Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 113/2013 (11.9.2013.), Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2464

Na temelju članka 68. stavka 7. i članka 72. stavka 4. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ TREĆIH ZEMALJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

POGLAVLJE I.
TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla koji se unose na područje Republike Hrvatske, uvjeti koje moraju ispunjavati granične veterinarske postaje, te posebni veterinarski uvjeti za slobodne zone, slobodna skladišta i carinska skladišta.

(2) Veterinarske preglede iz stavka 1. ovoga članka na graničnim veterinarskim postajama, slobodnim carinskim zonama odnosno skladištima obavljaju granični veterinarski inspektori. Veterinarski pregledi proizvoda koji se unose iz trećih zemalja na područje Republike Hrvatske ili jedno od područja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004).

(3) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30. 1. 1998.), kako je izmijenjena sljedećim pravnim aktima Europske unije:

– Uredbom (EZ) br. 882/2004,

– Direktivom Vijeća 2006/104/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih direktiva u području poljoprivrede (veterinarsko i fitosanitarno zakonodavstvo) zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske (SL L 363, 20. 12. 2006.),

– Aktom o uvjetima pristupanja Republike Hrvatske i prilagodbama Ugovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju – Prilog V. Popis iz članka 18. Akta o pristupanju: prijelazne mjere – 5. Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, IV. Neum (SL L 112, 24. 4. 2012.) i

– Direktivom Vijeća 2013/20/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi određenih direktiva u području sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne politike zbog pristupanja Republike Hrvatske (SL 158, 10. 6. 2013.).

Članak 2.

(1) Iznimno od stavka 2. članka 1. ovoga Pravilnika, pošiljke proizvoda koje se unose s područja Republike Hrvatske i provoze preko Neumskog koridora, prije ponovnog unosa na područje Republike Hrvatske, na graničnim prijelazima Klek ili Zaton Doli, ne podliježu veterinarskom pregledu ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a) granični prijelazi na Neumskom koridoru su izgrađeni, opremljeni i imaju odgovarajući broj službenika za nadzor pošiljaka;

(b) za provoz pošiljaka Neumskim koridorom moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

– prijevozna sredstva kojima se provoze pošiljke moraju biti zatvorena,

– prije provoza, pošiljka na prijevoznom sredstvu mora biti zapečaćena, jedinstvenim numeriranim plombama,

– o plombama iz alineje druge ove točke nadležni službenici vode evidenciju,

– nadležni službenici evidentiraju datum i vrijeme izlaska sa i ponovnog ulaska na područje Republike Hrvatske prijevoznog sredstva kojima se provoze pošiljke, radi izračunavanja ukupnog vremena trajanja provoza.

(2) Nadzor nad pošiljkama koje se provoze preko Neumskog koridora iz stavka 1. ovoga članka obavljaju službenici Carinske uprave u skladu s propisima kojima su uređeni djelokrug rada i ovlasti carinskih službenika.

(3) Nije dozvoljen ponovni unos pošiljaka iz stavka 1. ovoga članka na područje Republike Hrvatske ako je:

– plomba na prijevoznom sredstvu oštećena ili zamijenjena ili pošiljka nije plombirana tijekom provoza preko Neumskog koridora,

– vrijeme provoza preko Neumskog koridora znatno prelazi prihvatljivo ukupno vrijeme provoza s obzirom na ukupnu udaljenost i uvjete prometa, osim ako nadležno tijelo prije odobravanja ponovnog unosa pošiljke obavi procjenu rizika unošenja pošiljke za zdravlje životinja i javno zdravlje te donese djelotvorne, razmjerne i ciljane mjere na temelju obavljene procjene.

(4) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o pojedinačnim slučajevima neispunjavanja zahtjeva iz stavka 1. točke (b) ovoga članka i poduzetim mjerama u slučaju iz stavka 3. ovog članka.

Pojmovnik

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se pojmovi iz članka 2. Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (»Narodne novine« broj 139/2008)[1], članka 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/2008)[2] i sljedeći pojmovi:

(a) proizvodi – proizvodi životinjskog podrijetla navedeni u: Pravilniku o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta1, Pravilniku o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije2, Uredbi (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1069/2009), Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 75/2009)[3] i

Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 139, 30. 4. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 854/2004), te biljni proizvodi iz članka 19. ovoga Pravilnika;

(b) dokumentacijski pregled – pregled veterinarskog certifikata, veterinarskog dokumenta ili drugih dokumenata koji prate pošiljku;

(c) identifikacijski pregled – veterinarski pregled kojim se utvrđuje usklađenost dokumenata s pošiljkom;

(d) fizički pregled – pregled koji uključuje kontrolu pakiranja, temperature, organoleptičkih svojstava i uzimanje uzoraka za laboratorijsko ispitivanje, radi utvrđivanja ispunjava li pošiljka odnosno proizvodi propisane veterinarske uvjete koji su navedeni na popratnim dokumentima;

(e) osoba odgovorna za pošiljku – svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za pošiljku u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19. 10. 1992., u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 2913/92), uključujući i zastupnika iz članka 5. Uredbe (EEZ) br. 2913/92, koji preuzima odgovornost za pošiljku nakon provedenih kontrola propisanih odredbama ovoga Pravilnika;

(f) pošiljka – količina proizvoda iste vrste, obuhvaćena u istom dokumentu odnosno dokumentima određenim veterinarskim propisima, koji su istim prijevoznim sredstvom dopremljeni iz iste države ili iz istog dijela države;

(g) granična veterinarska postaja – veterinarska postaja na graničnom prijelazu, koja je u skladu s odredbom članka 7. ovoga Pravilnika određena za obavljanje veterinarskih pregleda proizvoda;

(h) uvoz – puštanje robe u slobodan promet i namjera puštanja proizvoda u slobodan promet u skladu s člankom 79. Uredbe (EEZ) br. 2913/92;

(i) carinski dopušteno postupanje ili uporaba – znači carinski dopušteno postupanje ili uporabu u skladu s člankom 4. točkom 15. Uredbe (EEZ) br. 2913/92;

(j) uvjeti za uvoz – veterinarski uvjeti određeni zakonodavstvom Europske unije (u daljnjem tekstu: zakonodavstvo EU) kojima moraju udovoljavati proizvodi namijenjeni uvozu;

(k) nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane;

(l) treća zemlja – zemlja koja nije država članica Europske unije;

(m) Neumski koridor – područje Bosne i Hercegovine preko kojeg Bosna i Hercegovina izlazi na Jadransko more i dijeli kopneno područje Republike Hrvatske na dva dijela.

POGLAVLJE II.
ORGANIZACIJA I OBAVLJANJE PREGLEDA

Članak 4.

(1) Niti jedna pošiljka iz treće zemlje, osim pošiljaka proizvoda koje se unose s područja Republike Hrvatske i provoze preko Neumskog koridora na koje se odnosi članak 2. ovoga Pravilnika ne smije se unijeti na područje Republike Hrvatske, odnosno na područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, bez da je prethodno podvrgnuta veterinarskom pregledu u skladu s njegovim odredbama.

(2) Pošiljke iz stavka 1. ovog članka mogu se unositi na područje Republike Hrvatske samo preko odobrenih graničnih veterinarskih postaja.

(3) Osobe odgovorne za pošiljke obvezne su graničnom veterinarskom osoblju na graničnoj veterinarskoj postaji preko koje se pošiljka unosi unaprijed dostaviti podatke o pošiljci ispunjavanjem dokumenta iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, ili dostaviti detaljan opis pošiljke, u pisanom ili u elektroničkom obliku, uključujući pošiljke proizvoda iz članka 10. i članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika. Granični veterinarski inspektor ovlašten je tražiti uvid u brodske i avionske teretne listove radi provjere jesu li u skladu s predočenim izjavama i dokumentima.

(4) Carinski ured čija nadležnost obuhvaća područje granične veterinarske postaje može odobriti zahtijevano carinsko postupanje ili uporabu pošiljke jedino u skladu s uvjetima navedenim u ZVDU.

Članak 5.

(1) Svaka pošiljka mora biti podvrgnuta pregledu od strane graničnog veterinarskog inspektora u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika na graničnoj veterinarskoj postaji iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Za svaku pošiljku granični veterinarski inspektor na osnovi podataka iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika provjerava bazu podataka iz Priloga I. Odluke Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o informatizaciji postupaka veterinarskog uvoza (projekt Shift), o izmjeni direktiva 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluke 90/424/EEZ i o stavljanju izvan snage Odluke 88/192/EEZ (SL L 243, 25. 8. 1992., u daljnjem tekstu: Odluka 92/438/EEZ). Za svaku pošiljku namijenjenu unosu u Republiku Hrvatsku, odnosno na područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, granični veterinarski inspektor mora osigurati obavljanje svih radnji potrebnih za održavanje navedene baze podataka.

(3) Svaka pošiljka mora biti podvrgnuta dokumentacijskom pregledu, bez obzira na carinsko dopušteno postupanje ili uporabu kako bi se utvrdilo:

(a) da podaci navedeni na certifikatima ili dokumentima iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika odgovaraju podacima na ranije dostavljenom zahtjevu iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika;

(b) u slučaju uvoza, da podaci navedeni u certifikatima ili dokumentima osiguravaju tražena jamstva.

(4) Iznimno od posebnih slučajeva navedenih u člancima 10. do 16. ovoga Pravilnika, granični veterinarski inspektor obavlja i sljedeće preglede i kontrole:

1. identifikacijski pregled pošiljke radi utvrđivanja da proizvodi odgovaraju podacima navedenim na pratećim certifikatima ili dokumentima. Osim pošiljaka u rasutom stanju navedenih u Pravilniku o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda (»Narodne novine« broj 81/2009)[4] i u odnosu na patogene prema Pravilniku o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije2, ovaj postupak obuhvaća:

(a) kad se pošiljka proizvoda dopremi na granični prijelaz u kontejnerima, kontrolira se usklađenost plombi koje je stavio službeni veterinar (ili nadležno tijelo), u skladu s važećim zakonodavstvom EU, jesu li plombe neoštećene i odgovaraju li podaci na plombama podacima u pratećim dokumentima ili certifikatima;

(b) u ostalim slučajevima:

– za sve vrste proizvoda identifikacijski pregled obuhvaća provjeru pečata, službenih oznaka odnosno zdravstvenih oznaka iz kojih je vidljiva država i objekt podrijetla i odgovaraju li onima na certifikatu ili dokumentu,

– kod ambalažiranih ili pakiranih proizvoda obavlja se i provjera specifičnih deklaracija propisanih veterinarskim propisima;

2. fizički pregled svake pošiljke:

(a) kako bi se osiguralo da proizvodi udovoljavaju zahtjevima važećih EU propisa i da su prikladni za uporabu u svrhu navedenu na pratećem certifikatu ili dokumentu. Pregledi se moraju provoditi sukladno kriterijima iz Priloga III. ovoga Pravilnika;

(b) tijekom fizičkog pregleda pošiljke provode se:

– laboratorijski testovi na samom graničnom prijelazu ili;

– službeno uzorkovanje pošiljaka za daljnju analizu u za to ovlaštenim laboratorijima.

Članak 6.

(1) Nakon obavljenih veterinarskih pregleda granični veterinarski inspektor izdaje ZVDU za pošiljku proizvoda kojim potvrđuje rezultate pregleda u skladu sa obrascem iz Priloga B. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. o postupcima za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja (SL L 21, 28. 1. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 136/2004).

(2) Dokument naveden u stavku 1. ovoga članka prati pošiljku:

– za vrijeme dok je pošiljka pod carinskim nadzorom, u kojem slučaju se navedeni dokument mora staviti u vezu s carinskim dokumentom,

– u slučaju uvoza do mjesta odredišta u Republici Hrvatskoj odnosno na područja iz Priloga I. ovoga Pravilnika, odnosno do prvog objekta u skladu s odredbama Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta1 ili prvog centra ili organizacije odredišta u skladu s odredbama Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije2.

(3) U slučaju da se pošiljka dijeli, odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na svaki pojedini dio.

Članak 7.

(1) Granična veterinarska postaja mora:

(a) biti smještena u neposrednoj blizini mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku, na mjestu koje je odredilo tijelo nadležno za granične prijelaze u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EEZ) br. 2913/92. U slučaju, kada to proizlazi iz zemljopisnih ograničenja (kao što je pristanište ili prolaz za istovar), može se dopustiti da granična veterinarska postaja bude na određenoj udaljenosti od mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2. ovoga članka, i u slučaju željezničkog prijevoza, na prvoj željezničkoj stanici određenoj od strane tijela nadležnog za granične prijelaze;

(b) biti pod nadzorom graničnog veterinarskog inspektora, koji je odgovoran za preglede. Graničnom veterinarskom inspektoru može pomagati i posebno obučeno pomoćno osoblje. Granični veterinarski inspektor osigurava da se provode sva ažuriranja baza podataka u skladu s člankom 1. stavkom 1. alinejom trećom Odluke 92/438/EEZ.

(2) Popis graničnih veterinarskih postaja može se naknadno mijenjati ili dopunjavati:

(a) dodavanjem novih graničnih veterinarskih postaja koje predloži nadležno tijelo, nakon što je utvrdilo da takva postaja udovoljava uvjetima iz Priloga II. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama Odluke Komisije 2001/812/EZ od 21. studenoga 2001. o zahtjevima za odobravanje graničnih inspekcijskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se u Zajednicu unose iz trećih država (SL L 306, 23. 11. 2001.);

(b) brisanjem s popisa graničnih veterinarskih postaja kada prestanu udovoljavati uvjetima utvrđenim u Prilogu II. ovoga Pravilnika te posebno u slučajevima kad je ugroženo zdravlje ljudi odnosno životinja.

(3) Nadležno tijelo u ozbiljnim slučajevima, a naročito radi zaštite zdravlja ljudi ili životinja ukida odobrenje za rad granične veterinarske postaje. Granična veterinarska postaja može se ponovo staviti na popis u skladu sa stavkom 2. točkom (a) ovoga članka.

(4) O odluci iz stavka 3. ovoga članka i razlozima za njezino donošenje nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice).

Članak 8.

(1) Svaku pošiljku namijenjenu uvozu u Republiku Hrvatsku, odnosno na područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika moraju pratiti izvorni veterinarski certifikati, dokumenti ili drugi izvorni dokumenti kako to zahtijevaju veterinarski propisi. Izvorni certifikati ostaju na graničnoj veterinarskoj postaji.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 11. ovoga Pravilnika, svaka pošiljka proizvoda iz treće zemlje namijenjena uvozu u Republiku Hrvatsku odnosno na područja iz Priloga I. ovoga Pravilnika, mora biti podvrgnuta identifikacijskom i fizičkom pregledu u skladu s člankom 5. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležni carinski ured neće odobriti uvoz pošiljaka proizvoda bez predočenog dokaza o obavljenim propisanim veterinarskim pregledima i predočenog ZVDU izdanog u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika i dokaza da su naknade za veterinarske preglede propisane Uredbom (EZ) br. 882/2004 ili da će biti plaćene u skladu s odredbama navedene uredbe.

(4) Za pošiljku koja udovoljava uvjetima za uvoz granični veterinarski inspektor osobi odgovornoj za pošiljku daje ovjerenu presliku izvornih certifikata ili dokumenata, te u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika izdaje ZVDU, kojim potvrđuje da na temelju veterinarskih pregleda obavljenih na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljka udovoljava uvjetima za uvoz.

(5) Promet proizvodima na koje se odnose odredbe Pravilnika o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta1 i Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije2 i kojima je dozvoljen ulazak na jedno od područja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika u skladu sa stavkom 3. ovoga članka obavlja se u skladu sa pravilima utvrđenim u navedenim posebnim propisima, a posebno u njihovim Poglavlju II.

Članak 9.

(1) Nadležnom tijelu u mjestu odredišta moraju se dostaviti dodatne informacije putem TRACES mreže iz Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije2 u slučaju kada:

– su proizvodi namijenjeni uvozu u državu članicu ili na njeno područje gdje su određeni posebni uvjeti u skladu sa zakonodavstvom EU,

– su uzeti uzorci, ali rezultati uzorkovanja nisu poznati u trenutku kada prijevozno sredstvo napušta graničnu veterinarsku postaju,

– je u pitanju uvoz odobren za posebne namjene, u slučajevima koji su određeni zakonodavstvom EU.

(2) Svaka pošiljka proizvoda navedena u stavku 1. alineji prvoj i trećoj ovoga članka, a čije je odredište u drugoj državi članici podliježe dokumentacijskom, identifikacijskom i fizičkom pregledu u skladu s člankom 5. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika, na graničnoj veterinarskoj postaji, gdje su proizvodi uneseni, kako bi se posebno utvrdilo udovoljavaju li predmetni proizvodi zahtjevima utvrđenim zakonodavstvom EU, koji se primjenjuju u državi članici ili na području odredišta. Divljač s krznom, koja je uvezena neoguljena podvrgava se identifikacijskom ili fizičkom pregledu, bez obzira na zdravstveni pregled i pretrage na rezidue u skladu s Pravilnikom o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 79/2008 i 51/2013)[5], koji se provode u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30. 4. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 852/2004), Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 853/2004) i Uredbom (EZ) br. 854/2004 u objektu odredišta gdje se meso mora isporučiti pod carinskim nadzorom u skladu sa stavkom 4. alinejom prvom ovoga članka i zajedno sa ZVDU iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika. Rezultati pregleda dostavljaju se nadležnom veterinarskom tijelu odgovornom za graničnu veterinarsku postaju preko koje su proizvodi uneseni. Zavisno od rezultata, po potrebi se primjenjuju mjere navedene u članku 22. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju proizvoda iz stavka 1. alineje prve i treće ovoga članka koji su uneseni u državu članicu koja nije odredišna država članica, nadležno tijelo poduzima sve mjere da pošiljka stigne u državu članicu odredišta.

(4) Proizvodi koji se nadziru u skladu sa zakonodavstvom EU od dolaska na graničnu veterinarsku postaju do objekta na odredištu otpremaju se pod sljedećim uvjetima:

– pošiljke se otpremaju iz mjesta dolaska na graničnu veterinarsku postaju, pa do objekta u mjestu odredišta pod nadzorom nadležnog tijela u nepropusnim vozilima ili kontejnerima koje su zapečatila nadležna tijela. Proizvodi navedeni u stavku 1. alineji trećoj ovoga članka ostaju pod carinskim nadzorom sve dok ne stignu do mjesta odredišta u skladu s procedurom T 5 propisanom odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11. 10. 1993., u daljnjem tekstu: Uredba (EEZ) br. 2454/93) zajedno sa ZVDU propisanim člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika, u kojem se navodi odobreno odredište i ako je primjereno, vrsta namjeravane obrade,

– granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje izvještava veterinarsko tijelo nadležno za objekt u mjestu odredišta o podrijetlu pošiljke te o mjestu odredišta proizvoda preko TRACES mreže,

– proizvodi se podvrgavaju, u objektu na mjestu odredišta, obradi koja je definirana u relevantnom zakonodavstvu EU,

– veterinarski inspektor u mjestu odredišta ili, u slučajevima određenim u Pravilniku o zahtjevima zdravlja životinja i javnog zdravlja za promet i uvoz određenih proizvoda4 veterinarski inspektor odgovoran za posredničko skladište, mora biti obaviješten od uprave objekta odredišta ili posredničkog skladišta o dolasku proizvoda na odredište, a ovaj u roku 15 dana o tome mora obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora na graničnoj veterinarskoj postaji koja je najavila pošiljku. On provodi redovne provjere kako bi bio siguran da su proizvodi stigli u objekt odredišta, posebno provjeravajući ulazne podatke.

(5) Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 20. ovoga Pravilnika, ako se nadležnom tijelu granične veterinarske postaje u mjestu ulaska podnese dokaz da proizvodi najavljeni za određeni odobreni objekt nisu stigli na svoje odredište, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere protiv osobe odgovorne za pošiljku.

(6) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji popis ovlaštenih objekata iz stavka 4. ovoga članka za predmetne proizvode u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU. U slučaju kada objekt ne ispunjava zahtjeve o obavješćivanju, nadležno tijelo ovlašteno je ukinuti odobrenje za rad objekta i poduzeti mjere u skladu s razmjerom nastalog rizika.

Članak 10.

Pošiljke namijenjene uvozu u Republiku Hrvatsku odnosno na područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika koje stignu na jednu graničnu veterinarsku postaju, a namijenjene su za uvoz preko druge granične veterinarske postaje podliježu identifikacijskom i fizičkom pregledu u graničnoj veterinarskoj postaji na mjestu krajnjeg odredišta, ako se radi o morskom ili zračnom prijevozu. Na graničnoj veterinarskoj postaji na mjestu ulaska obavljaju se sljedeći postupci:

(a) ako se pošiljka pretovaruje iz jednog zrakoplova u drugi ili iz jednog plovila u drugo unutar područja iste luke ili zračne luke koji je pod carinskim nadzorom bilo direktno ili nakon što je prethodno bila istovarena na pristaništu ili pisti u vremenu kraćem od minimalnog roka navedenog u točki (b) ovoga članka, osoba odgovorna za pošiljku o tome obavještava nadležno tijelo. Nadležno tijelo može, iznimno ako postoji rizik po zdravlje ljudi ili životinja, obaviti dokumentacijski pregled proizvoda na temelju certifikata ili veterinarskog dokumenta o podrijetlu ili koje druge originalne isprave koja prati predmetnu pošiljku ili njegove vjerodostojne preslike;

(b) ako je pošiljka istovarena na neki drugi način, ona mora:

– biti uskladištena u određenom maksimalnom i minimalnom razdoblju i pod određenim uvjetima, pod nadzorom nadležnog tijela, u carinskom području luke ili zračne luke do otpreme u drugu graničnu veterinarsku postaju morem ili zrakom;

– biti podvrgnuta dokumentacijskom pregledu u skladu s točkom (a) ovoga članka;

– ne dovodeći u pitanje članak 20. ovoga Pravilnika, iznimno se podvrgava identifikacijskom i fizičkom pregledu ako postoji bilo kakva mogućnost ugrožavanja zdravlja ljudi ili životinja.

Članak 11.

Na zahtjev nadležnog tijela ako je popraćen potrebnim podacima koji podupiru zahtjev ili na vlastitu inicijativu Europska komisija može odrediti da učestalost fizičkih pregleda pošiljaka pod određenim uvjetima bude manja, a posebno na temelju rezultata prethodnih pregleda, koji se obavljaju nad pošiljkama proizvoda za koje su uvjeti uvoza usklađeni, odnosno nad pošiljkama proizvoda koji ispunjavaju sljedeća tri uvjeta:

(a) da potječu iz trećih zemalja ili područja trećih zemalja koje daju odgovarajuća zdravstvena jamstva s obzirom na kontrole u mjestu podrijetla proizvoda koji su namijenjeni za uvoz u Republiku Hrvatsku odnosno na područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

(b) da dolaze iz objekata koji se nalaze na listi sastavljenoj u skladu s pravilima EU;

(c) da se za proizvode o kojima je riječ izdaju uvozni certifikati.

Članak 12.

(1) Republika Hrvatska odobrava provoz pošiljaka iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju u ime svih država članica kroz koje bi se taj provoz trebao odvijati jedino u slučajevima kada:

(a) navedene pošiljke dolaze iz treće zemlje, čijim proizvodima nije zabranjen ulazak na područje Republike Hrvatske i područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, a namijenjene su za neku drugu treću zemlju. Nadležno tijelo može odustati od zahtjeva da se pretovar pošiljki obavlja u skladu člankom 10. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika, iz jednog zrakoplova u drugi ili iz jednog plovila u drugo unutar područja iste luke ili zračne luke koji je pod carinskim nadzorom u svrhu ponovne otpreme bez daljnjeg zaustavljanja na području Republike Hrvatske odnosno područjima navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika prema opće utvrđenim kriterijima;

(b) je takav provoz prethodno odobrio granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje Republike Hrvatske gdje je pošiljka unesena na područje Republike Hrvatske;

(c) se osoba odgovorna za pošiljku unaprijed obveže da će primiti pošiljku natrag ako pošiljka proizvoda bude odbijena i zbrinuti je u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika.

(2) U cilju odobravanja iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) pošiljke prijavljene za provoz na graničnoj veterinarskoj postaji moraju pratiti dokumenti navedeni u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika i po potrebi, ovjereni prijevodi takvih dokumenata;

(b) pošiljka proizvoda mora se prijaviti navedenoj graničnoj veterinarskoj postaji radi obavljanja dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda. Nadležno tijelo može dozvoliti odstupanje od dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda za morski i zračni prijevoz ako pošiljka:

– nije istovarena. U tom slučaju, i ne dovodeći u pitanje odredbe članka 20. ovoga Pravilnika, dokumentacijski pregled ograničava se na kontrolu brodskog manifesta,

– je pretovarena u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika, iz jednog zrakoplova u drugi ili iz jednog plovila u drugo unutar područja iste luke ili zračne luke koji je pod carinskim nadzorom. U iznimnim slučajevima koji mogu predstavljati rizik po zdravlje ljudi ili životinja ili kada se sumnja na postojanje nepravilnosti, moraju se obaviti dodatni fizički pregledi;

(c) u slučaju da takva pošiljka prolazi kroz područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika cestovnim putem, željeznicom ili vodenim putem:

– šalje se pod carinskim nadzorom u skladu s T 1 procedurom propisanom odredbama Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 do mjesta izlaska iz Republike Hrvatske odnosno područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, zajedno s dokumentom koji je potreban u skladu sa stavkom 2. točkom (a) ovoga članka i ZVDU iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, i u kojem je navedena granična veterinarska postaja preko koje će pošiljka napustiti Republiku Hrvatsku odnosno područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika,

– prevozi se, bez istovara proizvoda ili dijeljenja nakon napuštanja ulazne granične veterinarske postaje, u prijevoznim sredstvima ili kontejnerima zapečaćenim od strane nadležnog tijela. Tijekom prijevoza zabranjeno je bilo kakvo manipuliranje pošiljkom,

– napusti Republiku Hrvatsku odnosno područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, preko izlazne granične veterinarske postaje u razdoblju od najviše 30 dana od dana dolaska na ulaznu graničnu veterinarsku postaju, osim u slučaju kada je dozvoljeno odstupanje u skladu s posebno utvrđenim postupkom, kada se uzima u obzir valjano potvrđena zemljopisna udaljenost;

(d) granični veterinarski inspektor koji odobri prijevoz obavještava putem TRACES sustava graničnog veterinarskog inspektora granične veterinarske postaje na mjestu izlaska;

(e) granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje na mjestu izlaska potvrđuje na ZVDU iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika da su odnosne pošiljke napustile Republiku Hrvatsku odnosno područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika, te primjerak navedenog dokumenta šalje graničnoj veterinarskoj postaji na mjestu ulaska faksom ili na drugi način. Ako granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje na mjestu ulaska nije bio obaviješten o izlasku pošiljke iz Republike Hrvatske odnosno područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika u roku koji je određen u stavku 2. točki (c) alineji trećoj ovoga članka, to prijavljuje nadležnom carinskom uredu, koji će po potrebi daljnjom istragom utvrditi stvarno odredište proizvoda.

(3) Sve troškove iz ovoga članka snosi osoba odgovorna za pošiljku ili njen predstavnik, bez obeštećenja od strane Republike Hrvatske, u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004.

Članak 13.

(1) Nadležno tijelo može dozvoliti uvoz pošiljaka u slobodnu zonu, slobodno skladište ili carinsko skladište u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2913/92, ako je osoba odgovorna za pošiljku unaprijed naznačila da su proizvodi koji se unose namijenjeni isključivo za puštanje u slobodan promet na području Republike Hrvatske, odnosno na jedno od područja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, ili postoji neka druga krajnja uporaba koju treba navesti, i udovoljavaju li proizvodi uvjetima uvoza. U nedostatku jasne naznake o krajnjoj uporabi proizvoda smatra se da su proizvodi namijenjeni puštanju u slobodni promet u Republici Hrvatskoj odnosno na područjima navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Pošiljke proizvoda na ulaznoj graničnoj veterinarskoj postaji podliježu dokumentacijskom, identifikacijskom i fizičkom pregledu kako bi se utvrdilo da proizvodi udovoljavaju navedenim uvoznim uvjetima. Fizički pregled nije obvezan, osim u slučaju kada se dokumentacijskim pregledom posumnja da postoji rizik po zdravlje životinja ili ljudi i da proizvodi ne udovoljavaju propisanim uvjetima uvoza. Takve pošiljke moraju pratiti dokumenti iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika. Ako je potrebno, prilažu se i ovjereni prijevodi navedenih dokumenata.

(3) Ako nakon pregleda iz stavka 2. ovoga članka bude utvrđeno da su ispunjeni propisani uvjeti, granični veterinarski inspektor izdaje ZVDU iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika te sukladno carinskim dokumentima odobrava unos robe u skladište u slobodnoj zoni, slobodno skladište ili carinsko skladište.

(4) Ako se nakon pregleda iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da proizvodi ne udovoljavaju propisanim uvjetima, granični veterinarski inspektor izdaje ZVDU naveden u članku 6. stavku 1. ovoga Pravilnika sukladno odgovarajućim carinskim dokumentima. Nadležni granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje i nadležni carinski ured u takvim slučajevima mogu odobriti unos u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladište ili carinsko skladište, ako su, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 17. ovoga Pravilnika, ispunjeni sljedeći zahtjevi:

(a) da proizvodi ne dolaze iz države koja podliježe zabrani kako je utvrđeno u članku 12. stavku 1. točke (a) ovoga Pravilnika;

(b) skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta ili carinska skladišta moraju biti odobrena od strane nadležnog tijela za skladištenje proizvoda. Takva skladišta moraju udovoljiti sljedećim zahtjevima:

– moraju se sastojati od zatvorenog prostora s ulazima i izlazima pod stalnom kontrolom odgovorne osobe skladišta. Ako je skladište smješteno u slobodnoj zoni, cjelokupno područje zone mora biti zatvoreno i pod stalnim carinsku nadzorom,

– moraju udovoljavati uvjetima za dobivanje odobrenja utvrđenim u veterinarskim propisima koji se odnose na skladišta za skladištenje odnosnih proizvoda,

– moraju imati uređeno dnevno vođenje evidencija o svim pošiljkama koje ulaze u ili izlaze iz skladišta, s pojedinostima o naravi i količini proizvoda po pošiljci, te nazivu i adresi primatelja. Te evidencije moraju se čuvati najmanje tri godine.

– moraju raspolagati skladišnim i/ili rashladnim prostorom koji omogućava zasebno skladištenje proizvoda koji ne udovoljavaju veterinarskim propisima. Nadležno tijelo može u slučaju postojećih skladišta odobriti odvojeno skladištenje takvih proizvoda u istom prostoru ako se proizvodi skladište u ograđenim prostorima pod ključem,

– moraju imati osigurane prostorije za potrebe osoblja koje provodi veterinarske preglede ako kontrole iz stavka 2. ovoga članka dokažu da je osoba odgovorna za pošiljku dala neistinita izjavu sukladno stavku 1. ovoga članka, takva osoba je obvezna ukloniti robu u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika.

(5) Nadležno tijelo:

– nadzire ispunjavanje uvjeta za odobravanje skladišta;

– zabranjuje uskladištenje proizvoda koji ne udovoljavaju veterinarskim uvjetima za uvoz u istim prostorima ili jedinicama s proizvodima koji tim uvjetima udovoljavaju;

– osigurava učinkovitu kontrolu na ulazima i izlazima iz skladišta i veterinarski nadzor tijekom vremena kada je skladište otvoreno. Mora osobito osigurati da proizvodi koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima ne smiju napustiti prostorije ili jedinice u kojima su uskladišteni bez suglasnosti nadležnog tijela;

– provodi sve potrebne kontrole radi sprječavanja bilo kakve izmjene, zamjene proizvoda uskladištenih u skladištu, ili bilo kakve druge promjene pakiranja, pripreme za tržište ili obrade.

(6) Granični veterinarski inspektor, u svrhu zaštite zdravlja ljudi ili životinja može zabraniti unos proizvoda u carinska skladišta, slobodna skladišta ili slobodne zone ako ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Za pošiljke čija istovjetnost nije osigurana stavljanjem carinskih plombi ne može se odobriti unos u slobodne zone, slobodna skladišta ili carinska skladišta.

(8) Pošiljke navedene u stavku 4. ovoga članka mogu napustiti slobodne zone, slobodna skladišta ili carinska skladišta jedino kako bi bile otpremljene u treću zemlju ili u skladište navedeno u članku 14. ovoga Pravilnika ili kako bi bile uništene pod uvjetom da:

– se otpremanje u treću zemlju obavlja u skladu sa zahtjevima iz članka 12. stavka 2. točaka (a), (c), (d) i (e) te članka 12. stavka 1. točke (c) ovoga Pravilnika;

– se prijenos u skladište obavlja kako je navedeno u članku 14. ovoga Pravilnika u skladu s postupkom T 1, s imenom i mjestom skladišta navedenim u pratećoj veterinarskoj dokumentaciji kako je propisano navedenim člankom,

– se prijevoz do mjesta uništenja obavi tek nakon dentauracije odnosnih proizvoda;

Odnosne pošiljke se otpremaju pod uvjetima koji osiguravaju prijevoz bez istovarivanja robe, pod nadzorom nadležnih tijela, u nepropusnim vozilima ili kontejnerima zapečaćenim od strane nadležnih tijela. Takve se pošiljke ne smiju prenositi između skladišta navedenih u ovom članku.

(9) Za sve troškove nastale zbog primjene ovog članka, uključujući i troškove inspekcije i potrebnih pregleda, tereti se osoba odgovorna za pošiljku bez obeštećenja od strane Republike Hrvatske.

(10) Nadležno tijelo Republike Hrvatske sastavlja popis:

(a) slobodnih zona, slobodnih skladišta i carinskih skladišta navedenih u stavku 4. ovoga članka;

(b) gospodarskih subjekata koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu navedenih u članku 14. ovoga Pravilnika.

(11) U slučaju neispunjavanja uvjeta navedenih u stavcima 1. do 10. ovoga članka koji se odnose na skladište, nadležno tijelo ukida odobrenje iz stavka 4. točke (b) ovoga članka, te o ukidanju odobrenja obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije.

(12) Ako se utvrde nepravilnosti, namjerne ili prouzročene ozbiljnim nemarom, prema osobi odgovornoj za prijevoz pošiljke po napuštanju skladišta poduzimaju se kaznene mjere.

Članak 14.

(1) Gospodarski subjekti koji izravno opskrbljuju prijevozna sredstva u međunarodnom pomorskom prometu proizvodima navedenim u članku 13. stavku 4. ovoga Pravilnika namijenjenima prehrani osoblja i putnika moraju pored ispunjavanja zahtjeva iz članka 13. stavaka 1. i 2., stavka 4. točke (a) i točke (b) alineje druge, treće i četvrte, te stavaka 5., 6., 7. i 9. ovoga Pravilnika:

(a) biti odobreni od nadležnog tijela kao gospodarski subjekti koji opskrbljuju prijevozna sredstva u međunarodnom pomorskom prometu;

(b) dobavljati proizvode koji su mogli biti prerađeni jedino ako sirovina udovoljava zahtjevima propisanim EU zakonodavstvom;

(c) posjedovati zatvorene prostorije čiji su ulazi i izlazi pod stalnom kontrolom odgovorne osobe. Kada je skladište smješteno u slobodnoj zoni, primjenjivat će se odredbe iz članka 13. stavka 4. točke (b) prve alineje druge rečenice ovoga Pravilnika;

(d) poduzeti mjere da proizvodi navedeni u članku 13. stavku 4. ovoga Pravilnika ne budu stavljeni u promet na područje Republike Hrvatske i na područja navedena u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

(e) obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora što je ranije moguće o prispijeću proizvoda u skladište.

(2) Gospodarski subjekti iz stavka 1. ovoga članka moraju:

(a) obavljati isporuke neposredno na palubu pomorskog prijevoznog sredstva ili u za to posebno odobreno skladište u luci odredišta pod uvjetom da su poduzete mjere kojima se osigurava da proizvodi neće ni pod kojim okolnostima napustiti područje luke prema drugom odredištu. Prijevoz proizvoda od skladišta podrijetla do luke odredišta mora se obavljati pod carinskim nadzorom u skladu s T 1 procedurom propisanom Uredbom (EEZ) br. 2913/92, a proizvode mora pratiti veterinarski dokument sastavljen u skladu s postupkom navedenim u članku 5. ovoga Pravilnika;

(b) unaprijed obavijestiti nadležno tijelo lučke zone države članice iz koje se proizvodi isporučuju i nadležno tijelo luke države članice odredišta o datumu otpreme proizvoda i mjestu odredišta;

(c) priložiti i dokaz da su proizvodi stigli na krajnje odredište;

(d) čuvati evidencije ulazaka i otprema najmanje tri godine. Evidencije moraju omogućiti provjeru dijelova pošiljaka koji su ostali u skladištu.

(3) Gospodarski subjekti ne smiju opskrbljivati pomorska prijevozna sredstva proizvodima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima, osim opskrbe putnika i posade izvan obala Republike Hrvatske i država navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika u skladu s važećim propisima.

(4) Nadležno tijelo lučke zone države članice iz koje su proizvodi nabavljeni, obavijestit će nadležno tijelo zone države članice odredišta prije otpreme proizvoda te će putem TRACES sustava obavijestiti o mjestu odredišta proizvoda.

(5) U slučaju neispunjavanja uvjeta iz ovoga članka, nadležno tijelo mora ukinuti odobrenje iz stavka 1. točke (a) ovoga članka o čemu obavještava Europsku komisiju i države članice Europske unije.

Članak 15.

Proizvodi kojima je namijenjeno carinski dopušteno postupanje ili uporaba u skladu s Uredbom (EEZ) br. 2913/92 drugačiji od onog propisanog člankom 8. i člankom 13. stavkom 3. ovoga Pravilnika podvrgavaju se identifikacijskom i fizičkom pregledu da bi se utvrdilo da li udovoljavaju uvjetima uvoza, ako nisu prethodno uništeni ili vraćeni.

Članak 16.

(1) Nadležno tijelo dozvolit će ponovni uvoz pošiljke proizvoda podrijetlom iz područja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika, koju je treća država odbila, ako:

(a) proizvode prati:

– ili izvorni certifikat ili njegova preslika ovjerena od nadležnoga tijela koje ga je izdalo zajedno s detaljnim obrazloženjem odbijanja pošiljke, jamstvom da su poštovani uvjeti skladištenja i prijevoza proizvoda te izjavom da se s tim proizvodima nije manipuliralo,

– u slučaju zapečaćenih kontejnera, potvrda koju izdaje osoba odgovorna za pošiljku kojom izjavljuje da pošiljkom nije manipulirano niti je bila istovarivana,

(b) se odnosni proizvodi podvrgnu dokumentacijskom i identifikacijskom pregledu, a u slučajevima iz članka 20. ovoga Pravilnika i fizičkom pregledu;

(c) se pošiljka direktno vraća, pod uvjetima iz članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika, u objekt podrijetla u Republici Hrvatskoj ili državi članici gdje je izdan certifikat i u slučaju provoza kroz neku drugu državu članicu, ako je pošiljku prethodno odobrio granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje one države članice u koju pošiljka prvo stigne i to u ime svih država članica kroz koje pošiljka prolazi.

(2) Nadležno tijelo ne može zabraniti ponovno unošenje pošiljke proizvoda podrijetlom iz Republike Hrvatske ili Europske unije, a koju je odbila treća zemlja, ako je nadležno tijelo koje je izdalo izvornu svjedodžbu suglasno primiti pošiljku natrag i ako su ispunjeni uvjeti iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, odnosni proizvodi moraju se dalje otpremiti pod uvjetima koji osiguravaju da se prijevoz do objekta podrijetla obavi u skladu s propisanim postupkom iz članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika u nepropusnim prijevoznim sredstvima, identificiranim i zapečaćenim od strane nadležnog tijela na način da se plombe slome ako se kontejner otvori.

(4) Granični veterinarski inspektor koji odobrava prijevoz mora obavijestiti nadležno tijelo u mjestu odredišta putem TRACES sustava.

(5) Sve troškove nastale provedbom ovoga članka, uključujući i troškove inspekcije i propisanih pregleda, snosi osoba odgovorna za pošiljku ili njegov predstavnik bez prava na obeštećenje od strane Republike Hrvatske u skladu s Uredbom (EZ) br. 882/2004.

Članak 17.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvode koji:

(a) čine dio putničke osobne prtljage i namijenjeni su osobnoj potrošnji, ako im količina ne prelazi količinu određenu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka 2009. o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 136/2004 (SL L 77, 24. 3. 2009., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 206/2009), te pod uvjetom da dolaze iz država ili dijelova država iz kojih nije zabranjen uvoz;

(b) su poslani kao male pošiljke fizičkim osobama, pod uvjetom da ti proizvodi nisu uvezeni u trgovačke svrhe, da im količina ne prelazi količinu određenu u skladu s Uredbom (EZ) br. 206/2009, te pod uvjetom da dolaze iz država ili dijelova država iz kojih nije zabranjen uvoz;

(c) se nalaze u međunarodnom prijevoznom sredstvu i namijenjeni su potrošnji od strane posade i putnika pod uvjetom da se ne unose u Republiku Hrvatsku niti na jedno od područja navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika;

U slučaju da se takvi proizvodi ili njihov kuhinjski otpad istovaruje, moraju se uništiti u najbližem objektu registriranom za neškodljivo uklanjanje otpadaka životinjskog podrijetla. Takve proizvode nije potrebno uništiti kada se prenose neposredno s jednog međunarodnog prijevoznog sredstva na drugo u istoj luci i pod carinskim nadzorom.

(d) su, kada se radi o količinama manjim od određenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 206/2009, podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenoj posudi do F0 vrijednosti 3,00 ili više i:

– čine dio putničke osobne prtljage i namijenjeni su osobnoj potrošnji;

– poslani su kao male pošiljke fizičkim osobama, pod uvjetom da ti proizvodi nisu uvezeni u trgovačke svrhe;

(e) su poslani kao trgovački uzorci namijenjeni izložbama, pod uvjetom da se ne stavljaju u promet, te da su unaprijed odobreni u tu svrhu od nadležnog tijela;

(f) su namijenjeni posebnim istraživanjima ili analizama, ako je službenim pregledom moguće utvrditi da takvi proizvodi nisu namijenjeni prehrani ljudi te da će ti proizvodi, osim količina, koje su bile utrošene za analizu, nakon završetka izložbi, provedenih istraživanja ili analiza biti uništeni ili vraćeni pod određenim uvjetima propisanim od nadležnog tijela. U slučaju iz točke (e) ovoga stavka navedeni proizvodi ne mogu se koristiti u drugačije svrhe od onih radi kojih su bili uvezeni.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na svježe meso i proizvode od mesa, na koje se primjenjuje Pravilnik o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara (»Narodne novine«, broj 41/2009)[6].

Članak 18.

(1) Pošiljke koje su unesene u Republiku Hrvatsku, a nisu bile podvrgnute veterinarskim pregledima u skladu sa zahtjevima članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, oduzimaju se, a nadležno tijelo odlučuje o njihovom uništenju u skladu sa stavkom 2. točkom (b) ovoga članka ili povratu u skladu sa stavkom 2. točkom (a) ovoga članka.

(2) U slučaju kada se pregledima koji su propisani odredbama ovoga Pravilnika utvrdi da proizvod ne udovoljava uvjetima za uvoz ili kada se pregledima utvrdi nepravilnost nadležno tijelo u dogovoru s osobom odgovornom za pošiljku ili njenim predstavnikom odlučuje:

(a) da ponovno otpremi proizvode izvan područja Republike Hrvatske sa iste granične veterinarske postaje na odredište dogovoreno sa osobom odgovornom za pošiljku, koristeći isto prijevozno sredstvo, i to u razdoblju od najviše 60 dana, kada to ne sprječavaju rezultati veterinarske inspekcije i zdravstveni uvjeti. U navedenom slučaju granični veterinarski inspektor mora:

– pokrenuti postupak obavještavanja prema Odluci 92/438/EEZ,

– poništiti veterinarske certifikate ili isprave koji prate odbijene proizvode na način da se onemogući ponovni uvoz takve pošiljke preko druge granične veterinarske postaje; ili

(b) ako je vraćanje pošiljke nemoguće ili je prošlo razdoblje od 60 dana ili je osoba odgovorna za pošiljku pristala da proizvode odmah uništi u najbližem objektu odobrenom za neškodljivo uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 i Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 142/2011). Do vraćanja proizvoda iz ove točke ili potvrđivanja razloga odbijanja pošiljke, nadležno tijelo uskladištava proizvode pod svojim nadzorom, na trošak osobe odgovorne za pošiljku.

(3) Odredbe članka 22. ovoga Pravilnika primjenjuju se kada se pregledima iz stavaka 1. i 2. ovog članka utvrdi da se radi o ozbiljnom ili ponovljenom postupanju protivno važećim propisima.

(4) Odredbe stavka 2. ovoga članka neće se primjenjivati u slučajevima kada nadležno tijelo odobri uporabu proizvoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 i Uredbom (EU) br. 142/2011, pod uvjetom da nema opasnosti za zdravlje ljudi ili životinja.

(5) Osoba odgovorna za pošiljku ili njen predstavnik snosi sve troškove nastale u postupku ponovne otpreme, uništavanja pošiljke ili uporabe pošiljke u druge svrhe. Kada se utvrdi nepravilnost, kao rezultat ozbiljnog nemara ili namjere, prema osobi odgovornoj za pošiljku provode se odgovarajuće mjere.

(6) U odnosu na ovaj članak primjenjuje se i odredbe Odluke 92/438/EEZ.

Članak 19.

(1) Veterinarskim pregledima moraju se podvrgnuti biljni proizvodi koji mogu predstavljati rizik za širenje zaraznih ili infektivnih bolesti životinja, kako bi se provjerilo njihovo podrijetlo i planirano odredište.

(2) Svježi proizvodi ribarstva koji se odmah iskrcavaju iz ribarskog plovila koje je pod zastavom treće zemlje i prije uvoza na bilo koje područje navedeno u Prilogu I. ovoga Pravilnika podvrgavaju se veterinarskom pregledu u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29. 10. 2008.), koji se odnosi na ribu, koja je izravno iskrcana iz ribarskog plovila, pod zastavom države članice.

Članak 20.

(1) Nadležno tijelo obavlja veterinarske preglede koje smatra primjerenim radi potvrđivanja ili otklanjanja sumnje na nepropisno postupanje, ili u slučaju bilo kakve sumnje u vezi sa:

(a) identitetom pošiljke ili mjestom stvarnog odredišta;

(b) ispunjavanjem uvjeta propisanih za odnosnu vrstu proizvoda;

(c) ispunjavanjem uvjeta za zdravlje ljudi i životinja ili veterinarsko javno zdravstvo.

(2) Do potvrđivanja ili otklanjanja sumnje na nepropisno postupanje iz stavka 1. ovoga članka proizvod mora biti pod nadzorom nadležne veterinarske inspekcije, dok se ne dobiju rezultati pregleda.

(3) Ako se sumnja iz stavka 1. ovoga članka potvrdi, moraju se pojačati pregledi proizvoda istog podrijetla u skladu s člankom 18. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
ZAŠTITNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Ako se pregledima propisanim ovim Pravilnikom utvrdi da pošiljka proizvoda predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i životinja, granični veterinarski inspektor poduzima sljedeće:

– oduzima i neškodljivo uništava pošiljku,

– odmah obavještava ostale granične veterinarske postaje i nadležno tijelo o nalazima i o podrijetlu proizvoda.

(2) U slučaju postupanja iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju.

POGLAVLJE IV.
INSPEKCIJA I PREGLEDI

Članak 22.

(1) Kada se veterinarskim pregledom propisanim odredbama ovoga Pravilnika utvrdi ozbiljno ili višekratno postupanje protivno važećim veterinarskim propisima, nadležno tijelo, uzimajući u obzir proizvode ili podrijetlo proizvoda, provodi pojačane preglede svih pošiljaka proizvoda istog podrijetla, a posebice:

– obavještava Europsku komisiju o vrsti proizvoda i odnosnoj pošiljci,

– sljedećih 10 pošiljaka istog podrijetla mora biti zaustavljeno na graničnoj veterinarskoj postaji i mora biti obavljen fizički pregled, uključujući i uzimanje uzoraka i laboratorijske pretrage navedene u Prilogu III. ovoga Pravilnika te pošiljke moraju biti stavljene pod veterinarski nadzor do dobivanja rezultata laboratorijskih analiza,

– u slučaju kada dodatni pregledi potvrde neudovoljavanje s važećim propisima, pošiljku ili njezin dio, kod koje je utvrđeno nepropisno postupanje, uništava u skladu s odredbama članka 18. stavka 2. točaka (a) i (b) ovoga Pravilnika,

– o rezultatu strožih kontrola obavještava Europsku komisiju,

– troškove fizičkog pregleda, uključujući i laboratorijske pretrage u slučaju pojačanih pregleda snosi osoba odgovorna za pošiljku ili njen predstavnik.

(2) Kada se pregledom utvrde nedopuštene količine rezidua, moraju se obaviti pregledi iz stavka 1. alineje druge ovoga članka.

Članak 23.

(1) Kada se službenim kontrolama koje se provode na mjestu prodaje proizvoda utvrdi da na graničnoj veterinarskoj postaji, u carinskom skladištu, slobodnoj zoni ili slobodnom skladištu iz članka 13. ovoga Pravilnika država članica ne postupa u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, bez odlaganja se obavještava nadležno tijelo odnosne države članice.

(2) Ako nadležno tijelo smatra da su mjere koje je poduzela država članica iz stavka 1. ovoga članka nedovoljne, dogovara s nadležnim tijelom odnosne države članice, moguće načine i sredstva za ispravljanje nepravilnosti, a kada je potrebno i suradnju u smislu međusobnih posjeta.

(3) Kada se kontrolama iz stavka 1. ovoga članka utvrdi učestalo postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo Republike Hrvatske obavještava Europsku komisiju i nadležna tijela država članica.

(4) U slučaju postupanja u skladu s odredbama propisanim ovim člankom nadležno tijelo Republike Hrvatske može pojačati preglede proizvoda koji dolaze iz odnosne države.

(5) Nadležno tijelo obavještava osobu odgovornu za pošiljku ili njegovog predstavnika o donesenim odlukama i razlozima za takve odluke. Ako osoba odgovorna za pošiljku ili njegov predstavnik zahtijeva, navedene odluke i razlozi dostavljaju se u pisanom obliku s uputom o pravnom lijeku.

Članak 24.

(1) Nadležno tijelo sudjeluje u međunarodnom programu obuke za razmjenu graničnih veterinarskih inspektora.

(2) Nadležno tijelo usklađuje program obuke s Europskom komisijom.

(3) Nadležno tijelo provodi program obuke za granične veterinarske inspektore i usavršava ga uzimajući u obzir stečena iskustva.

Članak 25.

(1) Nadležno tijelo, najmanje jedanput godišnje, organizira seminare za granične veterinarske inspektore.

(2) Granični veterinarski inspektori obvezni su sudjelovati na programima stručnog usavršavanja.

POGLAVLJE V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Prilozi I. do III. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 27.

Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje provedbu odredaba posebnih carinskih propisa.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

PODRUČJA NAVEDENA U ČLANKU 1. OVOGA PRAVILNIKA

1. Državno područje Kraljevine Belgije.

2. Državno područje Republike Bugarske.

3. Državno područje Republike Češke.

4. Državno područje Kraljevine Danske osim Farskih otoka i Grenlanda.

5. Državno područje Savezne Republike Njemačke.

6. Državno područje Republike Estonije.

7. Državno područje Irske.

8. Državno područje Helenske Republike (Grčke).

9. Državno područje Kraljevine Španjolske osim Ceuta i Melilla.

10. Državno područje Francuske Republike.

11. Državno područje Republike Hrvatske.

12. Državno područje Republike Italije.

13. Državno područje Republike Cipar.

14. Državno područje Republike Latvije.

15. Državno područje Republike Litve.

16. Državno područje Velikog Vojvodstva Luksemburg.

17. Državno područje Mađarske.

18. Državno područje Malte.

19. Državno područje Kraljevine Nizozemske u Europi.

20. Državno područje Republike Austrije.

21. Državno područje Republike Poljske.

22. Državno područje Portugalske Republike

23. Državno područje Rumunjske.

24. Državno područje Republike Slovenije.

25. Državno područje Slovačke Republike.

26. Državno područje Republike Finske.

27. Državno područje Kraljevine Švedske.

28. Državno područje Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.


PRILOG II.

UVJETI ZA ODOBRAVANJE GRANIČNIH VETERINARSKIH POSTAJA ZA PROMET POŠILJAKA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Granične veterinarske postaje moraju imati:

– osoblje potrebno za obavljanje dokumentacijskog pregleda,

– dovoljan broj veterinarskog i pomoćnog osoblja u odnosu na količinu proizvoda koji se unose na određenu graničnu veterinarsku postaju, osposobljenog za obavljanje pregleda radi utvrđivanja odgovaraju li proizvodi u pošiljci pratećoj dokumentaciji te sustavnih fizičkih pregleda svake pošiljke proizvoda,

– dovoljno osoblja za nasumično uzimanje i obradu uzetih uzoraka,

– dovoljno velike prostorije na raspolaganju osoblju odgovornom za obavljanje veterinarskih pregleda,

– odgovarajuće higijenske prostorije i uređaje za obavljanje rutinskih analiza i uzimanje uzoraka u skladu s ovim Pravilnikom,

– primjerene higijenske prostorije i pribor za uzimanje i obradu uzoraka za rutinske pretrage utvrđene zakonskim propisima (mikrobiološki standardi),

– dostupne usluge specijaliziranog laboratorija ovlaštenog za obavljanje specifičnih analiza uzoraka uzetih na graničnoj veterinarskoj postaji,

– prostore i hladnjače za skladištenje dijelova pošiljki uzetih za analize i proizvoda čije stavljanje u slobodni promet nije bilo odobreno od strane graničnog veterinarskog inspektora,

– primjerenu opremu za brzu razmjenu informacija, posebice s drugim graničnim veterinarskim prijelazima (direktne telefonske linije, faksove, osobna računala s uređajem za priključak na Internet te odgovarajuće računalne programe – software) sukladno članku 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije2,

– dostupne usluge objekta registriranog za neškodljivo uništavanje proizvoda životinjskog podrijetla sukladno Uredbi (EZ) br. 1069/2009 i Uredbi (EU) br. 142/2011.


PRILOG III.

FIZIČKI PREGLED PROIZVODA

Cilj fizičkog pregleda proizvoda životinjskog podrijetla je osigurati da proizvodi odgovaraju svrsi navedenoj u veterinarskom certifikatu ili dokumentu: jamstva o podrijetlu potvrđena od nadležnog tijela države podrijetla provjeravaju se osiguravajući da prijevozom proizvoda nije promijenjeno stanje za koje se jamči, i to na sljedeći način:

(a) organoleptičkim pregledom: miris, boja, konzistencija, okus;

(b) jednostavnim fizikalnim ili kemijskim pretragama: rezanjem, odmrzavanjem, kuhanjem;

(c) laboratorijskim pretragama radi otkrivanja:

– rezidua (ostaci štetnih tvari),

– patogenih uzročnika,

– zagađivača,

– dokaza o organoleptičkim promjenama.

Bez obzira o kojoj se vrsti proizvoda radi, provodi se sljedeće:

(a) pregled uvjeta prijevoza i prijevoznog sredstva kako bi se utvrdila svaka nesukladnost ili prekid hladnog lanca;

(b) usporedba stvarne težine pošiljke s težinom navedenom u veterinarskom certifikatu ili dokumentu te ako je potrebno vaganje pošiljke;

(c) provjera ambalaže i svih oznaka (žigova, etiketa, veterinarskih kontrolnih brojeva) na njima te utvrđivanje da li udovoljavaju veterinarskim propisima;

(d) utvrđivanje da li temperaturni uvjeti prijevoza odgovaraju propisanim uvjetima za dotični proizvod;

(e) pregled cijelog seta paketa ili uzoraka u slučaju proizvoda u rasutom stanju prije nego bude podvrgnut organoleptičkom pregledu te fizikalnim, kemijskim i laboratorijskim pretragama.

Pretrage se obavljaju na cijelom rasponu uzoraka uzetih iz cijele pošiljke koja može biti djelomično istovarena kada je to potrebno da bi se osigurala dostupnost svih dijelova pošiljke.

Pregled mora obuhvatiti 1% pojedinačnih proizvoda ili paketa u pošiljci, od najmanje dva pojedinačna proizvoda/paketa do najviše 10 pojedinačnih proizvoda/paketa.

Ovisno o proizvodima i okolnostima, nadležno tijelo može odrediti i opsežnije preglede.

U slučaju robe u rasutom stanju mora se uzeti najmanje pet uzoraka iz različitih dijelova pošiljke;

(f) kod obavljanja nasumičnih laboratorijskih pretraga koje ne mogu odmah dati rezultate, a ne postoji neposredna opasnost za zdravlje ljudi ili životinja, pošiljka se može pustiti u slobodan promet.

Ako se laboratorijski testovi poduzimaju zbog sumnje na nepravilnost ili ako su prethodne pretrage dale pozitivne rezultate, pošiljka ne smije biti puštena u slobodan promet sve dok se ne dobiju negativni rezultati pretraga;

(g) prijevozno sredstvo se mora istovariti u cijelosti samo u sljedećim slučajevima:

– ako je prijevozno sredstvo utovareno na takav način da se čak niti nakon djelomičnog istovara ne može pregledati cijela pošiljka;

– ako su provjere uzoraka otkrile nepravilnosti;

– ako su u prethodnoj pošiljci otkrivene nepravilnosti;

– ako granični veterinarski inspektor sumnja na nepravilnosti;

(h) po završetku fizičkog pregleda, granični veterinarski inspektor potvrđuje pregled zatvaranjem paketa i stavljanjem službenih pečata na sve otvorene pakete te ponovnim plombiranjem svih kontejnera, s tim što se broj plombi tada unosi u dokument o prelasku granice.

[1] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. koja se odnosi na veterinarske kontrole u trgovini unutar Zajednice s ciljem stvaranja jedinstvenog unutarnjeg tržišta (SL 395, 30. 12. 1985.)

[2] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim kontrolama koje se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice u cilju uspostave unutrašnjeg tržišta (SL L 224, 18. 8. 1990.)

[3] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća br. 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja koji se primjenjuju na proizvodnju, preradu, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (SL L 18, 23. 1. 2003.)

[4] Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 92/118/EEZ od 17. prosinca 1992. koja utvrđuje zahtjeve za zdravlje životinja i javno zdravlje za trgovinu i uvoz u Zajednicu proizvoda koji nisu predmet navedenih zahtjeva utvrđenih u posebnim propisima Zajednice iz Dodatka A Dijela I. Direktive 89/662/EEZ, te u odnosu na patogene tvari iz Direktive 90/425/EEZ (SL L 62, 15. 3. 1993.)

[5]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. koja predviđa postupak Zajednice za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i u prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla (SL L 125, 23. 5. 1996.)

[6] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. kojom se utvrđuju veterinarsko-zdravstveni uvjeti za uvoz i provoz Zajednicom određenih živih papkara i kopitara, te kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i ukida Direktiva 72/462/EEZ (SL L 139, 30. 4. 2004.)

113 11.09.2013 Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske 113 11.09.2013 Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske