Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

NN 117/2013 (18.9.2013.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2515

Na temelju odredbi članka 296. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. rujna 2013. godine

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad burzi za obavljanje djelatnosti iz članka 281. Zakona o tržištu kapitala i proširenja odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

3) Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

Članak 3.

Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi podnose osnivači burze na Obrascu IOB, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava burze na Obrascu IOB.

(3) Obrazac IOB mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(4) Obrazac IOB potpisuju osnivači burze u slučaju iz stavka 1. ovog članka Pravilnika odnosno članovi uprave burze u slučaju stavka 2. ovog članka Pravilnika, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

(5) U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad burzi kao i u zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, potrebno je navesti koje djelatnosti iz članka 281. stavka 1. Zakona burza namjerava obavljati te vrstu financijskih instrumenata koji se namjeravaju trgovati na uređenom tržištu.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 4. stavka 1. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen;

2. Potvrda o uplaćenom temeljnom kapitalu sukladno članku 285. Zakona;

3. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti članova uprave temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 286. stavku 6. Zakona;

4. Izjava o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta propisanih člancima 292, 292a. i 293. Zakona;

5. Podaci o vlasničkoj strukturi;

6. Podaci o imateljima kvalificiranih udjela;

7. Podaci o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u društvu;

8. Popis članova nadzornog odbora;

9. Detaljan prikaz organizacijske strukture;

10. Opis trgovinskog sustava;

11. Prijedlog Cjenika;

12. Prijedlog Pravila i Uputa;

13. Poslovni plan s podacima o planiranim poslovnim aktivnostima (Program rada);

14. Prijedlozi akata kojima burza propisuje pravila, mjere i postupke iz članaka 292., 292a.i 293. Zakona;

15. Za osnivače pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

16. Potvrda o plaćenim pristojbama i naknadama;

17. Dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i dokumentaciju propisanu odredbama pravilnika Agencije iz članka 50. stavka 4. u svezi s člankom 289. Zakona, kojim je propisana dokumentacija potrebna za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Ako Agencija raspolaže ispravama iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva iste nije dužan priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA PROŠIRENJE ODOBRENJA ZA RAD

Članak 6.

Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad iz članka 4. stavka 2. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) izmijenjeni odnosno dopunjeni statut s ispravom na temelju koje je usvojen,

b) popis članova uprave te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

c) izjavu podnositelja zahtjeva o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

d) dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

e) dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

f) dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (»Narodne novine« br. 05/09).

Klasa: 011-02/13-04/51

Urbroj: 326-770-13-1

Zagreb, 13. rujna 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

[Obrazac IOB]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj zahtjeva – osnivači ili članovi uprave burze

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

1) Poslovi iz članka 281. Zakona za koje burza podnosi zahtjev: (u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)


1. Upravljanje uređenim tržištem


2. Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka iz članaka 104., 113., 114. i 341a. Zakona


3. Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka iz članaka 104., 113., 114. i 341a. Zakona


4. Vođenje službenog registra propisanih informacija


5. Poslovi upravljanja MTP-om, pod uvjetima i na način propisan odredbama članaka 119. do 135. Zakona


6. Druge djelatnosti iz članka 281. stavka 3. i 4. Zakona, navesti koje:

2) Vrsta financijskih instrumenata za koje se podnosi zahtjev: u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)


1. Sve financijske instrumente


2. Pojedine financijske instrumente, i to:


a) prenosivi vrijednosni papiri


b) instrumenti tržišta novca


c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja


d) izvedenice

3.) Podaci o Podnositelju zahtjeva:

1.

Adresa sjedišta:

2.

Poslovna adresa:

3.

Broj telefona:

4.

Broj telefaksa:

5.

Elektronička pošta:

6.

Internetske stranice:

7.

Broj zaposlenih:

8.

Statistički broj burze dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku:

9.

Matični broj subjekta (MBS):

10.

Osobni identifikacijski broj (OIB):

11.

Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:

12.

Iznos temeljnog kapitala:

13.

Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

4.) Popis osnivača:

Redni broj

Ime i prezime/Tvrtka:

Adresa prebivališta/sjedišta:

OIB

1.
2.
3.
5.) Popis članova uprave i nadzornog odbora (uključujući svaku osobu koja, bez obzira na svoje zvanje obavlja izvršne dužnosti ili je zadužena za određivanje politike Podnositelja zahtjeva), njihovo zvanje, broj dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva – pravnoj osobi te postotak glasova koji im pripada:

Redni broj

Ime i prezime

Funkcija

Broj dionica

1.
2.
3.
6.) Popis svih dioničara s brojem dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva:

Redni broj

Ime i prezime/tvrtka

OIB

Broj dionica

1.
2.
3.
7.) DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja »da«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu, uključujući imena, prezimena i adrese svake fizičke ili tvrtku pravne osobe, uz detaljan opis njihove povezanosti s Podnositeljem zahtjeva.

(u desnom stupcu zaokružiti odgovor)

1. Obavlja li Podnositelj zahtjeva, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, poslove s vrijednosnim papirima propisane člankom 281. Zakona?

DANE      

2. Kontrolira li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkom 6. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno upravljanje Podnositelja zahtjeva?

DA NE

3. Je li u posljednjih 5 (pet) godina bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4. i 5. bila kažnjavana (od strane hrvatskog ili stranog suda) za počinjena kaznena djela koja uključuju:

DA NEa. krivotvorenje novca

DA NEb. krivotvorenje vrijednosnih papira

DA NEc. krivotvorenje znakova za vrijednost

DA NEd. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje

DA NEe. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega

DA NEf. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca

DA NEg. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti

DA NEh. pogodovanje vjerovnika

DA NEi. zlouporaba stečaja

DA NEj. zlouporaba u postupku stečaja

DA NEk. zlouporaba u postupku prisilne nagodbe ili stečaja

DA NEl. obmanjivanje kupaca

DA NEm. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke

DA NEn. utaja poreza i drugih davanja

DA NEo. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

DA NEp. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu

DA NEq. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju

DA NEr. nedozvoljena trgovina zlatom

DA NEs. nesavjesno gospodarsko poslovanje

DA NEt. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju

DA NEu. prijevara u gospodarskom poslovanju

DA NEv. sklapanje štetnog ugovora

DA NEw. primanje mita u gospodarskom poslovanju

DA NEx. davanje mita u gospodarskom poslovanju

DA NEy. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne

DA NEz. nedozvoljena proizvodnja

DA NEaa. nedozvoljena trgovina

DA NEbb. izbjegavanje carinskog nadzora

DA NEcc. krivotvorenje isprave

DA NEdd. krivotvorenje službene isprave

DA NEee. posebni slučajevi krivotvorenja isprave

DA NEff. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava

DA NEgg. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

DA NE4. Je li koja od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5. pod zabranom obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom poslovanja Podnositelja zahtjeva?

DA NE5. Je li otvoren stečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe nad Podnositeljem zahtjeva?

DA NE6. Je li protiv koje od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5. trenutno vodi bilo kakav sudski postupak? (ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)

DA NE7. Ima li Podnositelj zahtjeva izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom investicijskom društvu ili drugom trgovačkom društvu?

DA NE8. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5., po saznanju potpisnika prijave, zaposlena u drugom investicijskom društvu ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom investicijskom društvu?

DA NE

8.) Navedite račune koje Podnositelj zahtjeva ima otvorene:

Redni broj

Ime i prezime/tvrtka

Račun za redovno (kunsko /devizno) poslovanje

1.2.3.9.) Ima li Podnositelj zahtjeva nekretnine u vlasništvu/posjedu?

Redni broj

Ime i prezime/tvrtka

Adresa

Opis i podaci iz Zemljišnih knjiga/Katastra (katastarska općina, čestica, broj uloška)

1.
2.
3.
IZMJENE PODATAKA IZ ZAHTJEVA:

Podnositelj zahtjeva je obvezan u roku od 8 (osam) dana izvijestiti Agenciju o svakoj promjeni podataka navedenih u ovom zahtjevu.

POTPISNA STRANICA

• Ovaj zahtjev potpisuju osnivači burze, odnosno članovi uprave burze u slučaju proširenja odobrenja za rad, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici jamče za istinitost i vjerodostojnost navedenih podataka i izjava, uključujući podatke navedene u prilozima ovom zahtjevu, koji se smatraju sastavnim dijelom ovog zahtjeva. Potpisnici nadalje jamče da svi podaci prethodno dostavljeni nisu promijenjeni te da su istiniti i vjerodostojni.

• Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su ga isti pročitali u cijelosti, u potpunosti ga razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.

• Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da navođenjem podataka koji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, čine kazneno djelo.

Ime i prezime, funkcija

Pečat Podnositelja zahtjeva

117 18.09.2013 Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi