Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku

NN 117/2013 (18.9.2013.), Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2512

Na temelju odredbi članka 13. stavak 9. i članka 24. stavak 7. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/2013), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. rujna 2013. godine, donijela

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU TE O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERU I INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljno se uređuje:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu;

2. uvjeti za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu.

(2) Odredbe ovog Pravilnika iz stavka 1. točke 1. ovog članka na odgovarajući način primjenjuju se i na:

a) kreditne institucije kod izdavanja prethodne suglasnosti sukladno članku 16. Zakona o tržištu kapitala;

b) podružnice investicijskih društava sa sjedištem u trećim državama;

c) podružnice kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama.

(3) Odredbe ovog Pravilnika iz stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju i na proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

II. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu« (dalje u tekstu: Obrazac ZOR-1), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac ZOR-1 mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac ZOR-1 ovjerava pečatom i potpisuje uprava društva na koje se zahtjev odnosi, odnosno osnivači društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev iz članka 3. ovog Pravilnika, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 17. Zakona:

1. statut s ispravom na temelju koje je usvojen ako se investicijsko društvo osniva u obliku dioničkog društva ili u obliku Europskog društva – Societas Europea, odnosno društveni ugovor ili izjavu o osnivanju ako se investicijsko društvo osniva kao društvo s ograničenom odgovornošću;

2. poslovni plan za prve tri poslovne godine koji uključuje Izvještaj o financijskom položaju (bilancu) i Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka), planirane vrste usluga i/ili aktivnosti, odgovarajuću organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu društva, računovodstvene politike te organizaciju internih kontrola;

3. popis članova investicijskog društva, njihova imena, prezimena, OIB i prebivalište, odnosno tvrtku ili naziv, OIB i sjedište, kao i količinu i oznaku (ticker) dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela, te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima odnosno dioničarima u temeljnom kapitalu društva,

4. zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela iz članka 28. Zakona, uz dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 50. stavak 4. Zakona,

5. popis članova nadzornog odobora ako investicijsko društvo ima nadzorni odbor,

6. popis svih relevantnih osoba, sukladno odredbi članka 4. točka 11. Zakona,

7. dokaz o namjenski izdvojenim sredstvima za temeljni kapital investicijskog društva u osnivanju,

8. izjavu o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima,

9. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

(2) Agencija može u postupku zatražiti i drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi postoje li kadrovski, tehnički i organizacijski uvjeti za pružanje usluga na koje se odnosi zahtjev.

(3) Uz zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti sukladno odredbama Zakona, kreditna institucija je, osim priloga iz stavka 1. ovoga članka, obvezna priložiti i odobrenje za pružanje bankovnih usluga izdano od Hrvatske narodne banke.

(4) Za podružnicu investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi podnositelj zahtjeva dužan je, osim Priloga iz stavka 1. ovog članka, obvezno uz zahtjev priložiti i odobrenje za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti u zemlji svog sjedišta.

III. UVJETI I ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERU I INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

Članak 5.

(1) Fizička osoba – podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicijskom savjetniku mora kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete, odnosno imati:

a) položen stručni ispit za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika;

b) najmanje šestomjesečno radno iskustvo na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima u investicijskom društvu;

c) dobar ugled u smislu stavka 2. ovoga članka.

(2) Dobar ugled u smislu ovog članka ima osoba:

a) protiv koje nije pokrenuta istraga odnosno protiv koje se ne vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti,

b) koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 21. stavka 1. točke 5. Zakona,

c) koja nije pravomoćno osuđena za prekršaj koji predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije ili drugoga nadležnog tijela,

d) za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove brokera/investicijskog savjetnika.

(3) Pri procjenjivanju ugleda uzet će se u obzir dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet osobe kao i sve dostupne informacije o postupcima, nadzornim mjerama i prijavama nadležnim tijelima koje su provele ili provode Agencija ili drugo nadležno tijelo.

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicijskom savjetniku podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad brokeru/investicijskom savjetniku« (u daljnjem tekstu: Obrazac ZOR-2), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac ZOR-2 mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac ZOR-2 potpisuje fizička osoba – podnositelj zahtjeva, a potpis mora biti javnobilježnički ovjeren.

(4) Obrazac ZOR-2 ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje investicijskog društva, kod kojeg će podnositelj zahtjeva obavljati poslove sadržane u zahtjevu, čime potvrđuju istinitost i točnost podataka o radnom odnosu koji su navedeni u zahtjevu.

Članak 7.

(1) Fizička osoba – podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev iz članka 5. ovog Pravilnika priložiti:

1. ovjerenu presliku osobne iskaznice (odnosno ovjerenu presliku putovnice za strane državljane),

2. ovjerenu preslika dokaza o završenom stupnju obrazovanja,

3. dokaz o položenom ispitu za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika,

4. potvrdu pravne osobe u kojoj je kandidat stekao iskustvo iz članka 5. stavka 1. točke c) ovog Pravilnika,

5. izjavu o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 21. stavku 1. točki 5. Zakona, odnosno za bilo koje drugo kazneno djelo, je li kandidat pravomoćno osuđen za neki od prekršaja te vodi li se protiv njega postupak,

6. ako je dostupan izvod iz kaznene i prekršajne evidencije, i to:

a. za državljane Republike Hrvatske uvjerenje općinskog suda vodi li se protiv kandidata kazneni postupak, koje nije starije od tri mjeseca te

b. za strane državljane podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata, o tome vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li kandidat pravomoćno osuđen za kazneno djelo, koji nisu stariji od tri mjeseca,

7. izjavu/odluku investicijskog društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom odnosno kreditne institucije ili ugovor o radu s navedenom institucijom za obavljanje poslova brokera/investicijskog savjetnika,

8. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

(2) Agencija može u postupku zatražiti i drugu dokumentaciju ne temelju koje je moguće utvrditi ispunjava li fizička osoba – podnositelj zahtjeva uvjete propisane člankom 5. ovog Pravilnika.

(3) Ako je fizička osoba – podnositelj zahtjeva položila stručni ispit iz članka 5. stavka 1. točke a) ovog Pravilnika u organizaciji Agencije, nije dužna zahtjevu priložiti dokumentaciju iz stavka 1. točaka 1. – 3. ovoga članka.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku (»Narodne novine« br. 05/09).

Klasa: 011-02/13-04/54

Urbroj: 326-330-13-1

Zagreb, 13. rujna 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG I

Obrazac ZOR-1

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD INVESTICIJSKOM DRUŠTVU

Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

1. Podaci o Društvu:

Tvrtka:

Oblik društva:

Ticker dionica:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

OIB/MBS/MB:

Broj telefona/faxa:

Elektronska pošta:

Internet stranice:

Datum osnivanja:

Iznos temeljnog kapitala:

Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

Broj zaposlenih:

2. Vrsta Društva:

3. Investicijsko društvo:

4. Kreditna institucija

5. Podružnica investicijskog društva sa sjedištem u trećoj državi

6. Podružnica kreditne institucije sa sjedištem u trećoj državi

7. Investicijske usluge iz članka 5. Zakona, na koje se odnosi zahtjev:

1. Zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata

2. Izvršavanje naloga za račun klijenata

3. Trgovanje za vlastiti račun

4. Upravljanje portfeljem

5. Investicijsko savjetovanje

6. Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

7. Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa

8. Upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom

8. Pomoćne usluge iz članka 5. stavak 2. zakona, na koje se odnosi zahtjev:

1. Pohrana i administriranje financijskih instrumenta za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge

2. Davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit

3. Savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima

4. Usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga

5. Investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima

6. Usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

7. Investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica

9. Podaci o podružnicama:

Poslovna adresa:

Broj telefona/faxa:

Elektronska pošta:

Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

10. Popis osnivača Društva

Ime i prezime fizičke osobe/Tvrtka pravne osobe

Adresa prebivališta/sjedišta

(država, grad, ulica)

OIB

1.11. Popis članova investicijskog Društva:

Ime i prezime fizičke osobe/Tvrtka pravne osobe/OIB

Adresa prebivališta/

sjedišta

(država, grad, ulica)

Broj dionica/udjela

% glasova /udjela

1.
12. Popis povezanih osoba ili osoba koje djeluju zajednički s članovima investicijskog Društva u smislu odredbe članka 44. a i 44. b. Zakona:

Ime i prezime fizičke osobe/Tvrtka pravne osobe/OIB

Adresa prebivališta/

sjedišta

(država, grad, ulica)

osnova povezanosti/

zajedničkog djelovanja

1.13. Popis članova nadzornog odbora društva:

Ime i prezime fizičke osobe

Adresa prebivališta

(država, grad, ulica)

OIB

1.14. Popis svih relevantnih osoba sukladno odredbi članka 4. točka 11. Zakona

Ime i prezime fizičke osobe/OIB

Adresa prebivališta/

(država, grad, ulica)

Funkcija

1.15. Naziv burze ili uređenog tržišta kojeg je društvo član:

Naziv burze ili uređenog tržišta

Adresa sjedišta

(država, grad, ulica)

Datum ulaska u članstvo

1.16. Popis središnjeg klirinškog depozitarnog društva kojeg je Društvo član:

Naziv SKDD-a

Datum ulaska u članstvo

Oznaka člana

1.
DA

NE17. Obavlja li Društvo, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, neku djelatnost koja nije vezana uz investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. Zakona?

18. Da li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 10. do 14. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno kontrolira upravljanje Društvom?19. Je li bilo kojoj od osoba navedenih pod točkama 10. do 14. ovog zahtjeva bila oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela?20. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 10. do 14. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno protiv iste nije pokrenuta istraga i ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela iz članka 21a. Zakona?21. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 10. do 14. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno protiv iste nije pokrenuta istraga odnosno ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« 84/02 i 136/08), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta (»Narodne novine« 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,118703, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12) ?22. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 10. do 14. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena za neki od prekršaja iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?23. Je li protiv bilo koje od osoba navedenih pod točkama 10. do 14. ovog zahtjeva pokrenut prekršajni postupak iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?24. Je li otvoren stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija nad Društvom?25. Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 10. do 14. ovog zahtjeva prema vašim saznanjima bilo kakav sudski postupak koji bi negativno mogao utjecati na financijsku stabilnost Društva?

(ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)26. Ima li Društvo izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom investicijskom društvu?27. Je li bilo koja osoba navedena pod točkama 10. do 14. ovog zahtjeva po saznanju potpisnika ovog zahtjeva, zaposlena u drugom investicijskom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom investicijskom društvu?28. Navedite račune koje Društvo ima otvorene:

Račun za redovno poslovanje

Račun nalogodavca

Kreditna institucija

Broj kunskog računa

Broj deviznog računa


POTPISNA STRANICA

Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Društva, odnosno osnivači Društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Društvo izjavljuju da je isti pročitan u cijelosti, a isti su ga potpunosti razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost, te da nije zatajena nikakva informacija koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuju Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje suglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razloge za oduzimanje suglasnosti.

Potpisnici ovog Upitnika izjavljuju da su upoznati s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čine kazneno djelo.

Naziv društva:

Datum:Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača društva (za društvo u osnivanju).

Ime i prezime:

Vlastoručni potpis:Pečat Društva:


PRILOG II

Obrazac ZOR-2

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BROKERU/INVESTICIJSKOM SAVJETNIKU

Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

OSOBNI PODACI ZA BROKERA/INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

Adresa za dostavu pošte:

OIB:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE:

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Stupanj obrazovanja:

Obrazovna institucija:

Zvanje i godina stjecanja:

STRUČNI ISPIT:

(brokerski odnosno ispit za investicijskog savjetnika)

Datum polaganja ispita:

Organizator ispita:

PODACI O ZAPOSLENJU:

Tvrtka i sjedište društva (investicijsko društvo, kreditna institucija, društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom):

OIB:

Telefon:

Fax:

Elektronska pošta (E-mail):

Internetska stranica:

PODACI O POVEZANIM OSOBAMA:

Ime i prezime oca:

Ime i prezime

(i djevojačko prezime) majke:

Ime i prezime djeteta (djece):

Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog društva u kojem Podnositelj izravno ili neizravno ostvaruje udjel u kapitalu veći od 10%

Navesti društva u kojima je Podnositelj do sada radio, te na kojim poslovima je radio/radi (od posljednjeg radnog mjesta unazad):

PODACI O SUBJEKTIMA U KOJIMA STE PRETHODNO RADILI, RAZDOBLJE RADA I OPIS POSLOVA:

Razdoblje

Subjekt gdje ste

radili/radite

Poslovi na kojima ste

radili/radite


1. Je li protiv Vas pokrenuta istraga, odnosno da li je u tijeku kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Jeste li pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 21.a stavka 1. točke 5. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Je li protiv Vas u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za prekršaje koji predstavljaju grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela i/ili za prekršaje iz:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje investicijskim fondovima,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava za upravljanje istima,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Jeste li iz bilo kojeg razloga bili isključeni iz trgovanja na uređenom tržištu?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

Gdje:

U kojem razdoblju:

Razlog isključenja:

5. Opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, »crnoj listi«, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad Vama kao dužnikom pojedincem otvoren postupak stečaja ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe?

6. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti od utjecaja na izdavanje odobrenja za rad brokera/investicijskog savjetnika (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

POTPISNA STRANICA

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuju Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje odobrenja za rad.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ime i prezime Podnositelja:

___________________________________

Mjesto i datum:

___________________________________

Ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje društva kod kojeg će Podnositelj ovog zahtjeva obavljati poslove brokera/investicijskog savjetnika, čime društvo potvrđuje istinitost i točnost navedenih podataka o radnom odnosu:

Tvrtka društva:

___________________

Ime i prezime, funkcija                                                Vlastoručni potpis

___________________

Pečat društva:

Datum:

117 18.09.2013 Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku