Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu

NN 112/2013 (6.9.2013.), Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2457

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 554.a. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), članka 326. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 16/13) i članka 272. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 16/13), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2013. godine

PRAVILNIK

O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2013. GODINU

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se izračun i visina naknada te način i izvršenje naplate naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2013. godinu.

Obveznici plaćanja

Članak 2.

1) Obveznici plaćanja naknada su:

1. društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz članka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13, u daljnjem tekstu: ZOS),

2. društva za zastupanje u osiguranju iz članka 235. ZOS-a, obrti za zastupanje u osiguranju iz članka 236. ZOS-a, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz članka 242. ZOS-a, banke i stambene štedionice iz članka 250. stavka 4. ZOS-a koje su dobile dozvolu Hrvatske narodne banke za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju te Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. ako imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju iz članka 250. stavka 4. ZOS-a,

3. burze iz članka 280. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13, u daljnjem tekstu: ZTK),

4. središnja klirinška depozitarna društva iz članka 505. ZTK-a,

5. osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti sukladno članku 6. i članku 7. stavku 1. ZTK-a (kreditne institucije, investicijska društva i društva za upravljanje investicijskim fondovima),

6. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom i društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz članka 5. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11 i 51/13),

7. subjekti nadzora Agencije iz članka 325. stavka 5. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 16/13, u daljnjem tekstu: ZOIFJP),

7.a. subjekti nadzora Agencije iz članka 271. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim

fondovima (»Narodne novine« broj 16/13, u daljnjem tekstu: ZAIF),

8. društva koja obavljaju poslove leasinga iz članka 3. stavka 1. Zakona o leasingu (»Narodne novine«, broj 135/06),

9. društva koja obavljaju poslove faktoringa iz članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12),

10. mirovinska osiguravajuća društva iz članka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (»Narodne novine«, broj 106/99, 63/00, 107/07 i 114/11).

2) Subjekti nadzora Agenciji plaćaju naknade u rokovima kako je uređeno ovim Pravilnikom.

Članak 3.

1) Naknade su prihod Agencije i uplaćuju se u korist računa Agencije: HR91 2390 0011 1003 29373.

2) Naknada mora biti uplaćena u punom iznosu na račun Agencije bez umanjenja za proviziju banke i ostale troškove.

3) Agenciji se naknade uplaćuju mjesečno i to u roku od 15 dana od zadnjeg dana obračunskog mjeseca ukoliko za pojedine obveznike nije ovim Pravilnikom drugačije uređeno.

4) Agencija svojom odlukom može osloboditi subjekte nadzora obveze plaćanja naknada za određeno razdoblje.

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje

Članak 4.

1) Društva za osiguranje i društva za reosiguranje iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,6 ‰ (tisućinki) računano od iznosa zaračunate bruto premije osiguranja odnosno reosiguranja.

2) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka društva za osiguranje i društva za reosiguranje izračunavaju na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji za svaki mjesec tekuće godine.

3) Društva za osiguranje i društva za reosiguranje naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Zaračunatu bruto premiju pomnožiti sa 0,6 ‰ (tisućinki)

4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka mjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji, a društva za osiguranje i društva za reosiguranje dužna su je uplatiti do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, banke, stambene štedionice, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju

Članak 5.

1) Društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, banke, stambene štedionice, Financijska agencija i HP-Hrvatska pošta d.d. iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika dužni su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,8 ‰ (tisućinki) računano od ostvarenog prihoda odnosno fakturiranog iznosa provizije osiguranja odnosno reosiguranja, koji prethodno navedene pravne i fizičke osobe zaračunavaju za pružene usluge zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

2) Naknada iz stavka 1. ovog članka za društva za zastupanje u osiguranju i društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju obračunava se na temelju podataka o ostvarenom prihodu od usluga zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju, po godišnjem financijskom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u Računu dobiti i gubitka društva za zastupanje odnosno društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, pod rednim brojem 002, oznaka pozicije I.1. Prihodi od zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

3) Naknada iz stavka 1. ovog članka za obrte za zastupanje u osiguranju, Financijsku agenciju, HP – Hrvatsku poštu d.d. te banke i stambene štedionice obračunava se na temelju ostvarenoga fakturiranog iznosa provizije po ugovorima o osiguranju, po godišnjem statističkom izvješću za prethodnu godinu prikazanom u obrascu SP1 Statističko izvješće o fakturiranom iznosu provizije osiguranja, odnosno reosiguranja u stupcu 5 Ukupni iznos fakturirane provizije (životna i neživotna osiguranja) u kunama.

4) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka naknadu izračunavaju primjenom sljedećeg izračuna:

Ostvaren godišnji prihod po osnovi zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju odnosno reosiguranju odnosno fakturirani iznos provizije po ugovorima o osiguranju pomnožiti sa 0,8 ‰ (tisućinki)

5) Izračunata naknada iz stavka 3. ovoga članka godišnji je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

6) Obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka, naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 15 dana od roka za dostavu godišnjeg financijskog odnosno statističkog izvješća.

7) Iznimno, obveznici plaćanja naknade iz stavka 1. ovog članka oslobađaju se plaćanja naknade Agenciji ukoliko ista iznosi manje od 10 kuna.

Burze i središnja klirinška depozitarna društva

Članak 6.

1) Burza iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovog Pravilnika dužna je Agenciji platiti naknadu od 0,005 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata uvrštenih na uređenom tržištu kojim upravlja, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužna Agenciji platiti naknadu od 0,0001 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira uvrštenih na uređenom tržištu kojim upravlja.

2) Ako Burza upravlja multilateralnom trgovinskom platformom (u daljnjem tekstu: MTP) dužna je Agenciji platiti naknadu od 0,005 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata primljenih u trgovinu na MTP, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužna Agenciji platiti naknadu od 0,0001 ‰ (tisućinki) računano od ukupne tržišne kapitalizacije dužničkih vrijednosnih papira primljenih u trgovinu na MTP.

3) Ako financijski instrumenti uvršteni na uređenom tržištu i primljeni u trgovinu na MTP-u nemaju tržišnu kapitalizaciju, burza je dužna Agenciji platiti naknadu od 0,005 ‰ (tisućinki) od ukupnog godišnjeg prometa tim financijskim instrumentima.

4) Središnje klirinško depozitarno društvo iz članka 2. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika dužno je Agenciji platiti naknadu od 0,007‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih financijskih instrumenata upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih instrumenata, osim dužničkih vrijednosnih papira za koje je dužno Agenciji platiti naknadu od 0,0007 ‰ (tisućinki) računano od tržišne kapitalizacije svih dužničkih vrijednosnih papira upisanih u središnji depozitorij vrijednosnih papira ili središnji registar financijskih instrumenata.

5) Izračunatu naknadu burza i središnje klirinško depozitarno društvo plaćaju Agenciji iz sredstava prihoda.

6) Tržišna kapitalizacija izračunava se zadnjeg dana svakog tromjesečja poslovne godine i dijeli s brojem 4 (četiri).

7) Burza i središnje klirinško depozitarno društvo naknadu Agenciji uplaćuju tromjesečno, u roku od 15 dana od završetka tromjesečja.

Osobe koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

Članak 7.

1) Kreditne institucije iz članka 6. stavka 2. točke 1. ZTK-a, koje na datum izvještaja imaju vrijednost portfelja i skrbništva jednaku ili manju od 500 milijuna kuna, dužne su Agenciji platiti naknadu od 0,7 ‰ (tisućinki) računano od ukupno ostvarenih prihoda.

2) Kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka koje na datum izvještaja imaju vrijednost portfelja i skrbništva veću od 500 milijuna kuna, dužne su Agenciji platiti naknadu od 0,7 ‰ (tisućinki) računano od ukupno ostvarenih prihoda umanjenih za prihode od upravljanja portfeljem i prihode od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva te 0,02 ‰ (tisućinki) na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja do 10 milijardi kuna, a na iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna, obračunava se naknada od 0,002 ‰ (tisućinki).

3) Kreditna institucija iz države članice koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Agenciji platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

4) Kreditna institucija sa sjedištem u trećoj državi koja pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužna je Agenciji platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,7‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

5) Investicijska društva iz članka 6. stavka 1. točke 1. ZTK-a dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od ukupno ostvarenih prihoda.

6) Investicijsko društvo sa sjedištem u državi članici koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj preko podružnice, dužno je Agenciji platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

7) Investicijsko društvo sa sjedištem u trećoj državi koje pruža investicijske usluge i obavlja aktivnosti iz članka 5. stavaka 1. i 2. ZTK-a u Republici Hrvatskoj, preko podružnice, dužno je Agenciji platiti naknadu za nadzor koja iznosi 0,3‰ (tisućinki) od ukupno ostvarenih prihoda od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

8) Društva za upravljanje investicijskim fondovima iz članka 7. stavka 1. ZTK-a dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,03 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti portfelja na datum izvještaja.

9) Pod ukupno ostvarenim prihodima iz stavaka 1., 2. i 5. ovog članka podrazumijevaju se prihodi od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti sukladno odredbama članka 5. ZTK-a ostvareni za svako tromjesečje tekuće godine (prikazani u obrascu PR_Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti, koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

10) Pod vrijednošću skrbništva i portfelja iz stavaka 1., 2. i 8. ovog članka podrazumijevaju se sredstva klijenata koja su vezana uz ugovor o upravljanju portfeljem i sredstva klijenata kojima pravna osoba može upravljati po nalogu klijenta, a vezano uz ugovor za pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 1. ZTK-a na datum izvještaja (prikazana u obrascu US_Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata koji je sastavni dio Nadzornog izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti).

11) Naknada iz stavka 1. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki)

12) Naknada iz stavka 2. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene prihode (ukupni prihodi umanjeni za prihode od upravljanja portfeljem i prihode od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva) pomnožiti sa 0,7 ‰ (tisućinki) i dodati iznos vrijednosti portfelja i skrbništva do 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,02 ‰ (tisućinki), te iznos vrijednosti portfelja i skrbništva na datum izvještaja koji je veći od 10 milijardi kuna pomnožen sa 0,002 ‰ (tisućinki)

13) Naknada iz stavaka 3. i 4. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti sa 0,7‰ (tisućinki).

14) Naknada iz stavka 5. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki)

15) Naknada iz stavaka 6. i 7. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Ostvarene ukupne prihode od investicijskih usluga i obavljenih aktivnosti u Republici Hrvatskoj pomnožiti sa 0,3‰ (tisućinki).

16) Naknada iz stavka 8. ovog članka izračunava se primjenom sljedeće formule:

Vrijednost portfelja pomnožiti sa 0,03 ‰ (tisućinki)

17) Izračunata naknada iz stavaka 1. do 8. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

18) Osobe iz stavaka 1., 2., 5. i 8. ovog članka koje su ovlaštene pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 15 dana od proteka zakonskog roka za dostavu Nadzornih izvještaja za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti za razdoblje za koje se naknada izračunava.

19) Osobe iz stavaka 3., 4., 6. i 7. ovog članka naknade Agenciji plaćaju kvartalno u roku od mjesec dana od završetka kvartala za koji se naknada obračunava.

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Članak 8.

1) Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz članka 2. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,35 ‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine obveznog mirovinskog fonda.

2) Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima naknadu izračunavaju u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda i to primjenom sljedeće formule:

Osnovicu pomnožiti sa 0,35 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa stvarnim brojem dana u godini

3) Mjesečni iznos obveze naknada za Agenciju izračunava se zbrajanjem dnevno izračunatih naknada iz stavka 2. ovoga članka tijekom obračunskog mjeseca.

4) Izračunati iznos naknade za Agenciju ne tereti imovinu obveznog mirovinskog fonda.

5) Naknadu iz stavka 1. ovog članka društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima plaćaju Agenciji iz naknade koju zaračunavaju sukladno članku 60. stavku 1. točka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11 i 51/13).

Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Članak 9.

1) Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz članka 2. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od osnovice koju čini vrijednost ukupne imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda.

2) Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima naknadu izračunavaju u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda i to primjenom formule:

Osnovicu pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa stvarnim brojem dana u godini

3) Mjesečni iznos obveze naknada za Agenciju izračunava se zbrajanjem dnevno izračunatih naknada iz stavka 2. ovoga članka tijekom obračunskog mjeseca.

4) Izračunati iznos naknade za Agenciju ne tereti imovinu dobrovoljnog mirovinskog fonda.

5) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima plaćaju Agenciji iz naknade koju zaračunavaju sukladno članku 60. stavku 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10, 114/11 i 51/13).

Društva za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondovi

Članak 10.

(1) Društvo za upravljanje iz Republike Hrvatske koje obavlja poslove upravljanja UCITS fondovima dužno je Agenciji platiti naknadu u iznosu:

– 0,3‰ (tisućinki) ukupne imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond kojim upravlja u Republici Hrvatskoj,

– 0,25‰ (tisućinki) ukupne imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond kojim upravlja u državi članici izravno,

– 0,2‰ (tisućinki) ukupne imovine UCITS fonda za svaki UCITS fond kojim upravlja u državi članici preko podružnice.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, u slučaju novčanih UCITS fondova postotni iznos naknade umanjuje se za 0,03‰ (tisućinki).

(3) Naknada za nadzor društva za upravljanje iz države članice koje obavlja poslove upravljanja UCITS fondovima u Republici Hrvatskoj, preko podružnice ili izravno, za svaki UCITS fond osnovan u Republici Hrvatskoj iznosi 0,2‰ ukupne imovine pojedinog fonda.

(4) Naknada za nadzor podružnice društva za upravljanje iz trećih država koje obavlja poslove upravljanja investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, za svaki fond osnovan u Republici Hrvatskoj iznosi 0,3‰ ukupne imovine.

(5) Naknade iz stavaka 1. do 4. ovoga članka izračunavaju se u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine UCITS fonda primjenom sljedeće formule:

ukupnu imovinu pomnožiti sa odgovarajućim postotkom i podijeliti sa brojem dana vrednovanja u godini.

Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje izračunava se zbrajanjem naknada izračunatih na način iz ovog stavka 1. ovog članka tijekom obračunskog mjeseca.

(6) Za UCITS fond osnovan u državi članici čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, društvo za upravljanje dužno je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu od 14.000,00 HRK godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 3.000,00 HRK.

(7) Za otvoreni investicijski fond s javnom ponudom iz treće države čijim se udjelima trguje u Republici Hrvatskoj, društvo za upravljanje dužno je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu od iznosi 40.000,00 HRK godišnje. U slučaju krovnog fonda, naknada se povećava za drugi i svaki sljedeći pod-fond za 6.000,00 HRK.

(8) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 6. i 7. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12.

UAIF i AIF

Članak 10. a

(1) UAIF iz Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove upravljanja AIF-om, za svaki AIF osnovan u Republici Hrvatskoj dužan je Agenciji platiti naknadu u iznosu 0,3‰ ukupne imovine.

(2) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 1. ovoga članka izračunava se zadnji dan u obračunskom mjesecu primjenom sljedeće formule:

Osnovicu pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa 12 mjeseci.

(3) UAIF iz Republike Hrvatske koji u državi članici domaćinu obavlja poslove upravljanja AIF-om osnovanim u Republici Hrvatskoj izravno ili putem podružnice, za svaki AIF osnovan u Republici Hrvatskoj dužan je Agenciji platiti naknadu u iznosu 0,3‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(4) UAIF iz Republike Hrvatske koji upravlja AIF-om iz treće države za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu u iznosu 0,3‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(5) UAIF iz druge države članice koje obavlja poslove upravljanja AIF-om u Republici Hrvatskoj, preko podružnice ili izravno, za svaki AIF osnovan u Republici Hrvatskoj dužan je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu 0,4‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(6) UAIF iz treće države s Europskom putovnicom koji trguje udjelima AIF-a iz druge države članice ili iz treće države u Republici Hrvatskoj kao referentnoj državi članici za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu 0,5‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(7) UAIF iz treće države s Europskom putovnicom kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica te koji trguje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske, iz druge države članice ili iz treće države u drugoj državi članici za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu 0,4‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(8) UAIF iz treće države kojemu je Republika Hrvatska referentna država članica i koji u državi članici domaćinu upravlja AIF-om osnovanim u drugoj državi članici, izravno ili putem podružnice, za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu 0,4‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(9) UAIF iz treće države koji ima odgovarajuće odobrenje za upravljanje AIF-ovima od nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a, kada Republika Hrvatska nije referentna država članica UAIF-a i koji u Republici Hrvatskoj preko podružnice ili izravno upravlja AIF-om za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu za nadzor u iznosu 0,4‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(10) UAIF iz Republike Hrvatske koji trguje udjelima AIF-a (nudi udjele AIF-a kojim upravlja profesionalnim ulagateljima) kojim upravlja u drugoj državi članici, za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu u iznosu 0,2‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(11) UAIF iz Republike Hrvatske koji trguje udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi, za svaki AIF dužan je Agenciji platiti naknadu u iznosu 0,1‰ ukupne imovine tog AIF-a.

(12) Naknada iz stavaka 3. do 11. ovoga članka izračunava se na polugodišnjoj razini na način da se ukupna imovina AIF-a iskazana u polugodišnjim i godišnjim financijskim izvještajima na datum izvještaja pomnoži sa odgovarajućim postotkom i podijeli sa 2. Izračunata naknada iz ovoga stavka polugodišnji je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji, a plaća se u roku od mjesec dana od završetka polugodišta.

(13) Naknada za nadzor AIF-a iz druge države članice kojim upravlja UAIF iz Republike Hrvatske i koji trguje udjelima u Republici Hrvatskoj iznosi 60.000,00 HRK godišnje.

(14) Naknada za nadzor AIF fonda osnovanog u državi članici koji trguje udjelima u Republici Hrvatskoj iznosi 30.000,00 HRK godišnje.

(15) Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje iz stavka 13. i 14. ovoga članka izračunava se na način da se iznos godišnje naknade za nadzor podijeli s 12.

Društva koja obavljaju poslove leasinga

Članak 11.

1) Društva koja obavljaju poslove leasinga iz članka 2. stavka 1. točke 8. ovog Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine leasing društava.

2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima leasing društva (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

3) Društva koja obavljaju poslove leasinga naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa 4 tromjesečja

4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

5) Društva koja obavljaju poslove leasinga naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 30 dana od završetka tromjesečja.

Društva koja obavljaju poslove faktoringa

Članak 12.

1) Društva koja obavljaju poslove faktoringa iz članka 2. stavka 1. točke 9. ovog Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu od 0,2 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine faktoring društva.

2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima faktoring društava (Statističko izvješće factoring društva) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

3) Društva koja obavljaju poslove faktoringa naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,2 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa 4 tromjesečja

4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

5) Društva koja obavljaju poslove faktoringa naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 30 dana od završetka tromjesečja.

Mirovinska osiguravajuća društva

Članak 13.

1) Mirovinska osiguravajuća društva iz članka 2. stavka 1. točke 10. ovog Pravilnika dužna su Agenciji platiti naknadu u visini od 0,3 ‰ (tisućinki) računano od vrijednosti ukupne imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

2) Naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se na temelju podataka o vrijednosti ukupne imovine iskazane u godišnjim financijskim izvještajima mirovinskih osiguravajućih društava (Izvještaj o financijskom položaju) sa stanjem na zadnji dan prethodne godine.

3) Mirovinska osiguravajuća društva naknadu izračunavaju primjenom sljedeće formule:

Vrijednost ukupne imovine pomnožiti sa 0,3 ‰ (tisućinki) i podijeliti sa 4 tromjesečja

4) Izračunata naknada iz stavka 3. ovog članka tromjesečni je iznos obveze plaćanja naknade Agenciji.

5) Mirovinska osiguravajuća društva naknadu Agenciji uplaćuju u roku od 30 dana od dana završetka tromjesečja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na obračunsko razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine.

Obveze plaćanja naknada prema odredbama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu (»Narodne novine«, broj 145/12, 8/2013 i 52/13), a koje obveze dospijevaju do 30. lipnja 2013. godine, izvršit će se sukladno odredbama istog Pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-04/48

Urbroj: 326-220-13-1

Zagreb, 30. kolovoza 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.