Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

NN 113/2013 (11.9.2013.), Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2458

Na temelju članka 41. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. rujna 2013. godine donijela

UREDBU

O KVALITETI TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva, način utvrđivanja i praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva, način dokazivanja sukladnosti, uvjeti za rad laboratorija za uzorkovanje i laboratorijsku analizu kvalitete tekućih naftnih goriva, označivanje proizvoda te način i rok dostave izvješća o kvaliteti tekućih naftnih goriva Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 2.

(1) Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

1. Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzina i dizelskog goriva kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 93/12/EEZ (SL L 350, 28. 12. 1998.),

2. Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. koja se odnosi na smanjenje količine sumpora u određenim tekućim gorivima i koja izmjenjuje i dopunjuje Direktivu 93/12/EEZ (SL L 121, 11. 5. 1999.),

3. Direktiva Komisije 2000/71/EZ od 7. studenoga 2000. o prilagodbi mjernih metoda propisanih u aneksima I., II., III. i IV. Direktive 98/70/EZ (SL L 287, 14. 11. 2000.),

4. Direktiva 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 2003. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskog goriva (SL L 76, 22. 3. 2003.),

5. Direktiva 2005/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 1999/32/EZ (SL L 191, 22. 7. 2005.),

6. Direktiva 2009/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjenama i dopunama Direktive 98/70/EZ u pogledu specifikacije benzina, dizelskog goriva i plinskog ulja i uvođenju mehanizma praćenja i smanjivanja emisija stakleničkih plinova, o izmjenama i dopunama Direktive Vijeća 1999/32/EZ u pogledu specifikacije goriva koje se koristi na plovilima na unutarnjim plovnim putovima i ukidanju Direktive 93/12/EEZ (SL L 140, 5. 6. 2009.),

7. Direktiva Komisije 2011/63/EU od 1. lipnja 2011. o izmjenama i dopunama, u cilju prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnosi na kvalitetu benzina i dizelskog goriva (SL L 147, 2. 6. 2011.).

(2) Ovom se Uredbom utvrđuje nadležno tijelo i okvir za provedbu Odluke Komisije 2002/159/EZ od 18. veljače 2002. o zajedničkom formatu za dostavljanje ukupnih nacionalnih podataka o kvaliteti goriva (SL L 53, 23. 2. 2002.; u daljnjem tekstu: Odluka 2002/159/EZ).

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu Odluke 2002/159/EZ je Agencija.

Članak 4.

(1) Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na skupine tekućih naftnih goriva koja se koriste za izgaranje kod motora s unutarnjim izgaranjem cestovnih vozila, necestovnih pokretnih strojeva, plovila za unutarnju plovidbu i plovidbu unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i morem nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava prema posebnim propisima, poljoprivrednih i šumskih traktora, ložišta i rasvjetnih tijela, i to:

1. benzin,

2. dizelsko gorivo,

3. plinsko ulje,

4. loživo ulje,

5. brodsko gorivo,

6. petrolej.

(2) Sastavnice tekućih naftnih goriva za koje se propisuju granične vrijednosti jesu sumpor, olovo, olefini, aromati, benzen, kisik, policiklički aromatski ugljikovodici, oksigenati i metilni ester masne kiseline (FAME).

(3) Značajke kvalitete tekućih naftnih goriva za koje se propisuju granične vrijednosti jesu istraživački oktanski broj, motorni oktanski broj, tlak para, destilacija, cetanski broj i gustoća kod 15 °C.

Članak 5.

Ova Uredba ne primjenjuje se na tekuća naftna goriva:

1. koja su namijenjena za potrebe istraživanja i testiranja;

2. koja su namijenjena za obradu prije konačnog izgaranja;

3. koja će biti prerađena u rafinerijskoj proizvodnji;

4. koja upotrebljavaju ratni brodovi i ostala plovila koji se koriste u vojnoj službi;

5. koja se upotrebljavaju u plovilu za specifičnu svrhu osiguravanja sigurnosti broda ili spašavanja života na moru;

6. loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u uređajima za loženje ako izgaranjem loživog ulja u uređajima za loženje nije prekoračena propisana granična vrijednost emisije sumporovog dioksida prema posebnom propisu kojim se uređuju granične vrijednosti emisija u zrak iz nepokretnih izvora; uređaji za loženje moraju posjedovati dozvolu izdanu po posebnom propisu;

7. loživa ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za izgaranje u rafinerijama, ako mjesečni prosjek emisije sumporovog dioksida, prosječno po svim postrojenjima u rafineriji i neovisno o vrsti korištenog goriva ili kombinacije goriva, udovoljava propisanim graničnim vrijednostima emisije sumporovog dioksida u zrak prema posebnom propisu kojim se uređuju granične vrijednosti emisija u zrak iz nepokretnih izvora; rafinerije moraju posjedovati dozvolu izdanu po posebnom propisu;

8. koja se koriste u pomorstvu, a nisu goriva određena člankom 6. točkom 4. ove Uredbe;

9. brodska goriva koja se upotrebljavaju na plovilu koje ima ugrađene uređaje za smanjenje emisije koje je najmanje jednako onom smanjenju kakvo bi se postiglo uporabom brodskog goriva kvalitete propisane ovom Uredbom, ima instaliranu opremu za kontinuirano mjerenje emisija te posjeduje dozvolu za rad ovih postrojenja izdanu po posebnom propisu;

10. koja se iz potrebe upotrebljavaju na plovilu zbog pretrpljenog oštećenja ili oštećenja brodske opreme, pod uvjetom da su odmah nakon nastanka oštećenja poduzete sve neophodne mjere da se spriječi ili svede na minimum pretjerana emisija te da se oštećenje popravi u što kraćem roku.

Članak 6.

(1) Pojedini pojmovi u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

1. ASTM metode su metode koje propisuje Američko udruženje za ispitivanje i materijale u publikaciji koja sadrži definicije metoda i specifikacija za naftu te sredstava za podmazivanje;

2. benzin je isparivo mineralno ulje koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 i 2710 12 59; namijenjeno je za rad motora s unutarnjim izgaranjem i paljenjem na svjećicu, koji se koristi za pogon cestovnih vozila;

3. brod na vezu je brod koji je sigurno privezan i usidren u luci dok utovaruje/istovaruje teret ili pruža smještaj, kad je u raspremi ili se nalazi na popravku u brodogradilištu, uključujući i vrijeme kad nije uključen u operacije s teretom;

4. brodsko gorivo je svako tekuće naftno gorivo namijenjeno za uporabu ili koje je u uporabi na plovnim objektima, uključujući goriva definirana u normi HRN ISO 8217. Pojam obuhvaća i svako tekuće naftno gorivo koje je u uporabi na plovilima za unutarnju plovidbu prema posebnim propisima, kad plove morem;

a. brodsko dizelsko gorivo je brodsko gorivo koje ima gustoću i kinematičku viskoznost u granicama gustoće i kinematičke viskoznosti za kategoriju goriva DMB i DMZ iz tablice 1. u HRN ISO 8217,

b. brodsko plinsko ulje je brodsko gorivo koje ima gustoću i kinematičku viskoznost u granicama gustoće i kinematičke viskoznosti za kategoriju goriva DMX i DMA iz tablice 1. u HRN ISO 8217;

5. distributer je pravna ili fizička osoba koja u lancu nabave u svojstvu trgovca, sukladno zakonu kojim se uređuje trgovina, stavlja tekuće naftno gorivo na tržište Republike Hrvatske;

6. dizelsko gorivo je plinsko ulje koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 43; rabi se za rad motora s unutarnjim izgaranjem i kompresijskim paljenjem, namijenjenih za pogon cestovnih i pružnih samohodnih vozila za prijevoz putnika i robe;

7. dobavljač je pravna ili fizička osoba – obrtnik (proizvođač, uvoznik i/ili distributer) koji stavlja tekuće naftno gorivo na tržište Republike Hrvatske i koji se, po posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine, smatra trošarinskim obveznikom;

8. granična vrijednost je najmanja ili najveća dozvoljena količina ukupnog sumpora, olova, olefina, aromata, benzena, kisika, policikličkih aromatskih ugljikovodika, oksigenata, metilnog estera masne kiseline (FAME) te najmanja i/ili najveća vrijednost značajki kvalitete tekućeg naftnog goriva;

9. kontrolna područja emisija SOx podrazumijeva morska područja definirana kao takva od strane Svjetske pomorske organizacije (IMO) u Dodatku VI. MARPOL-a;

10. loživo ulje je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, izuzev plinskog ulja prema definiciji iz točke 13. ovoga stavka i brodskog goriva prema definiciji iz točke 4. ovoga stavka, koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 51 do 2710 19 69, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 i koje, zbog svojih destilacijskih granica spada u kategoriju loživih ulja namijenjenih za uporabu kao goriva i kod kojih se manje od 65% obujma (uključujući i gubitke) destilira do 250 °C prema metodi ASTM D 86. Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom, naftni proizvod se isto tako svrstava u kategoriju loživog ulja;

11. MARPOL razumijeva Međunarodnu konvenciju o sprječavanju onečišćenja s brodova iz 1973,. kako je preinačena Protokolom iz 1978.;

12. petrolej je tekuće gorivo dobiveno iz nafte, koje spada pod tarifnu oznaku kombinirane nomenklature 2710 19 25, odnosno atmosferski destilat koji destilira između benzina i plinskog ulja, čije je destilacijsko područje obično između 150 i 300 °C; po potrebi obrađen može udovoljavati zahtjevima za razne uporabe;

13. plinsko ulje namijenjeno za uporabu kod necestovnih pokretnih strojeva, poljoprivrednih i šumskih traktora i plovila za unutarnju plovidbu su tekuća naftna goriva koja spadaju pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 43 i 2710 19 46, namijenjena za uporabu u motorima s kompresijskim paljenjem prema posebnom propisu kojim se uređuje homologacija;

14. plinsko ulje za grijanje i slično tekuće je gorivo dobiveno iz nafte, (izuzimajući brodsko gorivo i goriva koja se koriste za necestovna vozila, poljoprivredne i šumske traktore i plovila za unutarnju plovidbu), koje spada pod tarifne oznake kombinirane nomenklature 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, ili bilo koje drugo tekuće gorivo dobiveno od nafte, izuzimajući brodsko gorivo, kojeg se manje od 65% obujma (uključujući gubitke) predestilira do 250 °C i kod kojeg se najmanje 85% volumena (uključujući gubitke) predestilira do 350 °C prema metodi ASTM D 86;

15. plovilo je plovni objekt sukladno zakonu kojim se uređuje pomorstvo, rekreacijsko plovilo i objekt prikladan za plovidbu, isključujući plutanje na vodi sukladno zakonu kojim se uređuje plovidba unutarnjim vodama;

16. pošiljka je određena količina tekućeg naftnog goriva koja se dostavlja autocisternom, vagon-cisternom, cjevovodom ili brodom od dobavljača do benzinske postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila te skladišta nepokretnog izvora; postaje, skladišta goriva za opskrbu plovila te skladišta nepokretnog izvora;

17. praćenje kvalitete je utvrđivanje propisanih graničnih vrijednosti i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva uzorkovanjem i laboratorijskom analizom tekućeg naftnog goriva, u svrhu zaštite i poboljšanja kvalitete zraka;

18. Prilog VI. MARPOL konvencije ima naziv »Pravila za sprječavanje onečišćivanja zraka s brodova« kojim se mijenja i dopunjuje Protokolom iz 1997. godine promijenjena Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova iz 1973., a već prethodno preinačena Protokolom iz 1978.;

19. putnički brod je brod koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika, gdje je putnik svaka osoba koja nije:

a. zapovjednik i član posade ili neka druga osoba koja je zaposlena ili koja sudjeluje u bilo kojem svojstvu na brodu u djelatnosti tog broda, i

b. dijete ispod jedne godine starosti;

20. ratni brod je brod koji pripada oružanim snagama države te nosi vanjske oznake prema kojima se ti brodovi razlikuju po državnoj pripadnosti, pod zapovjedništvom propisno imenovanog časnika od strane vlade države, i čije se ime pojavljuje na primjerenoj službenoj listi ili njenom ekvivalentu, te je opskrbljen posadom koja podliježe redovitoj disciplini oružanih snaga;

21. redovna linija je niz putovanja putničkim brodom između istih dviju ili više luka, odnosno niz putovanja u iste luke ili iz njih, bez međupristajanja, prema objavljenom redu plovidbe, ili s učestalošću ticanja koja tvori prepoznatljiv uzorak;

22. stavljanje na tržište brodskoga goriva znači snabdijevati ili činiti dostupnim trećim osobama, uz plaćanje ili bez naplate, brodsko gorivo za izgaranje na brodu. Ono isključuje dobavljanje ili stavljanje na raspolaganje brodska goriva za izvoz u teretnim spremnicima brodova;

23. tehnologija smanjivanja emisija razumijeva sustav čišćenja ispušnih plinova, ili bilo koju drugu tehnološku metodu koja je provjerljiva i najpovoljnija za okoliš;

24. uređaj za loženje je tehnički uređaj u kojem se izgaranjem goriva proizvodi toplina;

25. uvoz tekućeg naftnog goriva je svaki unos tekućih naftnih goriva u Europsku uniju iz trećih država, osim ako ovom Uredbom nije drukčije propisano.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka, pojedini pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi sukladni su pojmovima utvrđenima u Zakonu o zaštiti zraka.

II. KVALITETA TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Benzin

Članak 7.

Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete benzina koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s vanjskim izvorom paljenja su:Granične vrijednosti (2)

Sastavnica i značajka kvalitete (l)

Jedinica

najmanje

najviše

istraživački oktanski broj


95

motorni oktanski broj


85

tlak para, ljetno razdoblje (3)

kPa

60,0

destilacija:
– % predestiliranoga na 100 °C

% v/v

46,0

– % predestiliranoga na 150 °C

% v/v

75,0

količina ugljikovodika:
– olefini

% v/v

18,0

– aromati

% v/v

35,0

– benzen

% v/v

1,0

– količina kisika

% m/m


3,7

oksigenati:
– metanol

% v/v


3,0

– etanol (mogu biti potrebni stabilizatori)

% v/v


10,0

– izo-propil alkohol

% v/v

12,0

– terc-butil alkohol

% v/v

15,0

– izo-butil alkohol

% v/v

15,0

– eteri s 5 ili više C atoma po molekuli

% v/v

22,0

– ostali oksigenati (4)

% v/v

15,0

– količina sumpora

mg/kg

10,0

– količina olova

g/1

0,005

(1) Ispitne metode su metode navedene u važećem izdanju norme HRN EN 228. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u Prilogu I. ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao metode ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 228 koje zamjenjuju.

(2) Vrijednosti navedene u specifikaciji su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primijenjeno je važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259 »Naftni proizvodi – određivanje i primjena podataka preciznosti u odnosu na ispitne metode«, a kod određivanja minimalne vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećem izdanju norme HRN EN ISO 4259.

(3) Ljetno razdoblje počinje najkasnije 1. svibnja i završava najranije 30. rujna.

(4) Drugi mono-alkoholi i eteri s konačnim vrelištem do točke navedene u važećem izdanju norme HRN EN 228.

Članak 8.

(1) Vlada Republike Hrvatske može odlukom dozvoliti tijekom ljetnog razdoblja stavljanje na tržište Republike Hrvatske benzin, koji sadrži bioetanol, s odstupanjem od granične vrijednosti tlaka para, određene u članku 7. ove Uredbe, ovisno o količini bioetanola u benzinu.

(2) Ovisno o količini bioetanola u benzinu, dozvoljeno odstupanje tlaka para za benzin je:

Količina bioetanola (% v/v)

Odobreno odstupanje tlaka para (kPa) (1)

0

0

1

3,7

2

6,0

3

7,2

4

7,8

5

8,0

6

8,0

7

7,9

8

7,9

9

7,8

10

7,8

(1) Vrijednosti navedene u specifikaciji su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primijenjeno je važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259 »Naftni proizvodi – određivanje i primjena podataka preciznosti u odnosu na ispitne metode«, a kod određivanja minimalne vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećem izdanju norme HRN EN ISO 4259.

(3) Odstupanje tlaka para iz stavka 2. ovoga članka za količinu bioetanola između propisanih vrijednosti utvrđuje se pravocrtnom interpolacijom između količine bioetanola neposredno iznad i neposredno ispod međuvrijednosti.

(4) Na temelju zahtjeva dobavljača za stavljanje na tržište Republike Hrvatske tijekom ljetnog razdoblja benzina, koji sadrži bioetanol, s odstupanjem od granične vrijednosti tlaka para određene u članku 7. ove Uredbe ministarstvo nadležno za energetiku izrađuje prijedlog odluke iz stavka 1. ovoga članka i dostavlja ga ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na suglasnost.

(5) Prijedlog odluke iz stavka 4. ovoga članka s obrazloženjem razloga i roka na koje se izuzeće dozvoljava, dostavlja se na odobrenje Europskoj komisiji.

(6) Vlada Republike Hrvatske donosi odluku iz stavka 1. ovoga članka u roku od 15 dana od dana primitka odobrenja Europske komisije, odnosno dana isteka roka od šest mjeseci od primitka prijedloga iz stavka 4. ovoga članka od strane Europske komisije.

(7) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Dizelsko gorivo

Članak 9.

(1) Granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete dizelskoga goriva koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske, namijenjenog uporabi u vozilima s motorima s unutarnjim izgaranjem su:

Sastavnica i značajka kvalitete (l)

Jedinica

Granične vrijednosti (2)najmanje

najviše

cetanski broj


51,0

gustoća kod 15 °C

kg/m3

845,0

destilacija:
– 95% (v/v) predestiliranoga do:

°C

360,0

policiklički aromatski ugljikovodici

% m/m

8,0

količina sumpora

mg/kg

10,0

količina metil ester masnih kiselina FAME – HRN EN 14078

% v/v

7,0 (3)

točka filtrabilnosti za razdoblje:

°C– od 16. 4. do 30. 9.0

– od 1. 10. do 15. 11.– 10

– od 1. 3. do 15. 4.– 10

– od 16. 11. do 29. 2.– 15

(1) Ispitne metode su metode navedene u važećem izdanju norme HRN EN 590. Mogu se koristiti metode ispitivanja navedene u Prilogu I. Ako se za njih može dokazati da daju istu točnost i istu razinu preciznosti kao metode ispitivanja prema važećem izdanju norme HRN EN 590 koje zamjenjuju.

(2) Vrijednosti navedene u tablici su »stvarne vrijednosti«. Kod utvrđivanja graničnih vrijednosti primijenjeno je važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259 »Naftni proizvodi – određivanje i primjena podataka preciznosti u odnosu na metode ispitivanja«, a kod određivanja najmanje dozvoljene vrijednosti u obzir je uzeta minimalna razlika 2R iznad nule (R = mjerna obnovljivost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na osnovi kriterija opisanih u važećem izdanju norme HRN EN ISO 4259.

(3) FAME odgovara važećem izdanju norme HRN EN 14214.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dobavljač može staviti na tržište Republike Hrvatske dizelsko gorivo s količinom metil estera masnih kiselina (FAME) iznad 7%.

Članak 10.

Količina metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT) kao metalnog aditiva u benzinu i dizelskom gorivu na tržištu Republike Hrvatske ograničava se na 2 mg mangana po litri.

Petrolej

Članak 11.

Granične vrijednosti sastavnica petroleja za loženje i rasvjetu koji se stavlja na tržište Republike Hrvatske su:

Sastavnica

Jedinica

Granična vrijednost, najviše

Količina sumpora

% m/m

0,04

Količina aromata

% m/m

1,0

Plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva

Članak 12.

(1) Granična vrijednost količine sumpora u plinskom ulju za grijanje koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 0,1% m/m.

(2) Granična vrijednost količine sumpora u plinskom ulju za uporabu u necestovnim pokretnim strojevima (uključujući plovila za unutarnju plovidbu), poljoprivrednim i šumskim traktorima i rekreacijskim plovilima na tržištu Republike Hrvatske je najviše 10 mg/kg.

(3) Iznimno, ako dođe do poremećaja u lancu opskrbe, radi njegova smanjenja, plinsko ulje iz stavka 2. ovoga članka može sadržavati do 20 mg/kg sumpora na mjestu konačne distribucije krajnjim korisnicima.

Članak 13.

Granična vrijednost količine sumpora u loživom ulju koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 1,0% m/m.

Članak 14.

(1) Granična vrijednost količine sumpora u brodskom dizelskom gorivu koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske je najviše 1,5% m/m.

(2) Granične vrijednosti količina sumpora u brodskim gorivima koja se koriste u plovidbi unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i morem nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava prema posebnim propisima su:

BRODSKA GORIVA

Sastavnica i
značajka kvalitete

Oznaka goriva(1)

Jedinica

Granična vrijednost, najviše

Količina sumpora

DMB, DMZ (brodsko dizelsko gorivo)

% m/m

3,5

Količina sumpora

DMB, DMZ (brodsko dizelsko gorivo)

% m/m

1,5

Količina sumpora

DMX, DMA (brodsko plinsko ulje)

% m/m

0,1

(1) Oznaka DM (B ili Z ili X ili A) znači:

D – destilatno;

M – brodsko;

B ili Z ili X ili A – označuje posebno svojstvo goriva prema najvišoj dopuštenoj kinematičkoj viskoznosti (mm2/s na 40 °C)

(3) Vlasnik i/ili korisnik broda koji plovi unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i morem nad kojim Republika Hrvatska ostvaruje suverena prava prema posebnim propisima dužan je koristiti brodsko gorivo DMB i DMZ s količinom sumpora do najviše 3,5% m/m.

(4) Vlasnik i/ili korisnik putničkog broda koji plovi na redovnim linijama u i iz luka na teritoriju Republike Hrvatske dužan je koristiti brodsko gorivo DMB i DMZ s količinom sumpora do najviše 1,5% m/m.

(5) Vlasnik i/ili korisnik broda na vezu dužan je koristiti brodska goriva iz stavka 2. ovoga članka s količinom sumpora do najviše 0,1% m/m.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, plovila u redovnim linijama koja se u luci zadržavaju manje od dva sata prema redu plovidbe i plovila koja isključe sve strojeve za vrijeme boravka u luci, a opskrbljuju se električnom energijom s kopna, mogu koristiti brodska goriva iz stavka 2. ovoga članka, s količinom sumpora višom od 0,1% m/m.

Članak 15.

Zabranjuje se upotreba brodskih goriva s količinom sumpora višom od 1,5% m/m u dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora, uključujući i luke koje Međunarodna pomorska organizacija (IMO) označava kao područja kontrole emisija SOx, sukladno propisu 14(3)(b) Priloga VI. Protokola i to 12 mjeseci nakon označivanja toga područja kontroliranim.

Članak 16.

(1) Vlasnik i/ili korisnik putničkog broda, broda na vezu i plovila za unutarnju plovidbu, dužan je:

1. voditi evidenciju o dobavljaču brodskoga goriva,

2. posjedovati tovarni list skladišta (otpremnicu) od kojeg je primio brodsko gorivo, s podacima o vrsti i količini brodskoga goriva,

3. posjedovati presliku Izjave o sukladnosti iz članka 21. stavka 1. ove Uredbe,

4. unositi u brodski dnevnik podatke o nabavljenom brodskom gorivu i podatke o operacijama prebacivanja goriva,

5. posjedovati zapečaćeni uzorak brodskoga goriva.

(2) Uvjet za dobivanje dozvole ulaska plovila iz stavka 1. ovoga članka u luku je vođenje podataka o nabavljenom brodskom gorivu u brodskom dnevniku, uključujući i podatke o operacijama prebacivanja goriva.

Članak 17.

(1) Vlasnik i/ili korisnik broda na vezu dužan je osigurati da se promjena goriva obavi u što kraćem vremenu nakon priveza, i što kraćem vremenu prije isplovljenja iz luke.

(2) Vlasnik i/ili korisnik plovila iz stavka 1. ovoga članka dužan je zabilježiti svaku promjenu goriva u brodskom dnevniku.

(3) Nadzor nad provedbom obveza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i članka 16. ove Uredbe obavlja Inspekcija sigurnosti plovidbe.

Članak 18.

(1) Ako na tržištu uslijed izvanrednog događaja dođe do poremećaja u opskrbi sirovom naftom ili tekućim naftnim gorivima čije su granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete utvrđene ovom Uredbom, na temelju zahtjeva dobavljača, ministarstvo nadležno za energetiku izrađuje prijedlog kojim se od Europske komisije traži dopuštenje za stavljanje na tržište Republike Hrvatske tekućih naftnih goriva čije granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete nisu u skladu s odredbama ove Uredbe, za razdoblje do šest mjeseci.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka, uz suglasnost Ministarstva, dostavlja se Europskoj komisiji.

(3) O odluci Europske komisije iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za energetiku obavještava dobavljača.

(4) Dobavljač može staviti na tržište Republike Hrvatske tekuća naftna goriva čije granične vrijednosti sastavnica i značajki kvalitete nisu u skladu s odredbama ove Uredbe, ako je odlukom Europske komisije iz stavka 1. ovoga članka to dopušteno.

Označivanje benzina i dizelskoga goriva na benzinskim postajama i informiranje potrošača

Članak 19.

(1) Distributer benzina i dizelskog goriva dužan je osigurati da potrošači dobiju odgovarajuće informacije o količini biogoriva i metalnog aditiva u benzinu i dizelskom gorivu.

(2) Distributer benzina i dizelskog goriva dužan je osigurati da je na svim prodajnim mjestima na kojima je gorivo s biogorivom i/ili metalnim aditivima dostupno potrošačima, označeno na sljedeći način:

1. benzin s količinom biogoriva od 5% do 10%, oznakom E10,

2. benzin s količinom biogoriva iznad 10%, oznakom E20,

3. dizelsko gorivo s količinom biogoriva (posebno metil estera masnih kiselina FAME) iznad 7%, oznakom B10,

4. gorivo s metalnim aditivima, oznakom koja sadrži sljedeći tekst: »Sadrži metalne aditive«.

(3) Oznake iz stavka 2. ovoga članka pričvršćuju se na mjesto na kojem se prikazuje informacija o vrsti goriva, u jasno vidljivom položaju, te su takve dimenzije i sadrže slova takve veličine da su jasno vidljive i lako čitljive.

III. NAČIN UTVRĐIVANJA KVALITETE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA

Članak 20.

(1) Utvrđivanje kvalitete tekućih naftnih goriva određene ovom Uredbom obavlja se laboratorijskom analizom, primjenom metoda ispitivanja propisanih u Prilogu I. ove Uredbe.

(2) Laboratorijsku analizu tekućih naftnih goriva obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Izjava o sukladnosti

Članak 21.

(1) Tekuća naftna goriva koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske moraju biti popraćena Izjavom o sukladnosti s propisanim graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva utvrđenih ovom Uredbom (u daljnjem tekstu: Izjava o sukladnosti).

(2) Izjavu o sukladnosti izdaje proizvođač i/ili uvoznik na temelju izvješća o ispitivanju tekućeg naftnog goriva obavljenog u akreditiranom laboratoriju prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(3) Izjava o sukladnosti koja se izdaje na temelju izvješća o ispitivanju tekućeg naftnog goriva izdanog u trećim državama, može se izdati ako je uz izvješće priložena potvrda o provjeri tog izvješća od strane pravne osobe akreditirane prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste.

(4) Dobavljač je dužan uz pošiljku tekućih naftnih goriva priložiti Izjavu o sukladnosti na Obrascu TNG-1.

(5) Dobavljač je dužan uz pošiljku brodskog goriva osigurati zapečaćeni uzorak.

(6) Izjavom o sukladnosti dobavljač daje pisano jamstvo da tekuće naftno gorivo odgovara graničnim vrijednostima propisanima ovom Uredbom.

(7) Izjava o sukladnosti u preslici slijedi pošiljku, a dobavljač zadržava izvornik Izjave o sukladnosti.

(8) Izjava o sukladnosti u izvorniku i preslici te izvješće akreditiranog laboratorija o obavljenom ispitivanju moraju se čuvati dvije godine od dana izdavanja.

Članak 22.

U slučaju sumnje da tekuće naftno gorivo koje je stavljeno na tržište Republike Hrvatske ne odgovara kvaliteti propisanoj ovom Uredbom, gospodarski inspektor može odrediti ponovno ispitivanje.

Članak 23.

(1) Dobavljač i distributer dužni su voditi evidenciju o količini tekućih naftnih goriva stavljenih na tržište Republike Hrvatske ili korištenih za vlastite potrebe.

(2) U evidenciji iz stavka 1. ovoga članka dobavljač i distributer dužni su, za svaku vrstu goriva ili energije, voditi podatke o njezinom podrijetlu i mjestu gdje je pojedina vrsta goriva nabavljena.

(3) Dobavljač i distributer dužni su dostaviti Agenciji podatke iz evidencije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka do 31. siječnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, u elektroničkom obliku, koristeći formate i protokole (obrasce) iz Odluke 2002/159/EZ koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva

Članak 24.

Distributer je dužan osigurati praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva koje je stavio na tržište Republike Hrvatske ili koje koristi za vlastite potrebe.

Članak 25.

(1) Praćenje kvalitete tekućih naftnih goriva distributer provodi sukladno godišnjem programu praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Program sadrži osobito:

1. način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje, plovila, skladišta i cisterne za prijevoz goriva,

2. broj i učestalost uzimanja uzoraka,

3. lokacije uzorkovanja, ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je distributer stavio na tržište Republike Hrvatske ili koje koristi za vlastite potrebe,

4. način obavljanja laboratorijske analize uzoraka tekućih naftnih goriva.

(3) Ministarstvo izrađuje i donosi Program sukladno važećem europskom standardu.

(4) Program se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 26.

(1) Uzorkovanje i ocjenu rezultata laboratorijske analize tekućih naftnih goriva za potrebe Programa i ponovnog ispitivanja iz članka 22. ove Uredbe može obavljati pravna osoba koja je akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

(2) Uzorkovanje tekućega naftnoga goriva iz stavka 1. ovoga članka na skladištu, plovilu i cisterni za prijevoz goriva izvodi se prema zahtjevu norme HRN EN ISO 3170 i HRN EN ISO 3171, a na benzinskim postajama prema zahtjevu norme HRN EN 14275.

Članak 27.

(1) Izvješće o obavljenim ispitivanjima tekućih naftnih goriva prema Programu, distributer je dužan dostaviti Agenciji do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu, koristeći formate i protokole (obrasce) iz Odluke 2002/159/EZ koje Agencija objavljuje na svojim internetskim stranicama u elektroničkom obliku.

(2) Agencija izrađuje izvješće o obavljenom ispitivanju tekućih naftnih goriva stavljenih na tržište Republike Hrvatske na temelju prikupljenih podataka iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka Agencija dostavlja Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 28.

(1) Za dostavu podataka iz članka 23. stavka 3. i članka 27. stavka 1. ove Uredbe koristi se elektronička programska oprema (mrežna aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka. Agencija dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup mrežnoj aplikaciji.

(1) Agencija izdaje dobavljaču, odnosno distributeru, potvrdu o primitku podataka iz članka 23. stavka 3. i članka 27. stavka 1. ove Uredbe, u elektroničkom obliku.

Članak 29.

Prilog I. i Obrazac TNG – 1 sastavni su dio ove Uredbe.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Do 31. prosinca 2013. godine količina metilciklopentadienil manganovog trikarbonila (MMT), kao metalnog aditiva u benzinu i dizelskom gorivu na tržištu Republike Hrvatske, ograničava se na 6 mg mangana po litri.

Članak 31.

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2013. godinu (»Narodne novine«, broj 4/2013) važi do isteka roka na koji je donesen.

Članak 32.

(1) Pokrenuti postupci po odredbama Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 33/2011) do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama te Uredbe.

(2) Prekršajni postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ove Uredbe dovršit će se prema odredbama propisa koji je bio na snazi do stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 33/2011).

Članak 34.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 10. ove Uredbe koja stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 022-03/13-03/96

Urbroj: 50301-05/25-13-4

Zagreb, 5. rujna 2013.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG I.

METODE ISPITIVANJA*

Benzin

• istraživački oktanski broj

HRN EN ISO 5164

ASTM D 2699

• motorni oktanski broj

HRN EN ISO 5163

ASTM D 2700

• tlak para

HRN EN 13016-1

ASTM D 5191

• destilacija

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina ugljikovodika: (1)

– olefini

– aromati

HRN EN 15553

HRN EN ISO 22854

ASTM D 1319

• količina benzena

HRN EN 238

HRN EN 12177

HRN EN 14517

HRN EN ISO 22854

ASTM D 4053

• količina kisika (2)

• količina oksigenata

HRN EN 1601

HRN EN 14517

HRN EN ISO 22854

HRN EN 13132

ASTM D 4815

• količina ukupnog sumpora do najviše 10 mg/kg

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 14596

ASTM D 5453

• količina olova

HRN EN 237

HRN EN 13723

Dizelsko gorivo

• cetanski broj (3)

HRN EN ISO 5165

HRN EN 15195

ASTM D 613

• gustoća kod 15 °C (4)

HRN EN ISO 3675

HRN EN ISO 12185

ASTM D 1298

ASTM D 4052

• destilacija

HRN EN ISO 3405

ASTM D 86

• količina policikličkih aromatskih ugljikovodika

HRN EN 12916

• količina ukupnog sumpora: do najviše 10 mg/kg (5)

HRN EN ISO 20846

HRN EN ISO 20884

HRN EN ISO 14596

ASTM D 5453

• količina metilnih estera masnih kiselina (FAME)

HRN EN 14078

Petrolej

• količina sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596

ASTM D 2622

ASTM D 4294

• količina aromata

HRN EN 12916

Plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva

• količina sumpora

HRN EN ISO 8754

HRN EN ISO 14596

ASTM D 2622

ASTM D 4294

Legenda:

* U slučaju spora glede interpretacije rezultata ispitivanja primjenjuje se važeće izdanje norme HRN EN ISO 4259.

(1) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine ugljikovodika primjenjuje se važeće izdanje metode HRN EN ISO 22854

(2) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja količine kisika primjenjuje se važeće izdanje metode HRN EN 1601

(3) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja cetanskoga broja primjenjuje se važeće izdanje metode HRN EN ISO 5165

(4) U slučaju spora glede rezultata ispitivanja gustoće primjenjuje se važeće izdanje metode HRN EN ISO 3675

(5) U slučaju spora glede količine sumpora međulaboratorijska ispitivanja nisu utvrdila razliku u točnosti rezultata između važećih izdanja metoda HRN EN ISO 20846 i HRN EN ISO 20884.


                                                                                                               OBRAZAC TNG – 1
                                                                              Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva

IZJAVA O SUKLADNOSTI

(1) Broj: _____________________________________________________

(2) Osobni identifikacijski broj (OIB) dobavljača: ____________________

(3) Naziv dobavljača:___________________________________________

Ulica i broj:_________________ Grad:_____________________________

Telefon:_______________________ Telefaks: _______________________

Ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača:

_____________________________________________________________

(4) Naziv proizvoda: ____________________________________________

Količina pošiljke: ________________________________________________

Broj otpremnice i datum i/ili broj carinske deklaracije i datum: ____________

(5) Država proizvodnje tekućega naftnoga goriva: _____________________

(6) Tekuće naftno gorivo ispitano je u akreditiranom laboratoriju: _________,

broj i datum izvješća o ispitivanju: __________________________________

(7) S potpunom odgovornošću izjavljujem da je kvaliteta tekućega naftnoga goriva za koje se izdaje ova Izjava sukladna zahtjevima propisanima u Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva i da je ispitivanje izvedeno po propisanim metodama u Uredbi o kvaliteti tekućih naftnih goriva.

(8) Oznaka i broj norme za proizvod:

(9) U _______________________

                                                                                           Odgovorna osoba:

                           M.P.                                                        _________________
                                                                                                  (potpis)


UPUTE ZA ISPUNJAVANJE
IZJAVE O SUKLADNOSTI

(1) Svaka Izjava o sukladnosti mora imati slijedni broj.

Treba upisati:

(2) osobni identifikacijski broj (OIB) dobavljača tekućega naftnoga goriva, koji se vodi u evidenciji Ministarstva financija – Porezna uprava,

(3) naziv i adresu dobavljača; za veće trgovačko društvo može se naznačiti tehnološka jedinica, upisati ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača,

(4) naziv proizvoda, odnosno tekućega naftnoga goriva; za određeni proizvod upisati količinu pošiljke te broj otpremnice i/ili carinske deklaracije i njihov datum,

(5) državu proizvodnje tekućega naftnoga goriva,

(6) podatke o akreditiranom laboratoriju, te broj i datum izvješća o ispitivanju,

(7) odgovorna osoba potvrđuje navedeno u točki 7,

(8) oznaku i broj norme za proizvod,

(9) mjesto i datum ispunjavanja te čitljivo ime i prezime odgovorne osobe, potpis i pečat tvrtke.

Napomena:

– Svi se podaci upisuju štampanim slovima, rukom, pisaćim strojem ili računalom.

– Izjava o sukladnosti je A4 formata, izvornik se predaje carinskoj službi, odnosno zadržava ga dobavljač, a preslika Izjave o sukladnosti slijedi pošiljku do benzinske postaje i skladišta vlasnika i/ili korisnika stacionarnog izvora.

113 11.09.2013 Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva 113 11.09.2013 Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva 113 11.09.2013 Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva