Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

NN 114/2013 (12.9.2013.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstva za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2487

Na temelju članka 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 22/13 i 54/13.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2013. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini (»Narodne novine« br. 78/13), u članku 7. stavku 2. iza riječi »članak 6.b.« dodaje se »i članak 6.c.«

Članak 2.

U članku 7. tekst »Članak 7.« se zamjenjuje se tekstom »Članak 8.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/48

Urbroj: 530-08-1-1-1-13-6

Zagreb, 4. rujna 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.