Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

NN 112/2013 (6.9.2013.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2452

Na temelju članka 1. i 4. Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 10/2008), ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 202 – »PRIPREMA I PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA« UNUTAR IPARD PROGRAMA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Mjere 202– »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa (»Narodne novine« broj 24/2013 i 36/2013) u članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovoreni LAG se obvezuje poslati Agenciji za plaćanja Zahtjev za odobrenje promjena za Mjeru 202 (obrazac I-OPP-16-L) i objašnjenje s popratnom dokumentacijom u slučaju promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broj računa /IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 13. mijenja se i glasi:

»(13) Odluku o isplati Agencija za plaćanja izdaje u roku od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za isplatu osim u roku od 60 dana u slučaju obavljanja kontrole na terenu. Krajnji rok za isplatu je tri mjeseca od zaprimanja Zahtjeva za isplatu. Rok računanja krajnjeg datuma za isplatu počinje teći primitkom Zahtjeva za isplatu te se prekida prilikom traženja dodatne dokumentacije od korisnika i nastavlja se po primitku istih u Agenciju za plaćanja.«

Članak 3.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»U slučaju utvrđene administrativne greške (preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja u provedbi IPARD programa), Agencija za plaćanja će izdati Odluku o povratu sredstva u slučaju administrativne greške kojom će od Korisnika zatražiti povrat tog iznosa.«

Članak 4.

Prilozi VII, IX i X Pravilnika o provedbi Mjere 202 – »Priprema i provedba strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa zamjenjuju se novim prilozima VII, IX i X, koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/73

Urbroj: 525-08/1196-13-34

Zagreb, 26. kolovoza 2013.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG VII. – PRILOG X.


112 06.09.2013 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa