Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

NN 116/2013 (16.9.2013.), Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

116 16.09.2013 Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2504

Na temelju članka 149. stavka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11 i 54/13) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 1178/2011 O UTVRĐIVANJU TEHNIČKIH ZAHTJEVA I ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA VEZANO ZA ČLANOVE POSADE ZRAKOPLOVA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU U SKLADU S UREDBOM (EZ) BR. 216/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UVODNE ODREDBE

Usklađenost s pravnim aktima Europske Unije

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje nadležno tijelo i prijelazne odredbe za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. l178/2011 od 3. studenog 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: Uredba).

Nadležno tijelo

Članak 2.

Nadležno tijelo za provedbu Uredbe u Republici Hrvatskoj je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Avioni i helikopteri

Članak 3.

(1) Sva odobrenja izdana organizacijama koje osposobljavaju samo privatne pilote aviona u skladu sa JAR FCL 1, prestaju važiti 8. travnja 2015. ili do izdavanja odobrenja organizacijama za osposobljavanje u skladu sa Uredbom, ovisno o tome što nastupi ranije.

(2) Sva odobrenja izdana organizacijama koje osposobljavaju samo privatne pilote helikoptera u skladu sa JAR FCL 2, prestaju važiti 8. travnja 2015. ili do izdavanja odobrenja organizacijama za osposobljavanje u skladu sa Uredbom, ovisno o tome što nastupi ranije.

(3) Odobrenja organizacija za osposobljavanje pilota aviona i helikoptera (FTO, TRTO) izdana od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u skladu sa zahtjevima JAR-FCL 1 ili JAR-FCL 2 prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, smatraju se valjanima do isteka rokova za prilagodbu predviđenih Uredbom, ili do datuma isteka valjanosti JAR-FCL 1 ili JAR-FCL 2 odobrenja, ovisno o tome što nastupi ranije.

(4) Odobrenja registracija organizacija za osposobljavanje (PPL RF) izdana od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u skladu sa zahtjevima JAR–FCL 1 ili JAR-FCL 2 prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, smatraju se valjanima do isteka rokova za usklađivanje predviđenih Uredbom, pod uvjetom da nastave udovoljavati uvjetima pod kojima su izdani.

(5) Odobrenja uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let i odobrenja operatora uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let, a koji su certificirani od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ostaju valjana do datuma isteka njihove valjanosti.

(6) Sve provjere praktične osposobljenosti (skill test) i sve provjere stručnosti (proficiency check) koje se obave do 1. srpnja 2013. u skladu s JAR–FCL 1 ili JAR-FCL 2 priznavat će se za izdavanje, produženje ili obnavljanje Part-FCL dozvole i/ili ovlaštenja ukoliko kandidat/ imatelj dozvole podnese zahtjev za izdavanje, produženje ili obnavljanje Part-FCL dozvole i/ili ovlaštenja do 1. listopada 2013.

Jedrilice

Članak 4.

(1) Imatelji dozvola pilota jedrilice izdanih u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (»Narodne novine«, broj 46/11), mogu koristiti privilegije tih dozvola najkasnije do 8. travnja 2015., odnosno od tog datuma ne smiju s tom dozvolom upravljati jedrilicom.

(2) Osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota jedrilice provedena u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (»Narodne novine«, broj 46/11) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 49/06), prihvatit će se u svrhu stjecanja dozvole u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (»Narodne novine«, broj 46/11), samo za dozvole koje će biti izdane do 8. travnja 2015.

(3) Sva odobrenja izdana organizacijama za osposobljavanje pilota jedrilica u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (»Narodne novine«, broj 46/11) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 49/06), prestaju važiti 8. travnja 2015. ili do izdavanja odobrenja organizacijama za osposobljavanje u skladu s Uredbom, ovisno o tome što nastupi ranije.

(4) Na sve zahtjeve za izdavanje odobrenja organizacija za osposobljavanje pilota jedrilica, podnesene u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (»Narodne novine«, broj 46/11) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 49/06), koji ne budu riješeni do 8. travnja 2015., primjenjivat će se odredbe Uredbe. Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, novi zahtjevi podnose se u skladu s postupkom propisanim Uredbom.

Baloni

Članak 5.

(1) Imatelji dozvola pilota balona izdanih u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (»Narodne novine«, broj 29/11), mogu koristiti privilegije tih dozvola najkasnije do 8. travnja 2015., odnosno od tog datuma ne smiju s tom dozvolom upravljati balonom.

(2) Osposobljavanja za stjecanje dozvole pilota balona provedena u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (»Narodne novine«, broj 29/11) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 49/06), prihvatit će se u svrhu stjecanja dozvole u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (»Narodne novine«, broj 29/11), samo za dozvole koje će biti izdane do 8. travnja 2015.

(3) Sva odobrenja izdana organizacijama za osposobljavanje pilota balona u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (»Narodne novine«, broj 29/11) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 49/06), prestaju važiti 8. travnja 2015. ili do izdavanja odobrenja organizacijama za osposobljavanje u skladu s Uredbom, ovisno o tome što nastupi ranije.

(4) Na sve podnesene zahtjeve za izdavanje odobrenja organizacija za osposobljavanje pilota balona u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (»Narodne novine«, broj 29/11) i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje provode stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 49/06), koji ne budu riješeni do 8. travnja 2015., primjenjivat će se odredbe Uredbe. Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, novi zahtjevi podnose se u skladu s postupkom propisanim Uredbom.

Prestanak važenja propisa

Članak 6.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

a) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju pilotima aviona (»Narodne novine«, broj 133/11) (u daljnjem tekstu: JAR FCL 1), osim odredbi Sekcije 1 JAR FCL 1, Pododjeljka C – dozvola privatnog pilota (avion) PPL (A), Dodatak 2 JAR-FCL 1.125, točke 4. i 5., JAR FCL-a 1, koje ostaju na snazi za organizacije kojima su izdana odobrenja samo za osposobljavanje privatnih pilota aviona, u skladu s JAR FCL 1, a najduže do 8. travnja 2015.

b) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju pilotima helikoptera (»Narodne novine«, broj 54/10 i 133/11) (u daljnjem tekstu: JAR FCL 2),osim odredbi Sekcije 1 JAR FCL 2, Pododjeljka C – dozvola privatnog pilota (helikopter) PPL (H), Dodatak 2 JAR-FCL 2.125, točke 4. i 5., JAR-a FCL 2, koje ostaju na snazi za organizacije kojima su izdana odobrenja samo za osposobljavanje privatnih pilota helikoptera, u skladu s JAR FCL-om 2, a najduže do 8. travnja 2015.

(2) Danom 8. travnja 2015. prestaju važiti:

a) Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (»Narodne novine«, broj 46/11),

(b) odredbe Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 49/06) koje se odnose na stručno osposobljavanje pilota jedrilica,

c) Pravilnik o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona (»Narodne novine«, broj 29/11),

d) odredbe Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja (»Narodne novine«, broj 49/06) koje se odnose na stručno osposobljavanje pilota balona.

Stupanje na snagu

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Primjena pojedinih odredbi Uredbe odgađa se u skladu s Uredbom i odredbama navedenim u točkama (a) do (e) ovog članka:

(a) odredbe Dodatka I koje su predviđene u članku 12. stavak 2, točke a) do e), primjenjuju se od 8. travnja 2015.,

(b) odredbe Odjeljka 3 Poddijela B, Dodatka IV primjenjuju se od 8. travnja 2015.,

(c) odredbe Poddijela C Dodatka IV primjenjuju se od 8. travnja 2014.,

(d) odredbe Dodataka VI i VII koje se odnose na organizacije za osposobljavanje koje provode osposobljavanje za dozvolu pilota lakog zrakoplova, privatnog pilota, balona ili jedrilice, primjenjuju se od 8. travnja 2015.,

(e) odredbe Dodataka VI i VII u dijelu u kojem se primjenjuju na operatora uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let i na uređaje za osposobljavanje koji simuliraju let, a koji su certificirani od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika te odredbe koje se primjenjuju na nadležno tijelo u vezi s tim operatorima i tim uređajima, primjenjuju se od 1. srpnja 2014.

(3) Pojedine odredbe Uredbe, kako je navedeno u stavku 2. točkama (a) do (e) ovog članka, primjenjuju se u skladu s programom implementacije Uredbe koji izrađuje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, subjekti na koje se primjenjuje Uredba mogu i prije početka primjene pojedinih odredbi Uredbe zatražiti izdavanje dozvole i odobrenja u skladu s Uredbom, ali ne ranije od rokova utvrđenih programom implementacije Uredbe.

Klasa: 011-01/13-01/135
Urbroj: 530-06-1-1-13-6
Zagreb, 2. rujna 2013.

Ministar pomorstva,
prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.