja.

IV. Ovo rješenje bit će objavljeno u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

1. POKRETANJE POSTUPKA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je temeljem odluke Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) od 3. svibnja 2011., pokrenula postupak povrata odnosno naknadnog odobrenja državnih potpora dodijeljenih poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., sa sjedištem u Osijeku, bez prethodnog odobrenja Agencije. Naime, državne potpore dodijeljene bez prethodnog odobrenja smatraju se nezakonitim i Agencija je ovlaštena naložiti njihov povrat temeljem članka 14. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/05 i 49/11: dalje: ZDP). Iznimno od navedenog, Agencija može donijeti naknadno odobrenje potpore, ukoliko se, u posebno opravdanom slučaju, utvrdi da je dodijeljena potpora sukladna propisima o državnim potporama, kako je to predviđeno člankom 14. stavkom 2. ZDP-a.

Naime, u sklopu postupka nadzora odobrene državne potpore poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., također pokrenutom u Agenciji po službenoj dužnosti sukladno članku 15. stavku 1. Zakona o državnim potporama, (»Narodne novine«, broj 140/05), klase: UP/I 430-01/2007-00/39, između ostalog, utvrđeno je da su tadašnje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, danas Ministarstvo gospodarstva (dalje: Ministarstvo), tadašnji Hrvatski fond za privatizaciju (dalje: HFP). u razdoblju od 2006. do 2010., poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d. dodijelili financijska sredstva koje nisu bila predviđena u Programu restrukturiranja i financijske konsolidacije poduzetnika iz 2005. Temeljem navedenog Programa restrukturiranja, Agencija je na zahtjev tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, rješenjem klase: UP/I 430-01/2005-02/2, urbroj: 580-03-05-43-10, od 20. listopada 2005., poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d. odobrila državnu potporu za restrukturiranje u iznosu od 11.104.090,70 kuna (»Narodne novine«, broj 133/05; dalje: rješenje Agencija od 20. listopada 2005.).

Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj: 145/10) od 1. siječnja 2011. HFP je prestao postojati, dok su sve njegove obveze, ovlasti, poslovi i imovina preneseni na Agenciju za upravljanje državnom imovinom (dalje: AUDIO).

Slijedom navedenog, a budući da su poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d. dodijeljene državne potpore bez odobrenja Agencije, te bi se zbog toga smatrale nezakonite u smislu članka 14. stavka 1. Zakona o državnim potporama, a da se za takve potpore nalaže povrat, Agencija je u posebnim zahtjevima zatražila od Ministarstva, AUDIO-a, Ministarstva financija i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., dostavu potrebnih očitovanja i dokumentacije. Riječ je o zahtjevima od 13. svibnja, 17. rujna, 26. listopada 2010. i 9. prosinca 2010., te 23. svibnja 2011.

Ministarstvo je svoja očitovanja i dokumentaciju dostavilo 18. lipnja, 6. srpnja, 20. i 29. prosinca 2010., 17. lipnja i 22. srpnja 2011. HFP, odnosno AUDIO je zatražena očitovanja i dokumentaciju dostavio 25. listopada, 25. studenog 2010., odnosno 5. veljače i 19. travnja 2013. U sklopu dostavljene dokumentacije od strane HFP-a odnosno AUDIO-a, priložene su preslike ugovora o zajmu zaključenih između HFP-a odnosno AUDIO-a i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., u razdoblju od 2006. do 2012., Ugovor o pretvaranju potraživanja u ulog od 16. svibnja 2007., rješenje HFP od 6. veljače 2007., te stanje potraživanja AUDIO-a od poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. Osijek, kao dužnika i kao jamca platca s naslova zaključenih ugovora o zajmu utvrđenog na dan 18. ožujka 2013.

Očitovanje i dokumentaciju poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., Agencije je zaprimila 22. prosinca 2010., dok je Ministarstvo financija – Porezna uprava, Središnji ured, svoje očitovanje Agenciji dostavilo 13. siječnja 2011.

S obzirom na to da se u Agenciji, po službenoj dužnosti, vodio i već spomenuti postupak nadzora odobrene državne potpore za restrukturiranje poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., Agencija je temeljem članka 7. Zakona o državnim potporama i članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/09: dalje: ZUP) dana 2 prosinca 2010., donijela zaključak, klase: UP/I 430-01/2010-00/001, urbroja: 580-03-11-43-17, u kojim se spaja ovaj postupak i postupak klase: UP/I 430-01/2007-00/39.

Naime, u oba slučaja je utvrđeno da se radi o istoj stranci čija se prava i obveze temelje na istom činjeničnoj stanju, odnosno na istoj pravnoj osnovi za donošenje meritorne odluke. U navedenom zaključku Agencije navedeno je da će se o naprijed navedenim upravnim stvarima voditi jedan postupak pod klasom UP/I 430-01/2007-00/39. S obzirom na to da je navedeni postupak nadzora odobrene državne potpore, pokrenut po službenoj dužnosti u 2007., tako spojeni postupak nastavio se voditi temeljem odredbi iz Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 53/91 i 103/96). To stoga što je u članku 168. ZUP-a, propisano da se svi postupci koji su započeti do stupanja na snagu tog Zakona (stupio na snagu 1. siječnja 2010.) moraju nastaviti odnosno dovršiti temeljem Zakona o općem upravnom postupku koji je bio na snazi do 31. prosinca 2009.

Slijedom navedenog, Agencija je 9. prosinca 2010., temeljem članka 7. Zakona o državnim potporama i članaka 135. i 143. Zakona o općem upravnom postupku, uputila Ministarstvu, HFP-u, Ministarstvu financija i poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., zahtjeve u kojima su navedene činjenice utvrđene u dotadašnjem vođenju postupka. Također, Agencija je u rečenim zahtjevima zatražila dostavu očitovanja spomenutih subjekata u svezi utvrđivanja i iznošenja svih činjenica i okolnosti koje su značajne za rješavanje ove upravne stvari, odnosno točnosti navoda, davanja prijedloga i dokaza, te posebno ukoliko je u međuvremenu došlo do promjena okolnosti i činjeničnog stanja.

Međutim, u međuvremenu je poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d. tužbom pokrenuo upravni spor protiv navedenog zaključka Agencije o spajanju postupaka. Stoga je Agencija, temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće) sa 63. sjednice, održane 28. siječnja 2011., donijela zaključak o razdvajanju prethodno spojenih upravnih postupaka. U tom smislu, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, donio je 29. ožujka 2012., rješenje o obustavi postupka pokrenutog protiv zaključka Agencije od 2. prosinca 2010., pod brojem Us-13910/2010-5. Budući da su se sve strane pismeno očitovale u razdoblju dok je još vođen jedinstveni postupak (Ministarstvo i poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d. 20. prosinca 2010., HFP 21. prosinca 2010. odnosno Ministarstvo financija 3. siječnja 2011.), Agencija je izvršila uvid u navedena očitovanja, te ih uzela u obzir pri izradi ovog rješenja.

Imajući u vidu navedeno, izvršen je uvid u već navedeni postupak nadzora odobrene državne potpore, a koji je u međuvremenu. okončan rješenjem Agencije, klase: UP/I 430-01/2007-00/39, urbroja: 580-09-01/43-2013-79, od 28. ožujka 2013 (dalje: rješenje Agencije od 28. ožujka 2013.) Iz rješenja Agencije od 28. ožujka 2013., između ostalog, proizlazi da Ministarstvo, kao davatelj državne potpore i poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d., kao korisnik državne potpore, nisu u predviđenom roku otklonili nepravilnosti u korištenju odobrene državne potpore za restrukturiranje u iznosu od 11.104.090,70 kuna, zbog čega je Ministarstvu naloženo da od tog poduzetnika izvrši povrat navedenog iznosa državne potpore, uvećanog za iznos osnovne referentne stope, uvećane za 100 baznih bodova, koja se obračunava od 4. studenog 2008., pa do dana povrata ukupnog iznosa.

Također, za potrebe ovog postupka izvršen je i uvid u mišljenje Agencije, klase 430-01/2005-02/13, urbroja: 580-02-03-17-04 od 10. lipnja 2005., doneseno na zahtjev Ministarstva u svezi državnih potpora sadržanih u Mjerama za poticanje razvoja poboljšanja stanja u tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske (dalje: Mišljenje Agencije od 10. lipnja 2005.). Također izvršen je i uvid u bazu Agencije o dodijeljenim državnim potporama koja sadrži podatke o dodijeljenim državnim potporama dostavljane Agenciji od strane davatelja državnih potpora u Republici Hrvatskoj radi izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama za prethodnu godinu, sukladno članku 20. ZDP-a.

2. PRIMIJENJENI PROPISI

Osim ZDP-a, Agencija je primijenila Uredbu o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/06), Pravilnik o obliku i sadržaju te načinu prikupljanju podataka i vođenja evidencije državnih potpora (»Narodne novine«, broj 47/12; dalje: Pravilnik iz 2012.), i Pravilnik o obliku i sadržaju te načinu prikupljanju podataka i vođenja evidencije državnih potpora (»Narodne novine«, broj 11/2005; dalje: Pravilnik iz 2005.), a koji je bio na snazi u trenutku pokretanja ovog postupka, koji je bio na snazi do stupanja navedenog Pravilnika iz 2012.

Agencija je u provedbi postupka primijenila Odluku o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (»Narodne novine« broj 20/07 i 119/11; dalje: Odluka o državnim potporama za restrukturiranje) i Odluku o objavljivanju pravila o utvrđivanju referentne i diskontne stope (»Narodne novine«, broj 114/08: dalje: Odluka o referentnoj i diskontnoj stopi).

Također, temeljem članka 6. stavka 4. ZDP-a, Agencija pri obavljaju poslova iz svojeg djelokruga, na odgovarajući način primjenjuje kriterije koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o državnim potporama koji proizlaze iz članka 70. Sporazuma o stabilnosti i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/01, 14/04, 1/05 i 7/05).

Kriteriji iz pravne stečevine EU služe kao pomoćno sredstvo za tumačenje hrvatskih propisa o državnim potporama, a osobito u slučaju postojanja pravnih praznina ili dvojbi pri tumačenju tih propisa. Takav stav potvrđen je odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-1410/2007 (»Narodne novine«, broj 25/08).

Također, za potrebe rješavanje ove upravne stvari, izvršen je uvid i u:

– Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/12 i 144/12),

– Zakon o privatizaciji (»Narodne novine«, broj 21/96, 71/97, i 73/00), te u

– Zakon o upravljanju državnom imovinom.

3. UTVRĐIVANJE ČINJENICA

3.1. Rješenje Agencije od 20. listopada 2005.

Kao što je to već navedeno u točki 1. obrazloženja ovog rješenja, Agencije je rješenjem od 20. listopada 2005., odobrila poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., državnu potporu za restrukturiranje u iznosu od 11.104.090,70 kuna, u obliku pretvaranja potraživanja Republike Hrvatske u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika, nastalih temeljem dospjelih i neplaćenih potraživanja Republike Hrvatske, u iznosu koji je utvrđen na dan 31. ožujka 2005. Iz rješenja Agencije u bitnome proizlazi da je proces restrukturiranja poduzetnika, temeljen na Programu restrukturiranja i financijske konsolidacije poduzetnika iz 2005., trebao trajati od listopada 2005. do kraja 2009. Temeljem navedenog rješenja Agencije, 10. studenog 2005. donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske o stjecanju udjela u kapitalu društva »Slavonija modna konfekcija d.d.« Osijek, klase: 432-02/04-02/61, urbroja: 5030116-05-1 (dalje: Odluka Vlade RH).

Također, u rješenju Agencije navedeno je da državna potpora za restrukturiranje jednokratna intervencija države, koja se dodjeljuje po načelu »prvog i zadnjeg puta«. Naime, sukladno članku 18. stavka 2. tada važeće Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 121/03), a koju je Agencija primijenila u postupku koji je prethodio donošenju navedenog rješenja, navedeno je da se državna potpora za restrukturiranje može ponovo dodijeliti tek nakon deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje. Ukoliko se državna potpora za restrukturiranje ponovno dodjeljuje poduzetniku koji je već primio takvu potporu, može se smatrati da se teškoće korisnika neprestano ponavljaju, te da ponovljene intervencije države dovode do narušavanja tržišnog natjecanja koje je suprotno zajedničkom interesu, pa su kao takve nedopuštene.

Iznimno, temeljem članka 18. stavka 3. spomenute Uredbe o državnim potporama, bilo je propisano da se državna potpora za restrukturiranje može dodijeliti i ranije, ali samo zbog iznimnih okolnosti na koje poduzetnik nije mogao utjecati, što također podrazumijeva prethodno odobrenje Agencije.

U međuvremenu, pravila iz rečene Uredbe koja su propisivala kriterije i uvjete za dodjelu državne potpore za restrukturiranje, stavljena su izvan snage stupanjem na snagu Odluke o državnim potporama za restrukturiranje. Konkretno, Odluka o državnim potpora za restrukturiranje, također sadrži istovjetne uvjete i kriterije za dodjelu državne potpore za restrukturiranje kao i već spomenuta Uredba o državnim potporama, s tim da ih detaljnije propisuje, a to naročito u pogledu definicije poduzetnika u teškoćama, načela »prvog i zadnjeg puta«, te odredbe koje se odnose na izmjenu programa restrukturiranja.

U točki 9. Odluke o državnim potporama za restrukturiranje propisano je da se poduzetnikom u teškoćama smatra onaj poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koje može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak.

Nadalje, sukladno točki 10. Odluke, smatra se da je riječ o poduzetniku u teškoćama osobito u sljedećim slučajevima: a) u slučaju dioničkog društva ili društva s ograničenom odgovornosti, ako je više od polovice iskazanog kapitala nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci; b) u slučaju trgovačkog društva u kojem su neki članovi neograničeno odgovorni za obveze društva, ako je više od polovice kapitala prikazanog u financijskim izvještajima trgovačkog društva nestalo te više od četvrtine tog kapitala izgubljeno u prethodnih dvanaest mjeseci; c) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako temeljem nacionalnih propisa ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postupka.

Poduzetnik može biti u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodno navedenih pretpostavki, posebno ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su to primjerice rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tijekova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine, a kako je to propisano točkom 11. Odluke o državnim potporama.

U odnosu na izmjene plana restrukturiranja, a koje su predviđene u točki 53. Odluke o državnim potporama za restrukturiranje, navedeno je da ako je državna potpora već odobrena, davatelj potpore može tražiti od Agencije da odobri izmjene plana restrukturiranja i iznose dodijeljene državne potpore. Odobrenje izmjene plana restrukturiranja može se odobriti samo pod sljedećim uvjetima: a) da takav plan ukazuje na ponovnu uspostavu rentabilnosti u razumnom vremenskom razdoblju, b) ukoliko se povećava iznos potpore, opseg kompenzacijskih mora biti širi od opsega početnih, c) ako je opseg kompenzacijskih mjera uži od opsega onih početno predviđenih, iznos potpore mora se na odgovarajući način smanjiti, d) novi raspored kompenzacijskih mjera može se odgoditi u odnosu na raspored provedbe kompenzacijskih mjera samo iz razloga koji izvan kontrole poduzetnika ili davatelja potpore.

3.2. Državne potpore dodijeljene bez odobrenja Agencije

3.2.1. Subvencije Ministarstva

Uvidom u bazu državnih potpora Agencije, utvrđeno je da je Ministarstvo poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., tijekom 2006. i 2007., u dva navrata, dodijelilo državne potpore u obliku subvencije temeljem Mjera za poticanje razvoja i poboljšanja stanja u tekstilnoj industriji i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske, na koje je Agencija izdala mišljenje od 10. lipnja 2005.

Konkretno riječ je o subvenciji u iznosu od 783.300,00 kuna dodijeljenoj u 2006., i subvenciji u iznosu od 510.000,00 kuna, dodijeljenoj u 2007., a koje nisu bile predviđene u Programu konsolidacije i restrukturiranja iz 2005., odnosno u rješenju Agencije od 20. listopada 2005. Međutim, iz dostavljene dokumentacije, osim podatka da su navedene subvencije dodijeljene poduzetniku tijekom 2006. i 2007., ne proizlaze konkretni podaci o točnim datumima kada su subvencije odobrene.

Nadalje, u mišljenju Agencije od 10. lipnja 2005. utvrđeno je da Mjere za poticanje razvoja i poboljšanje stanja u tekstilnoj i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske, čija je dodjela bila predviđena za razdoblje od 2005. do 2007., sadrže državne potpore za istraživanje i razvoj iz odredbi članka 6. stavka 1. točke c. i d Uredbe o državnim potporama, državne potpore za zaštitu okoliša iz članka 11. stavka 1. točke b. Uredbe o državnim potporama i državne potpore za usavršavanje iz članka 35. stavka 2. Uredbe o državnim potporama. Također istaknuto je da se od dodjele subvencija, temeljem spomenutih Mjera za poticanje, moraju izuzeti poduzetnici u teškoćama, a samim time i poduzetnici koji se nalaze u procesu restrukturiranja, i to iz istovjetnih razloga opisanih u točki 3.1. obrazloženja ovog rješenja koji se odnosi na to da se poduzetniku u teškoćama može samo dodijeliti državna potpora za restrukturiranje temeljem održivog programa restrukturiranja.

S obzirom da su navedene subvencije dodijeljene poduzetniku u teškoćama bez odobrenja Agencije, da nisu bile predviđene u Programu restrukturiranja i konsolidacije iz 2005., te da su dodijeljene suprotno mišljenju Agencije od 10. lipnja 2005., iste predstavljaju nezakonitu državnu potporu iz članka 14. stavka 1. ZDP-a.

3.2.2. Zajmovi odobreni od strane HFP-a i AUDIO-a, te pretvaranje potraživanja HFP-a u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d.

A) Zajmovi odobreni od strane HFP-a i AUDIO-a

HFP, odnosno kasnije AUDIO, je u razdoblju od 2006. do 2012., s poduzetnikom Slavonija modna konfekcija d.d., zaključio sljedećih deset ugovora o zajmu i Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama (dalje: Sporazum):

i) Ugovor o zajmu i Sporazum broj 7-2006-V od 28. ožujka 2006., iskazan u Tablici 1. pod rednim brojem 1a., zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora HFP-a, klase: 024-04/06-03/2, urbroja: 563-01-01/14-2006-15, od 21. ožujka 2006., u iznosu od 3.303.000,00 kuna. S obzirom da poduzetnik nije vratio zajam u predviđenom roku tj. do 31. prosinca 2006., HFP i poduzetnik su naknadno zaključili još četiri dodatka ugovora (vidi redni broj 1b-e u Tablici 1.), temeljem kojih je prolongiran rok za povrat iznosa zajma.

ii) Ugovor o zajmu i Sporazum broj 13-2007-K od 7. kolovoza 2007., iskazan u Tablici 1. pod rednim brojem 2a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora HFP-a, klase: 024-04/07-03/21, urbroja: 563-01-01/14-2007-13, od 2. kolovoza 2007., u iznosu od 5.000.000,00 kuna. S obzirom da poduzetnik nije vratio zajam u predviđenom roku tj. do 31. srpnja 2008., HFP i poduzetnik su naknadno zaključili dva dodatka ugovora (vidi redni broj 2b-d u Tablici 1.), temeljem kojih je prolongiran rok za povrat iznosa zajma.

iii) Ugovor o zajmu broj 18-2008-K od 26. rujna 2008., iskazan u Tablici 1. pod rednim brojem 3a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora HFP-a, klase: 024-04/08-03/9, urbroja: 563-01-01/7-2008-18, od 18. rujna 2008. u iznosu 1.500.000,00 kuna. S obzirom da poduzetnik nije vratio zajam u predviđenom roku tj. do 31. kolovoza 2009., HFP i poduzetnik su naknadno zaključili još tri dodatka ugovora (vidi redni broj 3b-c u Tablici 1.), temeljem kojih je prolongiran rok za povrat iznosa zajma.

iv) Ugovor o zajmu broj 6-2009-K od 21. travnja 2009., iskazan u Tablici 1. pod rednim brojem 4a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora HFP-a, klase: 024-04/09-03/3, urbroja: 563-01-01/7-2009-44, od 8. travnja 2009., u iznosu od 2.580.000,00 kuna, temeljem kojeg su navedene stranke 10. prosinca 2009. zaključile i Sporazum broj 29-2009-K. S obzirom da poduzetnik nije vratio zajam u predviđenom roku tj. do 31. kolovoza 2008., HFP i poduzetnik su naknadno zaključili dodatak ugovora (vidi redni broj 4b u Tablici 1.), temeljem kojeg je prolongiran rok za povrat iznosa zajma.

v) Ugovor o zajmu i Sporazum broj 28-2009-K od 10. prosinca 2009., iskazan u Tablici 1. pod rednim brojem 5a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora HFP-a, klase: 024-04/09-03/15, urbroja: 563-01-01/7-2009-9, od 3. prosinca 2009., u iznosu od 1.036.218,83 kune. S obzirom da poduzetnik nije vratio zajam u predviđenom roku tj. do 30. studenog 2010., HFP i poduzetnik su naknadno zaključili dva dodatka ugovora (vidi redni broj 5b-c u Tablici 1.), temeljem kojeg je prolongiran rok za povrat iznosa zajma.

vi) Ugovor o zajmu i Sporazum broj 9-2010-K od 1. travnja 2010., iskazan u Tablici 1. pod rednim brojem 6a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora HFP-a, klase: 024-04/10-03/5, urbroja: 563-01-01/7-2010-9, od 25. ožujka 2010., u iznosu od 3.640.000,00 kuna. S obzirom da poduzetnik nije vratio zajam u predviđenom roku tj. do 31. ožujka 2011., HFP i poduzetnik su naknadno zaključili dodatak ugovora (vidi redni broj 6b u Tablici 1.), temeljem kojeg je prolongiran rok za povrat iznosa zajma.

vii) Ugovor o zajmu i Sporazumu broj 12-2011-K od 30. ožujka 2011., iskazan u Tablici 1. pod rednim brojem 7a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora HFP-a, klase: 024-04/11-03/5, urbroja: 563-01-01/7-2011-12, od 24. ožujka 2011., u iznosu od 2.040.000,00 kuna. S obzirom da poduzetnik nije vratio zajam u predviđenom roku tj. do 29. veljače 2012., HFP i poduzetnik su naknadno zaključili dodatak ugovora (vidi redni broj 7b u Tablici 1.), temeljem kojeg je prolongiran rok za povrat iznosa zajma.

viii) Ugovor o zajmu i Sporazum broj 16-2011-K od 7. listopada 2011., iskazan je u Tablici 1. pod rednim brojem 8a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora AUDIO-a, klase: 024-04/11-04/28, urbroja: 360-10-01/07-2011-10, od 31. listopada 2012., u iznosu od 4.900.000,00 kuna.

ix) Ugovor o zajmu i Sporazum broj 18-2012-K od 31. listopada 2012., iskazan je u Tablici 1. pod rednim brojem 9a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora AUDIO-a, klase: 024-04/12-03/28, urbroja: 360-10-01/07-2011-10, od 31. listopada 2012., u iznosu 1.900.000,00 kuna.

x) Ugovor o zajmu i Sporazum broj 21-2012-K od 12. prosinca 2012., iskazan je u Tablici 1. pod rednim brojem 10a, zaključen je temeljem Odluke Upravnog odbora AUDIO-a, klase: 024-04/12-03/4, urbroja: 360-1000/07-2012-10, od 31. listopada 2012.,u iznosu od 800.000,00 kuna.

Tablica 1. Struktura ugovora o zajmovima i Sporazuma, s dodacima ugovora

R. br.

Ugovor o zajmu

Datum

Iznos u HRK

EKS u %

Osn ref. stopa (1)u %

Ref. stopa (2) u%

Dospijeće

Instrument i vrijednost osiguranja

1.

a

7-2006-V

28. 3. 2006

3.303.000,00

5,00

5,44

9,44

31. 12. 2006.

Fiducijarni prijenos k.č. 9770/131 – Pogon krzna i dvor, Vinkovačka 68 – 10.588.793,00 kn

b

Dodatak I

7. 8. 2007.

6,00

5,52

9,52

31. 12. 2007.

c

Dodatak II

21. 4. 2009.

9,00

7,63

11,63

31. 8. 2009.

d

Dodatak III

30. 3. 2011.

11,50

4,10

14,10

31. 12. 2011.

e

Dodatak IV

20. 12. 2012.

13,58

3,58

13,58

31. 12. 2012.

2.

a

13-2007-K

7. 8. 2007.

5.000.000,00

8,00

5,52

9,52

31. 7. 2008.

Fiducijarni prijenos k.č. 9770/136 – kotlovnica, klima komora, pogon tekstila, skladište gotove robe, spremište mazuta, kancelarija sa zgradom, kompenzacija, dvor ulica Vinkovačka cesta – 27.071.788,00 kn

b

Dodatak I

21. 4. 2009.

9,00

7,63

11,63

31. 8. 2009.

c

Dodatak II

30. 3. 2011.

11,50

4,10

14,10

31. 12. 2011.

d

Dodatak III

20. 12. 2012.

9,50

3,58

13,58

31. 12. 2012.

3.

a

18-2008-K

26. 9. 2008.

1.500.000,00

9,00

6,01

10,01

31. 8. 2009.

3 bianco mjenice + 1 zadužnica

b

Dodatak I

30. 3. 2011.

11,50

4,10

14,10

31. 12. 2011.

c

Dodatak II

20. 12. 2012.

9,50

3,58

13,58

31. 12. 2012.

4.

a

6-2009-K

21. 4. 2009.

2.580.000,00

9,00

7,63

11,63

31. 3. 2010.

Zasnivanje založnog prava k.č. 9770/136 – kotlovnica, klima komora, pogon tekstila, skladište gotove robe, spremište mazuta, kancelarija sa zgradom, kompenzacija, dvor ulica Vinkovačka – 27.071.788,00 kn

b

Dodatak I

30. 3. 2011.

11,50

4,10

14,10

31. 12. 2011.

5.

a

28-2009-K

10. 12. 2009.

1.036.218,83

9,50

7,63

11,63

30. 11. 2010.

Zasnivanje založnog prava k.č. 9770/131 – Pogon krzna i dvor, Vinkovačka 68 – 19.370.803,25 kn

b

Dodatak I

30. 3. 2011.

11,50

4,10

14,10

31. 12. 2011.

c

Dodatak II

20. 12. 2012.

9,50

3,58

13,58

31. 12. 2012.

6.

a

9-2010-K

1. 4. 2010.

3.640.000,00

11,50

5,46

9,46

31. 3. 2011.

Zasnivanje založnog prava k.č. 9770/131 – 19.370.803,25 kn

b

Dodatak I

30. 3. 2011.

11,50

4,10

14,10

31. 12. 2011.

7.

a

12-2011-K

30. 3. 2011.

2.040.000,00

11,50

4,10

14,10

29. 2. 2012.

Zasnivanje založnog prava k.č. 9770/131 – 19.370.803,25 kn

b

Dodatak I

20. 12. 2012.

9,50

3,58

13,58

31. 12. 2012.

Zasnivanje založnog prava k.č. 9770/136 – 31.235.805,07 kn

8.

a

16-2011-K

7. 11. 2011.

4.900.000,00

9,50

3,47

13,47

31. 10. 2012.

Zasnivanje založnog prava k.č. 9770/131 – 19.370.803,25 kn i zasnivanje založnog prava k.č. 9770/136 – 31.235.805,07 kn

9.

a

18-2012-K

31. 10. 2012.

1.900.000,00

13,58

3,58

13,58

30. 9. 2013.

Zasnivanje založnog prava: k.č. 9770/131, k.č. 9770/132 – dvor, Vinkovačka, k.č. 9770/184 – dvorište, Vinkovačka – 23.957.709,00 kn; zasnivanje založnog prava k.č. 9770/136 i k.č. 9770/139 – dvorište, Vinkovačka – 45.481.455,00 kn

10.

a

21-2012-K

12. 12. 2012.

800.000,00

13,58

3,58

13,58

30. 11. 2013.

Zasnivanje založnog prava: k.č. 9770/131, k.č. 9770/132, k.č. 9770/184 – 23.957.709,00 kn; zasnivanje založnog prava k.č. 9770/136 i k.č. 9770/139 – 45.481.455,00 kn

UKUPNI IZNOS ZAJMOVA

26.699.218,83


Izvor: dokumentacija Ministarstva gospodarstva i AUDIO-a; Obrada: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja; (1) Osnovna referenta kamatna stopa koju objavljuje Agencija (http://www.aztn.hr/drzavne-potpore/48/referentna-kamatna-stopa/ (2) Osnovna referentna kamatna stopa za poduzetnike u teškoćama (Odluka o referentnoj i diskontnoj stopi).

U Tablici 1., prikazani su osnovni podaci iz svakog navedenog ugovora o zajmu i sporazumu, kao i iz pripadajućih dodataka svakog ugovora o zajmu, a koji se odnose na iznos zajma, datum sklapanja ugovora, iznosa kamate, roka za povrat zajma, instrumenta i vrijednosti osiguranja tražbina, kao i dodatnih uvjeta za povrat zajma.

Prema stanju potraživanja AUDIO-a od poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. na dan 18. ožujka 2013., AUDIO temeljem navedenih zajmova s pripadajućom kamatom, od poduzetnika ukupno potražuje iznos od 38.475.179,13 kuna. Također, prema utvrđenom stanju potraživanja od 18. ožujka 2013., proizlazi da poduzetnik nije vratio niti jedan od navedenih zajmova, osim što je po zajmu od 28. ožujka 2006., (Tablica 1. redni broj 1a) odobren u iznosu od 3.030.000,00 kuna, vratio samo kamatu za prva dva tromjesečna obračuna u ukupnom iznosu 42.043,79 kune. Slijedom navedenog, AUDIO po navedeno zajmu, od poduzetnika potražuje, na ime glavnice s pripadajućom kamatom, iznos od 5.820.661,45 kuna.

U odnosu na navedene zajmove, a nakon provedene ekonomske i pravne analize, utvrđeno je da isti sadrže državnu potporu, jer nisu dodijeljeni po tržišnim uvjetima sukladno Odluci o referentnoj i diskontnoj stopi. Na zajmove odobrene poduzetniku u teškoćama, primjenjuje se osnovna referentna stopa uvećana za maržu za rizik. Ovisno o kvaliteti instrumenta osiguranja kojeg pri zaduženju ponudi poduzetnik, osnovna referentna stopa uvećava se za maržu od 400, 650 ili čak 1000 baznih bodova.

Slijedom navedenog, čak i u slučaju da se instrumenti osiguranja poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. mogu smatrati visokom razinom kreditnog osiguranja, zbog poduzetnikovih financijskih teškoća, prilikom dodjele zajmova, na osnovnu stopu bilo je potrebno dodati maržu od najmanje 400 baznih bodova, na način kako je to prikazano u Tablici broj 1.

Prikazani način na koji su izračunate referentne kamatne stope, koje su za poduzetnika vrijedile u trenutku odobrenja predmetnih zajmova, više su od efektivnih kamatnih stopa odobrenih poduzetniku. U tom smislu, primjerice i zajam koji je poduzetniku odobren 1. travnja 2010., uz kamatnu stopu od 11,5%, može se smatrati državnom potporom, posebno stoga što je založena nekretnina (k.č. 9770/131: pogon krzna i dvor) već prethodno u dva navrata iskorištena za iste svrhe, što dovodi u pitanje, bi li se poduzetnik pod takvim uvjetima uopće mogao zadužiti kod poslovne banke.

Nadalje, razvidno je i da se kod svih dodataka ugovora o zajmovima (vidi Tablicu broj 1. pod rednim brojem 1e, 2d, 3c, 5c, 7b), kao i u dva posljednja ugovora o kredita, navedenih pod rednim brojem 9. i 10., AUDIO zaračunavao kamatnu stopu od 13,58%, koja je sadržavala važeću osnovnu referentnu stopu od 3,58% plus maržu od 10,00%. Međutim, kao što je to već prethodno navedeno, poduzetnik ne ispunjava svoje ugovorne obveze jer ne vraća zajmove, uz odobrenje odgode otplate. Osim toga, kao instrument osiguranja iste nekretnine založene su više puta. Dakle, može se utvrditi da je poduzetnik u ozbiljnim financijskim teškoćama i da bez obzira na odobrenu kamatnu stopu, te ostala sredstva osiguranja, nije u stanju izvršavati svoje ugovorene obveze.

Slijedom navedenog, sukladno Pravilnicima iz 2005. i 2012., a s obzirom da se radi o poduzetniku u teškoćama (B1 – pretvaranje potraživanja duga u vlasnički udjel) može se utvrditi da kod svih navedenih zajmova, državnu potporu u cijelosti predstavlja iznos zajma.

U prilog tom utvrđenju ide i činjenica da je AUDIO, na dan 18. ožujka 2013., od poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., ukupno potraživao 38.475.179,13 kuna (glavnice, pripadajuće redovne i zakonske kamate), a poduzetnik nije bio u mogućnosti podmiriti svoje kreditne obveze. Tim više, iz očitovanja Ministarstva financija, klase: 432-01/11-01/64, urbroja: 513-12/11-2, od 22. rujna 2011. (dalje: očitovanje Ministarstva financija od 22. rujna 2011.), dostavljenog Agenciji od strane Ministarstva u sklopu navedenog postupka klase: UP/I-430-01/2007-00/39, proizlazi da je žiro račun poduzetnika neprekidno blokiran od 4. studenog 2008. Dakle, neplaćanje obveza jasno dokazuje da je poduzetnik još u većim teškoćama nego na početku razdoblja restrukturiranja 2005. godine, opisanog u točki 3.1. obrazloženja ovog rješenja, zbog čega je objektivno i upitno njegovo daljnje poslovanje.

S obzirom da navedeni zajmovi u cijelosti sadrže državnu potporu, a koja nije bila predviđena u Programu restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika iz 2005., temeljem kojeg je doneseno spomenuto rješenje Agencije od 20. listopada 2005., te da HFP-e odnosno AUDIO, prije zaključenja zajmova nije zatražio prethodno odobrenje Agencije iz članka 13. ZDP-a, takvi zajmovi predstavljaju nezakonitu državnu potporu iz članka 14. stavka 1. ZDP-a.

B) Pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika

Pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. u korist HFP-a u iznosu od 2.581.200,00 kuna, temelji se na rješenju HFP-a od 6. veljače 2007., klase: UP/I-943-01/06-03/91, urbroja: 563-03-0202/01-2007-5, odnosno na Ugovoru o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital društva, zaključenom 16. svibnja 2007. između HFP-a i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. Konkretno, poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d. je temeljem Ugovora o rješavanju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa, s p.o. Bač iz Srbije odnosno Aneksa tog Ugovora, iz 2004. i 2005., prodao imovinu na području Srbije koja nije bila procijenjena, pa stoga nije niti činila dio temeljenog kapitala poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d.

Pretvorba poduzetnika okončana je 13. listopada 1993., dok se sukladno članku 47. Zakona o privatizaciji, imovina poduzetnika koja nije procijenjena i koja nije postala dio imovine poduzetnika, smatra vlasništvom Republike Hrvatske kojom upravlja HFP odnosno AUDIO. Navedenu imovinu s.p.o. Bač iz Srbije, poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d. je prodao, ali tako stečena sredstva nisu vraćena Republici Hrvatskoj. Slijedom navedenog, HFP-e je 6. veljače 2007., vrijednost potraživanja za prodanu imovinu u iznosu od 2.581.000,00 kunu, pretvorio u ulog u temeljni kapital poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., a za taj je iznos poduzetnik izdao novu emisiju dionica.

Također, iz obrazloženja rješenja HFP-a od 6. veljače 2007., proizlazi da je poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d., prije zaključenja Ugovora o pretvaranju potraživanja u udjel u temeljem kapitalu poduzetnika s HFP-om, sredstva dobivena prodajom spomenute imovine, već iskoristio za financijsku konsolidaciju, te da bi se vraćanjem iznosa od 2.581.000,00 kuna HFP-u, prouzročila financijska destabilizacija poduzetnika.

Slijedom navedenih razloga utvrđeno je da i pretvaranje potraživanja HFP-a u temeljni kapital poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., predstavlja državnu potporu iz članka 14. stavka 1. ZDP-a.

3.2.3. Pretvaranje potraživanja Republike Hrvatske u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. od 5. srpnja 2007.

Navedeno pretvaranje potraživanja temelji se na Odluci Vlade RH, Ugovoru o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital društva Slavonija modna konfekcija d.d., zaključenog između Ministarstva financija i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., 10. veljače 2006., odnosno Aneksa broj I. navedenog Ugovora, zaključenog 5. srpnja 2007.

Naime, temeljem Odluke Vlade RH, Ministarstvo financija i poduzetnik zaključili su Ugovor o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital društva Slavonija modna konfekcija d.d., u ukupnom iznosu od 11.104.090,70 kuna. Međutim, s obzirom da je navedeni iznos potraživanja utvrđen na dan 31. ožujka 2005., a da je u međuvremenu taj iznos povećan za 3.323.811.45 kuna (na ime pripadajuće kamate), Ministarstvo financija i poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d., zaključili su Aneks broj I. Ugovora, temeljem kojeg je povećan iznos potraživanja pretvorenog u udjel u temeljnom kapitalu, a samim time i iznos temeljenog kapitala u korist Republike Hrvatske, na ukupno 14.427.811,45 kuna. Slijedom navedenog proizlazi da je Ministarstvo financija, na prijedlog Ministarstva, bez odobrenja Agencije, izvršilo pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika.

Takvo pretvaranje potraživanja Republike Hrvatske u temeljni kapital poduzetnika za iznos od 3.323.811,45 kuna, uz suglasnost Ministarstva temeljem mišljenja klase: 943-01/05-01/18, urbroja: 526-03-01-01/6-06-13, od 25. svibnja 2006., nije provedeno sukladno tada važećem Zakonu o državnim potporama odnosno Uredbi o državnim potporama, i to prvenstveno iz razloga što takva mjera nije bila predviđena u Programu restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika iz 2005., a slijedom toga niti u rješenju Agencije od 20. listopada 2005. koje je doneseno temeljem takvog programa restrukturiranja.

Ministarstvo prije dodjele takve državne potpore nije zatražilo odobrenje Agencije, niti je predložilo izmjene Programa restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika iz 2005. Naime, s obzirom da navedeno pretvaranje potraživanja u temeljeni kapital poduzetnika predstavlja državnu potporu, bilo je potrebno uskladiti povećani iznos državne potpore s ukupnim troškovi restrukturiranja, a samim time, bilo je potrebno prikazati i veći vlastiti doprinos poduzetnika. Slijedom navedenog, spomenuto pretvaranje potraživanje Republike Hrvatske, provedeno od strane Ministarstva financija, u udjel u temeljenom kapitalu poduzetnika predstavlja nezakonitu državnu potporu iz članka 14. stavaka 1. ZDP-a.

4. OČITOVANJA MINISTARSTVA, AUDIO-A, MINISTARSTVA FINANCIJA I PODUZETNIKA SLAVONIJA MODNA KONFEKCIJA d.d

4.1. Kao što je to već prethodno navedeno u točki 1. obrazloženja ovog rješenja, Agencija je temeljem članka 7. Zakona o državnim potporama i člancima 135. i 143. Zakona o općem upravnom postupku, uputila Ministarstvu, HFP-u, Ministarstvu financija i poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., zahtjeve u kojima su zatražena pojedinačna očitovanja u svezi utvrđivanja i iznošenja svih činjenica, i okolnosti koje su značajne za rješavanje ove upravne stvari.

Zatražena očitovanja Agencija je zaprimila, kao što slijedi: 22. prosinca 2010. od poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., 29. prosinca 2010. od Ministarstva, 7. siječnja 2011. od HFP-a, te 13. siječnja 2011. od Ministarstva financija.

Iz očitovanja poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. zaprimljenog 22. prosinca 2010., između ostalog, proizlazi da subvencije Ministarstva, zajmovi HFP-a i AUDIO-a, kao i pretvaranja potraživanja u udjel u temeljni kapital poduzetnika od strane Ministarstva financija i HFP, opisana u točkama 3.2.1. do 3.2.3. obrazloženja ovog rješenja, ne sadrže državnu potporu iz članka 3. stavka 1. Zakona o državnim potporama. U tom smislu, poduzetnik navodi da su subvencije Ministarstva dodijeljene temeljem raspisanog javnog natječaja, dok su predmetni zajmovi zaključeni uz ugovorenu kamatu, te uz osiguranje prijenosom vlasništva na nekretninama (fiducij). U odnosu na pretvaranja potraživanja Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HFP-a, u udjel u temeljnom kapitalu, poduzetnik smatra da su isti provedeni temeljem Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj od 111/93 do 137/09; dalje: ZTD). Zaključno, poduzetnik smatra da iz navedenih razloga, prije dodjele navedenih sredstava, nije niti bila potrebna prethodna suglasnost Agencije, zbog čega navodi da je ovaj upravni postupak potrebno obustaviti.

Iz očitovanja Ministarstva zaprimljenog 29. prosinca 2010. utvrđeno je da je poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d., u lipnju 2010. od istog zatražio ocjenu »Plana nastavka i otklanjanja manjkavosti iz Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije iz 2005.« (dalje: Objedinjeni program), koji predviđa dodjelu novih državnih potpora za restrukturiranje poduzetnika, uz prodaju vlastitih nekretnina, te smanjenja broja radnika. Međutim, Ministarstvo je utvrdilo da je osnovni preduvjet za realizaciju Objedinjenog programa, odustajanje HFP-a od založnih prava nad nekretninama poduzetnika, a na što HFP nije pristao, zbog čega Ministarstvo navedeni program nije niti posebno razmatralo. Založna prava HFP-a, predstavljaju instrument osiguranja za odobrene predmetne zajmove poduzetniku pod povoljnijim uvjetima od tržišnih.

Iz očitovanja HFP-a zaprimljenog 7. siječnja 2011. proizlazi da HFP ostaje pri svojim navodima iz dopisa od 10. svibnja 2010. dostavljenog Agenciji, u kojem se izneseni podaci o stanju sveukupnog duga poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. prema HFP-u temeljem ugovora o zajmu zaključenih u razdoblju od 23. ožujka 2006. do 1. travnja 2010. Prema navodima HFP-a, procjenu vrijednosti poduzetnikovih nekretnina izvršio je ovlašteni sudski vještak za građevinarstvo, 31. prosinca 2007., dok odluku o naplati tražbine temeljem postojećih instrumenata osiguranja, donosi Upravni odbor HFP-a.

U odnosu na pretvaranje potraživanja HFP-a u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., u iznosu 2.581.200,00 kuna, HFP navodi da je riječ o potraživanju za imovinu stečenu sukladno članku 47. Zakona o privatizaciji, te da je takvo potraživanje pretvoreno u udjel u temeljenom kapitalu sukladno odredbama iz ZTD-a. Konkretno, riječ je o imovini koja nije procijenjena u vrijednost temeljnog kapitala društvenog poduzeća, te da je ista ex lege postala imovina Republike Hrvatske, kojom upravlja HFP. Budući da je rečena imovina prodana, HFP je prema poduzetniku stekao potraživanje, a isto je naknadno pretvorio u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. Budući da je riječ o imovini koja obuhvaćena Zakonom o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, broj od 19/91 od 9/95) i Zakona o privatizaciji, HFP smatra da navedeno pretvaranje potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu, ne sadrži državnu potporu iz članka 3. stavka 1. Zakona o državnim potporama.

Prema navodima Ministarstva financija zaprimljenih 13. siječnja 2011., proizlazi da je temeljem Odluke Vlade RH, zaključen Ugovor o pretvaranju potraživanja u temeljni kapital društva od 10. veljače 2006., u iznosu od 11.104.090,70 kuna. Međutim, Ministarstvo financija je od poduzetnika zaprimilo zahtjev, u kojem je zatraženo dodatno povećanje pretvaranja potraživanja Ministarstva financija u udjel u temeljenom kapitalu poduzetnika u ukupnom iznosu od 14.427.811,45 kuna. Naime, u trenutku donošenja navedene Odluke Vlade RH na dan 10. studenog 2005., ukupni dug poduzetnika prema Republici Hrvatskoj iznosio je 14.427.811,45 kuna, a ne 11.104.090,70 kuna koji je bio ranije utvrđen na dan 31. ožujka 2005. Slijedom navedenog, po predmetnom pitanju, zatraženo je mišljenje od Ureda za zakonodavstvo Republike Hrvatske, koje u svojem mišljenju, klase: 432-02/06-02/09, urbroja: 50501-06-92-02 od 3. svibnja 2006., navelo da o se o takvom pretvaranju potraživanja treba suglasiti Ministarstvo, kao nadležno tijelo i stručni nositelj izrade Odluke.

U tom smislu, Ministarstvo je u svojem mišljenju, klase: 943-01/05-01/18, urbroja: 526-03-01-01/6-06-13, od 25. svibnja 2006., dalo suglasnost da se ukupni iznos potraživanja Republike Hrvatske, po osnovi dospjelih a neplaćenih potraživanja za poreze i doprinose, te porez na dodanu vrijednost od 2003. do 2005., koji je na dan donošenje Odluke Vlade RH iznosio 14.427.811,45 kuna pretvori u udjel u temeljnom kapitalu, temeljem čega je i izvršeno dodatno pretvaranje potraživanja u udjel u temeljom kapitalu poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d.

Slijedom navedenog, proizlazi da je u konkretnom slučaju, Ministarstvo dalo odobrenje na povećanje iznosa pretvaranjem potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika, zbog čega se isto smatra i davateljem navedene državne potpore. Prema tome, državna potpora u obliku pretvaranja potraživanja u temeljni kapital poduzetnika u iznosu od 3.323.811.45 kune, sadržana je u razlici između iznosa odobrene državne potpore za restrukturiranje od 11.104.090,70 kuna, odobrene temeljem rješenja Agencije od 20. listopada 2005., i povećanog iznosa potraživanja od 14.427.811,45 kuna, utvrđenom u Aneksu br. I Ugovora.

4.2. Usmena rasprava održana 26. travnja 2011. i 23. siječnja 2013.

Dana 26. travnja 2011. u sjedištu Agencije, održana je usmena rasprava na kojoj su saslušani predstavnici Ministarstva, AUDIO-a, Ministarstva financija i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. Temeljem danih iskaza, u bitnom je utvrđeno, da navedene stranke, ostaju u cijelosti pri svojim navodima iz očitovanja opisanih u točki 4.1. obrazloženja ovog rješenja.

Pri tom, predstavnik Ministarstva navodi da su predmetne subvencije dodijeljene poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d. temeljem prijedloga Mjera za poticanje razvoja i poboljšanja stanja u tekstilnoj industriji i kožarsko-obućarskoj industriji Hrvatske tijekom 2006. i 2007., a nakon što je procijenjeno da navedeni poduzetnik zadovoljava predviđene uvjete. No, istodobno ističe se da Ministarstvo u navedenom razdoblju nije imalo dovoljno znanja o državnim potporama, da je ukupni iznos dodijeljenih subvencija relativno malen, te da bi se trebalo razmotriti mogućnost da se iste uvrste u Objedinjeni program restrukturiranja.

Također, AUDIO-o je naknadno iskazao da podržava nastavak restrukturiranja poduzetnika Slavonija moda konfekcija d.d.

S obzirom na protek vremena od zaključivanja usmene rasprave održane 26. travnja 2011., dana 23. siječnja 2013., preotvorena je usmena rasprava, na kojoj su bili nazočni predstavnici Ministarstva, AUDIO-a, Ministarstva financija i poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d.

U konkretnom slučaju, predstavnik Ministarstva izjavio da je poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., tijekom 2007. dodijeljena subvencija u iznosu od 510.000,00 kuna, dok u odnosu na subvenciju u iznosu od 783.300,00 kuna, dodijeljenih tijekom 2006., nema točnih saznanja temeljem kojeg je programa državne potpore Ministarstvo dodijelilo navedenu potporu poduzetniku.

Ministarstva financija ostaje pri svojim navodima sa prethodno održane usmene rasprave, te kako nema namjeru podržati Objedinjeni program restrukturiranja. Također, predstavnik Ministarstva financija navodi da je poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d. podnio Financijskoj agenciji zahtjev za predstečajnom nagodbom sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Iz iskaza predstavnika AUDIO-a, proizlazi da je isti, nakon održavanje prethodne usmene rasprave, s poduzetnikom Slavonija modna konfekcija d.d., još u četiri navrata

zaključio u ugovore o zajmu, u ukupnoj vrijednosti od oko 7.000.000,00 kuna. Međutim nakon što je poduzetnik izabrao novu upravu u lipnju 2012., AUDIO je razmatrao Objedinjeni program restrukturiranja i zaključio da isti ne jamči dugoročnu održivost, odnosno da takvo restrukturiranje ne bi bilo provedivo. U tom smislu odlučeno je da se pokrene prvi krug javnog prikupljanja ponuda za prodaju dionica poduzetnika i da su do tog trenutka, zaprimljena dva pisma namjere za preuzimanje poduzetnika.

Iako je raspisan poziv za privatizaciju poduzetnika, uprava poduzetnika podnijela je zahtjev za predstečajnom nagodbom, u kojem su između ostalog sadržani i svi odobreni zajmovi od strane HFP-a odnosno AUDIO-a.

Istaknuto je i da predstečajna nagodba može uključivati i ulazak strateškog partnera izabranog temeljem postupka prodaje poduzetnika. Razlog zbog kojeg AUDIO do tada nije aktivirao postojeće instrumente osiguranja po predmetnim zajmovima, je zato što se nastojalo da buduća prodaja dionica poduzetnika u vlasništvu Republike Hrvatske, bude što privlačnija za potencijalne kupce.

Predstavnik poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d. ostao je u cijelosti pri navodima danim na prethodnoj usmenoj raspravi, pri čemu je istaknuto da su navedene državne potpore, dodijeljene od strane Ministarstva dodijeljene sukladno propisima i javnom natječaju, a da je u odnosu na njih nastupila zastara povrata. U odnosu pretvaranja potraživanja u temeljni kapital poduzetnika od strane Ministarstva financija i HFP-a, navodi da su navedena tijela na taj način namirili svoja potraživanje i da bi eventualni povrat takvih potpora predstavljao stjecanje bez osnova – odnosno dvostruko plaćanje duga od strane poduzetnika kao dužnika, u odnosu na kojeg je također nastupila zastara.

U odnosu na zajmove od strane AUDIO-a, predstavnik poduzetnika navodi da je riječ o sredstvima dodijeljenim po važećim propisima uz odgovarajuće instrumente osiguranja, kao što su fiducij, mjenice i zadužnice. Zaključno, subvencije Ministarstva, pretvaranje potraživanja AUDIO-a i Ministarstva financija, u udjel u temeljenom kapitalu poduzetnika, kao i dodijeljeni zajmovi od strane AUDIO-a, ne predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP, dok će obveze po navedenim zajmovima biti podmirene temeljem predstečajne nagodbe.

5. ODLUKA VIJEĆA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Vijeće je na svojoj 136. sjednici, održanoj 25. travnja 2013., odlučivalo o državnim potporama dodijeljenim poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., od strane Ministarstva, HFP-a odnosno AUDIO-a, bez odobrenja Agencije, opisanim u točki 3.2.1. do 3.2.3. obrazloženja ovog rješenja.

Pri donošenju odluke, Vijeće je uzelo u obzir cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju i podatke, rezultate provedenih pravnih i ekonomskih analiza, kao i navode stranaka dane na usmenoj raspravi održanoj 26. travnja 2011. i 23. siječnja 2013.

Vijeće je utvrdilo da subvencije, zajmovi pod povoljnijim uvjetima od tržišnih, pretvaranja potraživanja u udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika, opisana u točki 3.2.1. do 3.2.3 obrazloženja ovog rješenja, sadrže državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a. Također, Vijeće je utvrdilo da navedene državne potpore prije dodjele nisu prethodno prijavljene Agenciji, te da je stoga riječ o nezakonitim državnim potporama iz članka 14. stavka 1. ZDP-a.

Temeljem navedene odredbe, ako se državna potpora dodijeli bez odobrenja Agencije iz članka 13. ZDP-a, Agencija je ovlaštena naložiti povrat iznosa državne potpore uvećan za iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje temeljem pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova, koja teče od dana početka korištenja državne potpore, pa do dana kada će iznos dodijeljenih potpora biti vraćen, kako to propisuje članak 14. stavak 1. ZDP-a.

Iznimno od navedenog, Agencija može donijeti naknadno odobrenje državne potpore, ukoliko se, u posebno opravdanom slučaju, utvrdi da je dodijeljena potpora sukladna propisima o državnim potporama, kako je to predviđeno člankom 14. stavkom 2. ZDP-a.

Međutim, u konkretnom slučaju, Vijeće je utvrdilo da se predmetne državne potpore ne mogu naknadno opravdati prema članku 14. stavku 2. ZDP-a, jer nisu sukladne s pravilima za restrukturiranje sadržanim u Odluci državnim potporama za restrukturiranje iz razloga navedenih u točki 3.1. obrazloženja ovog rješenja. To posebno iz razloga, što se u konkretnom slučaju radi o poduzetniku u teškoćama kojem je državna potpora za restrukturiranje dodijeljena temeljem rješenja Agencije od 20. listopada 2005., i kojem za čitavo vrijeme trajanja procesa restrukturiranja, nije bilo dopuštena dodjela bilo koje druge kategorije državne potpore bez odobrenja izmjena Programa restrukturiranja i konsolidacije od strane Agencije, kako što je to već navedeno u točki 3.1. obrazloženja ovog rješenja.

Tim više, kao što proizlazi i iz rješenja Agencije od 28. ožujka 2013., opisanog u točki 1. obrazloženja ovog rješenja, poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d., ne samo da nije uspio provesti ciljeve iz Programa restrukturiranja i konsolidacije iz 2005., već se i nakon planiranog završetka razdoblja restrukturiranja, dakle nakon 31. prosinca 2009., i dalje smatra poduzetnikom u teškoćama, jer je razvidno da bez dalje pomoći države, nije u mogućnosti podmirivati sve svoje obveze i dugoročno opstati na tržištu.

Prema tome, unatoč činjenici da predmetne državne potpore nisu dodijeljene uz prethodno odobrenje Agencije iz članka 13. stavka 1. ZDP-a, iste nisu niti bile predviđene u izmjenama i dopuna Programa restrukturiranja i konsolidacije poduzetnika iz 2005., na način kao što predviđa Odluka o državnim potporama za restrukturiranje. U tom smislu, a s obzirom na činjenicu da je poduzetnik tijekom vođenja ovog postupka naveo da je određene izmjene i dopune obuhvatio u Objedinjenom programu, opisanom u točki 4.1. obrazloženja ovog rješenja, Agencija nije posebno razmatrala, jer je isti izrađen nakon 31. prosinca 2009., dakle nakon proteka planiranog roka za završetak procesa restrukturiranja poduzetnika, a nije niti dostavljen Agenciji na odobrenje od strane davatelja državne potpore sukladno članku 11. stavku 1. ZDP-a, i to u prvom redu od strane tadašnjeg Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Slijedom navedenog, Vijeće nije prihvatilo navode poduzetnika da subvencije Ministarstva, zajmovi HFP-a odnosno AUDIO-a, te pretvaranja potraživanja u udjel u temeljenom kapitalu od strane HFP-a i Ministarstva financija opisana u točkama 3.2.1 do 3.2.3. obrazloženja ovog rješenja ne predstavljaju državnu potporu iz članka 3. stavka 1. ZDP-a.

Nadalje, pri donošenju svoje odluke, Vijeće nije niti uvažilo navode poduzetnika Slavonija modna konfekcija d.d., da je u odnosu na povrat predmetnih državnih potpora u obliku subvencija i pretvaranja potraživanja u temeljnom kapitalu, opisanih u točki 3.2.1. i 3.2.2. B) i 3.2.3. obrazloženja ovog rješenja nastupila zastara.

Budući da je člankom 14. stavkom 1. ZDP-a utvrđeno da se prilikom nalaganja povrata iskorištenog iznosa državne potpore, uzima u obzir iznos osnovne referentne stope, koja se određuje i objavljuje temeljem pravila o državnim potporama, uvećane za 100 baznih bodova, počevši od dana korištenja državne potpore, bilo je potrebno utvrditi tu činjenicu. U predmetnom slučaju, utvrđeno je da su iznosi dodijeljenih državnih potpora u cijelosti iskorišteni, zbog čega je i potrebno izvršiti povrat cjelokupnih iznosa nezakonitih državnih potpora navedenih u točki 3.2.1. do 3.2.3. obrazloženja ovog rješenja.

Također, s obzirom da Agencija ne raspolaže podacima kada je poduzetnik Slavonija modna konfekcija d.d., točno počeo koristiti svaku nezakonito dodijeljenu državnu potporu, Ministarstvo i AUDIO, u obvezi su prilikom postupka povrata državnih potpora, odrediti točan datum od kada je poduzetnik počeo koristiti svaku od navedenih državnih potpora opisanih u točki 3.2.1. do 3.2.3. obrazloženja ovog rješenja, kao i odrediti datum kada potpore trebaju biti u potpunosti vraćene.

Konkretno, kao datum od kada je poduzetnik počeo koristiti nezakonitu državnu potporu, može se uzeti dan kada je svaki pojedini davatelj državne potpore doznačio sredstva na žiro račun poduzetnika (subvencije, zajmovi) odnosno dan kada je provedeno pretvaranje potraživanja u udjelu u temeljnom kapitalu poduzetnika.

Slijedom navedenog, Ministarstvo i AUDIO u obvezi su, u odnosu na dodijeljene državne potpore poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., izvršiti obračun povrata, na način da se dodijeljene državne potpore uvećaju za iznos osnovne referentne stope, uvećane za 100 baznih bodova koje teku od dana početka korištenja državne potpore, pa do dana povrata, kako to proizlazi iz članka 14. stavka 1. ZDP-a.

Prilikom obračuna iznosa za povrat, na nezakonito dodijeljene državne potpore iz točke 3.2.1. do 3.2.3. obrazloženja ovog rješenja, potrebno je primijeniti osnovnu referentnu stopu uvećanu za 100 baznih bodova koja je bila na snazi za svaku godinu korištenja pojedine državne potpore, počevši od svakog pojedinog dana početka korištenja državne potpore, pa do dana povrata cijelog iznosa. Referentna kamatna stopa objavljuje se na web stranicama Agencije k.

Slijedom navedenog, primjenom članka 7. i članka 14. stavka 1. ZDP-a i članka 79. stavka 2. ZUP-a, odlučeno je kao u točki I., II. i III. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 18. ZDP-a, rješenja iz članka 14. ZDP-a, Agencija objavljuje u »Narodnim novinama«, stoga je odlučeno kao u točki IV. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od trideset (30) dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: UP/I 430-01/10-00/01

Urbroj: 580-09-01/43-2013-84

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednica Vijeća

za zaštitu tržišnog natjecanja

mr. sc. Olgica Spevec, v. r.

111 04.09.2013 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01, urbroj: 580-09-01/43-2013-84 od 25. travnja 2013. 111 04.09.2013 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01, urbroj: 580-09-01/43-2013-84 od 25. travnja 2013. 111 04.09.2013 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01, urbroj: 580-09-01/43-2013-84 od 25. travnja 2013. 111 04.09.2013 Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01, urbroj: 580-09-01/43-2013-84 od 25. travnja 2013.