Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 112/2013 (6.9.2013.), Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2456

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na temelju odredbe članka 15. točke 1. i 7. u svezi članka 20. stavka 1. alineja 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 554.a stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), članka 326. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13) i članka 272. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. kolovoza 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O VRSTI I VISINI NAKNADA I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada i administrativnih pristojbi koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju ovlaštenja propisanih:

– Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12),

– Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj88/08, 146/08, 74/09 i 54/13)

– Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 109/07, 36/09 i 108/12 ),

– Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13)

– Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13), – Zakonom o osiguranju (»Narodne novine«, broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13),

– Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu (»Narodne novine«, broj 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13),

– Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine» broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11 i 51/13),

– Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, i 107/07 i 114/11)

– Zakonom o leasingu (»Narodne novine«, broj 135/06),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine«, broj 54/13, dalje u tekstu: Zakon o provedbi uredbe EMIR).

OBVEZNICI

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su pravne i fizičke osobe iz članka 15. točke 2. i 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12, dalje u tekstu: Zakon o Agenciji).

(2) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su i sve ostale pravne i fizičke osobe koje se obraćaju Agenciji sa zahtjevom za poduzimanje radnji iz djelokruga i nadležnosti Agencije ili putem nadležnih nadzornih tijela država članica dostavljaju obavijest Agenciji o pružanju usluga u Republici Hrvatskoj.

(3) Od plaćanja naknada i administrativnih pristojbi oslobođeni su Republika Hrvatska i tijela javne vlasti.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

(1) Administrativne pristojbe uplaćuju se u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Naknade su prihod Agencije i uplaćuju se u korist računa Agencije.

(3) Naknade i administrativne pristojbe uplaćuju se jednokratno.

(4) Naknade i administrativne pristojbe moraju biti u cijelosti uplaćene u trenutku podnošenja zahtjeva ili izdavanja rješenja Agencije, ili u roku od 5 dana za naknade i administrativne pristojbe koje se u smislu ovog Pravilnika naplaćuju za poduzete radnje Agencije, odnosno u roku od 60 dana ukoliko subjekt nadzora Agenciji plaća naknadu sukladno članku 4. stavku 10. ovog Pravilnika.

(5) Naknade uplaćene Agenciji na način iz prethodnog stavka ne vraćaju se stranci, neovisno o poduzetim radnjama Agencije ili stranke, odnosno neovisno o konačnom ishodu postupka koji se vodi pred Agencijom.

VRSTE I VISINA NAKNADA I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Članak 4.

(1) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su ponuditelji iz članka 2. stavka 1. točke 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (dalje u tekstu: ZPDD) ili osobe kojima se izriču nadzorne mjere iz članka 48. ZPDD-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenja objavljivanja ponude za preuzimanje

– članak 24. ZPDD-a i konkurentske ponude

– članak 30. ZPDD-a

2.000,00 kn

0,2% iznosa osiguranih sredstava za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje u smislu članka 19. stavka 1. ZPDD-a – do najviše 5.000.000,00 kn

2.

Odobrenja objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje – članak 29. ZPDD-a

1.000,00 kn

20.000,00 kn

3.

Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i izricanje nadzornih mjera iz članka 48. ZPDD-a

20.000,00 kn

(2) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su izdavatelji, ponuditelji i podnositelji zahtjeva za odobrenje prospekta uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište iz članka 369. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK), podnositelji zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj sukladno članku 353. ZTK-a, kao i izdavatelji iz članka 380. stavak 1. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje jedinstvenog prospekta izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira i odobrenje osnovnog prospekta – članak 372. ZTK-a

4.000,00 kn

30.000,00 kn

2.

Odobrenje podijeljenog prospekta–članak 372. ZTK-a

– Registracijski dokument

– Obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta

1.000,00 kn

2.000,00 kn

10.000,00 kn

20.000,00 kn

3.

Odobrenje dopune prospekta vrijednosnih papira članak 379. stavak 1. ZTK-a

2.000,00 kn

15.000,00 kn

4.

Odobrenje izostavljanja informacija iz prospekta- članak 362. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Odobrenje prospekta u svezi izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, izdavatelja sa sjedištem u trećoj državi- članak 383. ZTK-a

5.000,00 kn

35.000,00 kn

6.

Postupanje po zahtjevu izdavatelja za dostavu obavijesti o odobrenju prospekta ili dopune prospekta nadležnom tijelu države članice domaćina – članak 381. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

7.

Postupanje po obavijesti nadležnog tijela matične države članice o odobrenju prospekta ili dopune prospekta – članak 380. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

8.

Odobrenje sažetka prospekta na hrvatskom jeziku - članak 353. točka 3. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

9.

Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i izricanje nadzornih mjera – članak 386. ZTK-a

20.000,00 kn

(3) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su pravne osobe iz članka 6. ZTK-a, fizičke osobe iz članaka 24. ZTK-a te fizičke i pravne osobe iz članka 44. i članka 96. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

2.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 2. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.000,00 kn

15.000,00 kn

3.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.500,00 kn

35.000,00 kn

4.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.500,00 kn

30.000,00 kn

5.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 5. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.500,00 kn

20.000,00 kn

6.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 6. – članak 13. i 14. ZTK-a

1.500,00 kn

40.000,00 kn

7.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 7. – članak 13. i 14. ZTK

2.000,00 kn

50.000,00 kn

8.

Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za pomoćnu uslugu iz članka 5. stavak 2. ZTK – članak 13. i 14. ZTK-a

1.000,00 kn

5.000,00 kn

9.

Izdavanje prethodnog odobrenja za obavljanje drugih djelatnosti osim onih iz članka 5. stavak 1. i 2. ZTK-a – članak 11.stavak 2. ZTK.-a

500,00 kn

5.000,00 kn

10.

Suglasnost za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva-članak 22. ZTK-a

850,00 kn

8.500,00 kn

11.

Izdavanje odobrenja za rad brokeru – članak 25. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

12.

Izdavanje odobrenja za rad investicijskom savjetniku – članak 25. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

13.

Suglasnost za stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu-članak 44. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

14.

Izdavanje odobrenja za rad vezanom zastupniku – članak 97. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

14.a

Postupanje po zahtjevu za dostavu obavijesti nadležnom tijelu države članice – članak 136. ZTK-a

– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2 – članak 13. i 14. ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn

– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. – članak 13. i 14. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. – članak 13. i 14. ZTK-a

800,00 kn

8.000,00 kn

– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a

2.500,00 kn

15.000,00 kn

14.b

Postupanje po zahtjevu za dostavu obavijesti o promjeni podataka nadležnom tijelu države članice – članak 139. ZTK-a

200,00 kn

2.000,00 kn

14.c

Postupanje po obavijesti investicijskog društva o neposrednom pružanju investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti na području druge države članice – članak 140. ZTK-a

200,00 kn

2.000,00 kn

14.d

Postupanje po obavijesti o namjeri neposrednog obavljanja investicijske aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. ZTK (članak 143. ZTK-a)

200,00 kn

2.000,00 kn

14.e

Postupanje po obavijesti za investicijska društva iz država članica koja namjeravaju pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti na području RH – članak 6. stavak 1. točka 2. i stavak 2. točka 2. ZTK-a

350,00 kn

3.500,00 kn

15.

Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva u trećoj državi – članak 142. ZTK-a

– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2 ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn

– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a

2.500,00 kn

15.000,00 kn

15.a

Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi-članak 149. ZTK-a

– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn

– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. ZTK-a

800,00 kn

8.000,00 kn

– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a

2.500,00 kn

15.000,00 kn

16.

Izdavanje odobrenja statusnih promjena investicijskog društva-članak 20. ZTK-a

2.000,00 kn

10.000,00 kn

17.

Priznavanje uvjerenja izdanog od inozemnog tijela kao uvjerenja o položenom ispitu za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera, odnosno investicijskog savjetnika,- članak 24. stavak 6. ZTK-a

200,00 kn

1.000,00 kn

18.

Izdavanje odobrenja za korištenje naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik-članak 179. stavak 1. točka 1. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

19.

Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za rizik druge ugovorne strane i rizik namire- članak 179. stavak 1. točka 2. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

20.

Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik – članak 179. stavak 1. točka 3. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

21.

Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za vrednovanje opcija – članak 179. stavak 1. točka 4. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

22.

Izdavanje odobrenja za korištenje pristupa temeljenog na internim rejting sustavima za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom – članak 179. stavak 1. točka 5. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

23.

Izdavanje odobrenja za korištenje drugih internih procjena i modela vezanih za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik – članak 179. stavak 1. točka 6. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

24.

Izmjena dobivenog odobrenja iz članka 179. stavak 1. točke 1. – 6. ZTK – članak 179. stavak 2. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

(4) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su burza i investicijsko društvo iz članka 119. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Izdavanje odobrenja za upravljanje Multilateralnom trgovinskom platformom (MTP) – članak 119. ZTK-a

2.500,00 kn

80.000,00 kn

(5) Obveznik plaćanja naknade i administrativne pristojbe je Operater za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja iz članka 244. i 229. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja Operateru za upravljanje Fondom – članak 244. stavak 3. ZTK-a

500,00 kn

5.000,00 kn

2.

Odobrenje pravila Fonda za zaštitu ulagatelja i izmjena i/ili dopuna pravila – članak 229. stavak 2. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

3.

Odobrenje izmjena i/ili dopuna pravila Fonda za zaštitu ulagatelja manjeg obima i/ili značaja

300,00 kn

3.000,00 kn

(6) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 284. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za rad burzi – članak 296. ZTK-a

3.000,00 kn

70.000,00 kn

2.

Proširenje odobrenja za rad burzi – članak 298. ZTK-a

1.500,00 kn

20.000,00 kn

3.

Suglasnost za imenovanje člana uprave burze – članak 287. ZTK-a

850,00 kn

8.500,00 kn

4.

Suglasnost za stjecanje i promjenu kvalificiranog udjela burze – članak 289. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Odobrenje za statusne promjene burze i osnivanje podružnice burze – članak 290. ZTK-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

6.

Odobrenje za namjeravano stjecanje udjela koji prelazi 25% glasačkih prava ili udjela u temeljnom kapitalu u drugoj pravnoj osobi – lanak 290. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

7.

Odobrenje akata i cjenika burze i izmjena i/ili dopuna akata i cjenika burze – članak 294. i 295. ZTK-a

2.000,00 kn

40.000,00 kn

8.

Odobrenje izmjena i/ili dopuna akata i cjenika burze manjeg obima i/ili značaja

500,00 kn

5.000,00 kn

9.

Odobrenje za oslobođenje od obveze objavljivanja podataka i objavljivanje podataka uz odgodu – članak 334. i 336. ZTK-a

100,00 kn

1.000,00 kn

10.

Postupanje po obavijesti iz članka 141. ZTK-a

100,00 kn

1.000,00 kn

11.

Postupanje po obavijesti iz članka 147. ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn

12.

Postupanje po obavijesti o omogućavanju udaljenog pristupa uređenog tržišta u Republici Hrvatskoj članovima iz drugih država članica – članak 307. ZTK-a

100,00 kn

1.000,00 kn

13.

Postupanje po obavijesti o omogućavanju udaljenog pristupa uređenog tržišta iz druge države članice članovima iz Republike Hrvatske – članak 307. ZTK-a

300,00 kn

3.000,00 kn

(7) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su pravne osobe u vezi s člankom 501. Stavak 1. i člancima 505., 284., 119., 124. i 301. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za upravljanje sustavom poravnanja i/ili namire-članak 501. ZTK-a (ukoliko se sustav ne odobrava sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe EMIR)

1.500,00 kn

30.000,00 kn

2.

Odobrenje za rad središnjeg klirinško depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD) – članak 523. ZTK-a

3.000,00 kn

70.000,00 kn

3.

Proširenje odobrenja SKDD-u – članak 525. ZTK-a

1.500,00 kn

20.000,00 kn

4.

Suglasnost za imenovanje člana uprave SKDD-a – članak 509. ZTK-a

850,00 kn

8.500,00 kn

5.

Suglasnost za stjecanje i promjenu kvalificiranog udjela SKDD-a – članak 510. ZTK-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

6.

Odobrenje akata i cjenika SKDD-a i izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a – članak 521. i 522. ZTK-a

2.000,00 kn

40.000,00 kn

6.a

Odobrenje izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a manjeg obima i/ili značaja

500,00 kn

5.000,00 kn

7.

Odobrenje pravila o načinu uplate doprinosa i upotrebi sredstava jamstvenog fonda SKDD-u – članak 531. ZTK-a

2.000,00 kn

40.000,00 kn

8.

Odobrenje za odabir drugog sustava poravnanja i/ili namire – članak 535. i 536. ZTK-a

100,00 kn

10.000,00 kn

(8) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su pravne osobe iz članka 445. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za vođenje službenog registra propisanih informacija – članak 445. stavak 1. ZTK-a

1.500,00 kn

30.000,00 kn

2.

Odobrenje za uvođenje promjene u službenom registru propisanih informacija – članak 445. stavak 4. ZTK-a

1.000,00 kn

15.000,00 kn

3.

Odobrenje naknade i izmjene naknade voditelju službenog registra propisanih informacija – članak 445. stavak 6. ZTK-a

1.000,00 kn

5.000,00 kn

(9) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su osobe iz članka 4. Zakona o provedbi uredbe EMIR kako slijedi:

BR.

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje primjene izuzeća za subjekte nadzora kod unutargrupnih transakcija sukladno članku 5. točka 4. Zakona o provedbi uredbe EMIR

1.000,00 kn

10.000,00 kn

2.

Odobrenje za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi uredbe EMIR

2.000,00 kn

60.000,00 kn

3.

Odobrenje proširenja za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi uredbe EMIR

1.500,00 kn

20.000,00 kn

4.

Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za izdvajanje glavnih aktivnosti povezanih s rizikom sukladno članku 5. točka 21. Zakona o provedbi uredbe EMIR

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za sklapanje ugovora o međudjelovanju sukladno članku 5. točka 21. Zakona o provedbi uredbe EMIR

1.000,00 kn

20.000,00 kn

(10) Obveznici plaćanja naknade sukladno članku 554.a ZTK-a su:

a) Investicijsko društvo iz članka 6. stavak 1. točka 2. i kreditna institucija, odnosno financijska institucija iz članka 6. stavak 2. točka 2. ZTK-a,

b) Tržišni operater, operater MTP-a i operater sustava poravnanja i/ili namire te operater središnjeg depozitorija i središnjeg registra, sa sjedištem u drugoj državi članici i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i/ili izricanje nadzornih mjera

20.000,00 kn

(11) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi prema Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (dalje u tekstu: ZOIFJP) su društva za upravljanje UCITS fondovima koji se Agenciji obraćaju sa zahtjevom i putem obavijesti koje dostavljaju nadzorna tijela iz drugih država članica, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za rad društva za upravljanje – članak 23. ZOIFJP-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

2.

Proširenje odobrenja za rad društva za upravljanje – članak 24. ZOIFJP-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

3.

Suglasnost za statusne promjene društva za upravljanje (pripajanje, spajanje i podjela) – članak 35. stavak 1. ZOIFJP-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Suglasnost za obavljanje funkcije prokurista društva za upravljanje – članak 38. stavak 7. ZOIFJP-a

850,00 kn

8.500,00 kn

5.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje – članak 41. stavak 1. ZOIFJP-a

850,00 kn

8.500,00 kn

6.

Suglasnost za delegiranje poslova društva za upravljanje – članak 64. stavak 1. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

7.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje – članak 67. stavak 1. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

8.

Suglasnost za preuzimanje poslova upravljanja UCITS fondom (dobrovoljni ili prisilni prijenos poslova upravljanja) – članak 76. stavak 2. i članak 83. stavak 5. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

9.

Postupanje po obavijesti kod obavljanja djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u državi članici domaćinu – članci 112. do 116. ZOIFJP-a

300,00 kn

3.000,00 kn

10.

Odobrenje za osnivanje podružnice društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 117. stavak 2. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

11.

Odobrenje za izravno obavljanje djelatnosti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 117. stavak 2. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

12.

Postupanje po obavijesti kod obavljanja djelatnosti društva za upravljanje sa sjedištem u državi članici koje namjerava obavljati djelatnost u Republici Hrvatskoj – članci 118. do 121. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

13.

Suglasnost za osnivanje podružnice društva za upravljanje iz treće države u Republici Hrvatskoj – članci 123. stavak 1. i 135. stavak 1. ZOIFJP-a

3.000,00 kn

30.000,00 kn

14.

Postupanje po obavijesti o namjeri društva za upravljanje iz države članice za trgovanje udjelima UCITS fonda osnovanog u državi članici na području Republike Hrvatske

U slučaju krovnih fondova, naknada se uvećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za – članci 130. do 134. ZOIFJP-a

1.000 kn300 kn

10.000,00 kn

3.000 kn

15.

Odobrenje društvu za upravljanje iz treće države za trgovanje udjelima UCITS otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države na području Republike Hrvatske – članak 137. stavak 1. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

16.

Postupanje po obavijesti društva za upravljanje koje ima odobrenje Agencije za upravljanje UCITS fondovima (društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske odnosno društvo za upravljanje iz države članice koje ima odobrenje Agencije) i koje namjerava trgovati udjelima UCITS fondova iz Republike Hrvatske u državi članici

U slučaju krovnih fondova, koji sadrže više pod-fondova, od drugog pod-fonda za svaki pod-fond naknada se uvećava za – članci 139. do 144. ZOIFJP-a

300 kn

100 kn

3.000,00 kn

1.000 kn

17.

Postupanje po obavijesti društva za upravljanje iz Republike Hrvatske koje namjerava trgovati udjelima UCITS fondova iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 145. ZOIFJP-a

600,00 kn

6.000,00 kn

18.

Odobrenje promidžbenog sadržaja o UCITS fondovima i društvima za upravljanje – članak 147. stavak 1. ZOIFJP-a

200,00 kn

2.000,00 kn

19.

Odobrenje prospekta UCITS fonda – članak 178. stavak 1. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

20.

Suglasnost na bitne promjene prospekta UCITS fonda – članak 185. stavak 1. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

21.

Suglasnost na pravila UCITS fonda – članak 188. stavak 5. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

22.

Suglasnost na izbor ili promjenu depozitara UCITS fonda – članak 214. stavak 1. i članak 231. stavak 1. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

23.

Odobrenje za osnivanje UCITS fonda – članak 240. stavak 1. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

24.

Suglasnost za pripajanje ili spajanje UCITS fondova – članak 257. stavak 1. i članak 272. stavak 1. ZOIFJP-a

500,00 kn

5.000,00 kn

25.

Suglasnost za pripajanje ili spajanje s UCITS fondom države članice pri čemu je UCITS fond iz Republike Hrvatske fond prenositelj – članak 276. stavak 5. ZOIFJP-a

750,00 kn

7.500,00 kn

26.

Suglasnost za osnivanje napajajućeg UCITS fonda – članak 281. stavak 1. ZOIFJP-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

27.

Upis završetka postupka likvidacije UCITS fonda u registar UCITS fondova – članak 315. ZOIFJP-a

-

2.000,00 kn

(12) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi prema Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima su UAIF-ovi koji se Agenciji obraćaju sa zahtjevom i putem obavijesti koje dostavljaju nadzorna tijela iz drugih država članica, i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za rad UAIF-a

– članak 22. stavak 1. ZAIF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

2.

Odobrenje prospekta AIF-a s javnom ponudom – članak 26. stavak 5. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

3.

Suglasnost za statusne promjene UAIF-a (pripajanje, spajanje i podjela) – članak 33. stavak 1. ZAIF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a – članak 39. stavak 1. ZAIF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

5.

Suglasnost za obavljanje funkcije prokurista UAIF-a – članak 39. stavak 9. ZAIF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

6.

Suglasnost za delegiranje poslova UAIF-a koji upravlja AIF-om čiji se udjeli nude javnom ponudom – članak 65. stavak 2. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

7.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u – članak 68. stavak 1. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

8.

Suglasnost za preuzimanje poslova upravljanja AIF-om (dobrovoljni ili prisilni prijenos poslova upravljanja) – članak 77. stavak 2. i članak 84. stavak 6. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

9.

Odobrenje za osnivanje zatvorenog AIF-a – članak 126. stavak 1. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

10.

Obrada obavijesti kod trgovanja udjelima AIF-a kojima upravlja UAIF iz Republike Hrvatske – članci 140. do 142. ZAIF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

11.

Obrada obavijesti kod upravljanja UAIF-a iz Republike Hrvatske AIF-om osnovanim u Republici Hrvatskoj u državi članici – članci 143. do 144. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

12.

Obrada obavijesti kada UAIF iz Republike Hrvatske namjerava trgovati udjelima AIF-a iz države članice u Republici Hrvatskoj – članak 145. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

13.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz druge države članice koji namjerava obavljati djelatnost osnivanja i upravljanja AIF-om u Republici Hrvatskoj – članci 146. do 148. ZAIF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

14.

Odobrenje UAIF-u iz druge države članice za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima na području Republike Hrvatske – članak 149. stavak 1. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

15.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava upravljati AIF-om iz treće države u trećoj državi – članak 151. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

16.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava upravljati AIF-om iz treće države u Republici Hrvatskoj – članci 152. do 153. ZAIF-a

2.500,00 kn

25.000,00 kn

17.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava upravljati AIF-om iz treće države u državi članici – članak 154. ZAIF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

18.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz Republike Hrvatske koji namjerava trgovati udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi – članak 155. ZAIF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

19.

Odobrenje za rad UAIF-u iz treće države kojem je Republika Hrvatska referentna država članica – članci 156. do 168. ZAIF-a

6.000,00 kn

60.000,00 kn

20.

Odluka o promijeni referentne države članice UAIF-a iz treće države – članak 165. i članak 167. ZAIF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

21.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz treće države s Europskom putovnicom kojem je Republika Hrvatska referentna država – članci 170. do 171. ZAIF-a

6.000,00 kn

60.000,00 kn

22.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz treće države kojem je Republika Hrvatska referentna država koji namjerava upravljati AIF-om osnovanim u drugoj državi članici – članci 172. do 173. ZAIF-a

6.000,00 kn

60.000,00 kn

23.

Obrada zahtjeva UAIF-a iz treće države kojem Republika Hrvatska nije referentna država i koji namjerava u Republici Hrvatskoj upravljati AIF-om – članci 174. do 176. ZAIF-a

6.000,00 kn

60.000,00 kn

24.

Odobrenje UAIF-u iz treće države koji u Republici Hrvatskoj namjerava nuditi udjele AIF-ova malim ulagateljima – članak 177. stavak 1. ZAIF-a

6.000,00 kn

60.000,00 kn

25.

Odobrenje promidžbenog sadržaja AIF-a s javnom ponudom i UAIF-a koji njime upravlja – članak 186. stavak 1. ZAIF-a

200,00 kn

2.000,00 kn

26.

Suglasnost na pravila AIF-a – članak 209. stavak 5. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

27.

Suglasnost na izbor ili promjenu depozitara AIF-a – članak 229. stavak 1. i članak 246. stavak 1. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

28.

Odobrenje za osnivanje AIF-a – članak 251. stavak 1. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

29.

Odobrenje za nuđenje udjela AIF-a malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj – članak 252. stavak 1. ZAIF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

30.

Suglasnost za pripajanje ili spajanje otvorenih AIF-ova – članak 259. ZAIF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

31.

Suglasnost za pripajanje ili spajanje s otvorenim AIF-om države članice u kojoj je otvoreni AIF iz Republike Hrvatske AIF prenositelj – članak 259. stavak ZAIF-a

750,00 kn

7.500,00 kn

32.

Suglasnost za osnivanje napajajućeg AIF-a – članak 260. stavak 1. ZAIF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

33.

Upis završetka postupka likvidacije AIF-a u registar AIF-ova – članak 261. ZAIF-a

2.000,00 kn

(13) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su prema Zakonu o Agenciji pravne i fizičke osobe koje se Agenciji obraćaju radi: 

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Izdavanja mišljenja pravnim i fizičkim osobama, članak 15. točka 9. Zakona o Agenciji

400,00 kn

4.000,00 kn

2.

Izdavanja ovjerenih preslika rješenja, dozvola, ovlaštenja i mišljenja

40,00 kn

10,00 kn i 0,60 kn po stranici akta

3.

Izrade obične preslike dokumenta iz spisa predmeta

0,60 kn po stranici spisa predmeta

Članak 5.

(1) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su prema Zakonu o osiguranju (dalje u tekstu: ZOS) i Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu (dalje u tekstu: ZOOP), pravne i fizičke osobe koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima i putem obavijesti koje dostavljaju nadzorna tijela iz drugih država članica i to za usluge kako slijedi:  

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje– članak 22. stavak 1. u svezi s člankom 21. stavka 1. ZOS-a,

Odobrenje imatelju kvalificiranih udjela za svako daljnje stjecanje dionica društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje – članak 21. stavak 2. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

2.

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje, odnosno društva za uzajamno osiguranje – članak 28. stavak 2. i članak 47. u vezi s člankom 28. stavak 1. ZOS-a

Odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave u drugom društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje – članak 28. stavak 7. i članak 47. ZOS-a

Odobrenje za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje – članak 28. stavak 2. u svezi s člankom 25.a. stavak 7. ZOS-a

850,00 kn

8.500,00 kn

3.

Izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje – članak 36. stavak 1. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Izdavanje odobrenja za mijenjanje statuta u dijelu koji se odnosi na račune članova društva za uzajamno osiguranje – članak 41. stavak 2. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

5.

Izdavanje odobrenja za valjanost odluke skupštine o prestanku društva za uzajamno osiguranje – članak 50. stavak 3. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

6.

Izdavanje odobrenja za prijenos portfelja društva za uzajamno osiguranje – članak 51. stavak 1. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

7.

Izdavanje odluke o odobrenju za pripajanje ili spajanje društva za uzajamno osiguranje s drugim društvom za uzajamno osiguranje ili podjelu društva za uzajamno osiguranje – članak 53. stavak 1. i 6. ZOS-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

8.

Izdavanje odobrenja za preoblikovanje društva za uzajamno osiguranje u dioničko društvo za osiguranje – članak 55. stavak 4. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

9.

Izdavanje dozvole društvu za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja, odnosno društvu za reosiguranje za obavljanje poslova reosiguranja – članak 59. stavak 1. u svezi s člankom 58. stavak 1. ZOS-a:

9.a

za pojedine vrste neživotnih osiguranja i temeljni kapital 18,75 mil. kn i više

3.000,00 kn

30.000,00 kn

9.b

za više vrsta neživotnih osiguranja ili životna osiguranja i temeljni kapital 27,75 mil. kn i više

4.500,00 kn

45.000,00 kn

9.c

za reosiguranje i temeljni kapital od 25,5 mil. kn i više

4.500,00

45.000,00

9.d

za izdavanje potvrde o izdanim dozvolama društvu za osiguranje, odnosno društvu za reosiguranje za izdavanje potvrde o udjelu društva za osiguranje u premiji svih društava za osiguranje – podataka o ostvarenoj dobiti prema financijskim izvještajima i slično

100,00 kn

1.000,00 kn

10.

Izdavanje odobrenja za pripajanje drugog društva za osiguranje, odnosno drugog društva za reosiguranje, odnosno druge pravne osobe – članak 58. stavak 2. ZOS-a

5.000,00 kn

50.000,00 kn

11.

Izdavanje odobrenja za spajanje društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje – članak 58. stavak 3. ZOS-a

5.000,00 kn

50.000,00 kn

12.

Izdavanje dozvole društvu za osiguranje, za osnivanje podružnice u stranoj državi – članak 58. stavak 4. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

13.

Izdavanje odobrenja za prijenos portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje, odnosno izdavanje odobrenja za prijenos portfelja reosiguranja na drugo društvo za reosiguranje – članak 58. stavak 5. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

14.

Izdavanje dozvole za prijenos izdvojenih poslova i svaku izmjenu ugovora o izdvojenim poslovima kojim se mijenja predmet ugovora – članak 58. stavak 6. ZOS-a:

14.a

upravljanje imovinom za pokriće tehničkih pričuva društva za osiguranje ili društva za reosiguranje odnosno imovinom za pokriće matematičke pričuve – članak 73. stavak 3. točka 1. ZOS-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

14.b

obrada štetnih slučajeva – članak 73. stavak 3. točka 2. ZOS-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

14.c

računalna obrada podataka – članak 73. stavak 3. točka 3. ZOS-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

15.

Izdavanje dozvole za izmjenu vrsta osiguranja i to za svaku novu vrstu osiguranja na temelju članka 3. stavak 2. i 3. ZOS-a

–članak 65. stavak 1. ZOS-a

300,00 kn

3.000,00 kn

15.a

Izdavanje odobrenja za promidžbene aktivnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje – članak 65.b.stavak 1. ZOS-a

200,00 kn

2.000,00 kn

16.

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara – članak 66. stavak 2. ZOS-a

300,00 kn

3.000,00 kn

17.

Izdavanje odobrenja društvu za osiguranje za preuzimanje portfelja osiguranja, odnosno izdavanje odobrenja društvu za reosiguranje za preuzimanje portfelja reosiguranja – članak 71. u svezi s člankom 70. stavka 2. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

18.

Izdavanje suglasnosti stranom društvu za osiguranje za prijenos portfelja osiguranja svoje podružnice u državi članici, odnosno izdavanje suglasnosti stranom društvu za reosiguranje za prijenos portfelja reosiguranja svoje podružnice u državi članici – članak 72. stavak 7. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

19.

Izdavanje potvrde društvu za osiguranje države članice da će društvo za osiguranje države članice i nakon preuzimanja portfelja osiguranja ispunjavati zahtjeve adekvatnosti kapitala, odnosno izdavanje potvrde društvu za reosiguranje države članice da će društvo za reosiguranje države članice i nakon preuzimanja portfelja reosiguranja ispunjavati zahtjeve adekvatnosti kapitala – članak 72. stavak 9. ZOS-a

300,00 kn

3.000,00 kn

20.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje o obavljanju poslova osiguranja u državi članici preko podružnice, odnosno obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za reosiguranje o obavljanju poslova reosiguranja u državi članici preko podružnice-članak 77. stavak 3. ZOS-a.

1.000.00 kn

10.000,00 kn

20.a

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje o neposrednom obavljanju poslova osiguranja u državi članici, odnosno obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za reosiguranje o neposrednom obavljanju poslova reosiguranja u državi članici – članak 78. stavak 2. ZOS-a.

250,00 kn

2.500,00 kn

20.b.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za zastupanje u osiguranju, odnosno društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, odnosno obrtu za zastupanje u osiguranju o obavljanju djelatnosti zastupanja u osiguranju i reosiguranju u državi članici neposredno ili preko podružnice – članak 265. ZOS-a u vezi s člankom 236. stavak 4. ZOS-a.

100,00 kn

1.000,00 kn

20.c

Obrada obavijesti – članak 83. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

21.

Izdavanje dozvole društvu za osiguranje za osnivanje podružnice u stranoj državi – članak 81. stavak 2. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

22.

Izdavanje dozvole za osnivanje podružnice na području Republike Hrvatske stranog društva za osiguranje – članak 87. stavak 2. u svezi s člankom 87. stavka 1. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

23.

Izdavanje dozvole za osnivanje podružnice društva za osiguranje Švicarske konfederacije na području Republike Hrvatske – članak 88. stavak 3. ZOS-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

24.

Izdavanje suglasnosti za ulaganje imovine za pokriće tehničke pričuve i u druge oblike imovine, osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 115. stavaka 1. i 2. ZOS-a – članak 115. stavak 3. ZOS-a

1.000,00 kn

30.000,00 kn

25.

Izdavanje suglasnosti za ulaganje imovine za pokriće matematičke pričuve i u druge oblike imovine, osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 122. stavaka 1. i 2. ZOS-a – članka 122. stavka 3. ZOS-a

1.000,00 kn

1% od vrijednosti imovine za pokriće matematičke pričuve za čije se ulaganje traži suglasnost, a najviše 30.000,00 kn

26.

Suglasnost da se poslovi unutarnje revizije povjere jednoj ili više osoba koje nisu u radnom odnosu s društvom za osiguranje, odnosno društvom za reosiguranje – članak 147. stavak 4. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

27.

Izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju – članak 252.ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

28.

Izdavanje dozvole obrtu za zastupanje u osiguranju za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju – članak 252. stavak 2. u svezi sa člankom 236. ZOS-a

300,00 kn

3.000,00 kn

29.

Izdavanje dozvole društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju – članak 254. ZOS-a

700,00 kn

7.000,00 kn

30.

Provjera stručnih znanja i izdavanje ovlaštenja fizičkim osobama za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju – članak 248. stavak 2. ZOS-a

100,00 kn

1.000,00 kn

31.

Provjera stručnih znanja i izdavanje ovlaštenja fizičkim osobama za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju – članak 249. stavak 2. ZOS-a

150,00 kn

1.500,00 kn

32.

Izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju fizičkim osobama koje imaju ovlaštenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju

30,00 kn

300,00 kn

33.

Izdavanje suglasnosti bankama i stambenim štedionicama za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, članak 250. stavak 4. ZOS-a i članak 10. stavak 1. točka 7. Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine« broj 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05 i 21/10)

500,00 kn

5.000,00 kn

34.

Izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju Financijskoj agenciji i HP-Hrvatskoj pošti d.d. – članak 250. stavak 4. ZOS-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

35.

Izdavanje odobrenja društvu za zastupanje, u osiguranju za pripajanje drugog društva za zastupanje u osiguranju, odnosno izdavanje dozvole društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju za pripajanje drugog društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju – članak 255. stavak 1. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

36.

Izdavanje odobrenja za spajanje društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

– članak 255. stavak 2. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

37.

Obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za zastupanje u osiguranju o obavljanju poslova zastupanja u osiguranju u državi članici, odnosno obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju o obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u državi članici – članak 265. ZOS-a

500,00 kn

5.000,00 kn

38.

Izdavanje odobrenja za prijenos kapitala iz jedne skupine osiguranja u drugu skupinu osiguranja – članak 296. stavci 3. 4. i 5. ZOS-a

1.000,00 kn

1% od visine prijenosa kapitala

39.

Izdavanje suglasnosti za uključivanje u izračun dopunskog kapitala druge stavke – članak 96. stavak 4. ZOS-a

200,00 kn

2.000,00 kn

(2) Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su društva za osiguranje i društva za reosiguranje sa sjedištem u drugoj državi članici i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Obavljanje nadzora - članak 84. stavci 4. i 5. ZOS-a

14.000,00 kn

2.

Donošenje rješenja o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti-članak 85. stavci 1. i 7. ZOS-a

7.000,00 kn

3.

Izricanje nadzorne mjere-članak 85. stavci 3., 5. i 7. ZOS-a

9.000,00 kn

4.

Dostava obavijesti nadležnom nadzornom tijelu – članak 85. stavci 2., 4. i 6. ZOS-a

2.000,00 kn

5.

Izricanje nadzorne mjere-članak 83. stavak 8. ZOS-a

v

9.000,00 kn

6.

Dostava obavijesti nadležnom nadzornom tijelu – članak 83. stavak 9. ZOS-a

2.000,00 kn

Članak 6.

Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi su prema Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: ZODMF) i Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (dalje u tekstu: ZMOD), pravne i fizičke osobe koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:  

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Autorizacija – za osnivanje mirovinskog društva – članak 20. ZODMF-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

2.

Odobrenje člana uprave/člana nadzornog odbora mirovinskog društva – članak 14. stavak 5. ZODMF-a

850,00 kn

8.500,00 kn

3.

Odobrenje izmjena i dopuna statuta mirovinskog društva – članak 21. ZODMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

4.

Odobrenje za osnivanje mirovinskog fonda – članak 20. ZODMF-a

1.500,00 kn

15.000,00 kn

5.

Odobrenje statuta i izmjena statuta mirovinskog fonda – članak 39. stavak 2. ZODMF

500,00 kn

5.000,00 kn

6.

Odobrenje za izbor i promjenu banke skrbnika mirovinskog fonda – članak 79. stavak 3. i članak 82. stavak 2. ZODMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

7.

Odobrenje sadržaja i oblika informativnog prospekta mirovinskog fonda te svaka njegova naknadna izmjena – članak 107. stavak 3. i članak 114c. stavak 9.ZODMF-a

500,00 kn

5.000.00 kn

8.

Licenca za upravljanje mirovinskim fondom – članak 14. stavak 4., 8. i 9. ZODMF-a

200,00 kn

2.000,00 kn

9.

Suglasnost– za transakcije dionicama, odnosno vlasničkim udjelima – članak 13. stavak 1. ZODMF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

10.

Prethodna suglasnost za svaku promjenu u temeljnom kapitalu i statusu mirovinskog društva – članak 27.a ZODMF-a

2.000,00 kn

10.000,00 kn

11.

Suglasnost– kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava nekom drugom pravnom subjektu – članak 80. stavak 3. ZODMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

12.

Suglasnost na oglas ili promidžbeni materijal objavljen od strane ili u ime mirovinskog društva – članak 65. stavak 4. ZODMF-a

200,00 kn

2.000,00 kn

13.

Zabrana – objavljivanja ili priopćavanja oglasa ili promidžbenog materijala – članak 65. stavak 6. ZODMF-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

14.

Izdavanje prethodne suglasnosti na ugovore o zajedničkom financijskom djelovanju sa svojim osnivačem, povezanim osobama osnivača, financijskom grupom, koncernom ili holdingom osnivača – članak 74.a. ZODMF-a

500,00 kn

5.000,00 kn

15.

Izdavanje i obnova licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom – članak 10. stavak 4. i 5 ZMOD-a

200,00 kn

2.000,00 kn

16.

Odobrenje za imenovanje članova nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 12. stavak 2. ZMOD-a

850,00 kn

8.500,00 kn

17.

Odobrenje za rad mirovinskog osiguravajućeg društva prije upisa u sudski registar – članak 14. stavak 1. ZMOD-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

18.

Potvrda plana poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 22. stavak 2. ZMOD-a

500,00 kn

5.000,00 kn

19.

Odobrenje – za pripajanje odnosno spajanje mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 87. stavak 2. ZMOD-a

5.000,00 kn

50.000,00 kn

20.

Suglasnost – za smanjenje temeljnog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 7. stavak 3. ZMOD-a

200,00 kn

2.000,00 kn

21.

Suglasnost – prije svake transakcije dionicama ili vlasničkim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 9. stavak 1. ZMOD-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

22.

Suglasnost – na izmjene i dopune statuta, odnosno društvenog ugovora ili izjave o osnivanju mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 19. ZMOD-a

500,00 kn

5.000,00 kn

23.

Ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 27. stavak 2. ZMOD-a

300,00 kn

3.000,00 kn

24.

Nalog za korištenje sredstava s računa mirovinskog jamstva – članak 89. stavak 3. ZMOD-a

200,00 kn

2.000,00 kn

25.

Izdavanje suglasnosti za sadržaj oglasa i promidžbenog materijala mirovinskog osiguravajućeg društva – članak 4. stavak 2. Pravilnika o marketingu mirovina i drugih mirovinskih davanja (26/08)

200,00 kn

2.000,00 kn

26.

Stjecanje vlasničkog udjela od strane jednog mirovinskog društva u drugom mirovinskom društvu – članak 19. stavak 1. ZODMF

2.000,00 kn

20.000,00 kn

Članak 7.

Obveznici plaćanja naknada i administrativnih pristojbi prema Zakonu o leasingu (dalje u tekstu: ZOL) su pravne i fizičke osobe koje se Agenciji obraćaju sa zahtjevima za usluge kako slijedi:

BR.

 

ADMINISTRATIVNA PRISTOJBA

NAKNADA

1.

Odobrenje za obavljanje poslova leasinga (financijskog i/ili operativnog leasinga) – članak 3. stavak 1., i članci 8. 14. i 15. ZOL-a

2.000,00 kn

20.000,00 kn

2.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga – članak 3. stavak 1. i članci 8., 14. i 15. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

3.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga – članak 3. stavak 1. i članci 8., 14. i 15. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

4.

Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu – članak 11. stavak 1. i 2. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

5.

Odobrenje leasing društvu za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi – članak 13. stavak 1. i 2. ZOL-a

1.000,00 kn

10.000,00 kn

6.

Odobrenje za člana uprave leasing društva – članak 21. ZOL-a

850,00 kn

8.500,00 kn

7.

Obavijest Agencije nadležnom tijelu države članice za obavljanje poslova leasinga leasing društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj – članak 29. stavak 4. ZOL-a

200,00 kn

2.000,00 kn

8.

Odobrenje leasing društvu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za obavljanje poslova leasinga (financijskog i/ili operativnog leasinga)u stranoj državi preko podružnice – članak 30. stavak 2. ZOL-a

600,00 kn

6.000,00 kn

9

Naknadno odobrenje leasing društvu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za obavljanje poslova financijskog leasinga u stranoj državi preko podružnice– članak 30 2. ZOL-a

300,00 kn

3.000,00 kn

10.

Naknadno odobrenje leasing društvu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za obavljanje poslova operativnog leasinga u stranoj državi preko podružnice – članak 30. stavak 2. ZOL-a

300,00 kn

3.000,00 kn

11.

Odobrenje za obavljanje poslova leasinga (financijskog i/ili operativnog leasinga) stranog leasing društva na području Republike Hrvatske preko podružnice – članci 32. i 33. ZOL-a

600,00 kn

6.000,00 kn

12.

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga stranog leasing društva na području Republike Hrvatske preko podružnice – članci 32. i 33.. ZOL-a

300,00

3.000,00

13

Naknadno odobrenje za obavljanje poslova operativnog leasinga stranog leasing društva na području Republike Hrvatske preko podružnice – članci 32. i 33. ZOL-a

300,00

3.000,00

14.

Izdavanje potvrde o izdanim odobrenjima za obavljanje poslova leasinga leasing društvu i podružnicama iz ovog članka Pravilnika

100,00kn

1.000,00 kn

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 145/12 i 90/13).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/49

Urbroj: 326-220-13-1

Zagreb, 30. kolovoza 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.