Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN 112/2013 (6.9.2013.), Uredba o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2443

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 102/98, 127/2000, 59/2001, 109/2001, 147/2002, 117/2003, 30/2004, 177/2004, 92/2005, 43/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 79/2007, 35/2008, 40/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 121/2010, 130/2010 – pročišćeni tekst, 61/2011, 114/2011 i 76/2012), u članku 87. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Korisniku mirovine, odnosno novčanog primanja iz mirovinskog osiguranja koji na zahtjev Zavoda u ostavljenom roku ne dostavi ispravu ili podatak potreban prema posebnim propisima za isplatu tih primanja, obustavit će se isplata primanja ako Zavod do tog podatka, odnosno isprave ne može doći službenim putem.

(4) Podatak, odnosno ispravu iz stavka 3. ovoga članka Zavod može tražiti u roku koji ne može biti kraći od 30 dana.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 2.

Iza članka 92. dodaje se članak 92.a koji glasi:

»Članak 92.a

(1) Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda po službenoj dužnosti provodi nadzor i kontrolu postupanja ili rješavanja o upravnim stvarima u kojima je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može podnijeti žalba, odnosno protiv kojeg se ne može podnijeti žalba niti pokrenuti upravni spor.

(2) Središnja ustrojstvena jedinica Zavoda u postupku nadzora i kontrole iz stavka 1. ovoga članka provodi provjeru svih činjenica koje utječu na ostvarivanje, korištenje, gubitak i ponovno određivanje prava na mirovinsko osiguranje i iz mirovinskog osiguranja.«.

Članak 3.

U članku 113. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) U postupku nadzora i kontrole iz članka 92.a ovoga Zakona, Zavod može obavljati kontrolni pregled po službenoj dužnosti za prava utvrđena na temelju invalidnosti, tjelesnoga oštećenja ili opće nesposobnosti za rad članova obitelji tijekom korištenja tih prava.

(4) Ako se korisnik prava ne odazove na kontrolni pregled iz stavaka 2. i 3. ovoga članka na koji je uredno pozvan, a za to nema opravdane razloge (bolest, smrt člana obitelji, neodgodivo putovanje i drugi opravdan razlog), obustavlja se isplata mirovine, odnosno novčanog primanja iz mirovinskog osiguranja s prvim danom sljedećeg mjeseca nakon donošenja rješenja o obustavi isplate.

(5) Isplata obustavljenog mirovinskog primanja ponovo će se uspostaviti od dana obustave isplate, a najviše za 12 mjeseci unatrag, računajući od prvoga dana idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljen kontrolni pregled.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Dosadašnji stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

Iza članka 122. dodaje se članak 122.a koji glasi:

»Članak 122.a

(1) Pravomoćno rješenje o pravu na mirovinsko osiguranje ili iz mirovinskog osiguranja može se izmijeniti novim rješenjem ako je prvim rješenjem povrijeđen zakon, pravni propis Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili opći akt Zavoda na štetu osiguranika, osigurane osobe ili korisnika mirovine.

(2) Novo rješenje donijet će se i kada se sazna za nove činjenice koje utječu na pravo osiguranika, osigurane osobe ili korisnika mirovine koje su nastale nakon pravomoćnosti rješenja ili u slučaju kad je upravni sud zauzeo za stranke povoljnije pravno stajalište.

(3) Prava utvrđena novim rješenjem donesenim prema stavcima 1. i 2. ovoga članka pripadaju od prvoga dana idućeg mjeseca nakon donošenja rješenja ako je postupak pokrenut po službenoj dužnosti, odnosno od prvoga dana idućeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva osiguranika, osigurane osobe ili korisnika mirovine.«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/103

Urbroj: 50301-04/04-13-2

Zagreb, 5. rujna 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.