Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

NN 112/2013 (6.9.2013.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2444

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Članak 1.

U Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/2012, 144/2012 i 81/2013), u članku 17. stavku 7. riječi: »pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje« zamjenjuju se riječju: »sklapanja«.

U stavku 8. riječi: »pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje« zamjenjuju se riječju: »sklapanja«.

Članak 2.

U članku 27. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Dužnik koji podnosi prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe dužan je imati u poslovnoj banci otvoren transakcijski račun za poslovanje.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »otvaranje stečajnog postupka,« zamjenjuju se riječima: »otvaranje stečajnog postupka, Financijska agencija, odnosno«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Javno priopćenje smatra se urednom dostavom. Javno priopćenje smatra se dokazom da je dostava pismena uredno obavljena svim strankama.«.

U stavku 3. podstavku 15. iza riječi: »sklopljena« briše se zarez, a riječi: »tekst predstečajne nagodbe i rješenje nadležnog trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi« zamjenjuju se riječima: »i potpisana predstečajna nagodba«.

Članak 4.

U članku 42. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. popis svih postupaka pokrenutih na zahtjev dužnika pred sudovima ili javnopravnim tijelima.«.

Članak 5.

U članku 49. stavku 1. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. ako dužnik u vrijeme podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i za vrijeme trajanja postupka pred nagodbenim vijećem nema otvoren u poslovnoj banci transakcijski račun za poslovanje.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5. i 7. ovoga članka Financijska agencija, odnosno nagodbeno vijeće će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku 8 dana nakon izvršnosti rješenja o odbacivanju, ako postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka.«.

Članak 6.

U članku 54. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Prijavi tražbina iz stavka 1. ovoga članka u prijepisu se prilažu isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje.

(3) Nepotpunu prijavu nagodbeno vijeće će odbaciti, ako u roku određenom za dopunu prijave, vjerovnik ne otkloni nedostatke.«.

Članak 7.

U članku 60. stavku 14. broj: »12.« zamjenjuje se brojem: »13.«.

U stavku 15. broj: »12.« zamjenjuje se brojem: »13.«.

Članak 8.

U članku 64. stavku 6. riječi: »30 dana« zamjenjuju se riječima: »15 dana«.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) Izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka, dostavljen od strane dužnika, može se ponovo izmijeniti prije ročišta za glasovanje pod uvjetom da nagodbeno vijeće na zahtjev dužnika odobri dodatni rok za dostavu plana financijskog restrukturiranja. Plan financijskog restrukturiranja ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora, a rok za dostavu ne može biti duži od 15 dana od dana odobrenja nagodbenog vijeća.

(8) Izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 6. ovoga članka, dostavljen od strane dužnika, može se ponovo izmijeniti prije ročišta za glasovanje pod uvjetom da nagodbeno vijeće na zahtjev dužnika odobri dodatni rok za dostavu plana financijskog restrukturiranja. Plan financijskog restrukturiranja ne mora biti revidiran od strane ovlaštenog revizora, a rok za dostavu ne može biti duži od 15 dana od dana odobrenja nagodbenog vijeća.«.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 9. i 10.

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 11. mijenja se i glasi:

»(11) Ako je dužnik uskratio suglasnost na izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, odnosno ako novi plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka ili izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja iz stavka 6. ovoga članka ne bude prihvaćen, te u slučaju proteka rokova iz stavaka 7. i 8. ovoga članka, nagodbeno vijeće će rješenjem obustaviti postupak predstečajne nagodbe.«.

Članak 9.

U članku 66. stavku 1. broj: »11.« zamjenjuje se brojem: »13.«.

U stavku 3. riječi: »u svim bitnim sastojcima« brišu se.

Članak 10.

U članku 68. stavku 1. riječ: »oglas« zamjenjuje se riječju: »rješenje«, a riječ: »objavljen« zamjenjuje se riječju: »objavljeno«.

Članak 11.

U članku 69. stavku 4. broj: »49.« zamjenjuje se brojem: »48.«.

Članak 12.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Parnični, ovršni, upravni i postupci osiguranja, pokrenuti protiv dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe prekidaju se na prijedlog dužnika nakon objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.

(2) Za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe, nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja radi namirenja ili osiguranja tražbina nastalih do otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim postupaka osiguranja u kaznenom postupku, postupaka utvrđivanja zlouporabe prava i postupka vezanih uz tražbine na koje postupak predstečajne nagodbe ne utječe.

(3) Prekinuti postupci iz stavka 1. ovoga članka nastavit će se na prijedlog vjerovnika:

1. nakon sklopljene predstečajne nagodbe – u odnosu na tražbine ili dio tražbina koje su u postupku predstečajne nagodbe osporene,

2. nakon izvršnosti rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe.

(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika uključujući i osnove za plaćanje koje se odnose na prioritetne tražbine. Financijska agencija neće prestati izvršavati mjere osiguranja donesene u kaznenom postupku do drugačije odluke tijela koje je mjeru donijelo.

(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, istu neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje niti je izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.

(6) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon donošenja privremene mjere iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona, Financijska agencija će istu zaprimiti i evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika, ali istu neće izvršavati.

(7) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka nastaviti izvršavati.

(8) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka trajno arhivirati.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, vjerovnici prioritetnih tražbina mogu tražiti nastavak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, ako za vrijeme trajanja postupka nisu namireni.

(10) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena nakon datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija će osnovu za plaćanje evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje i izvršavati je.

(11) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena prije datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija osnovu za plaćanje neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje, osim ako se radi o vjerovniku prioritetne tražbine.

(12) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom pojedincem Financijska agencija prestaje izvršavati one osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika, a nastavlja izvršavati one osnove za plaćanje koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.

(13) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, Financijska agencija će evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje samo osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.

(14) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon donošenja privremene mjere iz članka 48. stavka 3. ovoga Zakona Financijska agencija će istu zaprimiti i evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika. Financijska agencija će izvršavati samo osnove za plaćanje koje se odnose na tražbine koje nisu proizašle iz ili nisu vezane uz obavljanje djelatnosti dužnika pojedinca.

(15) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika pojedinca nakon objave sklopljene predstečajne nagodbe, a osnova za plaćanje je donesena prije datuma otvaranja postupka predstečajne nagodbe i odnosi se na tražbine proizašle iz ili tražbine vezane uz obavljanje djelatnosti tog dužnika Financijska agencija osnovu za plaćanje neće evidentirati u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje, osim ako se radi o vjerovniku prioritetne tražbine.

(16) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 12. ovoga članka koje je prestala izvršavati nastaviti izvršavati.«.

Članak 13.

U članku 77. broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »7.«.

Članak 14.

U članku 80. stavku 3. riječi: »dana pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklopljena predstečajna nagodbe« zamjenjuju se riječima: »sklapanja predstečajne nagodbe«.

Članak 15.

U članku 81. stavku 2. riječi: »pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe« zamjenjuju se riječima: »sklapanja predstečajne nagodbe«.

U stavku 3. riječi: »pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe« zamjenjuje se riječima: »sklapanja predstečajne nagodbe«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 16.

Na postupke pokrenute do stupanja na snagu ove Uredbe u kojima nisu poduzete postupovne radnje, primijenit će se odredbe ove Uredbe.

Članak 17.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/104

Urbroj: 50301-05/16-13-2

Zagreb, 5. rujna 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.