Pravilnik o izdavanju odobrenja vezanom zastupniku

NN 117/2013 (18.9.2013.), Pravilnik o izdavanju odobrenja vezanom zastupniku

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2513

Na temelju odredbe članka 99. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. rujna 2013. godine, donijela sljedeći

PRAVILNIK

O IZDAVANJU ODOBRENJA VEZANOM ZASTUPNIKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuje sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

II. UVJETI I ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEZANOG ZASTUPNIKA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

Članak 3.

Fizička osoba – podnositelj zahtjeva, odnosno fizička osoba koja će obavljati poslove sadržane u članku 93. stavak 1. Zakona u pravnoj osobi – podnositelju zahtjeva, mora ispunjavati uvjete propisane člankom 24. stavak 3. Zakona i Pravilnika iz članka 24. stavak 7. Zakona.

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva podnosi se isključivo na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva« (dalje u tekstu: Obrazac OVZ), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac OVZ mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(3) Obrazac OVZ potpisuje fizička osoba – podnositelj zahtjeva ili osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe – podnositelj zahtjeva, a potpis istih mora biti javnobilježnički ovjeren.

(4) Obrazac OVZ ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje investicijskog društva koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u njegovo ime obavlja poslove vezanog zastupnika.

Članak 5.

(1) Fizička osoba – podnositelj zahtjeva dužna je uz zahtjev iz članka 3. ovog Pravilnika priložiti:

1. dokumentaciju kao što je propisano člankom 5. Pravilnika iz članka 24. stavak 7. Zakona (Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku)

2. životopis s detaljnim podacima o obrazovanju i radnom iskustvu (posebna znanja, specijalizacije, objavljeni znanstveni radovi, društva u kojima je kandidat do sada radio, razdoblje rada, opis poslova);

3. odluku investicijskog društva/kreditne institucije o imenovanju podnositelja zahtjeva vezanim zastupnikom ili nacrt ugovora o suradnji koji uređuje međusobna prava i obveze;

4. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi;

(2) Pravna osoba – podnositelj zahtjeva obvezna je uz zahtjev priložiti:

1. statut, društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;

2. odluku investicijskog društva o imenovanju podnositelja zahtjeva vezanim zastupnikom ili nacrt ugovora o suradnji,

3. izjavu da će za obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točaka 1. – 4. Zakona zaposliti najmanje jednu osobu koja ispunjava uvjete za brokera propisane člankom 24. stavkom 3. Zakona i Pravilnikom iz članka 24. stavka 7. Zakona;

4. izjavu da će za obavljanje poslova iz članka 93. stavka 1. točke 5. Zakona zaposliti osobu koja zadovoljava uvjete za investicijskog savjetnika propisane člankom 24. stavkom 3. Zakona i Pravilnikom;

5. za osobe iz točaka 3. i 4. ovog stavka priloge propisane stavkom 1. točakama 1. do 4. ovog članka;

6. dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva, dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu i uvjetima za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva (»»Narodne novine«« broj 5/09).

Klasa: 011-02/13-04/55

Urbroj: 326-330-13-1

Zagreb, 13. rujna 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG I

Obrazac OVZ

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEZANOG ZASTUPNIKA INVETICIJSKOG DRUŠTVA

Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

Podaci o Podnositelju zahtjeva – FIZIČKOJ OSOBI

OSOBNI PODACI:

Ime:

Prezime (i djevojačko prezime):

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

Adresa za dostavu pošte:

OIB:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE:

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Stupanj obrazovanja:

Obrazovna institucija:

Zvanje i godina stjecanja:

STRUČNI ISPIT:

(brokerski odnosno ispit za investicijskog savjetnika)

Datum polaganja ispita:

Organizator ispita:

PODACI O ZAPOSLENJU:

Tvrtka i sjedište društva:

OIB:

Telefon:

Fax:

Elektronska pošta (E-mail):

Internetska stranica:

Poslovi koje Podnositelj obavlja:

Funkcija koju Podnositelj obnaša:

PODACI O POVEZANIM OSOBAMA:

Ime i prezime oca:

Ime i prezime (i djevojačko prezime) majke:

Ime i prezime djeteta (djece):

Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog društva u kojem Podnositelj izravno ili neizravno ostvaruje udjel u kapitalu veći od 10%

Navesti društva u kojima je Podnositelj do sada radio, te na kojim poslovima je radio/radi (od posljednjeg radnog mjesta unazad):

PODACI O SUBJEKTIMA U KOJIMA STE PRETHODNO RADILI, RAZDOBLJE RADA I OPIS POSLOVA:

Razdoblje

Subjekt gdje ste radili/radite

Poslovi na kojima ste

radili/radite


Podaci o Podnositelju zahtjeva – PRAVNOJ OSOBI

PODACI O DRUŠTVU:

Tvrtka:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta::

Internet stranice:

Broj zaposlenih:

Matični broj subjekta (MBS)

OIB

Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:

Iznos temeljnog kapitala Društva:

Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom

Članovi uprave Društva:

Imatelji kvalificiranog udjela u Društvu:

PODACI O PODRUŽNICAMA:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta:

Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom

PODACI O ZAPOSLENICIMA DRUŠTVA KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA BROKERA/INVESTICIJSKOG SAVJETNIKA

OSOBNI PODACI:

Ime:

Prezime /djevojačko prezime:

Datum i mjesto rođenja:

Adresa prebivališta (grad i ulica):

Adresa za dostavu pošte:

OIB:

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE:

Broj OI:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

Broj putovnice:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronska pošta:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Stupanj obrazovanja:

Obrazovna institucija:

Zvanje i godina stjecanja:

STRUČNI ISPIT:

(brokerski odnosno ispit za investicijskog savjetnika)

Datum polaganja ispita:

Organizator ispita:

Poslovi koje zaposlenik obavlja:

Funkcija koju zaposlenik obnaša:

PODACI O POVEZANIM OSOBAMA:

Ime i prezime oca:

Ime i djevojačko prezime majke:

Ime i djevojačko prezime bračnog druga:

Ime i prezime djeteta (djece):

Tvrtka, sjedište i MBS trgovačkog društva u kojem Podnositelj izravno ili neizravno ostvaruje udjel u kapitalu veći od 10%:

PODACI O DRUŠTVU KOJE JE OVLASTILO PODNOSITELJA ZAHTJEVA NA ZASTUPANJE:

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj telefaxa:

Elektronska pošta:

Internet stranice:

Broj zaposlenih:

Matični broj subjekta (MBS):

Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:

Iznos temeljnog kapitala Društva:

Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom

Članovi uprave Društva:

Poslovi iz članka 5. Zakona za koje je Društvu izdana dozvola:

(označite sa X ispred poslova)

Zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata

Izvršavanje naloga za račun klijenata

Trgovanje za vlastiti račun

Upravljanje portfeljem

Investicijsko savjetovanje

Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa

Usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa

Upravljanje multilateralnom trgovinskom platformom

Poslovi iz članka 93. Zakona koje će podnositelj zahtjeva obavljati u ime Društva:

(označite sa X ispred poslova)

Promotivne aktivnosti vezane uz usluge investicijskog društva

Ponudu usluga investicijskog društva

Primanje i prijenos naloga od klijenata ili potencijalnih klijenata

Plasman financijskih instrumenta

Savjetovanje u vezi financijskih instrumenata i usluga koje investicijsko društvo nudi

1. Je li protiv Podnositelja zahtjeva pokrenuta istraga, odnosno da li je u tijeku kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

2. Je li Podnositelj zahtjeva pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 21.a stavka 1. točke 5. Zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

3. Je li protiv Podnositelja zahtjeva u tijeku prekršajni postupak ili je u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavan za prekršaje koji predstavljaju grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugoga nadležnog tijela i/ili za prekršaje iz:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje investicijskim fondovima,

– zakona koji reguliraju osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava za upravljanje istima,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

4. Je li Podnositelj zahtjeva iz bilo kojeg razloga bio isključen iz trgovanja na uređenom tržištu?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

Gdje:

U kojem razdoblju:

Razlog isključenja:

5. Opis financijskog stanje uključujući i informaciju o imovini i financijskim obvezama, da li se Podnositelj zahtjeva nalazi na popisu neurednih dužnika (npr. HROK-u, »crnoj listi«, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru i sl.) i je li nad Podnositeljem zahtjeva kao dužnikom pojedincem otvoren postupak stečaja ili pokrenut postupak predstečajne nagodbe?

6. Postoje li druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi Podnositelja zahtjeva mogle biti od utjecaja na izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika investicijskog društva (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

POTPISNA STRANICA

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost istih, teda nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuju Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje odobrenja za rad.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Vlastoručni potpis Podnositelja zahtjeva:

Potpis na ovom Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.

Ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje Društva koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u ime istog obavlja poslove vezanog zastupnika, čime Društvo potvrđuje istinitost i točnost podataka o poslovima iz članka 93. Zakona koje će podnositelj zahtjeva obavljati u ime Društva:

Tvrtka Društva:

Ime i prezime, funkcija                             Vlastoručni potpis

Mjesto:

Datum:

Pečat Društva:

117 18.09.2013 Pravilnik o izdavanju odobrenja vezanom zastupniku