Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-re­habilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva

NN 111/2013 (4.9.2013.), Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-re­habilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva

NARODNE NOVINE

2442

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva koja je objavljena u »Narodnim novinama« br. 108/13 , utvrđeno je da omaškom uz tekst Odluke nisu tiskani svi dijelovi Programa, koji čine njezin sastavni dio, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

ODLUKE O DIJELU PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE KOJI SU DUŽNE POHAĐATI OSOBE KOJE IMAJU ZAVRŠENU 1., 2. ILI 3. RAZINU VISOKOG OBRAZOVANJA SMJERA: UČITELJSKI, PEDAGOŠKI, PSIHOLOŠKI, EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI STUDIJ, STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE, STUDIJ LOGOPEDIJE, STUDIJ SOCIJALNOG RADA I STUDIJ SESTRINSTVA

U Odluci o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva, objavljenoj u »Narodnim novinama« broj 108/13, njezin sastavni dio čine i:

– dio Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije i studij logopedije i

– dio Programa za osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. i 3. razinu visokog obrazovanja smjera: studij socijalnog rada, koji glase:

DIO PROGRAMA

OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE ZA OSOBE KOJE IMAJU ZAVRŠENU 1., 2. ILI 3. RAZINU VISOKOG OBRAZOVANJA SMJERA: STUDIJ SOCIJALNOG RADA

1.

OPĆI PODACI

NAZIV PROGRAMA


Dio Programa osposobljavanja za poslove dadilje za osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: studij socijalnog rada.

OBRAZOVNI SEKTOR


Zdravstvo i socijalna skrb

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA


2

2.

TRAJANJE RAZLIKOVNOG PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA


Program razlike u trajanju od 239 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom-instruktivnom nastavom.

1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

1.1. NASTAVNI PLAN

Redovita nastava

R.B.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI


 

T.

VJ.

P.N.

UKUPNO

1.

ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ

10

 10


20

2.

ORGANIZACIJA RADA

13

9


22

3.

OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE

2020

4.

NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA

55

32


87

5.

PRAKTIČNA NASTAVA

(Zaštita na radu, njega i zdravlje djeteta i prehrana djeteta)90

90

 

UKUPNO

98

51

90

239

T. = teorijska nastava, VJ. = vježbe, P.N. = praktična nastava.

Konzultativno-instruktivna nastava

R.B.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

 

 

S.K.

I.K.

VJ.

P.N.

UKUPNO

1.

ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ

7

3

10 

 

20

2.

ORGANIZACIJA RADA

9

4

9


22

3.

OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE

20
20

4.

NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA

37

18

32


87

5.

PRAKTIČNA NASTAVA

(Zaštita na radu, njega i zdravlje djeteta i prehrana djeteta)
90

90


UKUPNO

73

25

51

90

239

S.K. = skupne konzultacije, I.K. = individualne konzultacije, VJ. = vježbe, P.N. = praktična nastava.

4.2. NASTAVNI PROGRAM

4.2.1. CJELINA: ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ (teorija: 10 sati, vježbe: 10 sati)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Zaštita na radu

Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju zaštitu na radu

Mjere zaštite na radu i postupci protupožarne zaštite

Različite vrste opasnosti u radnome prostoru

Ručni aparati za gašenje požara (voda, pjena, ugljični dioksid i haloni) te njihova primjena)

Prijenosni aparati (voda, pjena, ugljični dioksid i haloni) te njihova primjena)

Evakuacija, panika i spašavanje djece

1. Navesti odgovarajuće propise zaštite na radu

2. Opisati mjere zaštite na radu i postupke protupožarne zaštite

3. Razlikovati različite vrste opasnosti u radnome prostoru

4. Demonstrirati korištenje aparata za gašenje požara

5. Prikazati postupke evakuacije i spašavanja

T. = 4

VJ. = 5

Ukupno: 9

Sigurnost djeteta

Prostorni uvjeti i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti prema propisima

Održavanje prostora i opreme za obavljanje djelatnosti s ciljem sigurnosti djeteta i osoblja

Opasnosti i rizici u prostoru u kojem dijete boravi

Tjelesna sigurnost i prevencija ozljeda u djeteta

Zapreke disanja u dišnim putovima djeteta

1. Objasniti propise vezane uz prostorne uvjete i opremanje prostora

2. Prepoznati rizike i opasnosti u prostoru u kojem dijete boravi

3. Navesti mjere zaštite sigurnosti djeteta i prevencije ozljeda

4. Opisati moguće uzroke zapreke disanja u dišnim putovima djeteta

T. = 2

VJ. = 0

Ukupno: 2

Hitna stanja

Oprema za pružanje prve pomoći u skladu s propisom

Osnovni postupci pružanja prve pomoći

Postupci pomoći pri uganuću i prijelomu ekstremiteta

Postupci pomoći pri opeklinama i smrzotinama

Postupci pomoći pri krvarenju

Postupci pomoći pri ubodu i ugrizu

Položaji tijela i tehnike oživljavanja

1. Navesti vrste i dijelove opreme za pružanje prve pomoći u skladu s propisom

2. Opisati osnovne postupke pružanja prve pomoći pri različitim vrstama povreda i ozljeda

3. Prikazati bočni položaj i tehnike oživljavanja

5. Demonstrirati zaustavljanje krvarenja

T. = 4

VJ. = 5

Ukupno: 9

Metode rada:

Verbalne, vizualne i prakseološke.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene i oprema u skladu sa sadržajem.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. ing./mag. zaštite na radu i dr. medicine, viša medicinska sestra/bacc. med. techn., medicinski tehničar.

Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju zaštitu na radu,

Bolf I., Zaštita na radu, Školske novine, Zagreb, 2006.,

Zaštita na radu, ZIRS, Zagreb,

Zaštita na radu, Školske novine, Zagreb,

Grupa autora: Vatrogasni priručnik, Zagreb, 2009.,

Carević, M. i drugi autori: Tehnički priručnik za zaštitu od požara,

Čukljek, Osnove zdravstvene njege, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2005.,

Stručni časopisi i publikacije i korisni linkovi.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike

Ustanova će izraditi pomoćne materijale/priručnike prema navedenoj literaturi.

4.2.2. CJELINA: ORGANIZACIJA RADA (teorija: 13 sati, vježbe: 9 sati)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA IZ KVALIFIKACIJE

BROJ SATI

Osnivanje obrta

Osnivanje obrta

Zasnivanje i prestanak radnoga odnosa, godišnji odmori, evidencija radnika, plaća

Osnovni pojmovi u knjigovodstvu i platnom prometu

Vođenje financijske dokumentacije obrtnika

Osnove računovodstva za obrtnike (internetsko bankarstvo, bilanca, račun dobiti i gubitka, poslovne knjige poduzetnika, obvezni financijski izvještaj)

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

1. Izreći postupak vezan uz otvaranje i obavljanje obrta

2. Demonstrirati osnove vođenja knjigovodstva i računovodstva

3. Prezentirati vođenje financijske dokumentacije

4. Koristiti računalo pri vođenju dokumentacije

T. = 6

VJ. = 5

Ukupno: 11

Propisi i dokumentacija

Propisi povezani s obavljanjem djelatnosti dadilje (Zakon o dadiljama i odgovarajući podzakonski akti)

Poslovna dokumentacija (adresar za svako pojedino dijete, zbirke podataka, informativne kartice za hitne slučajeve)

Mjere za osiguranje povjerljivosti podataka

1. Izreći propise povezane s obavljanjem djelatnosti dadilje i njihovu primjenu

2. Opisati vrste dokumentacije za obavljanje poslova dadilje te njihovu ulogu

3. Iskazati mjere za osiguranje povjerljivosti podataka

T. = 2

VJ. = 0

Ukupno: 2

Organizacija rada za obavljanje poslova dadilje

Planiranje rada dadilje

Godišnji plan rada s djecom

Mjesečni plan rada s djecom

Tjedni i dnevni plan rada s djecom

1. Opisati planiranje rada dadilje

2. Objasniti način izrade godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog plana rada s djecom

3. Demonstrirati izradu godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog plan rada u skladu s dobi i potrebama djeteta

T. = 5

VJ. = 4

Ukupno: 9

Metode rada:

Verbalne, vizualne i prakseološke.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene u skladu sa sadržajem.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. oecc./mag. ekonomije

Stručni prvostupnik predškolskog odgoja s minimalno 5 godina radnog iskustva

Diplomirani pedagog/profesor pedagogije/mag. paed.

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Odgovarajuća literatura po izboru nastavnika.

Korisni linkovi.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Interna skripta sastavljena prema nastavnome planu i programu.

4.2.5. CJELINA: OSNOVE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE PEDAGOGIJE (teorija: 20 sati)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Metode i oblici rada s djecom

Briga i skrb za dijete rane, predškolske i školske dobi

Metode i oblici rada s djecom rane, predškolske i školske dobi

Posebnosti rada dadilje s djecom različitih životnih dobi i iz različitih sredina

1. Objasniti postupanje dadilje u radu s djecom rane, predškolske i školske dobi

2. Razlikovati metode i oblike rada s djecom u odnosu na razvoj i potrebe djeteta

T. = 10

Specijalna pedagogija

Značenje pojma »dijete s teškoćama u razvoju«

Teškoće u učenju i ponašanju djece

Metode i oblici rada dadilje u odnosu na individualne potrebe djeteta s teškoćama

Cilj i zadaci odgoja djeteta s teškoćama

Značenje pojma darovito dijete

Darovitost i kreativnost djece

1. Definirati pojam »dijete s teškoćama u razvoju«

2. Objasniti postupanje dadilje u odnosu na individualne potrebe djeteta s teškoćama

3. Prepoznati najčešće teškoće u učenju i ponašanju djece

4. Definirati pojam »darovitost« te prepoznavanje i poticanje darovitosti/kreativnosti u djeteta

T. = 10

Metode rada:

Verbalne i vizualne.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed.,

Dipl. socijalni pedagog/mag. soc. ped., dipl. logoped/mag. logopedije, dipl. defektolog i

Dipl. psiholog/prof. psihologije/mag. psych.

Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Galić-Jušić, I., Djeca s teškoćama u učenju, Ostvarenje, Lekenik, 2004. i

Marjorie J. Kostelnik, Djeca s posebnim potrebama, Zagreb, 2004.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Ustanova će izraditi materijale sukladno navedenoj literaturi.

4.2.6. CJELINA: NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA (teorija: 55 sati, vježbe: 32 sata)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA IZ KVALIFIKACIJE

BROJ SATI

Higijensko-epidemiološke mjere i zdravlje djeteta

Osnovna načela zaštite zdravlja djeteta

Mjere zaštite zdravlja djeteta

Uvjeti potrebni za nastanak infekcija

Dezinfekcija i sterilizacija

Pranje i dezinfekcija ruku

Pravilno zbrinjavanje biološkog otpada

Primjena zaštitnih sredstava

Pravilno skladištenje namirnica (postupak s hranom koja se ne konzumira odmah)

Prehrambene navike zdravog djeteta

Djeca s poremećajem prehrane zbog psihosocijalnih teškoća

Jačanje otpornosti organizma djeteta

Promjena zdravstvenog stanja djeteta

Simptomi zaraznih i drugih bolesti u djeteta

Postupci dadilje pri sumnji na postojanje zarazne ili druge bolesti u djeteta

Uloga dadilje u prepoznavanju simptoma patoloških stanja (promatranje uzoraka stolice i urina)

1. Navesti osnovna načela i mjere zaštite zdravlja djeteta

2. Objasniti uvjete potrebne za nastanak infekcije

3. Opisati dezinfekciju i sterilizaciju

4. Provesti higijensko pranje ruku dadilje i djeteta

5. Izreći važnost i način pravilnog zbrinjavanja biološkog otpada

6. Objasniti osnovna pravila skladištenja namirnica prema propisima

9. Objasniti važnost unošenja tekućine, osobito vode, u organizam djeteta

10. Navesti i prepoznati simptome i zaraznih i ostalih dječjih bolesti

11. Demonstrirati postupke dadilje pri sumnji na postojanje zarazne ili druge bolesti u djeteta u skladu s propisima

T. = 23

VJ. = 12

Ukupno: 35

Njega i hranjenje djeteta

Osnovne fiziološke potrebe djeteta

Njega djeteta prema dobi i individualnom razvoju (mijenjanje pelena, kupanje/tuširanje...)

Poticanje na samostalnost djeteta pri obavljanju higijene u skladu s dobi i individualnim razvojem

Odmor i opuštanje sukladno dobi, individualnom razvoju i potrebama djeteta

Postupci hranjenja djeteta u odnosu na dob, mogućnosti i razvoj

Uloga dadilje u odijevanju i presvlačenju djeteta

1. Opisati osnovne fiziološke potrebe djeteta prema dobi i individualnom razvoju

2. Demonstrirati obavljanje njege djeteta prema dobi i individualnom razvoju

3. Izabrati primjeren način odmora u odnosu na djetetov razvoj i potrebu

4. Navesti ulogu dadilje prilikom hranjenja djeteta (postupci hranjenja u odnosu na dob, mogućnost i razvoj djeteta, poticanje na samostalnost, bon-ton za stolom)

5. Opisati važnost i načine zaštite djeteta sukladno vremenskim uvjetima (odijevanje, svlačenje, zaštitna sredstva)

T. = 20

VJ. = 18

Ukupno: 38

Osnove prehrane djeteta

Planiranje tjednog jelovnika

Individualni zahtjevi roditelja vezani uz prehranu djeteta

Osnove zdrave prehrane u djeteta (u odnosu na dob, individualni razvoj i zdravstveno stanje)

Prehrambene navike zdravog djeteta

1. Kreirati tjedni jelovnik u odnosu na specifične potrebe djeteta (dob, individualni razvoj, zdravstveno stanje te vjerske i kulturološke običaje obitelji)

2. Prepoznati individualne zahtjeve roditelja vezane uz prehranu djeteta

3. Objasniti važnost unošenja tekućine, osobito vode u organizam djeteta

5. Navesti karakteristike zdrave prehrane u djeteta

6. Razlikovati zdrave od nezdravih prehrambenih navika u djece i simptome poremećaja prehrane u djeteta

T. = 12

VJ. = 2

Ukupno: 14

Metode rada:

Verbalne, vizualne i prakseološke.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene.

Specijalizirana učionica opremljena suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima za izvođenje vježbi.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. sociolog/mag. sociologije

Prvostupnica sestrinstva

Dipl. medicinska sestra s položenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem

Dipl. ing. prehrambene tehnologije

Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Malčić, Ilić, Pedijatrija sa zdravstvenom njegom, Školska knjiga, Zagreb, 2008. i

Prlić, N., Zdravstvena njega I, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Interna skripta sastavljena prema nastavnome planu i programu

4.2.8. CJELINA: PRAKTIČNA NASTAVA (90 sati)

TEMA

SADRŽAJ

ISHODI UČENJA

BR. SATI – PN

Zaštita na radu

Zaštitna sredstva i opasnosti

Rizici i opasnosti prostora u kojem dijete boravi

1. Primijeniti zaštitnu odjeću i obuću (kuta, rukavice...)

2. Ukloniti rizike i opasnosti u prostoru u kojem dijete boravi

10

Komunikacijske vještine

Komunikacija s djetetom ovisno o dobi

Problemi u komunikaciji s djetetom

Komunikacija s roditeljima i suradnicima

1. Komunicirati s djetetom u odnosu na njegovu dob, razvoj i potrebe

2. Riješiti probleme u komunikaciji s djetetom u skladu s njegovom dobi, sposobnostima, potrebama i dostojanstvom

3. Komunicirati s roditeljima i suradnicima na partnerski način

20

Njega i zdravlje djeteta i prehrana djeteta

Higijensko-epidemiološke mjere

Boravak djeteta u unutarnjem i vanjskom prostoru

Njega djeteta do 3. godine života

Higijenske navike i njega djeteta od 3. godine do polaska u školu

Higijenske navike i potrebita njega djeteta školske dobi

Etički pristup u njezi djeteta

Simptomi zaraznih i ostalih bolesti djeteta

Postupci pri povredama djeteta

Jelovnici za djecu u skladu sa dobi, individualnim razvojem te vjerskim i kulturološkim običajima obitelji

1. Primijeniti higijensko-epidemiološke mjere u radnome prostoru prema standardu

2. Pripremiti dijete za boravak u unutarnjem i vanjskom prostoru u skladu s vremenskim uvjetima

3. Provesti postupke njege djeteta u skladu s njegom dobi, razvoju, sposobnostima, potrebama i dostojanstvu

4. Postupiti u slučaju sumnje na postojanje zaraznih i ostalih bolesti te povreda djeteta u skladu s propisima

5. Izraditi tjedni jelovnik u skladu sa specifičnim potrebama djeteta

60

Metode rada:

Prakseološke metode.

Materijalni uvjeti:

Ustanova će osigurati izvođenje praktične nastave zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s ustanovama socijalne skrbi (domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centrima za odgoj i obrazovanje), zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama i obrtima dadilje. Dio praktične nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama obavljat će se stručnim posjetima, a u zdravstvenim ustanovama u dječjim odjelima.

Tijekom pohađanja praktične nastave polaznici vode dnevnik rada. U dnevnik rada polaznici zapisuju mjesto i trajanje rada, detaljan sadržaj i opis rada, te druga zapažanja u vezi sa sadržajem rada. Potpisuje ga nastavnik ili mentor, a nakon što ustanova potpiše dnevnik rada koji treba ovjeriti, ostvaren je uvjet za pristupanje završnoj provjeri.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed. i stručni prvostupnik odgajatelj s pet (5) godina radnog iskustva

Dipl. medicinska sestra/mag. med. techn.

Viša medicinska sestra/bacc. med. techn. s tri (3) godine iskustva

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Odgovarajuća literatura po izboru nastavnika.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Ustanova će izraditi materijale prema sadržaju.

2. ZAVRŠNA PROVJERA STEČENOG ZNANJA I VJEŠTINA

Završna provjera programa osposobljavanja za poslove dadilje obuhvaća pismenu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema

planiranim ishodima učenja, potrebnima za pravilno obavljanje poslova dadilje te praktičnu provjeru.

Praktična provjera obuhvaća:

Primjenu sredstva zaštite na radu

Primjenu opreme, materijala i sredstva za obavljanje poslova dadilje

Primjenu higijensko-epidemioloških mjera u prostoru obavljanja djelatnosti dadilje

Demonstriranje poslova iz djelokruga rada dadilje.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik, a provodi ga tročlano povjerenstvo.

DIO PROGRAMA

OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE ZA OSOBE KOJE IMAJU ZAVRŠENU 1., 2. ILI 3. RAZINU VISOKOG OBRAZOVANJA SMJERA: UČITELJSKI, PEDAGOŠKI, PSIHOLOŠKI, EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI STUDIJ, STUDIJ SOCIJALNE PEDAGOGIJE I STUDIJ LOGOPEDIJE

1.

OPĆI PODACI

NAZIV PROGRAMA


Dio Programa osposobljavanja za poslove dadilje za osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-rehabilitacijski studij, studij socijalne pedagogije i studij logopedije.

OBRAZOVNI SEKTOR


Zdravstvo i socijalna skrb

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA


2

2.

TRAJANJE RAZLIKOVNOG PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA


Program razlike u trajanju od 219 sati realizirat će se redovitom ili konzultativnom-instruktivnom nastavom.

1. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

1.1. NASTAVNI PLAN

Redovita nastava

R.B.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI


 

T.

VJ.

P.N.

UKUPNO

1.

ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ

10

 10


20

2.

ORGANIZACIJA RADA

13

9


22

3.

NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA

55

32


87

4.

PRAKTIČNA NASTAVA

(Zaštita na radu, njega i zdravlje djeteta i prehrana djeteta)90

90

 

UKUPNO

78

51

90

219

T. = teorijska nastava, VJ. = vježbe, P.N. = praktična nastava.

Konzultativno-instruktivna nastava

R.B.

NASTAVNA CJELINA

BROJ SATI

 

 

S.K.

I.K.

VJ.

P.N.

UKUPNO

1.

ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ

7

3

10 

 

20

2.

ORGANIZACIJA RADA

9

4

9


22

3.

NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA

37

18

32


87

4.

PRAKTIČNA NASTAVA

(Zaštita na radu, njega i zdravlje djeteta i prehrana djeteta)
90

90


UKUPNO

53

25

51

90

219

S.K. = skupne konzultacije, I.K. = individualne konzultacije, VJ. = vježbe, P.N. = praktična nastava.

4.2. NASTAVNI PROGRAM

4.2.1. CJELINA: ZAŠTITA NA RADU I PRVA POMOĆ (teorija: 10 sati, vježbe: 10 sati)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA

BROJ SATI

Zaštita na radu

Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju zaštitu na radu

Mjere zaštite na radu i postupci protupožarne zaštite

Različite vrste opasnosti u radnome prostoru

Ručni aparati za gašenje požara (voda, pjena, ugljični dioksid i haloni) te njihova primjena)

Prijenosni aparati (voda, pjena, ugljični dioksid i haloni) te njihova primjena)

Evakuacija, panika i spašavanje djece

1. Navesti odgovarajuće propise zaštite na radu

2. Opisati mjere zaštite na radu i postupke protupožarne zaštite

3. Razlikovati različite vrste opasnosti u radnome prostoru

4. Demonstrirati korištenje aparata za gašenje požara

5. Prikazati postupke evakuacije i spašavanja

T. = 4

VJ. = 5

Ukupno: 9

Sigurnost djeteta

Prostorni uvjeti i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti prema propisima

Održavanje prostora i opreme za obavljanje djelatnosti s ciljem sigurnosti djeteta i osoblja

Opasnosti i rizici u prostoru u kojem dijete boravi

Tjelesna sigurnost i prevencija ozljeda u djeteta

Zapreke disanja u dišnim putovima djeteta

1. Objasniti propise vezane uz prostorne uvjete i opremanje prostora

2. Prepoznati rizike i opasnosti u prostoru u kojem dijete boravi

3. Navesti mjere zaštite sigurnosti djeteta i prevencije ozljeda

4. Opisati moguće uzroke zapreke disanja u dišnim putovima djeteta

T. = 2

VJ. = 0

Ukupno: 2

Hitna stanja

Oprema za pružanje prve pomoći u skladu s propisom

Osnovni postupci pružanja prve pomoći

Postupci pomoći pri uganuću i prijelomu ekstremiteta

Postupci pomoći pri opeklinama i smrzotinama

Postupci pomoći pri krvarenju

Postupci pomoći pri ubodu i ugrizu

Položaji tijela i tehnike oživljavanja

1. Navesti vrste i dijelove opreme za pružanje prve pomoći u skladu s propisom

2. Opisati osnovne postupke pružanja prve pomoći pri različitim vrstama povreda i ozljeda

3. Prikazati bočni položaj i tehnike oživljavanja

5. Demonstrirati zaustavljanje krvarenja

T. = 4

VJ. = 5

Ukupno: 9

Metode rada:

Verbalne, vizualne i prakseološke.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene i oprema u skladu sa sadržajem.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. ing./mag. zaštite na radu i dr. medicine, viša medicinska sestra/bacc. med. techn., medicinski tehničar.

Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju zaštitu na radu,

Bolf I., Zaštita na radu, Školske novine, Zagreb, 2006.,

Zaštita na radu, ZIRS, Zagreb,

Zaštita na radu, Školske novine, Zagreb,

Grupa autora: Vatrogasni priručnik, Zagreb, 2009.,

Carević, M. i drugi autori: Tehnički priručnik za zaštitu od požara,

Čukljek, Osnove zdravstvene njege, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2005.,

Stručni časopisi i publikacije i korisni linkovi.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike

Ustanova će izraditi pomoćne materijale/priručnike prema navedenoj literaturi.

4.2.2. CJELINA: ORGANIZACIJA RADA (teorija: 13 sati, vježbe: 9 sati)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA IZ KVALIFIKACIJE

BROJ SATI

Osnivanje obrta

Osnivanje obrta

Zasnivanje i prestanak radnoga odnosa, godišnji odmori, evidencija radnika, plaća

Osnovni pojmovi u knjigovodstvu i platnom prometu

Vođenje financijske dokumentacije obrtnika

Osnove računovodstva za obrtnike (internetsko bankarstvo, bilanca, račun dobiti i gubitka, poslovne knjige poduzetnika, obvezni financijski izvještaj)

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

1. Izreći postupak vezan uz otvaranje i obavljanje obrta

2. Demonstrirati osnove vođenja knjigovodstva i računovodstva

3. Prezentirati vođenje financijske dokumentacije

4. Koristiti računalo pri vođenju dokumentacije

T. = 6

VJ. = 5

Ukupno: 11

Propisi i dokumentacija

Propisi povezani s obavljanjem djelatnosti dadilje (Zakon o dadiljama i odgovarajući podzakonski akti)

Poslovna dokumentacija (adresar za svako pojedino dijete, zbirke podataka, informativne kartice za hitne slučajeve)

Mjere za osiguranje povjerljivosti podataka

1. Izreći propise povezane s obavljanjem djelatnosti dadilje i njihovu primjenu

2. Opisati vrste dokumentacije za obavljanje poslova dadilje te njihovu ulogu

3. Iskazati mjere za osiguranje povjerljivosti podataka

T. = 2

VJ. = 0

Ukupno: 2

Organizacija rada za obavljanje poslova dadilje

Planiranje rada dadilje

Godišnji plan rada s djecom

Mjesečni plan rada s djecom

Tjedni i dnevni plan rada s djecom

1. Opisati planiranje rada dadilje

2. Objasniti način izrade godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog plana rada s djecom

3. Demonstrirati izradu godišnjeg, mjesečnog, tjednog i dnevnog plan rada u skladu s dobi i potrebama djeteta

T. = 5

VJ. = 4

Ukupno: 9

Metode rada:

Verbalne, vizualne i prakseološke.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene u skladu sa sadržajem.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. oecc./mag. ekonomije

Stručni prvostupnik predškolskog odgoja s minimalno 5 godina radnog iskustva

Diplomirani pedagog/profesor pedagogije/mag. paed.

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Odgovarajuća literatura po izboru nastavnika.

Korisni linkovi.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Interna skripta sastavljena prema nastavnome planu i programu.

4.2.6. CJELINA: NJEGA I ZDRAVLJE DJETETA (teorija: 55 sati, vježbe: 32 sata)

TEMA

OKVIRNI SADRŽAJI

ISHODI UČENJA IZ KVALIFIKACIJE

BROJ SATI

Higijensko-

-epidemiološke mjere i zdravlje djeteta

Osnovna načela zaštite zdravlja djeteta

Mjere zaštite zdravlja djeteta

Uvjeti potrebni za nastanak infekcija

Dezinfekcija i sterilizacija

Pranje i dezinfekcija ruku

Pravilno zbrinjavanje biološkog otpada

Primjena zaštitnih sredstava

Pravilno skladištenje namirnica (postupak s hranom koja se ne konzumira odmah)

Prehrambene navike zdravog djeteta

Djeca s poremećajem prehrane zbog psihosocijalnih teškoća

Jačanje otpornosti organizma djeteta

Promjena zdravstvenog stanja djeteta

Simptomi zaraznih i drugih bolesti u djeteta

Postupci dadilje pri sumnji na postojanje zarazne ili druge bolesti u djeteta

Uloga dadilje u prepoznavanju simptoma patoloških stanja (promatranje uzoraka stolice i urina)

1. Navesti osnovna načela i mjere zaštite zdravlja djeteta

2. Objasniti uvjete potrebne za nastanak infekcije

3. Opisati dezinfekciju i sterilizaciju

4. Provesti higijensko pranje ruku dadilje i djeteta

5. Izreći važnost i način pravilnog zbrinjavanja biološkog otpada

6. Objasniti osnovna pravila skladištenja namirnica prema propisima

9. Objasniti važnost unošenja tekućine, osobito vode, u organizam djeteta

10. Navesti i prepoznati simptome i zaraznih i ostalih dječjih bolesti

11. Demonstrirati postupke dadilje pri sumnji na postojanje zarazne ili druge bolesti u djeteta u skladu s propisima

T. = 23

VJ. = 12

Ukupno: 35

Njega i hranjenje djeteta

Osnovne fiziološke potrebe djeteta

Njega djeteta prema dobi i individualnom razvoju (mijenjanje pelena, kupanje/tuširanje...)

Poticanje na samostalnost djeteta pri obavljanju higijene u skladu s dobi i individualnim razvojem

Odmor i opuštanje sukladno dobi, individualnom razvoju i potrebama djeteta

Postupci hranjenja djeteta u odnosu na dob, mogućnosti i razvoj

Uloga dadilje u odijevanju i presvlačenju djeteta

1. Opisati osnovne fiziološke potrebe djeteta prema dobi i individualnom razvoju

2. Demonstrirati obavljanje njege djeteta prema dobi i individualnom razvoju

3. Izabrati primjeren način odmora u odnosu na djetetov razvoj i potrebu

4. Navesti ulogu dadilje prilikom hranjenja djeteta (postupci hranjenja u odnosu na dob, mogućnost i razvoj djeteta, poticanje na samostalnost, bon-ton za stolom)

5. Opisati važnost i načine zaštite djeteta sukladno vremenskim uvjetima (odijevanje, svlačenje, zaštitna sredstva)

T. = 20

VJ. = 18

Ukupno: 38

Osnove prehrane djeteta

Planiranje tjednog jelovnika

Individualni zahtjevi roditelja vezani uz prehranu djeteta

Osnove zdrave prehrane u djeteta (u odnosu na dob, individualni razvoj i zdravstveno stanje)

Prehrambene navike zdravog djeteta

1. Kreirati tjedni jelovnik u odnosu na specifične potrebe djeteta (dob, individualni razvoj, zdravstveno stanje te vjerske i kulturološke običaje obitelji)

2. Prepoznati individualne zahtjeve roditelja vezane uz prehranu djeteta

3. Objasniti važnost unošenja tekućine, osobito vode u organizam djeteta

5. Navesti karakteristike zdrave prehrane u djeteta

6. Razlikovati zdrave od nezdravih prehrambenih navika u djece i simptome poremećaja prehrane u djeteta

T. = 12

VJ. = 2

Ukupno: 14

Metode rada:

Verbalne, vizualne i prakseološke.

Materijalni uvjeti:

Učionica opće namjene.

Specijalizirana učionica opremljena suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima za izvođenje vježbi.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. sociolog/mag. sociologije

Prvostupnica sestrinstva

Dipl. medicinska sestra s položenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem

Dipl. ing. prehrambene tehnologije

Preporučena literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Malčić, Ilić, Pedijatrija sa zdravstvenom njegom, Školska knjiga, Zagreb, 2008. i

Prlić, N., Zdravstvena njega I, Školska knjiga, Zagreb, 2007.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Interna skripta sastavljena prema nastavnome planu i programu

4.2.8. CJELINA: PRAKTIČNA NASTAVA (90 sati)

TEMA

SADRŽAJ

ISHODI UČENJA

BR. SATI – PN

Zaštita na radu

Zaštitna sredstva i opasnosti

Rizici i opasnosti prostora u kojem dijete boravi

1. Primijeniti zaštitnu odjeću i obuću (kuta, rukavice...)

2. Ukloniti rizike i opasnosti u prostoru u kojem dijete boravi

10

Komunikacijske vještine

Komunikacija s djetetom ovisno o dobi

Problemi u komunikaciji s djetetom

Komunikacija s roditeljima i suradnicima

1. Komunicirati s djetetom u odnosu na njegovu dob, razvoj i potrebe

2. Riješiti probleme u komunikaciji s djetetom u skladu s njegovom dobi, sposobnostima, potrebama i dostojanstvom

3. Komunicirati s roditeljima i suradnicima na partnerski način

20

Njega i zdravlje djeteta i prehrana djeteta

Higijensko-epidemiološke mjere

Boravak djeteta u unutarnjem i vanjskom prostoru

Njega djeteta do 3. godine života

Higijenske navike i njega djeteta od 3. godine do polaska u školu

Higijenske navike i potrebita njega djeteta školske dobi

Etički pristup u njezi djeteta

Simptomi zaraznih i ostalih bolesti djeteta

Postupci pri povredama djeteta

Jelovnici za djecu u skladu sa dobi, individualnim razvojem te vjerskim i kulturološkim običajima obitelji

1. Primijeniti higijensko-epidemiološke mjere u radnome prostoru prema standardu

2. Pripremiti dijete za boravak u unutarnjem i vanjskom prostoru u skladu s vremenskim uvjetima

3. Provesti postupke njege djeteta u skladu s njegom dobi, razvoju, sposobnostima, potrebama i dostojanstvu

4. Postupiti u slučaju sumnje na postojanje zaraznih i ostalih bolesti te povreda djeteta u skladu s propisima

5. Izraditi tjedni jelovnik u skladu sa specifičnim potrebama djeteta

60

Metode rada:

Prakseološke metode.

Materijalni uvjeti:

Ustanova će osigurati izvođenje praktične nastave zaključenim ugovorima o poslovnoj suradnji s ustanovama socijalne skrbi (domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, centrima za odgoj i obrazovanje), zdravstvenim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama i obrtima dadilje. Dio praktične nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama obavljat će se stručnim posjetima, a u zdravstvenim ustanovama u dječjim odjelima.

Tijekom pohađanja praktične nastave polaznici vode dnevnik rada. U dnevnik rada polaznici zapisuju mjesto i trajanje rada, detaljan sadržaj i opis rada, te druga zapažanja u vezi sa sadržajem rada. Potpisuje ga nastavnik ili mentor, a nakon što ustanova potpiše dnevnik rada koji treba ovjeriti, ostvaren je uvjet za pristupanje završnoj provjeri.

Kadrovski uvjeti:

Dipl. pedagog/prof. pedagogije/mag. paed. i stručni prvostupnik odgajatelj s pet (5) godina radnog iskustva

Dipl.medicinska sestra/mag. med. techn.

Viša medicinska sestra/bacc. med. techn. s tri (3) godine iskustva

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike:

Odgovarajuća literatura po izboru nastavnika.

Literatura i drugi izvori znanja za polaznike:

Ustanova će izraditi materijale prema sadržaju.

2. ZAVRŠNA PROVJERA STEČENOG ZNANJA I VJEŠTINA

Završna provjera programa osposobljavanja za poslove dadilje obuhvaća pismenu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema

planiranim ishodima učenja, potrebnima za pravilno obavljanje poslova dadilje te praktičnu provjeru.

Praktična provjera obuhvaća:

Primjenu sredstva zaštite na radu

Primjenu opreme, materijala i sredstva za obavljanje poslova dadilje

Primjenu higijensko-epidemioloških mjera u prostoru obavljanja djelatnosti dadilje

Demonstriranje poslova iz djelokruga rada dadilje.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik, a provodi ga tročlano povjerenstvo.

Urbroj: 50501-12-1331

Zagreb, 4. rujna 2013.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.

111 04.09.2013 Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-re­habilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva 111 04.09.2013 Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-re­habilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva 111 04.09.2013 Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-re­habilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva 111 04.09.2013 Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-re­habilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva 111 04.09.2013 Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-re­habilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva 111 04.09.2013 Ispravak Odluke o dijelu Programa osposobljavanja za poslove dadilje koji su dužne pohađati osobe koje imaju završenu 1., 2. ili 3. razinu visokog obrazovanja smjera: učiteljski, pedagoški, psihološki, edukacijsko-re­habilitacijski studij, studij socijalne pedagogije, studij logopedije, studij socijalnog rada i studij sestrinstva